Kapitał naturalny

sdgs:

W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych. Grupa ORLEN konsekwentnie wdraża założenia strategii ORLEN 2030 oraz strategii zrównoważonego rozwoju, tak aby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

W procesach produkcyjnych wykorzystujemy surowce odnawialne (powietrze, woda, estry, bioetanol) i nieodnawialne (ropa naftowa, gaz ziemny i chemikalia pomocnicze).

 • Ponad 37 mln ton ropy naftowej
 • Niespełna 630 mln m3 wody (wartość uwzględnia obecność w strukturach Grupy ORLEN dawnej Grupy PGNiG i dawnej Grupy LOTOS – odpowiednio 2 i 5 miesięcy)
 • Około 14 mld m3 importu gazu ziemnego do Polski (w tym LNG)

Aktywa energetyczne:

 • Moce zainstalowane: 5,1 GWe (energia elektryczna) / 13,5 GWt (ciepło).
 • ~ 60% produkcji energii elektrycznej pochodzi ze źródeł zero i niskoemisyjnych (odnawialne i nowoczesne CCGT’y).
 • > 200 tys. km sieci energetycznej.
 • Pierwszy projekt morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim do 1,2 GWe w przygotowaniu.

Aktywa wydobywcze:

 • Działalność na lądzie i morzu w Polsce, Norwegii, Kanadzie, Pakistanie i Litwie.
 • ~ 1280 mln boe rezerw 2P ropy i gazu.
 • Średnie wydobycie węglowodorów ~ 191 tys. boe/d.

Zarządzanie wynikami z kapitału

Cele środowiskowe Grupy ORLEN zostały określone w Strategii ORLEN2030  oraz w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W 2021 roku Zarząd ORLEN przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2021-2023.

Zaktualizowana 2030 roku Strategia ORLEN2030 zawiera zobowiązanie do realizacji długoterminowego celu Grupy, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku i wskazanie inwestycji służących temu celowi.

Do 2030 roku sprawimy, że obecne aktywa produkcyjne Grupy ORLEN będą czystsze i bardziej efektywne, ale również rozbudujemy nowe obszary biznesowe oparte o zasoby odnawialne. Zainwestujemy łącznie około 320 mld PLN, z czego około 120 mld PLN w zielone inwestycje, uniezależniające nas od paliw kopalnych.

Wśród nich znajdą się przede wszystkim morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa nowej generacji i odnawialny wodór. W 2030 roku będziemy produkować energię w technologii małych reaktorów jądrowych MW." data-popup>SMR i staniemy się regionalnym liderem elektromobilności.

 • Grupa ORLEN identyfikuje aspekty środowiskowe wynikające z zachodzących procesów technologicznych oraz minimalizujemy negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzkie.
 • Realizuje obowiązki wynikające z Pozwoleń Zintegrowanych dla instalacji.
 • Efektywnie zarządza uprawnieniami do emisji CO2.
 • Prowadzi efektywną gospodarkę wodno-ściekową i odpadami, zarządza remediacją gruntów.
 • Uczestniczy w inicjatywach promujących wiedzę ekologiczną i działania społeczne.
 • Grupa ORLEN raportuje wyniki działalności w obszarze środowiska zarówno organom administracyjnym (urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa inspekcje ochrony środowiska), jak również interesariuszom.

W 2023 roku została przyjęta i opublikowana „Polityka Klimatyczna Grupy ORLEN”. Dokument w sposób kompleksowy pokazuje podejście Grupy ORLEN do zarządzania kwestiami klimatycznymi oraz systematyzuje dotychczasowe działania w tym obszarze.

„Polityce klimatycznej Grupy ORLEN” zdefiniowano konkretne działania koncernu w drodze do neutralności emisyjnej. Uszczegóławia ona realizację celów dekarbonizacyjnych oraz opisuje, jak w koncernie zorganizowano nadzór nad kwestiami klimatycznymi. Ważnym elementem tego dokumentu jest analiza ryzyk i szans klimatycznych. Omówiono w nim ryzyka fizyczne (np. rosnącą temperaturę i ekstremalne warunki pogodowe), które materializują się w związku ze zmianami klimatu, a także ryzyka transformacyjne, czyli zmiany organizacyjne i biznesowe, które należy uwzględnić, aby koncern mógł rozwijać się i utrzymać konkurencyjność po 2030 roku. W publikacji przeanalizowano również szanse związane z nisko- i zeroemisyjną energetyką oraz zrównoważoną mobilnością.

„Polityka klimatyczna Grupy ORLEN” powstała zgodnie z wytycznymi TCFD (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – grupy powołanej w 2015 r. przez Financial Stability Board, międzynarodowy organ monitorujący globalny system finansowy i zgłaszający zalecenia na jego temat). To najszerzej akceptowane i popierane przez instytucje finansowe rekomendacje, które mają na celu uspójnienie wśród spółek raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu. W kolejnych latach przewidziano aktualizację zapisów polityki klimatycznej, jak również okresowe raportowanie stopnia realizacji celów dekarbonizacyjnych.

Elementem polityki klimatycznej jest Polityka bioróżnorodności Grupy ORLEN. Obliguje ona spółki Grupy ORLEN na różnych poziomach operacyjnych do analizy dotychczasowych działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej oraz planowania i późniejszej realizacji także nowych doskonalących działań w tym zakresie. Ponadto wszystkie obszary biznesowe Grupy ORLEN będą przyczyniać się w swojej codziennej pracy do realizacji celów wyznaczonych w tej dziedzinie.

Więcej informacji na temat zarządzania kapitałem naturalnym można znaleźć w rozdziale „Środowisko i Klimat”

Osiągnięte rezultaty

Jak kapitał naturalny wpływa na pozostałe kapitały

Działalność produkcyjna, która wiąże się z korzystaniem z nieodnawialnych źródeł energii, emisjami, wytwarzaniem odpadów czy ścieków nie jest obojętna dla kapitału naturalnego. Dlatego jednym z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN jest ograniczanie wpływu na środowisko i klimat. Działania w tym zakresie przyczyniają się do rozwoju pozostałych kapitałów, między innymi kapitału intelektualnego i produkcyjnego.

W 2020 roku w skład Grupy ORLEN weszła Grupa Energa z ponad 50 aktywami produkującymi energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. W roku 2022 do Grupy ORLEN dołączyła Grupa LOTOS oraz Grupa PGNiG, które również przyczyniły się do wniesienia dodatkowych aktywów, umożliwiających m.in. dywersyfikację dostaw surowców oraz produkcję energii z odnawialnych źródeł.

ORLEN zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.

Ogłoszona przez ORLEN strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu. 

Inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez ORLEN na europejskim rynku.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf