Komentarz do wyników finansowych

Kapitały:

Wypracowane przez Grupę ORLEN w 2022 roku wyniki finansowe pokazują, że połączenie ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Grupa ORLEN ma solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów. W 2022 roku na realizację największego w historii Koncernu programu inwestycyjnego przeznaczono rekordową kwotę 19,6 mld PLN. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld PLN.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Grupy ORLEN za 2022 rok wyniosły 277 564 mln PLN i były wyższe o 146 223 mln PLN (r/r). Wyższe przychody ze sprzedaży odzwierciedlają wzrost o 18% (r/r) wolumenów sprzedaży w tonach we wszystkich segmentach operacyjnych oraz ujęcie w 2022 roku w ramach nowego segmentu gaz wolumenów sprzedaży gazu ziemnego w wysokości 62,1 TWh oraz gazu CNG w wysokości 4,7 mln m3. Wzrost wolumenów wynika głównie z ujęcia w konsolidacji spółek z dawnej Grupy LOTOS i Grupy PGNiG.

Dodatkowo wpływ na poziom przychodów miały wyższe o 43% (r/r) ceny ropy naftowej, a w rezultacie także notowania głównych produktów.

W 2022 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wzrosły ceny benzyny o 53%, oleju napędowego o 81%, lekkiego oleju opałowego o 76%, paliwa lotniczego o 80%, ciężkiego oleju opałowego o 25%, etylenu o 28% i propylenu o 28%.

Wpływ objęcia kontrolą spółek z byłej Grupy LOTOS i byłej Grupy PGNiG w 2022 roku na pozycje przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz na pozycje towarów i materiałów za 2022 rok wyniósł odpowiednio 25 345 mln PLN oraz 35 367 mln PLN.

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów (tzw. EBITDA LIFO ) oraz odwrócenia netto odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych1, w 2022 roku osiągnął poziom 53 242 mln PLN.

Czynniki wpływające na zmianę EBITDA LIFO (r/r) [mln PLN].

Odpisy netto aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych dotyczy głównie aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream:

 • 2022 rok w wysokości (6 330) mln PLN.
 • 2021 rok w wysokości 811 mln PLN.

Zrealizowany zysk był wyższy o 39 088 mln PLN (r/r):

 • 14 243 mln PLN (r/r) – dodatni efekt czynników makroekonomicznych obejmował głównie obejmowały głównie wpływ wyższego dyferencjału kalkulowanego według rzeczywistej struktury przerabianych rop o (6,8) USD/bbl, marż na lekkich i średnich destylatach, olefinach, PTA, PCW i nawozach. Dodatnie efekty zostały częściowo ograniczone ujemnym wpływem wyceny i rozliczenia kontraktu terminowego CO2 w wysokości (4 905) mln PLN i transakcji zabezpieczających w kwocie (2 104) mln PLN (r/r) w związku z rosnącymi notowaniami ropy i produktów. Dodatkowo wzrost cen ropy naftowej, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej przy wyższym przerobie ropy (r/r) wpłynął znacząco na wyższe koszty zużyć własnych.
 • 577 mln PLN (r/r) - wpływ wyższych (r/r) wolumenów sprzedaży w Grupie ORLEN o 18% (r/r), tj. o 6 929 tys. ton, do poziomu 45 852 tys. ton głównie dzięki ujęciu wolumenów dawnej Grupy LOTOS w wysokości 5 425 tys. ton oraz Grupy PGNiG w segmentach wydobycia i gazu w wysokości 381 tys. ton. Po eliminacji wolumenów Grupy LOTOS i PGNiG łączna sprzedaż wolumenowa była wyższa o 3%, tj. o 1 124 tys. ton.

24 268 mln PLN (r/r) - ujemny wpływ pozostałych czynników obejmował głównie:

 • 14 166 mln PLN – ujęcie zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS i Grupy PGNiG w kwotach odpowiednio 5 928 mln PLN i 8 251 mln PLN.
 • 6 481 mln PLN – ujęcie w konsolidacji wyników operacyjnych dawnej Grupy LOTOS (po eliminacji wypływu zysku na okazyjnym nabyciu).
 • 3 444 mln PLN – ujęcie w konsolidacji wyników operacyjnych dawnej Grupy PGNiG (po eliminacji wypływu zysku na okazyjnym nabyciu).
 • (527) mln PLN (r/r) – efekt na zmianie zasad konsolidacji Rafinerii Gdańsk w związku ze sprzedażą 30% udziałów spółki do Saudi Aramco w IV kwartale 2022 roku.
 • (228) mln PLN (r/r) – brak dodatniego wpływu przeszacowania wartości zapasów do cen możliwych do uzyskania z 2021 roku. Wpływ przeszacowania wartości zapasów za 12 miesięcy 2022 roku wyniósł (17) mln PLN, przy 211 mln PLN w analogicznym okresie 2021 roku.
 • (184) mln PLN (r/r) – brak dodatniego efektu z tytułu przedawnienia zobowiązania wobec akcjonariuszy mniejszościowych ORLEN UNIPETROL z 2021 roku.
 • (156) mln PLN (r/r) – brak dodatniego efektu zmiany struktury właścicielskiej spółki Baltic Power z 2021 roku.
 • 1 272 mln PLN (r/r) – pozostałe elementy obejmujące m.in. wyższe (r/r) marże hurtowe przy ujemnym wpływie kosztów ogólnych i pracy.

Po uwzględnieniu efektu netto odwrócenia odpisów aktualizujących w kwocie (6 330) mln PLN (dotyczyły głównie aktywów rafineryjnych ORLEN, Grupy ORLEN Unipetrol i Grupy ORLEN Lietuva oraz aktywów wydobywczych Grupy LOTOS Upstream i Grupy ORLEN Upstream) zysk EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2022 wyniósł 46 912 mln PLN.

Wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów ujęty w wyniku EBITDA wyniósł 1 097 mln PLN. W rezultacie zysk EBITDA Grupy ORLEN za 2022 rok wyniósł 48 009 mln PLN.

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji w wysokości (6 916) mln PLN zysk z działalności operacyjnej („EBIT”) Grupy ORLEN w 2022 roku wyniósł 41 093 mln PLN.

Koszty finansowe netto w omawianym okresie wyniosły (486) mln PLN i obejmowały głównie nadwyżkę ujemnych różnic kursowych w kwocie (643) mln PLN, koszty odsetkowe netto w kwocie (494) mln PLN oraz rozliczenie i wycenę pochodnych instrumentów finansowych netto w wysokości 513 mln PLN.

Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie (6 963) mln PLN zysk netto Grupy ORLEN za 2022 rok osiągnął wartość 33 630 mln PLN i był wyższy o 22 442 mln PLN (r/r).

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 136 959 mln PLN i był wyższy o 84 381 mln PLN w porównaniu ze stanem z końca 2021 roku głównie z tytułu ujęcia zysku netto za 12 miesięcy 2022 roku w kwocie 33 630 mln PLN, rozpoznania emisji akcji połączeniowych powstałych na potrzeby połączenia z Grupą LOTOS i Grupą PGNiG w wysokości 46 146 mln PLN pomniejszone o koszty związane z emisją akcji w wysokości 52 mln PLN, wpływu zmiany salda kapitałów z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń w kwocie 5 435 mln PLN, wpływu różnic kursowych z tytułu przeliczenia kapitałów własnych jednostek działających za granicą w kwocie 573 mln PLN oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ORLEN z zysków lat ubiegłych w łącznej wysokości (1 497) mln PLN.

Zadłużenie finansowe netto Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło (2 258) mln PLN i było niższe o (14 533) mln PLN w porównaniu z końcem 2021 roku głównie z tytułu wypływów netto obejmujących wpływy i spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji w kwocie (11 424) mln PLN, zwiększenia salda środków pieniężnych o (18 560) mln PLN, lokat krótkoterminowych o (27) mln PLN oraz efektu netto wyceny i przeszacowania zadłużenia z tytułu różnic kursowych oraz odsetek w łącznej kwocie 807 mln PLN tytułu rozpoznania zadłużenia wynikającego z połączenia z Grupą LOTOS i Grupą PGNiG w wysokości 14 671 mln PLN.

 

W 2022 roku polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentrowała się na zapewnieniu najwyższej jakości specjalistów zarówno do realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych. Przejęcie w roku 2022 spółek Grupy PGNiG (24 021 osób) i Grupy Lotos (4 291 osoby) oraz zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących m.in. energetykę, sprzedaż oraz informatykę wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 29 070 osób (r/r) do poziomu 64 494.

Wyniki segmentowe Grupy ORLEN

EBITDA LIFO wyniki segmentowe [mln PLN]

Zmiana wyników segmentów [mln PLN]

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych

W 2022 roku Grupa ORLEN zrealizowała nakłady inwestycyjne na poziomie 19 728 mln PLN, tj. o 9 838 mln PLN (o 99,5%) powyżej wykonania z 2021 roku. Niespełna 26% nakładów przeznaczono na segment Petrochemii, 22% na segment Rafinerii, 22% Energetyki, 11% na Wydobycie, 9% Gaz oraz 7% na Detal.

 

Zwiększenie aktywów trwałych w 2022 roku [mln PLN].

Zmiana aktywów trwałych w segmentach [mln PLN].

Podział nakładów wg rynków działalności [%]

Do głównych projektów rozwojowych realizowanych w 2022 roku należały:

 • budowa instalacji Visbreakingu w Płocku;
 • budowa instalacji Hydrokrakingu – Litwa;
 • budowa instalacji Bioetanolu 2 Gen. – ORLEN Południe;
 • budowa instalacji HVO (uwodornienia olejów roślinnych) – Płock;
 • rozbudowa zdolności produkcyjnych instalacji olefin – Płock;
 • rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu;
 • modernizacja obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców - Grupa Energa;
 • budowa CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz;
 • projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku;
 • rozwój sieci stacji paliw oraz sieci sprzedaży pozapaliwowej;
 • wprowadzanie nowych usług i produktów;
 • koncentracja na najbardziej obiecujących złożach w segmencie Wydobycie.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf