14.9.6 Propozycja podziału zysku Jednostki Dominującej za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy w 2023 roku

Biorąc pod uwagę realizację polityki dywidendowej Koncernu przedstawionej w Strategii 2030, Zarząd Spółki rekomenduje podział zysku netto osiągniętego przez ORLEN S.A. w roku 2022 w wysokości 27 261 937 353,96 PLN w taki sposób, aby kwotę 6 385 181 269,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (5,50 PLN na 1 akcję), natomiast pozostałą kwotę, tj. 20 876 756 084,46 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień 10 sierpnia 2023 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 31 sierpnia 2023 roku jako termin wypłaty dywidendy. Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ORLEN, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

 

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf