14.2.2 Prawa majątkowe

Zmiana stanu posiadanych uprawnień do emisji CO2 za 2022 rok

W 2022 roku emisje CO2 w Grupie ORLEN wyniosły 25 352 tys. ton natomiast wartość rezerwy na emisje CO2 na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 9 250 mln PLN (nota 14.11).

Wartość rynkowa posiadanych uprawnień EUA przewyższa ich łączną wartość księgową, w związku z czym Grupa nie identyfikuje przesłanek utraty ich wartości.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość rynkowa jednego uprawnienia EUA wyniosła 393,81 PLN (co odpowiada 83,97 EUR według kursu na dzień 31 grudnia 2022 roku) (źródło: www.theice.com).

Zmiana stanu posiadanych certyfikatów energetycznych za 2022 rok

W 2022 roku wolumen obowiązku umorzenia certyfikatów energetycznych w Grupie ORLEN wyniósł 1 481 tys. MWh natomiast wartość rezerwy z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 596 mln PLN (nota 14.11).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość księgowa uprawnień do emisji CO2 i certyfikatów energetycznych zablokowanych w ramach depozytów zabezpieczających w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGIT) wyniosła:

  • 134 mln PLN i dotyczyła 400 tys. uprawnień EUA ORLEN,
  • 28 mln PLN i dotyczyła 240 tys. MWh certyfikatów energetycznych Grupy ENERGA.

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku w pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Grupa ujęła należne prawa majątkowe dotyczących certyfikatów kolorowych odpowiednio w kwocie 88 mln PLN oraz 546 mln PLN (nota 14.5.2).

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf