Kapitał intelektualny

Kapitały:
sdgs:

Do 2030 roku Grupa ORLEN przeznaczy ok. 3 mld zł na badania i rozwój oraz innowacje, w szczególności w obszarze technologii wodorowych, zaawansowanej petrochemii i nowych materiałów oraz zero- i niskoemisyjnych produktów i technologii.

Ważnym elementem zmiany będzie proces cyfryzacji, wspierający podniesienie efektywności produkcji i dystrybucji, ograniczenie śladu środowiskowego oraz budowę relacji z klientami. Grupa ORLEN wdroży również nowy model zarządzania, dostosowany do zwiększonej skali działania. ORLEN w 2030 roku będzie organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach, inwestującą w rozwój talentów i kapitału ludzkiego.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Wiedza i unikalne doświadczenie

Blisko 65 tys. zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym kadra o bogatym doświadczeniu w pracy w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym, gazowym, energetyce i wydobyciu.

Systemy zarządzania

Stała dbałość o najlepsze standardy działania i najwyższą możliwą efektywność operacyjną. Realizacji tych celów służy Zintegrowany System Zarządzania.

Polityki i procedury należytej staranności

W zakresie poszczególnych obszarów działalności, zapewniające najwyższej jakości standardy zarządzania.

Strategiczna Agenda Badawcza

Strategiczna Agenda Badawcza  to dokument wychodzący od założeń strategicznych Grupy ORLEN, obejmujący zarówno projekty realizowane obecnie, planowane do realizacji, długoletnie plany rozwojowe Koncernu, jak również rekomendowane nowe kierunki badań i działania w obszarze rozwoju technologii oraz innowacji. Dokument w sposób zintegrowany – z uwzględnieniem celów strategicznych – opisuje kierunki innowacji oraz rozwoju nowych technologii w Grupie ORLEN.

Program akceleracyjny ORLEN Skylight accelerator

Skierowany do młodych technologicznych spółek z całego świata posiadających gotowe do wdrożeń pilotażowych, skalowania czy komercjalizacji innowacyjnych rozwiązania w ramach posiadanej infrastruktury produkcyjnej, logistycznej i sprzedażowej ORLEN, ale także w nowych obszarach, w których możliwe jest potencjalne zaangażowanie i generowanie nowych źródeł przychodów.

Fundusz korporacyjny ORLEN VC

Orlen VC wspiera spółki technologiczne na początkowym etapie rozwoju oraz we wczesnej fazie ekspansji (z wyłączeniem fazy pre-seed oraz seed), pracujące nad nowoczesnymi produktami lub usługami, wpisującymi się w strategię ORLEN2030. Na ten cel przeznaczy ponad pół miliarda zł.

Digitalizacja

W Grupie ORLEN uruchomiony został Program Digitalizacji, którego celem jest promowanie w organizacji rozwiązań opartych na najnowszych technologiach oraz wsparcie projektów z największym potencjałem ekonomicznym i środowiskowym.

Własne jednostki badawczo-rozwojowe

Otwarte w 2021 roku nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku – jedna z najważniejszych dla przyszłości Grupy ORLEN inwestycji zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Petrochemii.

Ośrodek stanowi jedno z narzędzi ekosystemu innowacji firmy stworzonego, aby sprostać wyzwaniom intensywnego rozwoju różnych segmentów Grupy ORLEN jako przestrzeń dla budowy portfela pilotażowych projektów technologicznych. Centrum zapewnia wyjątkową infrastrukturę pozwalającą na prowadzenie badań w warunkach zwykle rzadko osiągalnych w świecie nauki, zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi w sektorze rafinerii, petrochemii oraz chemii. Celem jego działania jest skracanie czasu realizacji poszczególnych etapów badawczych na drodze do uprzemysłowienia technologii.

Działające w Czechach – ORLEN Unipetrol Research and Education Centre i ORLEN Polymer Institute Brno.

Zarządzanie wynikami z kapitału

Innowacje ORLEN to odpowiedź na wyzwania związane z globalną transformacją energetyczną

 • W 2022 roku Grupa ORLEN koncentrowała się na realizacji Strategii 2030 i wynikającej z niej Strategicznej Agendy Badawczej (SAB) oraz rozwijaniu  ekosystemu badawczo-rozwojowego, w tym narzędzi pozyskiwania  W ramach SAB Grupa ORLEN w minionym roku realizowała ponad 230 projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (z czego  w ORLEN ponad 120). Najwięcej z nich prowadzono w ramach domen technologicznych: „Efektywna produkcja rafineryjna”, „Technologie i produkty przyjazne środowisku”, „Zaawansowana petrochemia i nowe  generacje materiałów”, „Technologie wodorowe” oraz „Efektywna  i niskoemisyjna energetyka”.
 • Szczególny nacisk został postawiony na programy akceleracyjne, skierowane do młodych spółek technologicznych, posiadających rozwiązania gotowe do testowania i skalowania w ramach infrastruktury produkcyjnej, logistycznej i sprzedażowej Grupy ORLEN. Realizacja tych programów daje możliwość szybkiej weryfikacji rozwiązań wpisujących się w długoterminowy plan rozwoju Grupy ORLEN w zakresie m.in.: dekarbonizacji, digitalizacji, efektywności operacyjnej, zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego oraz energetyki.
 • W 2022 roku na potrzeby naboru do programów akceleracyjnych Grupy ORLEN zdefiniowano ponad 100 wyzwań technologicznych, a spośród start-upów, które na nie odpowiedziały, podjęto współpracę z 23 z nich, m.in. w obszarach detalu, produkcji rafineryjnej, logistyki, gospodarki wodno-ściekowej, marketingu czy energetyki.
 • W ramach wzmacniania innowacyjności Koncernu, w 2022 roku, programem ORLEN Skylight accelerator objęto również spółkę Anwil oraz spółki z Grupy Energa.
 • Dodatkowo w kwietniu 2022 roku ORLEN zawarł porozumienie z firmą Microsoft, rozpoczynając współpracę pomiędzy programami akceleracyjnymi Skylight accelerator oraz Founders Hub 101.
 • Współpraca ze start-upami w 2022 roku była również rozwijana na rynku czeskim w ramach inicjatywy ChemTechNext zorganizowanej przez Unipetrol, w efekcie której pozyskano zgłoszenia ponad 50 start-upów, a 7 zostało wytypowanych do potencjalnej realizacji wspólnych projektów.
 • Szeroki zakres prowadzonych projektów badawczych w 2022 roku wymagał licznego grona partnerów, do których w ubiegłym roku należały: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akademia GórniczoHutnicza, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Technologii Paliw i Energii, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Nafty i Gazu – PIB Kraków, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Politechnika Poznańska.
 • Przykładami efektywnej współpracy biznes-nauka w 2022 roku są projekty:
  • Nowatorski katalizator uwodornienia 4-CBA, w którym wyprodukowano nowe formulacje nowatorskich katalizatorów, o potencjalnie lepszych właściwościach katalitycznych niż katalizator komercyjny
  • Nowe tworzywa sztuczne – skoncentrowany na eksperymentach otrzymywania nowych polimerów i biopolimerów na bazie technologii Carbon Capture and Utilization.
  • Recykling tworzyw sztucznych – program badawczy ukierunkowany na dobór technologii dla kompleksu recyklingu chemicznego ORLEN.
 • Flagowym programem ukierunkowanych na systematyczne, szerokie budowanie relacji oraz bezpośrednie dotarcie do świata nauki z wyzwaniami badawczymi ORLEN jest Wspólne Przedsięwzięcie NEON (New ORLEN) realizowane z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Osiągnięte rezultaty

Jak kapitał intelektualny wpływa na pozostałe kapitały

Rozwój kapitału intelektualnego wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, ale ma jednocześnie istotny wpływ na kapitały ludzki, społeczny i produkcyjny. Przykładem jest własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które powstało w Płocku. Są w nim zatrudnieni specjaliści o wysokich kompetencjach w obszarze B+R. Tym samym została stworzona nowoczesna platforma współpracy ze środowiskami naukowymi.

W efekcie porozumienia zawartego w ramach umowy JDA (ang. Joint Development Agreement) pomiędzy Saudi Aramco, SABIC i ORLEN w grudniu 2022 roku rozpoczęto realizację Studium Wykonalności Projektu Petrochemicznego w Gdańsku, którego celem jest budowa megaskali kompleksu petrochemicznego z wykorzystaniem istniejącego potencjału Rafinerii Gdańskiej GK ORLEN, ale również Saudi Aramco i SABIC. Warto zaznaczyć, że ważnym elementem tego partnerstwa będzie też otwarcie możliwości na nowe inwestycje w obszarze petrochemicznym i R&D.

W 2022 roku dynamicznie przebiegała realizacja największego w historii spółki programu inwestycyjnego – Olefiny III. Dzięki tej inwestycji ORLEN dołączy do grona czołowych producentów petrochemicznych na europejskim rynku, ale także zbuduje potencjał do dalszego wydłużania łańcucha wartości na przyszłość. Warto również zaznaczyć, że inwestycja ta pozwoli w przyszłości na zwiększenie konwersji strumieni paliwowych do petrochemii, a to z kolei zabezpiecza strategiczne ryzyka, które mogą zmaterializować się na rynku paliw w przyszłości wynikające z rozwoju paliw alternatywnych.

Powyższe działania wzmocnią pozycję Koncernu na europejskim rynku oraz zwiększą przychody dla Akcjonariuszy w długiej perspektywie.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf