Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

Kapitały:
GRI:

Ogólne zasady wynagradzania, warunki przyznawania premii rocznych oraz umowy o zakazie konkurencji

 • 2-19

Polityka wynagrodzeń

Wynagrodzenie Członków Zarządu ORLEN ustala Rada Nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w związku z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz rekomendacje działającego w jej ramach Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:

 • miesięczne wynagrodzenie podstawowe (wynagrodzenie stale),
 • wynagrodzenie zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych,
 • odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez Spółkę,
 • odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.
 • 2-20

Ogólne zasady i warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego

Członkom Zarządu ORLEN przysługuje prawo do wynagrodzenia zmiennego na zasadach ustalonych w umowie, której załącznikiem i częścią składową jest Regulamin Systemu Motywacyjnego dla Zarządu.

Poziom wynagrodzenia zmiennego uzależniony jest od wykonania indywidualnych zadań (jakościowych oraz ilościowych), ustalonych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza, w oparciu o ogólny katalog Celów Zarządczych ustalony przez Walne Zgromadzenie ORLEN, wyznacza co roku od czterech do dziesięciu indywidualnych zadań premiowych, które wpisywane są do Karty Celów danego Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza może również dodatkowo ustalić na dany rok odrębny cel lub cele warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego za ten rok.

Na 2022 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich Członków Zarządu poniższe cele ilościowe:

 • EBITDA wg LIFO GK ORLEN
 • Dług netto/EBITDA GK ORLEN
 • CAPEX rozwojowy GK ORLEN, bez Olefin III
 • CAPEX Projektów: Rozwój produkcji olefin w ZP Płock (Kompleks Olefin III) i Infrastruktura Zasadnicza ZP Płock – Olefiny III
 • CAPEX utrzymaniowy GK ORLEN
 • Koszty ogólne i osobowe GK ORLEN
 • Wskaźnik giełdowy: TSR ORLEN względem rynku
 • Wskaźnik wypadkowości: TRR Koncernu wraz z kontraktorami zewnętrznymi oraz przypisała im odpowiednie progi premiowe.
   

Rada Nadzorcza dla wszystkich Członków Zarządu ustaliła również dwa cele jakościowe związane z kluczowymi wyzwaniami Koncernu na dany rok.

Komponentem jednego z celów jakościowych wyznaczonych Członkom Zarządu był cel z zakresu Zrównoważonego rozwoju o brzmieniu:
„Realizacja zadań z zakresu ESG oraz zrównoważonego wzrostu przewidzianych w Strategii 2030 i Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021–2023”.

Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia ORLEN – ustaliła następujące odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego za 2022 rok: 

 • stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy z dnia 16 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, 
 • realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN

Regulaminy dotyczące premiowania funkcjonujące dla Zarządu ORLEN, dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi ORLEN oraz pozostałych kluczowych stanowisk Grupy ORLEN mają wspólne podstawowe cechy. Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami premiowane są za realizację indywidualnych celów, wyznaczanych na początku okresu premiowego przez Radę Nadzorczą dla Członków Zarządu oraz przez Zarząd dla pracowników kluczowego personelu kierowniczego. Systemy premiowania są spójne z Wartościami Koncernu, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania najlepszych wyników w skali Grupy ORLEN. Postawione cele mają charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy, i są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone.

Wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji i rozwiązania umowy w rezultacie odwołania z zajmowanego stanowiska

Zgodnie z umowami Członkowie Zarządu ORLEN zobowiązani są przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy do powstrzymania się
od działalności konkurencyjnej. W okresie tym otrzymują odszkodowanie w wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia stałego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Zapisy w umowach dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu funkcji Członka Zarządu wchodzą w życie dopiero po upływie 3 miesięcy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Ponadto umowy przewidują wypłatę odprawy w przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych, istotnych obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy. Odprawa w takim przypadku wynosi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia stałego.

Wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w 2022 i 2021 roku [tys. PLN].

Premie potencjalnie należne Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w danym roku do wypłaty w roku kolejnym [tys. PLN].

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych

Członkowie Zarządu ORLEN S.A. w okresie pełnienia funkcji mają obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innych osób prawnych, w tym w fundacjach lub stowarzyszeniach. Członkowie Zarządu ORLEN S.A. nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.w okresie pełnienia funkcji mają obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innych osób prawnych, w tym w fundacjach lub stowarzyszeniach. Członkowie Zarządu ORLEN S.A. nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ORLEN [tys. PLN].

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN [tys. PLN].

Wzrost kosztów wynagrodzeń kluczowego personelu to głównie efekt przejęcia Grupy Lotos i Grupy PGNiG, które zostały nabyte w trakcie 2022 roku oraz efekt zmian struktur organizacyjnych, co przyczyniło się do zwiększenia liczby menedżerów raportujących bezpośrednio do Członków Zarządów.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf