14.7.1 Kredyty

- w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN) / według rodzaju stopy procentowej

Na dzień 31 grudnia 2022 roku niewykorzystane otwarte linie kredytowe (nota 16.5.4) powiększone o należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (nota 14.5.2) oraz środki pieniężne (nota 14.6) przewyższały zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (nota 14.5.3) o 62 418  mln PLN.

Grupa zabezpiecza częściowo przepływy pieniężne związane z płatnościami odsetkowymi dotyczącymi zewnętrznego finansowania kredytowego w EUR wykorzystując w tym celu swapy procentowe (IRS).

W okresie objętym niniejszym Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ani po dniu sprawozdawczym nie wystąpiły istotne przypadki niewywiązania się ze spłaty kapitału bądź odsetek lub naruszenia innych warunków umów kredytowych. Głównym kowenantem w umowach kredytowych jest wskaźnik dług netto/EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto, skorygowany o wyłączenia zgodnie z definicjami poszczególnych składników z umów kredytowych. Wartość tego kowenantu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła:

  • (0,08) dla ORLEN i skalkulowana została na poziomie danych skonsolidowanych Grupy ORLEN,
  • 1,8 dla Grupy ENERGA i skalkulowana została na poziomie danych skonsolidowanych Grupy ENERGA.

Wskazane wartości kowenantu spełniają zapisy zawarte w umowach kredytowych. Ponadto ORLEN jest w trakcie analizy postanowień umów kredytowych Grupy LOTOS i Grupy PGNiG pod kątem możliwości dostosowania ich zapisów do standardów umów ORLEN.

Jedna ze spółek zależnych z byłej Grupy PGNiG identyfikuje ryzyko nie spełnienia kowenantu wynikającego z umowy kredytowej, przy czym formalne badanie poziomu wskaźnika nastąpi na bazie skonsolidowanego zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok. Spółka jest w kontakcie z bankiem udzielającym kredytu celem uzgodnienia formalności sankcjonujących ewentualne stwierdzenie powyższego uchybienia. W związku z powyższym Grupa przeklasyfikowała zadłużenie wynikające z tego tytułu z części długoterminowej do krótkoterminowej w kwocie 88 mln PLN.

Część kredytów Grupy,  jak również kredytów wspólnego działania zabezpieczona jest majątkiem poszczególnych spółek i/lub gwarancjami korporacyjnymi. Zabezpieczenia na majątku dotyczą głównie zastawów rejestrowych na rzeczowych aktywach trwałych, zapasach, udziałach, hipotek, cesji wierzytelności oraz pełnomocnictw do rachunków bankowych.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf