17.5 Zabezpieczenia akcyzowe

Zabezpieczenia akcyzowe i akcyza od wyrobów i towarów znajdujących się w procedurze zawieszonego poboru stanowią element zobowiązań pozabilansowych i na dzień 31 grudnia 2022 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły odpowiednio 4 039 mln PLN i 2 659 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa ocenia zmaterializowanie się tego typu zobowiązania jako bardzo niskie.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf