Koncepcja i kluczowe funkcjonalności

Kapitały:
GRI:

Prezentujemy Państwu Raport Roczny Grupy ORLEN przygotowany w formule zintegrowanej. To już dziewiąty raport zintegrowany, który jest kluczowym i kompleksowym dokumentem prezentującym finansową oraz pozafinansową działalność Grupy ORLEN.

Raport Zintegrowany jest skierowany do wszystkich Interesariuszy Grupy ORLEN, w szczególności uczestników Rynku Finansowego, Klientów, Podwykonawców, Dostawców, Społeczności Lokalnych, Pracowników.

 • 2-3

Cykl raportowania i dane kontaktowe

Raport Zintegrowany przedstawia działania Grupy ORLEN w 2022 roku. Poprzedni Raport, za 2021 rok, został opublikowany w lipcu 2021 roku. Raporty Zintegrowane są publikowane w cyklu rocznym i podlegają ciągłej ewolucji z uwagi na zmiany zachodzące w Grupie ORLEN, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym.

Miały miejsce znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego Sprawozdania dotyczące faktu, że w 2022 roku zostały przejęte przez ORLEN poniższe podmioty:

 • 1 sierpnia 2022 roku – dawna Grupa LOTOS
 • 2 listopada 2022 roku– dawna Grupa PGNiG

Prezentowane w Sprawozdaniu informacje i wskaźniki liczbowe są opatrzone odpowiednimi komentarzami dotyczącymi ujęcia bądź wyłączenia z nich przejętych podmiotów.

Niektóre aspekty działalności pozafinansowej zostały przedstawione na przykładach wybranych, kluczowych pod względem zakresu działalności spółek z Grupy ORLEN.

 • 2-4

Korekty informacji

Korekty danych za 2021 rok miały miejsce dla wybranych wskaźników energetycznych.

Standardy i metodyka raportowania

Raport został przygotowany zgodnie z: Art. 49b ust. 1 i art. 55 ust. 2b-e Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z poźniejszymi zmianami, która implementuje wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku w zakresie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności.

Wypełniając powyższy obowiązek, w kwietniu 2022 roku zostało opublikowane „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2022 rok”.

Regulacje z zakresu Taksonomii UE:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088”) wprowadziło obowiązek ujawnienia w informacji na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu prowadzona działalność kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.
 • Kryteria służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona zostały ustanowione w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/ 2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczegółowych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej.
 • Obowiązki ujawnieniowe zostały doprecyzowane w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji.
  • GRI Standards 2021, obejmujący również wskaźniki sektorowe GRI 11: Oil and Gas Sector 2021. Jest to najnowsza wersja standardu raportowania kwestii ESG i zrównoważonego rozwoju, obowiązująca dla publikacji wydawanych od 1 stycznia 2023 roku.
  • Zakres informacji zawartych w Raporcie odnosi się do oczekiwań międzynarodowych ratingów ESG.
  • ORLEN podejmuje także działania, żeby spełniać nieobowiązkowe wytyczne Komisji Europejskiej (komunikat KE 2019/C 209/01) i Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu.
  • W publikacji zostały zaprezentowane działania ukierunkowane na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.
  • Układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego rekomendowanych przez IFRS Foundation.

Przygotowanie treści niniejszego Raportu przebiegało w następujących etapach:

 1. Na początku 2023 roku zostało przeprowadzone badanie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Grupy ORLEN dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W ramach badania została wykonana m.in. rewizja raportowanych aspektów działalności oraz mapy interesariuszy. Konsultacje z interesariuszami polegały na przeprowadzeniu badania ankietowego (metoda ankiety online) oraz indywidualnych wywiadów z przedstawicielami kluczowych i ważnych interesariuszy Grupy ORLEN. Celem badania było poznanie opinii interesariuszy na temat wpływu Grupy ORLEN na zrównoważony rozwój, oczekiwań wobec organizacji w obszarze ESG oraz zidentyfikowanie istotnych zagadnień w obszarach środowiskowym, społecznym i zarządczym, które firma powinna wziąć pod uwagę wyznaczając działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzony proces badania interesariuszy, wypełnia obowiązek zasady włączania interesariuszy w analizę istotności tematów wg standardów raportowania GRI Standards. Badanie zostało wykonane zgodnie z międzynarodowym standardem AA1000SES, opisującym zasady dotyczące zarządzania relacjami z interesariuszami.
 2. Potwierdzenie istotnych kwestii biznesowych i zrównoważonego rozwoju oraz ich wagi, adekwatnych dla Grupy ORLEN i ORLEN, a także potwierdzenie mapy interesariuszy w ramach konsultacji i badania ankietowego przeprowadzonych podczas konsultacji zewnętrznych i wewnętrznych na początku 2023 roku.
 3. Zebranie danych obrazujących realizację polityk, strategii oraz celów społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zasad należytej staranności i zarządzania ryzykiem oraz ich prowadzenia w Grupie ORLEN i ORLEN.
 4. Zestawienie niniejszego Raportu, w oparciu o zebrane dane zgodnie z art. 49b i art. 55 ust. 2b-e Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217); regulacjami z zakresu Taksonomii UE oraz GRI Standards, a także ujęcie wniosków oraz oczekiwań wynikających z międzynarodowych ratingów ESG i odniesienie się do wytycznych Task Force on Climate-related Financial Disclosures.
 5. Przygotowanie Raportu Zintegrowanego na podstawie opublikowanych w kwietniu 2023 roku Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za rok 2022, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2022 oraz Sprawozdania nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za rok 2022. Dokumenty te są dostępne na: https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-i-publikacje/sprawozdania.
 6. Poddanie Raportu weryfikacji przez niezależnego audytora w oparciu o standard ISAE 3000.

Kluczowe funkcjonalności

Raport Zintegrowany jest publikowany wyłącznie w wersji online, zawiera liczne funkcjonalności i narzędzia ułatwiające użytkownikowi dostęp do poszukiwanych treści, między innymi:

Raport można również wygenerować w postaci pliku pdf.

W celu przekazania opinii na temat Raportu użytkownicy mają możliwość wypełnienia interaktywnej ankiety.

Sieć połączeń

Strony wewnętrzne w Raporcie to nie tylko statyczna prezentacja treści. Każda podstrona jest powiązana z:

Kapitałami – treści mogą zostać zdefiniowane przez kapitały: produkcyjny, intelektualny, naturalny, społeczny, ludzki i finansowy. Ułatwia to wyszukanie informacji o kapitałach, które przenikając się ze sobą, przyczyniają się do budowy wartości firmy w różnych obszarach.

Wskaźnikami GRI Standards – dane pozafinansowe zamieszczone w Raporcie zostały zaprezentowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative Standards 2021. W ramach każdej strony wewnętrznej znajduje się informacja o wskaźniku GRI wraz z kilkoma dodatkowymi narzędziami, takimi jak wyszukiwarka GRI, czy tabela GRI.

Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030 – w ramach każdej strony wewnętrznej znajdują się ikonki dla poszczególnych Celów, w których realizację wpisuje się Grupa ORLEN.

Sekcjami powiązanymi – każda strona Raportu jest powiązana z dwiema o podobnej lub uzupełniającej tematyce.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf