Segment Petrochemia

Kapitały:
sdgs:

Uważnie obserwujemy otoczenie i widzimy, że na światowych rynkach popyt na produkty petrochemiczne dynamicznie rośnie. Według prognoz, do 2030 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. To dla nas duża szansa. Chcemy mieć jak największy udział w tym perspektywicznym biznesie, bo to pozwoli nam w szybkim tempie zwiększać zyski.

Kluczowe aktywa

Grupa ORLEN

W obszarze produkcji petrochemicznej kluczową instalacją jest instalacja Olefin, która posiada maksymalne moce wytwórcze około 700 tys. ton etylenu i około 380 tys. ton propylenu. Produkowane monomery stanowią wsad do produkcji polimerów w Basell ORLEN Polyolefins oraz PCW w Anwil. ORLEN posiada również nowoczesny Kompleks PX/PTA o mocach produkcyjnych około 690 tys. ton kwasu tereftalowego rocznie.W ramach Programu Rozwoju Petrochemii ORLEN planuje zrealizować rozbudowę kompleksu Olefin w 2025 roku. Realizacja tej inwestycji sprawi, że Zakład Produkcyjny w Płocku będzie jednym z największych i najnowocześniejszych kompleksów tego typu w Europie. Ponadto na początku stycznia 2023 roku ORLEN sfinalizował umowę na przejęcie części aktywów Basell ORLEN Polyolefins do produkcji LDPE o łącznej mocy 100 tys. ton rocznie.

Grupa ORLEN Unipetrol

Posiada aktywa petrochemiczne o mocach produkcyjnych polimerów w wysokości około 600 tys. ton/rocznie (320 tys. ton polietylenu oraz około 280 tys. ton polipropylenu). Od 2020 roku działa również instalacja Polietylenu III o mocy około 270 tys. ton/rocznie, która umożliwia wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. W 2022 roku w zakładzie w Litvinovie ORLEN Unipetrol uruchomił instalację do produkcji płynnego węglowodoru dicyklopentadienu (DCPD), który wykorzystywany jest m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, elektrotechnicznym, a także w branży farmaceutycznej i medycznej. Dzięki inwestycji ORLEN Unipetrol znalazł się w gronie czterech największych producentów tego produktu w Europie, a jego moce produkcyjne wynoszą około 26 tysięcy ton DCPD rocznie. Dicyklopentadien jest wytwarzany w Litvinovie w oparciu o technologię, której autorami są naukowcy z ORLEN Unipetrol i Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Pradze.

Proces technologiczny został opracowany w ramach projektu mającego na celu znalezienie metody wyodrębnienia węglowodorów, które są produktami wtórnymi w instalacjach petrochemicznych i mogą znaleźć zastosowanie na rynku. Wytworzony DCPD zostanie wykorzystany do dalszej produkcji materiałów polimerowych, żywic oraz materiałów chemicznych stosowanych m.in. w produkcji śmigieł turbin wiatrowych, asfaltów kolorowych, klejów, barwników i pigmentów czy specjalnych soczewek. DCPD znajduje także zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym (szkielety aut), budowlanym (produkty sanitarne do kuchni i łazienek), elektrotechnicznym (kable światłowodowe), a także w branży farmaceutycznej i medycznej.

Anwil

we Włocławku jest jedynym wytwórcą polichlorku winylu (PCW) w Polsce oraz jednym z największych producentów nawozów sztucznych i wodorotlenku sodu w Polsce. Potencjał produkcyjny wynosi około 1,0 mln ton/rok nawozów azotowych, 0,4 mln ton/rok PCW i granulatów oraz 0,2 mln ton/rok wodorotlenku sodu. Dzięki planowanej budowie trzeciej instalacji produkcyjnej nawozów azotowych zdolności produkcyjne spółki Anwil w 2023 roku zwiększą się do około 1,5 mln ton/rok.

Basell ORLEN Polyolefins w Płocku

posiada instalacje o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 800 tys. ton (320 tys. ton polietylenu oraz 480 tys. ton polipropylenu), a produkty dystrybuowane są zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Na początku 2023 roku spółka sprzedała ORLEN część obszaru produkcyjno-biznesowego odpowiedzialnego za produkcję polietylenu niskiej gęstości LDPE. Po sfinalizowaniu transakcji Basell ORLEN Polyolefins skoncentruje się na rozwoju technologii PP, stosowanej do wytwarzania polipropylenu oraz HDPE, wykorzystywanej w produkcji polietylenu dużej gęstości.

Udziały rynkowe Grupy ORLEN

Hurt petrochemiczny

Grupa ORLEN jest największą firmą petrochemiczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jedynym producentem monomerów i polimerów na rynku polskim oraz większości produktów petrochemicznych na rynku czeskim.

Producenci polietylenu w Europie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Market Analytics – Poliolefins – 2022 (Nexant).

 • Moce produkcyjne polietylenu wysokiej i niskiej gęstości w Europie na poziomie około 16 929 tys. ton/rok.
 • Lyondell Basell Industries – największy producent polietylenu (HDPE, LDPE) o zdolnościach produkcyjnych około 2 170 tys. ton/rok (z uwzględnieniem 50% udziału w spółce Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (BOP)), aktywa zlokalizowane w Niemczech, we Francji i Polsce.
 • Ineos Olefins & Polymers Europa o mocach produkcyjnych około 1 600 tys. ton/rok polietylenu (HPDE, LDPE) aktywa zlokalizowane w Belgii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech i w Norwegii.
 • Łączne moce produkcyjne Grupy ORLEN z zakładami w Polsce i Czechach (z uwzględnieniem 50% udziału w BOP) wynoszą około 735 tys. ton/rok.

Producenci polipropylenu w Europie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Market Analytics – Poliolefins – 2022 (Nexant).

 • Moce produkcyjne polipropylenu w Europie kształtują się na poziomie około 13 501 tys. ton/rocznie.
 • Lyondell Basell Industries posiada zdolności produkcyjne na poziomie około 2 630 tys. ton/rok (z uwzględnieniem 50% udziału w spółce BOP) i aktywa w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Polsce.
 • Borealis z mocami produkcyjnymi około 1 885 tys. ton/rok polipropylenu, aktywa zlokalizowane w Belgii, Niemczech, Austrii i Finlandii.
 • Total Petrochemicals – moce produkcyjne około 1 080 tys. ton/rok polipropylenu, aktywa zlokalizowane w Belgii i Francji.
 • Łączne moce produkcyjne Grupy ORLEN z zakładami w Polsce i Czechach (z uwzględnieniem 50% udziału w BOP) wynoszą około 590 tys. ton/ rok.

Producenci PTA w Europie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wood Mackenzie 2022.

 • Nominalne zdolności produkcyjne PTA w Europie wynoszą 3 985 tys. ton/rocznie.
 • Indorama – największy producent PTA w Europie o mocach nominalnych 1 775 tys. ton rocznie, aktywa zlokalizowane w Portugalii, Hiszpanii oraz Holandii.
 • Ineos (po zakupie w 2020 roku BP Chembel NV) – drugi co do wielkości producent PTA o mocach 1 400 tys. ton/rok z aktywami zlokalizowanymi w Belgii.
 • ORLEN jako jedyny w Europie posiada instalacje produkcyjne w pełni zintegrowane z produkcją paraksylenu i dysponuje mocami produkcyjnymi na poziomie 690 tys. ton/rok.

Producenci PCW w Europie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Market Analytics – Vinyls – 2022 (Nexant).

 • Nominalne zdolności produkcyjne PCW w Europie wynoszą 8 074 tys. ton/rocznie.
 • Inovyn powstała z połączenia Ineos Chlor i Solvay i posiada moce produkcyjne 2 106 tys. ton/rok PCW.
 • Kolejni producenci: Vinnolit, Kem One, Vynova, posiadają zdolności produkcyjne PCW szacowane odpowiednio na 885 tys. ton/rok, 882 tys. ton/rok i 830 tys. ton/rok.
 • Grupa ORLEN z instalacjami w Anwil i Spolanie i zdolnościami 475 tys. ton/rok zajmuje 5 pozycję na europejskim rynku tworzyw sztucznych.
 • Głównymi konkurentami Anwilu na rynku europejskim PCW są spółki Inovyn i Vynova, a na rynku krajowym spółka BorsodChem (Wanhua Group).

Sprzedaż wolumenowa

W 2022 roku łączna sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia osiągnęła poziom 5 013 tys. ton i była niższa w porównaniu z 2021 rokiem, głównie w wyniku wzrostu sprzedaży olefin, poliolefin, PCW i PTA w rezultacie braku postojów remontowych instalacji Olefin i PX/PTA z ubiegłego roku.

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia [mln PLN/ tys. ton].

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia.

W latach 2022, 2021 i 2020 Grupa nie zidentyfikowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby indywidualnie przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN.

Rynki zbytu i udziały rynkowe

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych7 Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia [tys. ton].

Rynek polski

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku polskim [tys. ton].

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku polskim.

Sprzedaż Grupy ORLEN na rynku polskim w segmencie Petrochemia w 2022 roku wyniosła 3 102 tys. ton i była wyższa o 129 tys. ton (r/r). Wzrost wolumenów to głównie rezultat wyższej sprzedaży monomerów o 21,4% (r/r) oraz PTA o 10,4% (r/r) w efekcie braku postoju instalacji Olefin z 2 kwartału 2021 roku oraz postoju i problemów technicznych w kompleksie PX/PTA z 1 kwartału 2021. Powyższy wzrost został częściowo ograniczony spadkiem sprzedaży nawozów sztucznych o (20,2%) w związku z ograniczeniem produkcji na skutek wysokich cen gazu ziemnego w drugiej połowie 2022 roku.

Rynki krajów bałtyckich i Ukraina

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva [tys. ton].

Sprzedaż monomerów Grupy ORLEN Lietuva w 2022 roku wyniosła 55 tys. ton i była niższa o (18) tys. ton (r/r) w efekcie cyklicznego postoju remontowego z 2 kwartału 2022 roku.

Rynek czeski

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku czeskim [tys. ton].

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku czeskim.

Sprzedaż Grupy ORLEN na rynku czeskim w segmencie Petrochemia w 2022 roku wyniosła 1 854 tys. ton i była na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

Aktywa logistyczne

Na potrzeby operacyjne w zakresie przyjęcia, magazynowania, wydania i przeładunku surowca, produktów petrochemicznych i paliw w 2022 roku Grupa ORLEN na terenie Polski wykorzystywała łącznie 38 obiektów: terminale własne, terminale będące własnością podmiotów z Grupy ORLEN oraz bazy podmiotów trzecich. Łączna pojemność magazynowa dla węglowodorów i ich pochodnych w ramach infrastruktury własnej oraz zawartych umów wynosiła na koniec 2022 roku około 5 mln m3.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf