Założenia strategiczne do 2030 roku

Kapitały:
sdgs:

Aktualizacja strategii Grupy ORLEN do 2030 roku została opublikowana po zakończeniu połączeń z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. W ich wyniku powstał europejski multienergetyczny koncern, ze zdywersyfikowanymi źródłami przychodów, mający odpowiednie zasoby do bycia liderem transformacji energetycznej w regionie.

Zaktualizowana strategia zakłada maksymalizację wartości w segmentach i obszarach biznesowych, w których Grupa ORLEN zajmuje obecnie silną pozycję strategiczną, duże inwestycje w nowe, rozwojowe obszary (takie jak energetyka odnawialna) i inwestycje w przyszłość – nowe, obiecujące obszary. Obecna wersja strategii wyznacza ambitniejsze „zielone” cele – w zakresie dekarbonizacji czy zainstalowanych mocy OZE – odpowiadające ambicjom lidera transformacji energetycznej w regionie, wpisujące się w globalne trendy i pozwalające na osiągnięcie celu neutralności emisyjnej Grupy ORLEN do 2050 roku.

Dostosowaliśmy naszą strategię do nowego kontekstu rynkowego

Nowa konfiguracja aktywów w Grupie

 • Integracja z Grupą Lotos, PGNiG i Energą otwiera nowe możliwości rozwoju
 • Wsparcie transformacji energetycznej poprzez transformację szerokiej grupy aktywów w skoordynowany sposób

Trendy długoterminowe

 • Nowe regulacje, m.in. Fit for 55, REPowerEU, RED III i rozszerzona taksonomia unijna, rosnące ceny uprawnień do emisji (EUA)
 • Nowe możliwości finansowania (np. zrównoważone finansowanie) przy jednoczesnej zmianie dostępności kapitału

Zmiany geopolityczne i cykle koniunkturalne

Wojna w Ukrainie i ograniczenia w przepływach surowców energetycznych i towarów

Zaburzenia na rynkach paliw i surowców (ropa, gaz), zmieniające się ceny energii i towarów

Nowe możliwości biznesowe

 • Petrochemia: w tym zaawansowany recykling
 • Paliwa niskoemisyjne: bio i syntetyczne
 • Elektromobilność: infrastruktura ładowania
 • Odnawialny wodór w transporcie, przemyśle i energetyce

Nasze działania opieramy na wartościach Grupy ORLEN

Nasze aspiracje w 2030 roku

W odpowiedzi na trendy i wyzwania stojące przed sektorem energetycznym Grupa ORLEN będzie liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Grupa ORLEN w 2030 roku będzie:

 • jednym z wiodących graczy w Europie, obecnym wzdłuż całego łańcucha wartości ze skumulowaną EBITDA w latach 2023-2030 przekraczającą 400 mld PLN;
 • liderem transformacji energetycznej w regionie, posiadającym ponad 9 GW mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej; dostawcą zintegrowanych usług dla klientów, zaspakajającym potrzeby paliwowe, energetyczne i zakupowe w oparciu o obecne i nowe kanały oraz technologie cyfrowe;
 • podmiotem odpowiedzialnym społecznie, dzięki inwestycjom w zrównoważony rozwój, transformację energetyczną, dekarbonizację, recykling i inicjatywy społeczne;
 • stabilnym źródłem budowania wartości, w rezultacie prowadzania odpowiedzialnej polityki finansowej, koncentracji na maksymalizacji zwrotu z inwestycji przy zachowaniu stabilnego bilansu.

Strategiczna logika rozwoju Grupy ORLEN

Do 2030 roku Grupa ORLEN planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie 320 mld PLN. Rozwój Grupy jest oparty na zdywersyfikowanym portfelu inwestycji w obecne i przyszłe obszary aktywności Grupy.

Maksymalizacja wartości w segmentach i obszarach biznesowych, w których Grupa ORLEN zajmuje obecnie silną pozycję strategiczną: rafineria, energetyka gazowa, energetyka konwencjonalna, dystrybucja gazu, detal paliwowy i wydobycie ropy. Udział w puli inwestycyjnej tych kierunków strategicznych wyniesie około 35%.

Głównymi kierunkami inwestycji w tym polu strategicznym będą:

 • Rafineria: redukcja emisji dzięki technologii wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture,
  utilisation and storage, CCUS) oraz projektów efektywności energetycznej;
 • Energetyka gazowa: rozbudowa jednostek CCGT bilansujących polski system elektroenergetyczny i zastępujących wysokoemisyjne
  elektrownie i elektrociepłownie węglowe;
 • Sieć dystrybucyjna gazu: rozbudowa przyłączeń źródeł gazu (w tym biogazownie i biometanownie).
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN za rok 2022 26

Strategiczny rozwój. Największa część nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na segmenty, które w najlepszy sposób realizują ambicje strategicznego rozwoju Spółki. Około 180-200 mld PLN zostanie zaalokowane w nowe, perspektywiczne obszary związane przede wszystkim
z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią. 

Głównymi kierunkami inwestycji w tym polu strategicznym będą:

 • Petrochemia: zwiększenie udziału produktów zaawansowanych i specjalistycznych w portfelu produktowym, dzięki m.in. projektom przy udziale
  partnerów międzynarodowych, wzrostowi udziału olefin;
 • Energetyka odnawialna: realizacja inwestycji z zakresu lądowej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki oraz energetyki wodnej;
 • Biogaz: Rozbudowa portfela biogazowni i biometanowni;
 • Elektromobilność: rozbudowa sieci punktów do ładowania EV do 10 tys. w Polsce, Czechach i w Niemczech.

Inwestowanie w przyszłość. Kierunki rozwoju, w których Grupa ORLEN zajmie pozycję strategiczną, by przygotować się do wyzwań rynkowych zidentyfikowanych jako mające znaczący wpływ po roku 2030: technologie wodorowe, paliwa syntetyczne, CCUS (na potrzeby własne i klientów), SMR, recykling.

Głównymi kierunkami inwestycji w tym polu strategicznym są:

 • Technologie wodorowe: budowa aktywów produkcyjnych i dystrybucyjnych dla odnawialnego wodoru;
 • Paliwa syntetyczne: budowa aktywów do produkcji paliw syntetycznych;
 • SMR: budowa małych reaktorów jądrowych o mocy 300 MW.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf