17.2.2 Grupa jako leasingodawca

Leasing operacyjny

Analiza wymagalności opłat leasingowych w leasingu operacyjnym

Na dzień 31 grudnia 2022 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych Grupy oddanych innym podmiotom do użytkowania na podstawie umowy leasingu operacyjnego wyniosła odpowiednio 394 mln PLN i 191 mln PLN i dotyczyła głównie budynków i budowli (odpowiednio 273 mln PLN i 133 mln PLN) oraz gruntów, w tym gruntów własnych i prawa do użytkowania (odpowiednio 99 mln PLN i 52 mln PLN).

Przychody z tytułu leasingu operacyjnego w 2022 roku i w 2021 wyniosły odpowiednio 350 mln PLN i 322 mln PLN.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf