Polityka wynagrodzeń

Kapitały:
GRI:
 • 2-19

Polityka wynagrodzeń

Wynagrodzenie członków Zarządu ORLEN ustala Rada Nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w związku z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz rekomendacje działającego w jej ramach Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń i w oparciu o Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. przyjętą uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 2-20

Proces ustalania wynagrodzenia

Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:

 • miesięczne wynagrodzenie podstawowe (wynagrodzenie stale),
 • wynagrodzenie zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych,
 • odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez Spółkę,
 • odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.

Funkcjonująca w ORLEN polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Na 2022 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich Członków Zarządu poniższe cele ilościowe:

 • EBITDA wg LIFO GK ORLEN,
 • Dług netto/EBITDA GK ORLEN,
 • CAPEX rozwojowy GK ORLEN, bez Olefin III,
 • CAPEX Projektów: Rozwój produkcji olefin w ZP Płock (Kompleks Olefin III) i Infrastruktura Zasadnicza ZP Płock- Olefiny III,
 • CAPEX utrzymaniowy GK ORLEN,
 • Koszty ogólne i osobowe GK ORLEN,
 • Wskaźnik giełdowy: TSR ORLEN względem rynku,
 • Wskaźnik wypadkowości: TRR Grupy ORLEN wraz z kontraktorami zewnętrznymi oraz przypisała im odpowiednie progi premiowe.

Rada Nadzorcza dla wszystkich Członków Zarządu ustaliła również dwa cele jakościowe związane z kluczowymi wyzwaniami Koncernu na dany rok.

Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia ORLEN – ustaliła następujące odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego za 2022 rok:

 • stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy z dnia 16 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
 • realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Raz do roku Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowego przeglądu wynagrodzeń i sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, które jest następnie opiniowane przez Walne Zgromadzenie i publikowane.

Politykę wynagradzania opracowuje Zarząd, który przekazuje ją następnie celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu. Ostateczną wersję Polityki przyjmuje Walne Zgromadzenie. Obowiązujące brzmienie Polityki wynagradzania zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie 5 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.

Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego (w tym członków Zarządu)

Regulaminy dotyczące premiowania funkcjonujące dla Zarządu ORLEN, dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi ORLEN oraz pozostałych kluczowych stanowisk Grupy Kapitałowej ORLEN mają wspólne podstawowe cechy. Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami premiowane są za realizację indywidualnych celów, wyznaczanych na początku okresu premiowego przez Radę Nadzorczą dla członków Zarządu oraz przez Zarząd dla pracowników kluczowego personelu kierowniczego. Systemy premiowania są spójne z Wartościami Koncernu, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania najlepszych wyników w skali Grupy Kapitałowej ORLEN. Postawione cele mają charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy, i są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone.

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych

Członkowie Zarządu ORLEN S.A. w okresie pełnienia funkcji mają obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innych osób prawnych, w tym w fundacjach lub stowarzyszeniach. Członkowie Zarządu ORLEN S.A. nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku ochronie konkurencji i konsumentów.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf