Segment Detal

Kapitały:
sdgs:

W 2022 roku Grupa ORLEN wzmacniała obecność na Słowacji, stając się jednym z czterech największych operatorów na tym rynku. Rozszerzała również sieć sprzedaży detalicznej o nowy rynek, Węgry, na którym jest już obecna w obszarze hurtowym. W efekcie realizowanej skutecznie ekspansji sieci sprzedaży Grupa ORLEN zapewnia bezpieczeństwo dostaw paliw i źródeł energii nie tylko w Polsce, ale też w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zaangażowanie i dobre rozpoznanie rynku pozwoli zaoferować nowym klientom w Europie najwyższej jakości produkty i usługi, zgodne z ich oczekiwaniami.

Pozycja i otoczenie rynkowe

Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem sprzedaży detalicznej paliw w Europie Centralnej. Na koniec 2022 roku łączna liczba stacji wyniosła 3 097 obiektów, w tym 90 stacji przejętych w ramach fuzji z Grupą LOTOS. Grupa ORLEN na koniec 2022 posiadała 820 aktywnych punktów detalicznych spółki RUCH. Spadek liczby punktów wynikał z optymalizacji i urentownienia działalności detalicznej spółki Ruch.

W 2022 roku kontynuowano rozwój usługi „Orlen Paczka”, która zastąpiła wcześniejszą usługę „Paczka w Ruchu”. Dzięki zmianie klienci e-commerce mogą odbierać zamówienia w większej ilości punktów: w maszynach paczkowych (obecnie 1 847), a także jak dotychczas w kioskach RUCH i punktach partnerskich. Grupa ORLEN w kolejnych latach planuje dalej rozszerzać zasięg usługi „Orlen Paczka”. W celu zwiększenia przepustowości i efektywności sieci logistycznej „Orlen Paczki”, uruchomiony został nowy sorter i sortownia centralna w Strykowie.

W Polsce stacje paliw działają pod marką ORLEN w segmencie premium oraz Bliska w segmencie ekonomicznym (udział stacji ekonomicznych (r/r) spada). W Czechach głównie pod marką Benzina i wspólną marką Benzina ORLEN, natomiast na Słowacji i Litwie pod marką ORLEN. Na rynku niemieckim spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi pod wspólną marką STAR ORLEN, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila. Ponadto od grudnia 2022 roku Grupa ORLEN posiada 79 stacji na rynku węgierskim pod marką ORLEN.

Liczba stacji oraz udział w rynku Grupy ORLEN na rynkach działalności na koniec 2022 roku.

Źródło: Opracowanie własne.

Liczba stacji należących do Grupy ORLEN.

Punkty gastronomiczne i punkty RUCH w Grupie ORLEN.

Rynek polski

Na koniec września 2022 roku na rynku polskim, według danych POPiHN, funkcjonowało 7 879 stacji paliw. Jest to o około 55 stacji więcej niż raportowano na koniec września 2021 roku. W stosunku do roku ubiegłego spadła liczba stacji przymarketowych oraz stacji niezależnych, podczas gdy duże sieci stacji paliw kontynuowały inwestycje w nowe obiekty, zwiększając r/r liczbę posiadanych stacji.

W 2022 roku został zakończony proces połączenia ORLEN i Grupy LOTOS, w efekcie którego zmianie uległa struktura właścicielska stacji paliw funkcjonujących w Polsce. W wyniku fuzji, na koniec roku ORLEN powiększył swoją sieć o 90 stacji należących do dawnej Grupy LOTOS.

Ostatecznie Grupa ORLEN na rynku polskim na koniec 2022 roku dysponowała siecią 1 920 stacji paliw (około 24% stacji działających w Polsce). Sieci zagraniczne działające w kraju (BP, MOL, Shell, Circle-K, Amic, Total), zarządzają łącznie około 26% stacji. Obiekty będące własnością niezależnych operatorów (w tym mniejsze sieci funkcjonujące pod jedną marką) to około 47% ogółu stacji działających w Polsce. Spośród sieci niezależnych najbardziej dynamiczny rozwój wykazywała sieć MOYA. Liczba stacji marketowych zmniejszyła się nieznacznie w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosiła 171 punktów, tj. około 2% wszystkich stacji paliw.

Stan sieci stacji paliw w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POPiHN wg stanu na 30.09.2022 roku.

Udział rynkowy ORLEN na rynku polskim w 2022 roku kształtował się na poziomie 34,3%.

Rynek czeski

Grupa ORLEN utrzymała pozycję lidera zarówno pod względem sprzedanego wolumenu, jak i wielkości sieci w Czechach. W 2022 roku sieć Benzina zwiększyła liczbę stacji do 431 obiektów, jednak jej udział rynkowy zmniejszył się do 22,2% głównie ze względu na sytuację ekonomiczno-gospodarczą związaną z wojną na Ukrainie i presją ze strony tańszych konkurentów. Węgierski koncern MOL, będący drugą co do wielkości siecią na rynku czeskim, posiadał 306 stacji, a jego udział w rynku pod względem sprzedanego wolumenu osiągnął poziom 9%. Innymi międzynarodowymi graczami na rynku są Shell i OMV (razem 317 stacji i udział w rynku ok. 20%). Ważnym konkurentem pod względem przepustowości jest Tank Ono (44 stacje, 15% udziału w rynku).

Rynek słowacki

Na rynku słowackim w 2022 roku całkowita liczba stacji była zbliżona do roku ubiegłego i wyniosła 910 obiektów. W 2022 roku na rynku widoczny był trend konsolidacyjny, który może stanowić sygnał dużych zmian dotyczących przyszłej struktury podmiotów działających na rynku paliw na Słowacji. W ramach zmian zachodzących na słowackim rynku Grupa ORLEN przejęła 27 stacji OLIVA, Slownaft przejął 16 stacji Lukoil, Dalioil przejął 6 stacji Oktan. Na koniec 2022 roku liderem rynku pozostał Slovnaft z 272 stacjami, za nim uplasował się OMV (104 stacje), Shell (91 stacji), Jurki (59 stacji) i Grupa ORLEN z 51 stacjami, W 2023 roku Grupa ORLEN planuje zakończenie procesu przejęcia 37 stacji od Slovnaft oraz dalsze projekty akwizycyjne.

Rynek węgierski

W 2022 roku wejście na rynek węgierski odbyło się w wyniku transakcji wymiany aktywów z Grupą MOL. W grudniu 2022 roku zostało przejętych 79 stacji sieci Normbenz (z 143 stacji), co stanowi 4% udziału i 4. miejsce na rynku węgierskim. W 2022 roku sieć stacji paliw na Węgrzech liczyła około 2 tysięcy obiektów. Około 48% rynku węgierskiego należy do 4 największych graczy. Pod względem wielkości sieci liderem jest Grupa MOL z liczbą 464 stacji co stanowi 23% udziału w rynku. Drugim graczem na rynku węgierskim pod względem liczby stacji paliw jest sieć OMV z liczbą 205 stacji i 10% udziałem w rynku. Trzecim graczem na rynku węgierskim jest Shell z liczbą 187 stacji i 9% udziałem w rynku. Pozostali uczestnicy rynku węgierskiego posiadają łącznie 1 068 stacji i 52% udziału w rynku. W 2024 roku planowane jest zakończenie wymiany aktywów z MOL, w wyniku transakcji powstanie sieć 143 stacji, która będzie miała zasięg na całym terytorium Węgier z 7% udziałem w rynku węgierskim.

Rynek niemiecki

Łączna liczba stacji benzynowych w Niemczech od lat jest stosunkowo stabilna i nie ulega drastycznym zmianom. W 2022 roku sieć stacji paliw liczyła około 14,4 tys. obiektów, z czego 360 stanowiły stacje autostradowe. Do głównych konkurentów spółki ORLEN Deutschland na rynku niemieckim należą sieci międzynarodowe: Aral (Grupa BP), Shell, ESSO, Total (łącznie około 45% udziału w łącznej liczbe stacji) oraz sieci ekonomiczne Jet (ConocoPhilipps) i HEM (Tamoil), posiadające blisko 9% udziału w ogólnej liczbe stacji. Na koniec 2022 roku należąca do ORLEN Deutschland sieć stacji paliw obejmowała 587 obiektów i pomimo silnej konkurencji utrzymała udział rynkowy na poziomie 6,0%.

Rynek litewski

Około 63% rynku litewskiego należy do 6 największych graczy. Liderem pod względem wielkości sieci jest Grupa Viada posiadająca 216 stacji (130 stacji Viada oraz 86 stacji Baltic Petroleum) i 29% udział rynkowy. Drugą siecią jest Circle K, zarządzająca siecią 95 stacji paliw (w tym 11 stacjami automatycznymi, samoobsługowymi) z 15% udziałem w rynku. Znaczącym graczem jest również Neste z siecią 80 stacji samoobsługowych i blisko 12% udziale w rynku. Sieć detaliczna ORLEN na Litwie, obsługiwana przez spółkę zależną ORLEN Baltics Retail, na koniec 2022 roku liczyła 29 stacji i posiadała około 4% udział w rynku.

Sprzedaż wolumenowa

Sprzedaż wolumenowa Segmentu Detalicznego Grupy ORLEN w 2022 roku wyniosła około 9 352 tys. ton, co stanowi wzrost o 4,2% (r/r). Dodatnia dynamika sprzedaży została osiągnięta między innymi dzięki zniesieniu obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, co przyczyniło się do zwiększenia ruchu samochodowego. Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku wywołała chwilowy gwałtowny wzrost popytu na paliwa, sytuacja jednak szybko się unormowała. Sytuacja gospodarcza i geopolityczna, w tym rosnąca inflacja, przyczyniły się do spadku sprzedaży wolumenowej w drugiej połowie roku. W rezultacie wzrost sprzedaży wolumenowej w całym 2022 roku odnotowano na rynku polskim, natomiast spadki utrzymały się na pozostałych rynkach macierzystych. We wszystkich spółkach Grupy ORLEN podejmowano liczne działania mające na celu utrzymanie ciągłości sprzedaży oraz funkcjonowania sieci, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów stacji paliw.

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [mln PLN/tys. ton].

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym.

Rynki zbytu

Do rynków macierzystych Grupy ORLEN w obszarze Sprzedaży Detalicznej zaliczamy Polskę (obsługiwana przez ORLEN), Niemcy (sieć stacji zarządzana przez spółkę ORLEN Deutschland), Czechy, Słowację i Węgry (stacje pod szyldem ORLEN Benzina, wchodzącej w skład Grupy Unipetrol, będącej częścią Grupy ORLEN) oraz Litwę (sieć stacji zarządzana przez spółkę zależną AB ORLEN Baltics Retail).

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [tys. ton].

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym.

Rynek polski

Wolumen sprzedaży paliw w segmencie Detalu na rynku polskim w 2022 roku wzrósł o 13,7% (r/r). Średnioroczny przelew na stację wyniósł 4,8 mln litrów dla stacji własnych CODO. Dodatnia dynamika sprzedaży została osiągnięta m.in. dzięki zniesieniu obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, co przyczyniło się do zwiększenia ruchu samochodowego. Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku wywołała chwilowy gwałtowny wzrost popytu na paliwa, sytuacja jednak unormowała się w drugiej połowie roku.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim [tys. ton].

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim.

W 2022 roku łączna liczba stacji ORLEN zwiększyła się o 101 obiektów i na koniec roku liczyła 1 920 stacji paliw.

Liczba stacji CODO wyniosła 1 471 stacji i w trakcie 2022 roku zwiększyła się o 78 obiektów (19 nowych lokalizacji, 66 stacji przejętych z sieci Lotos, 7 likwidacji stacji). Efektem realizacji programu inwestycyjnego było włączenie do sieci stacji własnych 19 nowych obiektów CODO (w tym 4 MOP-ów na autostradach i drogach ekspresowych, a także stacji MikroPremium realizowanych w formule EPC – Projektuj i Buduj).

W 2022 roku zrealizowano 28 modernizacji technicznych, w tym 6 dużych modernizacji z wprowadzeniem Stop Cafe 2.0 i 2 modernizacje typu ZiB.

Liczba stacji franczyzowych DOFO na koniec 2022 roku liczyła 449 obiektów i zwiększyła się o 23 stacje paliw w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 2022 roku do sieci DOFO ORLEN zostało włączonych 14 nowych obiektów i uruchomiono 22 stacje DOFO, które zostały przejęte z sieci LOTOS, a także zakończono współpracę na 13 lokalizacjach. Podpisano 49 aneksów długoterminowych przedłużających umowy współpracy.

W 2022 roku w programie FLOTY i MIKROFLOTY rozszerzono portfolio usług o Elektromobilność, co umożliwia klientom flotowym ładowanie samochodów napędzanych silnikiem elektrycznym na stacjach ładowania dostępnych w sieci Grupie ORLEN. W segmencie SME, dla zwiększenia możliwości zakupowej klientów, wprowadzono wyższe limity w ramach programu MIKROFLOTA. Obecnie limit zakupowy dla klienta wzrósł z 8 tys. PLN na 10 tys. PLN. W segmencie Micro dla klientów korzystających z programu BIZNESTANK wprowadzono elastyczne formy rabatowania w zależności od ilości miesięcznie zakupionego paliwa.

W 2022 roku ORLEN z sukcesem wszedł na rozwojowy rynek infrastruktury dla samochodów napędzanych wodorem. ORLEN wygrał postępowanie przetargowe na rynku paliw alternatywnych ogłoszone przez MPK Poznań.

W 2022 roku odnotowano wzrosty sprzedaży asortymentu pozapaliwowego we wszystkich obszarach, tj. działalność gastronomiczna, sklep i myjnia. W zakresie działalności gastronomicznej odnotowano wzrost sprzedaży ilościowej, wartościowej oraz marży na dwóch kluczowych kategoriach gastronomicznych, tj. gorących napojów (wzrost marży o 18% r/r) i gorących przekąsek (wzrost marży o 11% r/r). Celem uatrakcyjnienia oferty portfolio produktów zostało urozmaicone w ramach głównych grup, takich jak: hot dogi, świeże kanapki, gorące napoje, produkty z pieca i dania restauracyjne.

W obszarze sklepu odnotowano także wzrost sprzedaży ilościowej, wartościowej oraz marży w przypadku wyrobów tytoniowych, płynów eksploatacyjnych, napojów funkcjonalnych, napojów alkoholowych i słodyczy. W celu zwiększenia rotacji produktów przeprowadzony został proces optymalizacji asortymentu oraz wymiany produktów wolnorotujących na nowości rynkowe.

W zakresie działalności myjni przez cały 2022 rok sukcesywnie powiększano przewagę nad stacjami konkurencyjnymi. Odnotowano wzrost sprzedaży ilościowej, wartościowej oraz marży dla myjni automatycznych i ręcznych (wzrost marży o 11% r/r).

Koncept gastronomiczny Stop Cafe 2.0 pojawił się na kolejnych 114 stacjach, dzięki czemu na koniec 2022 roku ORLEN posiadał już 1 023 stacje w tym formacie (w tym 266 na stacjach DOFO). Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Stop Cafe 2.0.) w sieci ORLEN funkcjonowało 1 828 stacji z ofertą gastronomiczną.

W 2022 roku wybudowanych zostało 11 nowych myjni samochodowych.

Grupa ORLEN na koniec 2022 roku posiadała 820 aktywnych punktów detalicznych spółki RUCH. Spadek liczby punktów wynikał z optymalizacji i urentownienia działalności detalicznej spółki RUCH. Spółka realizuje projekt Nowa Bryła (uproszczona wersja Orlen w Ruchu o wielkości dzisiejszych kiosków), w ramach którego w 2022 roku w tym formacie otwarto 10 punktów pod szyldem „Orlen w Ruchu”.

W 2022 roku następował dalszy rozwój usługi „Orlen Paczka”, która rok wcześniej zastąpiła „Paczkę w Ruchu”. Dzięki nowej usłudze kurierskiej klienci e-commerce mogą odbierać zamówienia w większej ilości punktów: w maszynach paczkowych (planowane jest zwiększenie liczby z obecnych 2 000 do 4 000 do końca 2023 roku) i na stacjach Orlen (ponad 1 000), a także tak jak dotychczas w kioskach RUCH i punktach partnerskich. Zamówienia dostarczane są do punktu odbioru w ciągu 1-2 dni roboczych. Grupa ORLEN w kolejnych latach planuje dalej rozszerzać zasięg usługi „Orlen Paczka”. W celu zwiększenia przepustowości i efektywności sieci logistycznej „Orlen Paczki” uruchomiony został nowy sorter i sortownia centralna w Strykowie.

W 2022 roku ORLEN kontynuował realizację szeregu działań mających na celu usprawnienie i poprawę jakości obsługi klientów. Na ponad 430 stacjach paliw klienci mogą być obsłużeni bezpośrednio przy dystrybutorach przez mobilnych sprzedawców (tzw. Mobilny Kasjer). Mobilny Kasjer to pracownik stacji wyposażony w tablet z mobilną aplikacją kasową, drukarkę fiskalną oraz terminal płatniczy POS, dzięki którym przyjmuje płatności za paliwo bezpośrednio na podjeździe. Usługa Mobilny Kasjer służy przede wszystkim usprawnieniu obsługi przy dystrybutorach, w okresach nasilonego ruchu na dużych stacjach tranzytowych i w Miejscach Obsługi Podróżnych.

W ramach usługi Mobilny Kasjer może wydrukować faktury i paragony oraz naliczyć punkty VITAY, natomiast klienci mają możliwość regulowania płatności za pomocą kart płatniczych, kart flotowych i gotówki. Dodatkowo usługa Mobilnego Kasjera ma za zadanie wsparcie stacji obsługujących klientów realizujących zakup e-biletu za przejazdy po płatnych odcinkach autostrad państwowych. W roku 2022 Mobilni Kasjerzy obsłużyli ponad 5,5 mln klientów.

Na koniec 2022 roku w Grupie ORLEN w Polsce funkcjonowało 490 stacji ładowania samochodów elektrycznych, co stanowi prawie 20% udział w rynku (udział w stacjach AC i DC na rynku polskim przekracza odpowiednio 17% i 23%). ORLEN jest jednym z dwóch wiodących operatorów sieci stacji ładowania w Polsce. Jest również zdecydowanym liderem pod względem ilości stacji ładowania o mocy 100 kW i wyższej w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), gdzie ponad połowa lokalizacji wyposażonych w takie urządzenia to stacje paliw ORLEN.

Na początku 2022 roku uproszczono zasady płatności za usługi. Zrezygnowano z konieczności preautoryzacji, a z konta klienta pobierana jest opłata odpowiadająca wielkości jego sesji ładowania. Ponadto od wakacji użytkownicy programów ORLEN FLOTA oraz MIKROFLOTA mają możliwość aktywacji usługi Elektromobilność dla swoich pojazdów. W drugiej połowie roku w ręce klientów sieci ORLEN Charge przekazano pierwszą ultraszybką ładowarkę o mocy 175 kW.

Celem strategicznym ORLEN do 2030 roku w zakresie Elektromobilności jest oddanie do użytku około 2 700 szybkich stacji ładowania w Polsce. Ponadto ORLEN nieustannie pracuje nad strategią rozwoju tego obszaru i analizuje potrzeby kierowców EV, aby móc jak najlepiej dopasować do nich swoją ofertę. W ramach projektów mających na celu ograniczenie emisji CO2, do końca 2027 roku Spółka planuje oddać około 425 ładowarek zlokalizowanych na wielostanowiskowych stacjach ładowania w dużych miastach i w lokalizacjach tranzytowych, a także około 120 pojedynczych urządzeń zlokalizowanych przy stacjach paliw ORLEN w całej Polsce. Wszystkie ładowarki będą mogły zasilić akumulator samochodów elektrycznych z mocą 150 kW oraz będą wyposażone w najbardziej popularne złącza na rynku europejskim.

Wszystkie stacje ładowania są zasilanie zieloną energią z Odnawialnych Źródeł Energii, co potwierdzają uzyskane przez ORLEN certyfikaty gwarancji pochodzenia.

Rynek niemiecki

Na rynku niemieckim spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi pod marką Star, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila. Na koniec 2022 roku funkcjonowało 9 stacji pod marką ORLEN pozycjonowanych w segmencie premium. W 2022 roku Grupa ORLEN na rynku niemieckim zanotowała spadek wolumenu sprzedaży paliw o 11,4% (r/r). Średnioroczny przelew na stację wyniósł 4,3 mln litrów.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim [tys. ton].

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim.

Liczba stacji zarządzanych przez spółkę ORLEN Deutschland wyniosła 587 obiektów, w tym 9 stacji premium (ORLEN), 561 stacji z segmentu ekonomicznego (stacje Star) oraz 17 stacji przymarketowych Famila. Ponad 85% sieci to stacje własne, działające w modelu CODO, pozostała część to stacje DODO.

W 2022 roku koncept gastronomiczny Star Connect pojawił się na kolejnych 2 stacjach i w rezultacie na koniec 2022 roku ORLEN Deutschland posiadała już 164 stacje w tym formacie. W 2022 roku w Niemczech oddano do użytku 3 kolejne stacje w formacie Stop Cafe 2.0. Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Star Connect i Stop Cafe 2.0), w sieci Star funkcjonowały 173 stacje z ofertą gastronomiczną.

Sieć ORLEN Deutschland posiada największą z całej Grupy ORLEN sieć 494 myjni samochodowych. W 2022 roku otwarto 2 kolejne myjnie, a 46 zostało zmodernizowanych. W segmencie myjni zanotowano wzrost obrotu o 8% w stosunku do roku poprzedniego (wzrost zarówno sprzedaży, jak i średniej ceny za mycie).

W 2022 roku liczba stacji w sieci zarządzanej przez ORLEN Deutschland pozostała na niezmienionym poziomie (otwarcie 2 nowych lokalizacji, 2 likwidacje). Akwizycja nowych stacji na rynku niemieckim planowana jest w 2023 roku. W sieci Star funkcjonowała 1 stacja wodorowa (1 stacji wodorowa została wyłączona z użytku) oraz 17 stacji z dostępem ładowarek samochodów elektrycznych (wzrost o 10 stacji ładowania).

Rynki czeski, słowacki i węgierski

Sprzedaż paliw w 2022 roku na rynku czeskim, słowackim i węgierskim odnotowała spadek o 8,0% (r/r). Średnioroczny przelew na stację wyniósł 2,4 mln l na rynku czeskim, 1,8 mln l na rynku słowackim i 2,4 mln l na rynku węgierskim.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim, słowackim i węgierskim [tys. ton].

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim, słowackim i węgierskim.

Na koniec 2022 roku Grupa ORLEN zarządzała w Czechach siecią 431 stacji paliw (412 stacji własnych oraz 19 stacji franczyzowych). Większość stacji detalicznych na rynku czeskim funkcjonowała pod marką Benzina. Ponadto na rynku działały 22 stacje pod marką ORLEN (w ciągu roku sieć zwiększyła się o kolejne 19 stacji).

Na Słowacji Grupa ORLEN zarządzała siecią 51 stacji paliw, w tym 5 stacjami pod marką Benzina i 46 stacjami pod marką ORLEN (w ciągu roku sieć zwiększyła się o kolejne 40 stacji). Wszystkie stacje to stacje własne działające w modelu CODO/COCO.

Na koniec 2022 roku Grupa ORLEN zarządzała na Węgrzech siecią 79 stacji paliw zlokalizowanych głównie w okolicach Budapesztu. W skład sieci wchodzi 20 stacji wiejskich, 33 stacje miejskie, 19 stacji tranzytowych i 6 stacji przy autostradach i drogach szybkiego ruchu.

W 2022 roku w ramach sieci Benzina kontynuowano inwestycje w modernizację i rozwój sieci stacji paliw w Czechach i na Słowacji. W kolejnych punktach sprzedaży został wdrożony format Stop Cafe 2.0., dzięki czemu na koniec 2022 roku w Czechach i na Słowacji funkcjonowało już odpowiednio 279 i 15 stacji w tym formacie. Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Stop Cafe, Stop Cafe Bistro, Stop Cafe 2.0.) w sieci działało łącznie 366 stacji z ofertą gastronomiczną. Zmodernizowano ponadto automatyczną myjnię samochodową w 1 lokalizacji. Łącznie w sieci Benzina w Czechach działa 135 myjni.

Z kolei na rynku węgierskim akwizycja 79 stacji pozwoliła na poszerzenie oferty Grupy ORLEN za sprawą 5 stacji działających w formacie gastronomicznym Piknik. Dodatkowo w ramach sieci na 70 stacjach prowadzona jest sprzedaż kawy, a na 52 stacjach sprzedaż hot dogów.

W 2022 roku Benzina powiększyła sieć o 7 nowych stacji paliw w Czechach i 29 nowych stacji paliw na Słowacji.

W 2022 roku Benzina kontynuowała test 2 sklepów typu convinience (samodzielny sklep z artykułami pozapaliwowymi) w Czechach. Kontynuowany jest dalszy rozwój płatności zbliżeniowych w automatach do kawy.

Na rynku czeskim i węgierskim w Grupie ORLEN funkcjonowało łącznie 88 ładowarek samochodów elektrycznych (79 w Czechach i 9 na Węgrzech).

Rynek litewski

W 2022 roku sprzedaż paliw na rynku litewskim spadła o 7,2% (r/r), a średnioroczny przelew na stację wyniósł 2,9 mln litrów.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim [tys. ton].

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim.

Liczba stacji na koniec 2022 roku wyniosła 29 stacji własnych, z czego 19 stacji jest w standardzie Stop Cafe 2.0 i 10 stacji w standardzie Stop Cafe. Inwestycje w standard stacji oraz poszerzenie asortymentu towarów sklepowych przełożyło się na znaczący wzrost marży pozapaliwowej.

Źródła zaopatrzenia

Aktywa rafineryjne będące własnością Grupy ORLEN były w 2022 roku głównym źródłem dostaw paliw dla sieci w Polsce, Czechach, na Słowacji i Litwie. Grupa ORLEN nie posiada własnych zakładów produkcyjnych na rynku niemieckim. W odróżnieniu od innych rynków krajowych, spółka ORLEN Deutschland współpracuje z podmiotami działającymi na niemieckim rynku hurtowym, w tym z Deutsche BP AG, Shell Deutschland Oil GmbH, Total Deutschland GmbH, Esso Deutschland GmbH. Znaczna część paliw sprzedawanych przez ORLEN Deutschland pochodzi z rafinerii Litvinov (Unipetrol RPA s.r.o.) wchodzącej w skład Grupy ORLEN. Dostawy z Czech w 2022 roku nie zmieniły się ilościowo w stosunku do roku poprzedniego i zaspokoiły około 20% zapotrzebowania na paliwa w spółce ORLEN Deutschland.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf