Kapitał finansowy

Kapitał finansowy to zasoby finansowe znajdujące się w dyspozycji Grupy ORLEN, które aktualnie posiada ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz wypracowywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kapitał finansowy jest kluczowy dla zapewnienia finansowania bieżącej działalności Grupy ORLEN oraz realizacji ambitnych celów strategicznych.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Struktura kapitału finansowego Grupy ORLEN obejmuje kapitał własny i obcy - wynikający głównie z wykorzystania przez nas zobowiązań zaciągniętych na rynku finansowym.

Kapitał własny Grupy ORLEN [mld PLN]

 

Kapitał obcy Grupy ORLEN [mld PLN]

Zarządzanie wynikami z kapitału

  • Grupa ORLEN przeznaczy 120 mld PLN na zielone inwestycje w obszarze: rozwoju energetyki odnawialnej, rozbudowy mocy w biogazie i biometanie, elektromobilności, rozbudowy mocy w biopaliwach i biomateriałach, rozwoju w obszarze recyklingu, rozwoju w obszarze wodoru. Do 2030 roku Koncern zredukuje emisje CO2 o 25% (absolutna ilość emisji w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia) oraz o 40% emisje CO2 na MWh w obszarze energetyki, a także o 15% zredukuje wskaźnik NCI (intensywność emisji ze sprzedanych produktów energetycznych mierzona jako gCO2e/MJ dla wszystkich zakresów emisji). Koncern planuje osiągnięcie długofalowego celu całkowitej neutralności emisyjnej Koncernu w 2050 roku.
  • W odpowiedzi na trendy i wyzwania stojące przed sektorem energetycznym Grupa ORLEN będzie liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Grupa ORLEN w 2030 roku będzie: jednym z wiodących graczy w Europie, obecnym wzdłuż całego łańcucha wartości ze skumulowaną EBITDA w latach 2023-2030 przekraczającą 400 mld PLN; liderem transformacji energetycznej w regionie, posiadającym ponad 9 GW mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej; dostawcą zintegrowanych usług dla klientów, zaspakajającym potrzeby paliwowe, energetyczne i zakupowe w oparciu o obecne i nowe kanały oraz technologie cyfrowe; podmiotem odpowiedzialnym społecznie, dzięki inwestycjom w zrównoważony rozwój, transformację energetyczną, dekarbonizację, recykling i inicjatywy społeczne; stabilnym źródłem budowania wartości, w rezultacie prowadzania odpowiedzialnej polityki finansowej, koncentracji na maksymalizacji zwrotu z inwestycji przy zachowaniu stabilnego bilansu.
  • Budowa wartości Grupy ORLEN jest oparta o rentowne inwestycje, zrównoważone źródła finansowania i stabilny bilans.
  • Koncern planuje utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x, dostosowując plany inwestycyjne do bieżących możliwości finansowania.
  • Źródła finansowania będą zbilansowane dzięki uzupełnieniu bieżących przepływów finansowych dodatkową pojemnością dłużną. Grupa ORLEN wykorzystuje również alternatywne źródła finansowania, takie jak project finance, finansowanie unijne związane z innowacjami i transformacją energetyczną oraz współfinansowanie wybranych projektów przez partnerów zewnętrznych.
  • Inwestycje bezpośrednio wpisujące się w cel neutralności emisyjnej są współfinansowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane na europejskim rynku kapitałowym.
  • Prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy ORLEN w długiej perspektywie zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.
  • Kluczowym obszarem będą badania i rozwój oraz innowacje, na które Koncern w ciągu dekady przeznaczy łącznie około 3 mld PLN na BiR i cyfryzację. Istotnym elementem zmiany będzie proces cyfryzacji, wspierający podniesienie efektywności produkcji i dystrybucji, ograniczenie śladu środowiskowego oraz wzmacnianie relacji z klientami. Grupa ORLEN wdroży nowy model zarządzania, dostosowany do skali działania i uwzględniający prowadzone procesy akwizycyjne. Będziemy organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach, inwestującą w rozwój talentów i kapitału ludzkiego.
     

W efekcie skutecznie zrealizowanych w 2022 roku fuzji ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG oraz stabilnej sytuacji finansowej Koncern otrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe. Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła ocenę do poziomu A3, a Agencja Fitch Ratings podniosła aż o dwa poziomy długoterminowy rating koncernu do BBB+.

Efektem finansowym Strategii będzie wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA w wysokości około 400 mld PLN do 2030 roku. Kluczową rolę odegrają segmenty: Wydobycia, Rafineria, Energetyka konwencjonalna oraz sieci (skumulowany wynik EBTIDA 80-90 mld PLN dla każdego z segmentów), a także segment Nowej Energetyki (50-60 mld PLN).

Skumulowana EBITDA w latach 2023-2030 po zrealizowaniu strategii w podzialne na obszary działalności [mln PLN]

Dług netto / dźwignia finansowa [mld PLN / %]

Osiągnięte rezultaty

W 2022 roku poszczególne segmenty operacyjne Grupy ORLEN w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wypracowały łącznie 53,2 mld PLN zysku EBITDA LIFO1 przed uwzględnieniem efektu odwrócenia netto odpisów aktualizujących wartość majątku.

1Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów.

EBITDA LIFO - wyniki w segmentach operacyjnych [mld PLN]

Po uwzględnieniu efektu netto odwrócenia odpisów aktualizujących w kwocie (6,3) mld PLN (dotyczyły głównie aktywów rafineryjnych ORLEN, Grupy ORLEN Unipetrol i Grupy ORLEN Lietuva oraz aktywów wydobywczych Grupy LOTOS Upstream i Grupy ORLEN Upstream) zysk EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2022 wyniósł 46,9 mld PLN.

Wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów ujęty w wyniku EBITDA wyniósł 1,1 mld PLN. W rezultacie zysk EBITDA Grupy ORLEN za 2022 rok wyniósł 48,0 mld PLN.

Wpływ odpisów aktualizujących i wyceny zapasów na poziom EBITDA [mld PLN]

Wpływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej za 2022 rok wyniosły 31,0 mld PLN i obejmowały głównie wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) w wysokości 48,0 mld PLN skorygowany o: ujemny efekt zwiększenia kapitału pracującego netto o (11,3) mld PLN głównie w wyniku wzrostu notowań cen ropy i produktów, które przełożyły się na wzrost wartości zapasów, zobowiązań i należności, pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy w wysokości (5,1) mld PLN; zysk z działalności inwestycyjnej w wysokości (7,4) mld PLN dotyczący głównie rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS i Grupy PGNiG w łącznej wysokości (14,2) mld PLN oraz utworzenia głównie w II i IV kwartale 2022 roku netto odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, wartości firmy i pozostałych składników majątku w wysokości 6,3 mld PLN; zmianę stanu rezerw w wysokości 9,5 mld PLN głównie w wyniku utworzenia rezerwy na emisję CO2; pozostałe korekty w wysokości (2,4) mld PLN dotyczące głównie depozytów zabezpieczających do rozliczeń transakcji zabezpieczających ryzyko towarowe zawartych z instytucjami finansowymi oraz na giełdach towarowych w kwocie 3,5 mld PLN, rozliczenia dotacji na prawa majątkowe w wysokości (2,9) mld PLN; udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności w wysokości (0,3) mld PLN.

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 2022 rok wyniosły 1,5 mld PLN i obejmowały głównie przepływy netto na nabycie i sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania w kwocie (20,1) mld PLN, środki pieniężne w nabytych spółkach byłej Grupy LOTOS i byłej Grupy PGNiG na moment połączenia w łącznej wysokości 17,1 mld PLN, wpływy ze sprzedaży akcji/ udziałów w związku z realizacją Środków Zaradczych oraz zbycia 30% udziałów w Rafinerii Gdańskiej w wysokości 4,6 mld PLN.

Zgodnie z aktualizacją Strategii do 2030 roku opublikowaną w lutym 2023 roku, Grupa ORLEN ma większe możliwości inwestycyjne oraz większe możliwości dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Nowa polityka dywidendowa zakłada coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych, nie mniej jednak niż dywidenda gwarantowana wynosząca 4,00 PLN na akcję za 2022 rok i rosnąca w tempie 0,15 PLN rocznie do poziomu 5,20 PLN w 2030 roku. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej (gwarantowanej) w skali dekady o 49%.

Wypłata dywidendy w mld PLN

Jak kapitał finansowy wpływa na pozostałe kapitały

Aktualizacja strategii Grupy ORLEN do 2030 roku została opublikowana po zakończeniu połączeń z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. W ich wyniku powstał europejski multienergetyczny koncern, ze zdywersyfikowanymi źródłami przychodów, mający odpowiednie zasoby do bycia liderem transformacji energetycznej w regionie. Zaktualizowana strategia zakłada maksymalizację wartości w segmentach i obszarach biznesowych, w których Grupa ORLEN zajmuje obecnie silną pozycję strategiczną, duże inwestycje w nowe, rozwojowe obszary (takie jak energetyka odnawialna) i inwestycje w przyszłość – nowe, obiecujące obszary. Obecna wersja strategii wyznacza ambitniejsze „zielone” cele – w zakresie dekarbonizacji czy zainstalowanych mocy OZE – odpowiadające ambicjom lidera transformacji energetycznej w regionie, wpisujące się w globalne trendy i pozwalające na osiągnięcie celu neutralności emisyjnej Grupy ORLEN do 2050 roku. 

Rozwój Grupy w nowej strategii opiera się na głównych filarach zarządzania segmentami biznesowymi.

Nowa Energetyka: główny obszar rozwoju: inwestycje w OZE.

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie nowa energetyka, oparta o odnawialne źródła energii. Do 2030 roku Grupa zamierza osiągnąć poziom ponad 9 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych – w lądowej i morskiej energetyce wiatrowej oraz fotowoltaice zarówno w Polsce, jak i poza krajem. Do 2030 roku ORLEN zostanie znaczącym producentem biogazu w Europie Środkowej, produkując 1 mld m3 biogazu rocznie.

Petrochemia: wzrost mocy petrochemicznych, produkty specjalistyczne i recykling.

Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe. Podejmowanie dążeń do maksymalizacji uzysków petrochemicznych (np. z krakingu, FCC). Grupa rozbuduje moce w olefinach i pozostałych produktach bazowych. Wzmocni także pozycję w perspektywicznym obszarze polimerów, wydłużając łańcuch wartości i wchodząc w obszar compoundingu i koncentratów. Jednocześnie udział specjalistycznych, wysokomarżowych produktów zwiększy się w portfelu Grupy z obecnych 16% do około 25%. Nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie recykling oraz biomateriały. Do 2030 roku Grupa ORLEN osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie 0,3 mln ton. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego.

Rafineria: utrzymanie pozycji regionalnego lidera z istotnymi inwestycjami w biopaliwa.

Do 2030 roku rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy ORLEN. Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw. W perspektywie najbliższej dekady Grupa stanie się jednym z wiodących producentów biopaliw w regionie z mocami produkcyjnymi na poziomie 3 mln ton rocznie (FAME, HVO).

Detal: ekspansja sieci sprzedaży detalicznej oraz rozbudowa segmentu pozapaliwowego.

Strategia zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, opartego o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty. Do 2030 roku w regionie w Grupie ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji. Grupa chce wspierać rozwój elektromobilności, m.in. poprzez budowę do końca dekady co najmniej 10 000 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Grupa ORLEN będzie konsekwentnie pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie, obejmującej energię elektryczną, gaz ziemny i paliwa płynne.

Wydobycie: zrównoważony wzrost portfela z naciskiem na aktywa gazowe.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, w strategii zakładamy utrzymanie poszukiwań i stabilnego poziomu wydobycia gazu w Polsce oraz inwestycje we wzrost wydobycia w Norwegii. Realizacja strategii pozwoli na wzrost wolumenu wydobycia gazu z 8 mld m3 do 12 mld m3.

Obrót gazem

Zakładamy utrzymanie gwarantowania bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski (LNG i dostawy gazociągowe) poprzez zdywersyfikowany portfel dostaw. Maksymalizacja wartości z pozostałej działalności, np. wzmocnienie funkcji tradingu w celu optymalizacji marży handlowej.

Energetyka konwencjonalna oraz sieci: wsparcie stabilności dostaw energii elektrycznej i gazu w Polsce, inwestycja w źródła wytwórcze oraz modernizacja i rozbudowa sieci.

W celu ograniczania emisyjności energetyki i ciepłownictwa, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw energii, Grupa rozbuduje park jednostek CCGT bilansujących polski system elektroenergetyczny i zastępujących wysokoemisyjne elektrownie i elektrociepłownie węglowe. W ramach partnerstw Grupa będzie też rozwijać i eksploatować małe reaktory modułowe (ang. small modular reactors, SMR) – kolejne potencjalne źródło zeroemisyjnej energii elektrycznej oraz ciepła. Aby umożliwić przeprowadzenie transformacji energetycznej, Grupa będzie modernizować i rozbudowywać sieć dystrybucyjną energii elektrycznej oraz gazu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku największą pozycję aktywów Grupy ORLEN stanowiły rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, których wartość zwiększyła się o 69,5 mld PLN i wyniosła 272,3 mld PLN. Zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych obejmowało efekt rozpoznania nowych aktywów na moment nabycia dawnej Grupy LOTOS i dawnej Grupy PGNiG w wysokości odpowiednio 4 143 mln PLN i 51 246 mln PLN.

W 2022 roku nakłady inwestycyjne Grupy ORLEN na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły 17,7 mld PLN i obejmowały głównie: rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwil i instalacji Olefin w Płocku; budowę instalacji Visbreakingu i HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) w Płocku, instalacji Bioetanolu 2 Gen w ORLEN Południe, nowego Hydrokrakingu na Litwie; projekty w segmencie Energetyka związane z: modernizacją obecnych aktywów oraz przyłączeniem nowych odbiorców, budowę CCGT Ostrołęka; projekty w segmencie Detal i Wydobycie.

Więcej informacji na temat kapitału finansowego znajduje się w sekcji „Wyniki Finansowe” 

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf