Polityka różnorodności

Kapitały:
sdgs:

W 2021 roku „Polityka różnorodności” została w ORLEN przyjęta wewnętrznym aktem organizacyjnym. Dokument jest usankcjonowaniem realizowanych od wielu lat działań na rzecz promowania idei różnorodności.

Firma licznymi działaniami w powyższym zakresie potwierdza swoją otwartość, mając jednocześnie świadomość potencjału tkwiącego w różnorodności. Nie ma natomiast formalnego dokumentu regulującego kwestie różnorodności na poziomie Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN. Spółka prezentuje corocznie wskaźniki różnorodności organów nadzorczych i zarządczych w Grupie Kapitałowej.

W ORLEN kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością dodatkowo uregulowane są w poniższych dokumentach obowiązujących w Spółce:

 • Regulamin Pracy dla ORLEN;
 • Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN;
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ORLEN;
 • Polityka zarządzania potencjałem Pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN;
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju (zapisy w zakresie zarządzania rozwojem i różnorodnością);
 • Polityka określająca warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych w ORLEN;
 • Polityka zasad udzielania pomocy pracownikom ORLEN w sytuacjach kryzysowych;
 • Polityka well-beingowa w ORLEN;
 • Polityka ochrony praw człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN;
 • Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Celami działań związanymi z zarządzaniem różnorodnością są:

 • równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji;
 • poszanowanie dla różnorodności;
 • zarządzanie różnicami kulturowymi;
 • otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy, ułatwianie im zatrudnienia w Spółkach Grupy ORLEN i tym samym podnoszenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie;
 • polityka wynagradzania i premiowania;
 • standardy zatrudniania i wynagradzania oddelegowanych pracowników, tj. ekspatów i inpatów;
 • dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z niepełnosprawnościami, matek karmiących);
 • wsparcie dla grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego (tzw. Programy Work-Life Balance).

Ponadto polityka różnorodności w ORLEN realizowana jest poprzez następujące działania:

 • organizacja szkoleń zawierających tematykę zarządzania różnorodnością;
 • uwzględnianie aspektów dot. różnorodności w procesach i narzędziach HR (m.in.: rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagradzanie) oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej;
 • organizacja Festiwalu różnorodności, podczas którego firma zachęcała swoich pracowników do udziału w licznych aktywnościach, które miały dać szerokie spojrzenie na tematykę różnorodności w organizacji;
 • spotkania indywidualne z ekspatami w zakresie zarządzania różnicami kulturowymi;
 • cykliczne przeprowadzanie wśród pracowników badania zaangażowania i satysfakcji z pracy;
 • powołanie zespołu koordynującego przeciwdziałanie mobbingowi (Komisja Antymobbingowa powoływana przez pracodawcę do rozpatrywania skarg na wypadek zaistnienia w Spółce zachowań mobbingowych);
 • powołanie funkcji Rzecznika ds. Etyki, do którego można zgłaszać naruszenia Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN (czyli dotyczących także dyskryminacji i mobbingu);
 • powołanie Komitetu Kapitału Ludzkiego, który opiniuje, zatwierdza/przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd ORLEN i monitoruje przestrzeganie Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN, w szczególności rozpatruje istotne naruszenia, podejmuje działania naprawcze, wydaje wytyczne, a także rozpatruje istotne zagadnienia dotyczące kwestii etycznych;
 • udział w spotkaniu sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności organizowanym przez Ministerstwo FiPR (18.11.2022 roku).

Polityka Ochrony Praw Człowieka

Mając na uwadze, iż:

 • Finansowanie Strategii ORLEN2030 wymaga wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju, która porządkuje zarządzanie ESG w niemal wszystkich obszarach biznesowych, w tym kwestii ochrony praw człowieka w organizacji;
 • Cele zrównoważonego rozwoju zostały zaadresowane do wszystkich Dyrektorów podległych Członkom Zarządu, w przypisanych zakresach odpowiedzialności w tegorocznym planie celów premiowych;
 • Otoczenie rynkowe (w szczególności agencje ratingowe oraz międzynarodowe korporacje, z którymi współpracujemy w realizacji kluczowych projektów) wyraźnie wskazuje na konieczność utworzenia dokumentu w randze Polityki, który wyraźnie przedstawia stanowisko Grupy w zakresie ochrony praw człowieka, w kluczowych – spójnych ze standardem światowym – elementach.

W 2022 roku została opracowana i opublikowana Polityka ochrony praw  człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN. Polityka określa kluczowe zasady działań, zachowań i regulacji, obowiązujących w Grupie Kapitałowej, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z dbałością o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz organizacji oraz w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi. 

Zapisy Polityki zostały opracowane w oparciu o:

 • regulacje wewnętrzne Grupy,
 • ustawodawstwo krajowe,
 • międzynarodowe standardy i wytyczne, w szczególności w oparciu o:
  • Powszechną Deklarację Praw Człowieka,
  • Deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy, tj. w oparciu o kluczowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy,
  • Wytyczne ONZ dla biznesu, tj. dokument ramowy Organizacji Narodów Zjednoczonych „Chronić, szanować i naprawiać”,
  • Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
  • Standardy Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC),
  • Dziesięć Zasad United Nation Global Compact.

Zakres przedmiotowy Polityki:

 • Dbałość o prawa człowieka w GK ORLEN w odniesieniu do pracowników:
  • Tworzenie otwartego i tolerancyjnego środowiska pracy,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Well – being pracowników,
  • Równość w zatrudnieniu,
  • Swoboda zrzeszania się i współpraca ze stroną społeczną,
  • Praca dzieci i praca przymusowa,
  • Zapobieganie dyskryminacji, mobbingowi i wszelkim nieprawidłowościom w miejscu pracy,
 • Ochrona praw człowieka w łańcuchu dostaw oraz w relacjach z interesariuszami,
 • Zgłaszanie nieprawidłowości i ich rozpatrywanie,
 • Mechanizmy zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości / brak tolerancji dla gróźb, zastraszania, odwetu lub ataków / łagodzenie skutków wystąpienia naruszeń / raportowanie / działania naprawcze.,
 • Zobowiązania Grupy oraz monitoring prowadzonych działań,
 • Proces należytej staranności / monitoring / wskaźniki ilościowe i jakościowe / procesy szkoleniowe dla pracowników.

Promowanie ochrony praw człowieka / Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN / zwiększanie świadomości dostawców / równoważenie wpływu działalności biznesowej na społeczności lokalne / rozwiązywanie konfliktów na drodze pokojowej, zarządzanie działaniami w zakresie bezpieczeństwa fizycznego.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf