List Prezesa Zarządu

Kapitały:
GRI:
sdgs:
  • 2-22

Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,

Ostatni rok postawił sektor paliwowo-energetyczny przed wyzwaniami o niespotykanej dotąd skali. Globalny kryzys energetyczny, pogłębiony atakiem Rosji na Ukrainę wpłynął na całą społeczność międzynarodową i strategie biznesowe firm.

My z tej trudnej sytuacji wyszliśmy obronną ręką dzięki przemyślanej polityce inwestycyjnej. Od kilku lat uważnie obserwowaliśmy i trafnie interpretowaliśmy sytuację na rynku energetycznym. Mimo wojny, trudnego otoczenia makroekonomicznego i niespotykanej wcześniej zmienności na rynkach energetycznych, z sukcesem realizujemy nasz plan rozwoju Grupy ORLEN, tworząc wartość i stabilną przyszłość dla akcjonariuszy, partnerów biznesowych, klientów i pracowników.

W 2022 roku sfinalizowaliśmy budowę koncernu multienergetycznego poprzez połączenie z Grupą LOTOS i PGNiG, a wcześniej także Grupą Energa. Tym samym stworzyliśmy największą w Europie Środkowej grupę paliwowo-energetyczną, która pod względem przychodów znajduje się wśród 150 największych firm na świecie, obsługuje ponad 100 milionów klientów i zatrudnia blisko 65 tysięcy pracowników.

Solidne wyniki, które wypracowaliśmy w 2022 roku, jednoznacznie pokazały, że połączenie spółek miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Dostrzegł to rynek finansowy. W ubiegłym roku otrzymaliśmy najwyższe w historii oceny ratingowe. Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła naszą ocenę do poziomu A3, a Agencja Fitch Ratings podniosła aż o dwa poziomy długoterminowy rating Koncernu do BBB+.

Mocne fundamenty finansowe i konsekwentna realizacja celów biznesowych we wszystkich obszarach działalności umożliwiły nam 3 października 2022 roku wypłatę dywidendy za 2021 rok na przyjętym w strategii koncernu poziomie 3,5 zł na akcję. Wraz z aktualizacją strategii do 2030 roku, opublikowaną w lutym tego roku, zaprezentowaliśmy także nowe, atrakcyjniejsze możliwości dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Nowa polityka dywidendowa zakłada coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. wolnych przepływów pieniężnych, nie mniej jednak niż dywidenda gwarantowana wynosząca 4 zł na akcję za 2022 roku i rosnącą w tempie 15 groszy rocznie do poziomu 5,2 zł w 2030 roku. Zarekomendowany przez Zarząd ORLEN poziom dywidendy z zysku za 2022 rok, w wysokości 5,5 zł na akcję, jest zgodny z tymi założeniami.

Połączenie spółek dało nam solidną bazę do rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy ORLEN i polskiej gospodarki. Inwestujemy wypracowane zyski.

Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do ponad 36 mld zł. To ogromne środki, które w dużej mierze skierowane są na skuteczną transformację energetyczną, w tym rozwój energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej. Pozwoli nam to budować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Rozpoczęliśmy realizację kolejnych etapów projektu Baltic Power. Morskie farmy wiatrowe, które w jego ramach powstaną, docelowo mogą zasilić miliony polskich gospodarstw domowych. Chociaż finalizacja projektu zaplanowana jest na 2026 rok, już dzisiaj napędza on kolejne inwestycje. Podjęta została strategiczna decyzja o budowie pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Terminal powstanie w porcie Świnoujście i będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power wykorzysta 76 nowoczesnych turbin o mocy 15 MW firmy Vestas, których elementy będą produkowane w nowej fabryce w Szczecinie. Fabryka turbin, która zatrudni nawet 700 osób, zostanie ukończona w 2024 roku, natomiast terminal instalacyjny Grupy ORLEN w porcie Świnoujście rozpocznie pracę w 2025 roku.

Pod koniec 2022 roku zakończyliśmy też budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju. Znajduje się ona w okolicach Wielbarka, w województwie warmińsko-mazurskim. Farma, którą uruchomiliśmy w kwietniu br., ma moc 62 MW i będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 30 tys. gospodarstw domowych. Po rozbudowie o kolejne 8 MW, którą planujemy do końca tego roku, liczba gospodarstw wzrośnie do 35 tys. Jednocześnie trwają prace związane z budową następnej farmy fotowoltaicznej, o mocy 65 MW, która powstanie w miejscowości Przykona, w województwie wielkopolskim. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę tego roku.

Zgodnie z ogłoszoną w 2022 roku Strategią Wodorową, uruchomiliśmy w Trzebini pierwszy z hubów wodorowych, które będą podstawą rozwoju sieci dystrybucji tego ekologicznego paliwa. Zbudowaliśmy też pierwsze stacje tankowania wodoru. Jego potencjał dostrzegamy w szczególności w transporcie publicznym, dlatego nawiązaliśmy współpracę z samorządami wielu polskich miast oraz miejskimi spółkami komunikacyjnymi, które będą mogły go od nas odbierać. Ponadto zainicjowaliśmy działalność Mazowieckiej Doliny Wodorowej, jako miejsca rozwoju, a następnie wdrażania nowych technologii wodorowych oraz kształcenia przyszłej kadry dla tego sektora gospodarki.

Inwestujemy również w biopaliwa. Oprócz biogazu i biometanu rozwijamy produkcję biokomponentów drugiej generacji, które nie będą konkurować z produkcją żywności. W Grupie ORLEN powstanie kompleks instalacji do wytwarzania bioetanolu ze słomy zbóż. Ekologiczna inwestycja zostanie zrealizowana w zakładzie w Jedliczu, należącym do spółki ORLEN Południe i będzie pierwszą tego typu w Polsce, a drugą w Europie. Jej wydajność wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Jednocześnie w Głąbowie trwają prace nad pilotażową instalacją, która umożliwi produkcję ponad 7 milionów m³ biometanu rocznie, przekształcanego następnie w paliwo – bioLNG. Taka ilość ekologicznego gazu realnie przełoży się na ograniczenie emisji CO2 w transporcie ciężarowym.

Jako największa firma w Europie Środkowej możemy sprostać ważnym wyzwaniom biznesowym. Transformacja energetyczna wymaga odważnych i szybkich działań, ale musimy przy tym pamiętać o potrzebie zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa energetycznego. Połączenie z Grupą LOTOS zaowocowało wzmocnieniem współpracy z Saudi Aramco, największym producentem ropy naftowej oraz światowym liderem branży petrochemicznej. Efektem tej współpracy jest m.in. kontrakt na dostawy ropy naftowej, który pozwala na pokrycie aż 45 proc. zapotrzebowania całej Grupy ORLEN. Z sukcesem zakończyliśmy także realizowany od ponad siedmiu lat proces dywersyfikacji dostaw gazu. Skoncentrowaliśmy się na pozyskaniu wiarygodnych partnerów handlowych, aby zmienić strukturę zaopatrzenia Polski w produkty energetyczne i zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa surowcowo-paliwowego w całym regionie. Te działania, konsekwentnie realizowane mimo kryzysu energetycznego, przyniosły zakładane efekty – po raz pierwszy w historii 100 proc. ropy i gazu wykorzystywanych w Polsce pochodzi z kierunków innych niż rosyjski. Ponad połowa importowanego gazu to LNG oraz dostawy gazociągami z nowych, uruchomionych w ubiegłym roku, kierunków – Norwegii oraz Litwy. W 2022 roku aż jedną czwartą gazu w postaci skroplonej sprowadziliśmy do Polski ze Stanów Zjednoczonych.

W minionym roku inwestowaliśmy także m.in. w rozwój zakładu w Płocku: budowę instalacji visbreakingu, instalacji uwodornienia olejów roślinnych (HVO) oraz rozbudowę zdolności produkcji instalacji olefin. Rozwijamy także w nasze aktywa we Włocławku rozbudowując zdolności produkcyjnych nawozów w ANWILU oraz na Litwie – budując instalację hydrokrakingu. Równolegle modernizujemy obecne aktywa oraz przyłączamy nowych odbiorców w Grupie Energa, a także budujemy elektrociepłownie gazowe w Ostrołęce i Grudziądzu. Rozwijamy także nasz segment detaliczny, umacniając markę ORLEN na rynkach zagranicznych oraz uruchomiając kolejne punkty alternatywnego tankowania.

Kryzys na europejskim rynku energetycznym, spotęgowany przez wojnę w Ukrainie, potwierdził nie tylko potrzebę dalszej dywersyfikacji kierunków dostaw poszczególnych paliw czy surowców, ale także miksu energetycznego. Priorytetem stało się uniezależnianie Polski od paliw kopalnych. Dlatego obok inwestycji w morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, będziemy rozwijać moce wytwórcze oparte na innowacyjnej technologii małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Na początku ubiegłego roku, po uzyskaniu zgody UOKiK, powołaliśmy spółkę ORLEN Synthos Green Energy. Jest ona odpowiedzialna za przygotowanie oraz komercjalizację w Polsce tej jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii. Do końca tej dekady zamierzamy zbudować w Polsce co najmniej jeden mały blok jądrowy. Jesteśmy na dobrej drodze. Sprawdziliśmy już kilkadziesiąt potencjalnych lokalizacji, spośród których, na bieżącym etapie, wytypowaliśmy siedem optymalnych, w pobliżu: Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, SSE Tarnobrzeg – Stalowa Wola oraz Warszawy. To w tych miejscach prowadzone będą dalsze badania geologiczne. Po potwierdzeniu potencjału, priorytetem będzie zaproszenie do dialogu lokalnych społeczności w każdej lokalizacji. Dopiero po osiągnięciu porozumienia podjęte zostaną decyzje o realizacji bezpiecznej i przyjaznej środowisku inwestycji.

Obecny rok jest więc także pełen wyzwań i planów, o których będziemy Państwa na bieżąco informować. Nie mam wątpliwości, że dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników, za które bardzo dziękuję, wspólnie zrealizujemy kolejne ważne cele. A to przełoży się na dalszy rozwój Grupy ORLEN z korzyścią dla naszych akcjonariuszy, partnerów, klientów i całej załogi połączonego koncernu.

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf