Odpowiedzialność za klimat

Kapitały:
GRI:
sdgs:

Grupa ORLEN jako pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowej zadeklarowała ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej netto do 2050 roku. Podtrzymujemy ten cel, ale dzięki nowym inwestycjom przyspieszymy ten proces. Do 2030 roku obniżymy względem 2019 roku o 25% emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukujemy intensywność emisji CO2e o 40% w energetyce. Łącznie aż o 15% zmniejszymy współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do wszystkich produktów energetycznych sprzedawanych przez Grupę ORLEN w całym cyklu życia.

120

mld PLN

w zielone inwestycje w 2030 roku

o 25%

redukcja absolutnych emisji CO2e w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia

o 40%

redukcja intensywności emisji CO2e/MWh w segmencie energetyki oraz zakończenie produkcji energii i ciepła z węgla do 2035 roku

o 15%

redukcja współczynnika intensywności emisji netto (NCl) gCO2e/MJ

Zarządzanie obszarem Środowisko i Klimat

 • 11.2.1

Zarządzanie tematem istotnym: adaptacja do zmian klimatu, odporność i transformacja

 • 2-12

Rola najwyższego organu zarządzającego w nadzorowaniu zarządzania wpływem

 • 2-13

Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem

 • 2-17

Zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządzającego dotycząca zrównoważonego rozwoju

Grupa ORLEN konsekwentnie wdraża założenia strategii ORLEN 2030 oraz strategii zrównoważonego rozwoju, tak aby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku. Strategia ORLEN2030, opublikowana w lutym 2023 roku, zakłada realizację korzyści wynikających z przeprowadzonych fuzji z PGNiG i Grupą LOTOS, które umożliwią dynamiczny rozwój i transformację nowej Grupy ORLEN.

Zapewnienie stabilnych dostaw energii, paliw i gazu z przyjaznych środowisku źródeł to główny cel połączonej Grupy ORLEN do 2030 roku. Drogę do niego wytyczą przede wszystkim inwestycje w energetykę odnawialną, gazu ziemnego oraz rozwój projektów napędzających zielony kierunek Grupy ORLEN, m.in. w obszarze biogazu i biopaliw. Koncern będzie także rozwijać technologie wodorowe, nowoczesną petrochemię i bezpieczną energetykę jądrową.

Zarządzanie kwestiami środowiskowymi i klimatem w ładzie korporacyjnym

Zarządzanie ryzykami i szansami wynikającymi ze zmian klimatu należy do odpowiedzialności Prezesa Zarządu oraz do Członka Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, który pełni funkcję Pełnomocnika ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju, i przewodniczy Radzie ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju. Rada bezpośrednio raportuje do Zarządu poprzez zebrania Komitetu Strategii Koncernu.

Ograniczenie wpływu na środowisko i klimat to od lat jeden z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN. Podejście do zarządzania oparte jest na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu i uwzględnia kryteria ekologiczne. Dążymy do zrównoważonego rozwoju i raportujemy wyniki działalności w obszarze środowiska i klimatu.

Członek Zarządu ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju jest odpowiedzialny za:

Odpowiedzialność:

 • Nadzór nad kwestiami zrównoważonego rozwoju i klimatu - identyfikacja oraz minimalizacja ryzyk związanych z klimatem i ze zrównoważonym rozwojem.
 • Podejmowanie działań w odniesieniu do kwestii klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, aby były one proporcjonalne do istotności tych kwestii dla spółki.

Coroczne raportowanie:

 • procesów i częstotliwości, z jaką zarząd i/lub komisje zarządu (np. komisje ds. audytu, ryzyka lub inne) są informowane i poruszają na swoich posiedzeniach kwestie związane z klimatem i ze zrównoważonym rozwojem;
 • czy zarząd i/lub komisje zarządu rozważają kwestie związane z klimatem i ze zrównoważonym rozwojem, problemy podczas przeglądu i kierowania strategią, główne plany działania, polityki zarządzania, budżety roczne;
 • jak zarząd monitoruje i nadzoruje postępy w realizacji celów i zadań do rozwiązywania problemów związanych z klimatem i ze zrównoważonym rozwojem.

Rada ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju

Zadania Rady ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju

Skład Rady ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju

Rada Nadzorcza ORLEN sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Dwa komitety – Komitet ds. Strategii i Rozwoju oraz Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zajmują się między innymi zrównoważonym rozwojem i kwestiami związanymi z klimatem.

W 2022 roku zagadnienia związane z zarządzaniem wpływami organizacji na gospodarkę, środowisko oraz klimat były omawiane na 47 posiedzeniach Zarządu ORLEN (86 tematów) oraz na 16 posiedzeniach Rady Nadzorczej ORLEN i jej Komitetach (33 tematów, w tym 4 tematy na 4 posiedzeniach Komitet ds. Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej i 5 tematów na 5 posiedzeniach Komitetu ds. Strategii i Rozwoju).

 • 2-2

Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju organizacji.

 • 2-24

Realizacja zobowiązań ujętych w Politykach.

 • 2-14

Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu zrównoważonego rozwoju.

 • 2-18

Ocena działań najwyższego organu zarządzającego

Raportowaniem zrównoważonego rozwoju objęte są wszystkie spółki Grupy ORLEN.

Cele ESG wynikające ze strategii zrównoważonego rozwoju zostały włączone w 2023 roku do systemu MBO wszystkich dyrektorów raportujących do Zarządu, a następnie skaskadowane dla pozostałej kadry kierowniczej.

ORLEN jako jednostka dominująca w Grupie ORLEN co roku w terminie do końca kwietnia publikuje Sprawozdania nt. informacji niefinansowych Grupy ORLEN i ORLEN S.A., które przed publikacją podlegają akceptacji Zarządu ORLEN. Sprawozdania zawierają opis modelu biznesowego, kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności, polityk, stosowanych procedur należytej staranności, potencjalnych ryzyk i sposobów zarządzania nimi w takich obszarach jak: społeczny, pracowniczy, poszanowania praw człowieka, środowiskowy, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

Przy Komitecie Strategii Koncernu działa Rada ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju, która na bieżąco zajmuje się zarządzaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu.  

Do szczegółowych zadań Rady należy przede wszystkim identyfikowanie i monitorowanie szans oraz ryzyk klimatycznych. Organ zajmuje się również analizą i raportowaniem oddziaływań klimatycznych, w tym ich wpływem na wyniki i sytuację finansową oraz planowane wydatki inwestycyjne. Rada jest odpowiedzialna również za publikację informacji o odporności strategii koncernu na różne scenariusze klimatyczne oraz opracowywanie KPI finansowych i niefinansowych w zakresie dekarbonizacji, zużycia wody i bioróżnorodności.

Działania związane z zagadnieniami środowiskowymi realizowane są również w Biurze Ochrony Środowiska, Biurze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Obszarze Energetyki.

Biuro Ochrony Środowiska w ramach prowadzonej działalności realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska, zapewniając wywiązanie się przez Koncern z obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących ten obszar. Do zakresu odpowiedzialności Biura należy w szczególności:

 • Koordynacja działań zapewniających wdrożenie zidentyfikowanych wymagań prawnych w zakresie pozyskiwania wymaganych pozwoleń środowiskowych.
 • Realizacja działań dotyczących monitoringu środowiska na terenie obiektów ORLEN.
 • Nadzorowanie działań związanych z analizą stanu jakości powietrza, w tym funkcjonowanie Systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej.
 • Koordynacja i odpowiedzialność za działania związane z monitorowaniem, raportowaniem i zabezpieczeniem nieodpłatnych praw do emisji CO2.
 • Prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości środowiskowej oraz naliczanie i wnoszenie opłat środowiskowych w spółce.
 • Opiniowanie i uzgadnianie pod kątem środowiskowym wszelkich planów rozwojowych, projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych i utrzymaniowych w ORLEN.
 • Uczestnictwo w kontrolach organów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska dla obiektów ORLEN.
 • Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ustaleń formalnoprawnych oraz wywiązywania się z nałożonych przez nie obowiązków.
 • Nadzór merytoryczny zakresu i przebiegu prac remediacyjnych w obiektach ORLEN.
 • Wdrożenie i utrzymywanie systemu wykrywania i likwidacji wycieków – LDAR w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz PTA we Włocławku.
 • Udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku ORLEN poprzez edukację ekologiczną i ochronę bioróżnorodności.
 • Uczestnictwo w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ” i Fundacją „SOKÓŁ".

Biuro Ochrony Środowiska współpracuje również ze służbami ochrony środowiska spółek Grupy ORLEN w celu zapewnienia przepływu informacji, wymiany doświadczeń i optymalizacji sposobów realizacji obowiązków środowiskowych. W ramach tej współpracy uczestniczy w procesach opiniowania i uzgadniania pod kątem środowiskowym planów rozwojowych, projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych i utrzymaniowych oraz konsultuje i koordynuje działania z zakresu i przebiegu prac remediacyjnych. Jednocześnie odpowiada za przygotowanie danych środowiskowych dla potrzeb raportowania, a także na poziomie Grupy ORLEN za wypracowanie spójnego podejścia do zagadnień związanych z ochroną środowiska. W ramach tej aktywności w roku 2022 prowadzone były prace nad przygotowaniem założeń do polityki bioróżnorodności dla całej Grupy ORLEN. Polityka potwierdzać będzie zaangażowanie spółek Grupy ORLEN w zrównoważony i efektywny rozwój, uznając zachowanie i promowanie różnorodności biologicznej jako strategiczną wartość.

Biuro Gospodarki Wodno-Ściekowej odpowiada w ORLEN m.in. za:

 • Funkcjonowanie obszaru produkcji wód, odbioru i oczyszczania ścieków z terenu Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz koordynację w Grupie ORLEN działań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.
 • Ciągłość produkcji i dystrybucji poszczególnych rodzajów wód oraz odbiór i oczyszczanie ścieków w ORLEN.
 • Utrzymanie norm ekologicznych i zgodności z przepisami, pozwoleniami przy zachowaniu ciągłości produkcji wód i odbioru ścieków w zakładzie produkcyjnym w Płocku.

Obszar Energetyki odpowiada m.in. za:

 • Realizację zadań strategicznych w obszarze energetyki zawodowej, przemysłowej oraz odnawialnych źródeł energii, tj. energii pozyskiwanej z wiatru, słońca, wody i biomasy.
 • Rozwój projektów budowy morskich elektrowni wiatrowych na wodach Morza Bałtyckiego.
 • Obrót ciepłem, energią elektryczną i prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej.
 • Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej.
 • Utrzymanie norm środowiskowych i zgodności z przepisami, pozwoleniami przy zachowaniu ciągłości produkcji energetycznej w swoim obszarze.

Kluczowe polityki i akty wewnętrzne dotyczące kwestii środowiskowych i klimatycznych, obowiązujące w Grupie ORLEN są opisane w sekcji „Kluczowe polityki i akty wewnętrzne”.

Zgodność z prawem i regulacjami

Wpływ regulacji

Grupa ORLEN stale analizuje nowe regulacje wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu i dostosowuje swoje modele biznesowe. Strategia ORLEN2030 ma umożliwić wykorzystanie szans i możliwości wynikających z transformacji gospodarczej Europy, której celem jest osiągnięcie zobowiązań Porozumienia Paryskiego i realizacji Agendy 2030 ONZ.

Najistotniejsze zewnętrzne regulacje wpływające na biznes Grupy ORLEN

Zielony ład

Rozporządzenie ustanawiające ramy dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999, (Europejskie prawo klimatyczne). Rozporządzenie określa wiążący cel w zakresie neutralności klimatycznej, obejmujący zmniejszenie do 2050 roku emisji gazów cieplarnianych do poziomu zero netto (w stosunku do 1990 roku) na poziomie całej Unii Europejskiej i zobowiązuje Parlament Europejski, Radę i KE oraz państwa członkowskie do wprowadzenia środków unijnych i krajowych niezbędnych do realizacji tego celu.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisja Europejska (KE) ma dokonać oceny unijnego celu klimatycznego na 2030 rok dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. w porównaniu z 1990 rokiem, w świetle celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W szczególności KE zbada możliwości ustalenia celu klimatycznego do 2030 roku na poziomie 55 proc. redukcji emisji w porównaniu z 1990 rokiem i rozważy przyjęcie w tym zakresie stosownych wniosków ustawodawczych.

EU ETS

Wdrożenie przepisów wykonawczych do IV fazy systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w tym decyzji zatwierdzającej wydanie darmowych alokacji dla instalacji na lata 2021-2025. Wydanie wytycznych Komisji Europejskiej zmieniających system rekompensat kosztów pośrednich na lata 2021- 2030, które zapoczątkowały proces nowelizacji ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Utworzenie państwowego funduszu celowego „Fundusz Transformacji Energetyki” w następstwie zmiany ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Taksonomia

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomia). Rozporządzenie ustanawia ramy służące ustaleniu czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo. Wprowadza m. in.: ujednolicone i przejrzyste zasady finansowania oraz kryteria wsparcia dla realizacji zielonych inwestycji; zapisy uniemożliwiające finansowania inwestycji (środki EU) w technologie wysokoemisyjne.

Fit for 55

Projekt zmian unijnych dyrektyw i rozporządzeń - Pakiet Fit for 55 stanowić ma bazę do wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku. Nowy cel stanowi ogromne wyzwanie, ale również i szansę na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji gospodarki w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Przedstawione rozwiązania w przypadku ich przyjęcia będą miały znaczący wpływ na polską i unijną gospodarkę, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie ORLEN w kolejnych latach.

Główne założenia: redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE o 55 proc. do 2030 w stosunku do emisji z 1990 roku, rozszerzenie systemu handlu uprawnianiami do emisji CO2 (EU ETS) o transport i budownictwo, zwiększenie celu w zakresie udziału sektora OZE w energetyce z planowanych 32 proc. do 38-40 proc. do 2030 roku, zwiększenie celu w zakresie efektywności energetycznej z 32,5 proc. do ok. 38-39 proc. do 2030 roku, wprowadzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), zwiększenie celów redukcyjnych w zakresie emisji w transporcie.

Cele w zakresie redukcji emisyjności

Jako jeden z pierwszych koncernów multienergetycznych z Europy Środkowej Grupa ORLEN zadeklarowała we wrześniu 2020 roku cel osiągnięcia neutralności emisyjnej najpóźniej do 2050 roku.

Jako jeden z pierwszych koncernów multienergetycznych z Europy Środkowej Grupa ORLEN zadeklarowała we wrześniu 2020 roku cel osiągnięcia neutralności emisyjnej najpóźniej do 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu do 2030 roku Grupa ORLEN o 25% zredukuje emisje CO2 e (gazy cieplarniane przeliczone na ekwiwalent CO2 z aktywów rafineryjnych, petrochemicznych i wydobywczych, zmniejszy o 40% intensywność emisji CO2 e na MWh z wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz o 15% CO2 e/MJ współczynnika Net Carbon Intensity. Do 2035 roku Grupa ORLEN zakończy produkcję energii i ciepła z węgla. Ogłoszona przez Grupę ORLEN strategia osiągnięcia neutralności emisyjnej opiera się zwłaszcza na dążeniu do efektywności energetycznej produkcji, zero- i niskoemisyjnej energetyce czy też paliwach przyszłości. 

Cele operacyjne redukcji emisji Grupy ORLEN.

1 Ilość emisji w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia mierzona jako MtCO2e dla zakresów emisji 1 i 2.
2 Intensywność emisji w segmencie energetyki mierzona jako kgCO2e/MWh dla zakresu emisji 1.
3 Intensywność emisji ze sprzedanych produktów energetycznych mierzona jako gCO2e/MJ dla zakresów emisji 1, 2 i 3.
4 Nasza ambicja redukcji emisji jest zgodna ze ścieżką ograniczenia ocieplenia klimatu do 1,5 stopnia do 2050 roku. Osiągnięcie naszych długoterminowych celów jest uwarunkowane rozwojem technologicznym oraz kontekstem regulacyjnoprawnym. Tego typu czynniki mogą mniej lub bardziej sprzyjać przeprowadzeniu transformacji energetycznej oraz przyspieszyć lub ograniczyć tempo realizacji naszej strategii.

Poziom emisji CO2 w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia [MtCO2e].

* Ilość emisji w roku bazowym będzie podlegać finalnej weryfikacji po pełnej konsolidacji połączonych spółek Grupy ORLEN.

Produkcja energii w Grupie ORLEN [TWh].

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z węgla w Grupie ORLEN [TWh].

Redukcja współczynnika emisyjności NCI do 2030 roku.

1 Współczynnik intensywności emisji NCI (Net Carbon Intensity) wyraża emisyjność na jednostkę sprzedawanej energii (gCO2e/MJ). Do jego kalkulacji są wliczane wszystkie bezpośrednie emisje (Zakres 1), emisje związane z zakupem energii i ciepła na potrzeby własne (Zakres 2) oraz emisje pośrednie wynikające z użytkowania sprzedawanych produktów (Zakres 3, kategoria 11). Z współczynnika są odejmowane ilości dwutlenku węgla wychwyconego dzięki technologiom CCUS w postaci usługi dla stron trzecich. Na zawartość energetyczną sprzedawanych produktów składa się sprzedaż w postaci paliw tradycyjnych (ON, benzyna, gaz, etc.), paliw nisko i zeroemisyjnych (biopaliwa, wodór, biogaz, etc.), energii elektrycznej i cieplnej. Emisje z produkcji produktów petrochemicznych (produktów nieenergetycznych) nie są uwzględnione w kalkulacji współczynnika intensywności emisji NCI.
* Ilość emisji w roku bazowym będzie podlegać finalnej weryfikacji po pełnej konsolidacji połączonych spółek Grupy ORLEN.

Grupa ORLEN zamierza zainwestować około 120 mld PLN w zielone projekty inwestycyjne w latach 2023-2030. W ciągu najbliższych lat Grupa ORLEN zamierza przeznaczyć około 3 mld PLN na kluczowe obszary inwestycji badawczo-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych technologii. Tym sposobem Grupa ORLEN przyjmuje aktywną postawę, aby zrównoważyć wyzwania i szanse związane z transformacją. Czynnie działa na rzecz poprawy wyników w obliczu wyzwań klimatycznych.

Zielone projekty inwestycyjne Grupy ORLEN w podziale na obszary działalności [mld PLN]1.

1 W wartościach realnych z 2023 roku.
2 Ekwiwalent 0,5-0,7 bcm biometanu.

Po raz pierwszy w historii kluczowym motorem transformacji energetycznej stał się aspekt ochrony środowiska i troski o naszą planetę. O tym, w jaki sposób napędzany będzie nasz świat oraz które źródło energii odegra dominującą rolę w przyszłym miksie energetycznym, przesądzi nie tylko aspekt technologiczno-ekonomiczny, jak miało to miejsce dotychczas, lecz także kryterium środowiskowe. W transformacji energetycznej prym będą wiodły technologie i źródła energii, które wpiszą się w szeroko pojęty trend zrównoważonego rozwoju oraz zabezpieczą potrzeby energetyczne społeczności przy równoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na otoczenie i spełnieniu kryterium ekonomicznej opłacalności.

Zgodność z prawem i regulacjami

 • 2-27

Działalność instalacji eksploatowanych przez spółki Grupy ORLEN regulowana jest pozwoleniami zintegrowanymi bądź sektorowymi. W pozwoleniach określone są bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi limity emisji, których dotrzymanie jest monitorowane poprzez prowadzenie pomiarów ciągłych lub okresowych. Spełnienie wymagań i obowiązków wynikających z obowiązującego prawa środowiskowego oraz dotrzymanie warunków obowiązujących pozwoleń było oceniane również w drodze kontroli prowadzonych przez organy ochrony środowiska.

W 2022 roku w spółkach Grupy ORLEN stwierdzono łącznie 32 przypadki niezgodności z normami z zakresu ochrony środowiska, określonymi m.in. w wydanych pozwoleniach. Przedmiotowe przypadki obejmowały zdarzenia incydentalne, nie powodujące znaczącego, długotrwałego, negatywnego oddziaływania na środowisko.

W 2022 roku spółki Grupy ORLEN były poddawane kontrolom przez organy ochrony środowiska, weryfikujące ich działalność pod kątem wpływu na poszczególne jego komponenty. Kontrole były prowadzone w różnych obszarach, m.in. gospodarowanie odpadami, gospodarka ściekowa, wykorzystanie surowców naturalnych, weryfikacja jakości wód powierzchniowych i odprowadzanych ścieków, analiza emisji do powietrza, zgodność z wymaganiami dla podmiotów prowadzących instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, skala i zasięg emisji hałasu do środowiska, zarządzanie zielenią, zgodność z wymaganiami dla podmiotów korzystających z uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przestrzeganie wymagań dotyczących bezpieczeństwa magazynowania i używania substancji chemicznych, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i wymagań przeciwdziałania poważnym awariom.

Ogółem przeprowadzono 158 kontroli, w tym: 123 kontroli zaplanowanych, 15 kontroli na wniosek spółki, 20 kontroli interwencyjnych, wynikających ze zgłoszenia zewnętrznego. W toku 28 kontroli stwierdzono naruszenia wydanych pozwoleń, decyzji i/lub niezgodności z normami ochrony środowiska. Na ich podstawie nałożono na spółki konieczność realizacji działań pokontrolnych, a w dwóch przypadkach nałożono sankcje finansowe. Tam gdzie było to możliwe, stwierdzone niezgodności zostały niezwłocznie objęte działaniami mitygującymi i minimalizującymi, aby prowadzona przez spółki działalność nie powodowała nadmiernej emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz mieściła się w ramach wyznaczonych przez stosowne akty prawa oraz wydane pozwolenia i decyzje.

Na podstawie wyników tych kontroli nałożono na spółki konieczność realizacji działań pokontrolnych a tylko w dwóch przypadkach nałożono sankcje finansowe na łączną kwotę 53 940 PLN. Należący do ORLEN Zakład Produkcyjny w Płocku i Włocławku był przedmiotem 7 kontroli planowych i 2 kontroli interwencyjnych.

W obszarze należących do ORLEN stacji paliw, bazy paliw i terminali paliw przeprowadzono 20 kontroli planowych, 8 kontroli na wniosek i 7 kontroli interwencyjnych. W toku 12 kontroli stwierdzono następujące naruszenia decyzji i pozwoleń: eksploatacja instalacji z naruszeniem warunków zgłoszenia; przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w związku z eksploatacją myjni samochodowej; przekroczenie dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych do ziemi; niezgodność informacji zawartych w dokumentacji zakładu dużego ryzyka ze stanem faktycznym; brak aktualizacji zgłoszenia stacji paliw w zakresie emisji do powietrza; brak analizy zgłoszenia programu zapobiegania awariom, systemu zarządzania bezpieczeństwem, raportu o bezpieczeństwie oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego przed wprowadzaniem zmian w zakładzie i w instalacjach;

brak instrukcji eksploatacji określającej bezpieczne funkcjonowanie instalacji odzysku węglowodorów; pobór wody podziemnej ze studni dla potrzeb stacji bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego; miejscowe zanieczyszczenie środowiska wodnego substancjami ropopochodnymi; brak aktualnych decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków z myjni i wód deszczowych do kanalizacji. W toku działań pokontrolnych prowadzący stacje paliw, bazy i terminale paliw zobowiązali się do usunięcia stwierdzonych w toku kontroli naruszeń m.in. w postaci uzupełnienia brakującej dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej, pozyskania brakujących decyzji , w tym pozwoleń wodnoprawnych, usunięcia zanieczyszczeń, ograniczenia skali i zasięgu emisji hałasu do środowiska. 

Więcej informacji na temat szanse i ryzyk transformacji energetycznej znajduje się tutaj.

 

 • 11.2.4

Podejście organizacji do polityki publicznej i lobbingu w zakresie zmian klimatu

Grupa ORLEN jest świadoma swojej roli w ograniczaniu zmian klimatycznych - długoterminowy cel Grupy ORLEN to osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W 2023 roku została przyjęta Polityka Klimatyczna i zaktualizowano krótkoterminowe cele dekarbonizacji do 2030 roku. Na koniec 2022 roku Grupa ORLEN opublikowała swój całościowy ślad węglowy (Zakresy 1, 2 i 3) i wdrożyła zarządzanie kwestiami klimatu zgodnie z zaleceniami TCFD (Task-Force on Climate-Related Disclosures) powołując Członka Zarządu ORLEN - Pełnomocnika ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju raportującą do Komitetu Strategii Koncernu. Rada Nadzorcza poprzez Komitet Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej również monitoruje kwestie związane z Klimatem i Zrównoważonym Rozwojem.

 ORLEN jest aktywnym członkiem rożnych organizacji i stowarzyszeń uczestniczących w rozwoju polityki publicznej i lobbingu w zakresie zmian klimatu, jak np. CO2Value Europe, Hydrogen Europe, FuelsEurope, International Association of Oil and Gas Producers (IOGP), European Chemical Industry Council (CEFIC), Renewable Low Carbon Fuel Alliance (RLCF), European Clean Hydrogen Alliance, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności czy Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Przedstawiciele ORLEN pełnią w organizacjach rolę ekspertów, opiniują proponowane rozwiązania. Dzięki zaangażowaniu w prace organizacji następuje wymiana wiedzy i doświadczeń, promowanie technologii i rozwiązań z ograniczonym wpływem na klimat i środowisko.

 • 11.2.2

Skutki finansowe oraz inne zagrożenia i możliwości wynikające z zmiany klimatu

 • 11.3.3

Ocena wpływu kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo

Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykami i szansami wynikającymi ze zmian klimatu – ryzyka fizyczne

Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykami i szansami wynikającymi ze zmian klimatu – ryzyka transformacji energetycznej

Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykami i szansami wynikającymi ze zmian klimatu – szanse transformacji energetycznej

Po 2030 roku zmiany klimatyczne mogą stać się bardziej odczuwalne dla rynków, na których działa Grupa ORLEN

Polityka klimatyczna

W 2023 roku została opublikowana „Polityka klimatyczna Grupy ORLEN”. Dokument w kompleksowy sposób pokazuje podejście Grupy ORLEN do zarządzania kwestiami klimatycznymi oraz systematyzuje dotychczasowe działania w tym obszarze.

„Polityce klimatycznej Grupy ORLEN” zdefiniowano konkretne działania koncernu w drodze do neutralności emisyjnej. Uszczegóławia ona realizację celów dekarbonizacyjnych oraz opisuje, jak w koncernie zorganizowano nadzór nad kwestiami klimatycznymi. Opisuje m.in. obowiązki Pełnomocnika oraz Rady ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju. Funkcję Pełnomocnika (jak również Przewodniczącego Rady) pełni Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju. Ważnym elementem tego dokumentu jest analiza ryzyk i szans klimatycznych. Omówiono w nim ryzyka fizyczne (np. rosnącą temperaturę i ekstremalne warunki pogodowe), które materializują się w związku ze zmianami klimatu, a także ryzyka transformacyjne, czyli zmiany organizacyjne i biznesowe, które należy uwzględnić, aby koncern mógł rozwijać się i utrzymać konkurencyjność po 2030 roku. W publikacji przeanalizowano również szanse związane z nisko- i zeroemisyjną energetyką oraz zrównoważoną mobilnością.

„Polityka klimatyczna Grupy ORLEN” powstała zgodnie z wytycznymi TCFD (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – grupy powołanej w 2015 r. przez Financial Stability Board, międzynarodowy organ monitorujący globalny system finansowy i zgłaszający zalecenia na jego temat). To najszerzej akceptowane i popierane przez instytucje finansowe rekomendacje, które mają na celu uspójnienie wśród spółek raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu. W kolejnych latach przewidziano aktualizację zapisów polityki klimatycznej, jak również okresowe raportowanie stopnia realizacji celów dekarbonizacyjnych. 

Materiał można znaleźć na stronie www.orlen.pl 

 • 11.16.1

Zarządzanie tematem istotnym: prawa do ziemi i zasobów.

 • 11.16.2

Przesiedlenia ludności w wyniku działań organizacji.

Powyższe wskaźniki nie dotyczą Grupy ORLEN.

 • 11.17.1

Zarządzanie tematem istotnym: zamknięcia i rekultywacja

 • 11.17.2

Przypadki naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte działania

 • 11.17.3

Lokalizacje działalności, gdzie obecna jest ludność rdzenna

 • 11.17.4

Porozumienie z ludnością rdzenną

Grupa ORLEN nie prowadzi działalności na terenach zamieszkanych przez ludność rdzenną.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ryzykami środowiskowymi i klimatycznymi można znaleźć w sekcji „Zarządzanie ryzykiem”

 

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf