Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Kapitały:
GRI:
sdgs:
 • 2-6

Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe

 • 11.10.9

Znaczący rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ w łańcuchu dostaw oraz podjęte działania

ORLEN współpracuje z ponad 9 tys. dostawców, natomiast cała Grupa ORLEN posiada ponad 25 tys. dostawców.

Kryteria odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju są włączone do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Grupa ORLEN współpracuje z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z przepisami prawa, zapewniają bezpieczne i godne warunki zatrudnienia pracy, a także stosują standardy etyczne. Kryteria te zostały opisane w Kodeksie postępowania dla dostawców, który jest obligatoryjnym kryterium stosowanym w procesach zakupowych w spółkach Grupy ORLEN. Każda spółka z Grupy ORLEN, która działa w ramach polityki zakupowej oraz Instrukcji Zakupowej jest zobowiązana do przestrzegania tych samych wymogów, które obowiązują w ORLEN. Wszyscy dostawcy i oferenci zobowiązani są do zapoznania się z wymogami w zakresie przestrzegania praw człowieka, prowadzenia działalności zgodnie z regulacjami prawnymi i zaakceptowania ich, zapewnienia bezpiecznych i godnych warunków pracy, stosowania najwyższych standardów etycznych, a także dbania o środowisko naturalne.

Akceptacja Kodeksu postępowania dla dostawców przez oferentów i dostawców jest warunkiem formalnym udziału w postępowaniach zakupowych. W przypadku braku akceptacji przez oferenta jego oferta nie bierze udziału w dalszym procesie zakupowym z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych. Kodeks postępowania dla dostawców ma na celu promocję odpowiedzialności wśród interesariuszy i zachęcanie do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców. Ponadto w ramach postępowania zakupowego każdy z oferentów zobowiązany jest do poznania oraz akceptacji Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN oraz Polityki przyjmowania i wręczania upominków w ORLEN.

W 2023 roku wprowadzony został obowiązek zapoznania się i akceptacji Polityki Praw Człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN przez dostawców ORLEN.

W roku 2022 w ramach projektu centralizacji zakupów w Grupie ORLEN wdrożono centralizację zakupów w uzgodnionych kategoriach w 20 spółkach Grupy ORLEN, w tym;

 • Wypracowano i wdrożono Centralną Instrukcję Zakupową regulującą zasady dokonywania zakupów w kategoriach centralnych.
 • Wypracowano i podpisano z każdą spółką nową umowę o współpracy zawierającą m.in. zaktualizowany sposób rozliczania.
 • Wdrożono jeden wspólny system IT we wszystkich spółkach do zarządzania zapotrzebowaniami (SAP CP).
 • Uzgodniono ze spółkami zasady współpracy i odpowiedzialności w procesie zakupowym oraz przygotowania i podpisania umowy.

Dawne Grupa LOTOS i Grupa PGNiG nie były objęte projektem centralizacji zakupów. Działania akwizycyjne były prowadzone w ramach innych projektów.

 • 11.10.8

Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów społecznych

 • 11.12.1

Zarządzanie tematem istotnym: Praca przymusowa i współczesne niewolnictwo

 • 11.12.2

Działania zidentyfikowane jako niosące za sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków

 • 11.12.3

Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów społecznych

W Grupie ORLEN nie zidentyfikowano działań niosących za sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej. Grupa ORLEN nie akceptuje pracy przymusowej, handlu ludźmi i żadnych form współczesnego niewolnictwa, a pracownicy mają prawo do zawierania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie ze swoją wolą. Więcej informacji w Polityce ochrony praw człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Wszyscy dostawcy ORLEN zobowiązani są do zapoznania się z Kodeksem postępowania dla dostawców ORLEN, Polityką przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN, Polityką przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Kapitałowej ORLEN i ich zaakceptowania.

W ramach ciągłego doskonalenia procesów zakupowych rozwija i standaryzuje procesy związane z ich wyborem. Wypracowany został model kwalifikacji dostawców w strategiach zarządzania kategoriami zakupowymi, a kluczowi dostawcy podlegają regularnej ocenie w ramach procesu oceny współpracy z dostawcami. Kryteria kwalifikacji i oceny dostawców, które zostały opracowane m.in. w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, pozwalają minimalizować ryzyka reputacyjne, finansowe i procesowe oraz maksymalizować jakość współpracy z dostawcami.

Kolejną formą doskonalenia procesów zakupowych i zapobieganiu ryzyka wynikającego z działań dostawców lub zawierania umów outsourcingowych są: prawidłowo wykonana dokumentacja, zestawienia kontrolne w systemach informatycznych, kompletność i jakość dokumentacji, weryfikowanie i opiniowanie umów z kontrahentami pod kątem posiadanych certyfikatów i klauzul bezpieczeństwa Zakupy realizowane są zgodnie z zasadami etyki i normami obowiązującego prawa, przy zachowaniu transparentności procesu oraz profesjonalizmu.

 • 11.14.6

Udział wydatków na usługi/produkty dostawców lokalnych w głównych lokalizacjach organizacji

Wydatki na produkty i usługi firm mających siedzibę w Płocku stanowiły w 2022 roku około 10%* wydatków ORLEN. 
W kluczowych spółkach zagranicznych Grupy ORLEN: ORLEN Unipetrol (Litvínov) i ORLEN Lietuva (Mažeikiai), udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców, którzy zlokalizowani są w wyżej wymienionych miastach, wyniósł w 2022 roku, kolejno – 1,91% i 0,45%.

*nie uwzględniono wydatków dla dostawców ropy naftowej i gazu ziemnego 

 • 11.13.1

Zarządzanie tematem istotnym: Wolność zrzeszania się i negocjacje zbiorowe

 

 • 11.13.2

Działania i kluczowi dostawcy zidentyfikowani jako mogący naruszać lub stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa. 

Nie zidentyfikowano działań oraz kluczowych dostawców mogących naruszać lub stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych.

 

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf