17.6.2 Transakcje oraz stan rozrachunków spółek Grupy ORLEN z podmiotami powiązanymi

Powyższe transakcje z jednostkami współkontrolowanymi obejmują głównie sprzedaż i zakupy produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz usług.

Dodatkowo w 2022 roku, na podstawie złożonych oświadczeń, wystąpiły transakcje pomiędzy podmiotami, w których kluczowe stanowiska pełniły bliskie osoby powiązane z kluczowym personelem kierowniczym Jednostki Dominującej oraz spółek Grupy ORLEN, a podmiotami Grupy ORLEN.
W 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa zidentyfikowała następujące transakcje:

  • sprzedaż wyniosła odpowiednio 2 mln PLN,
  • zakup wyniósł odpowiednio (10) mln,
  • saldo należności wyniosło 0,2 mln PLN,
  • saldo zobowiązań wyniosło 3 mln PLN.

Powyższe transakcje dotyczyły głównie zakupu i sprzedaży paliw, dodatku do paliw, oleju napędowego, energii cieplnej, granulatu oraz folii.
Dodatkowo w 2022 roku, na podstawie złożonego oświadczenia osoby zarządzającej, zostało wskazane powiązanie w zakresie posiadanych udziałów w podmiocie powiązanym, wykazanym przez bliską osobę członka kluczowego personelu Grupy ORLEN. Liczba udziałów wykazana na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 8000 sztuk o wartości nominalnej 0,8 mln PLN.

W 2022 roku i w 2021 roku w Grupie nie wystąpiły transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf