14.10.2 Instrumenty pochodne oraz pozostałe zobowiązania

Opis zmian instrumentów pochodnych niewyznaczonych do rachunkowości zabezpieczeń został zaprezentowany w nocie 13.1013.1113.12.
Pozycja należności z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych oraz zobowiązania z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych dotyczą instrumentów pochodnych, których termin zapadalności przypada na koniec okresu sprawozdawczego lub wcześniej, natomiast termin płatności przypada już po dniu bilansowym. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w pozycjach tych została ujęta wartość zapadłych swapów towarowych zabezpieczających marżę rafineryjną, zabezpieczenie asfaltów oraz gazu ziemnego. Wzrost wartości sald wynika głównie z ujęcia gazu ziemnego dotyczącego Grupy PGNiG.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf