Kapitał społeczny

Kapitały:

Kapitał społeczny Grupy ORLEN rozumiemy jako wspólne normy, wartości i zachowania oraz oparte na zaufaniu i zaangażowaniu relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi.

Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy na różnych polach aktywności. Grupa stawia na współpracę i realizację wspólnych działań z uwzględnieniem wpływu decyzji biznesowych na losy lokalnego otoczenia.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

  • Działalność dobroczynną reguluje Polityka dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz Standard organizacyjny w zakresie prowadzenia Polityki dobroczynności przez Spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN.

  • „Kodeks postępowania dla Dostawców” jest obowiązkowym kryterium w procesie kwalifikacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN.

  • Grupa ORLEN zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju GK ORLEN 2021-2023 w obszarze „Społeczeństwo” koncentruje się na rozwoju i zaangażowaniu społeczności lokalnych oraz budowaniu świadomości społecznej, konsumenckiej i ekologicznej.

  • Grupa ORLEN dba o rozwój społeczności lokalnych poprzez m.in. promocję i ochronę zdrowia, edukację, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans. Więcej informacji w sekcji „Społeczeństwo”.

  • Grupa ORLEN obserwuje otoczenie i reaguje na aktualne potrzeby społeczne (np. poprzez wzmacnianie bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy).

  • Prowadzony jest dialog i współpraca z lokalnymi społecznościami, dla których firma jest najbliższym sąsiadem (m.in. PłockWłocławek, Pomorze). Rozpoczęto pilotaż Programu „ORLEN dobrym sąsiadem”, którego celem jest budowanie trwałych relacji ze społecznościami lokalnymi oraz kształtowanie pozytywnego wpływu na lokalne otoczenie.

  • Podejmowane są działania na rzecz edukacji ekologicznej wśród szerokiego grona interesariuszy, ochrona bioróżnorodności oraz kształtowania wrażliwości ekologicznej.

  • Priorytetem Grupy ORLEN jest dbanie o dziedzictwo narodowe oraz wspieranie sportu.

  • W relacjach z pracownikami wykazywana jest dbałość o zapewnienie godnych warunków pracy i likwidowanie nierówności, rozwój pracowników oraz wspieranie ich w łączeniu celów osobistych, zawodowych i społecznych.

  • W relacjach z klientami Grupa ORLEN kieruje się dbałością o ich bezpieczeństwo i zdrowie, odpowiada na ich oczekiwania, zwiększa dostępność obiektów oraz inspiruje do odpowiedzialności.

Zarządzanie wynikami z kapitału

Osiągnięte rezultaty

Do głównych wskaźników efektywności dla kapitału społecznego należą:

Jak kapitał społeczny wpływa na pozostałe kapitały

Dzięki działaniom realizowanym w ramach zrównoważonego rozwoju możemy uzyskiwać lepsze warunki finansowania naszych przedsięwzięć i minimalizować różne ryzyka, co ma wpływ na poziom kapitału finansowego.

Realizacja szerokiego spektrum działań na rzecz m.in. lokalnych społeczności (programy grantowe, stypendialne, zaangażowanie w inicjatywy kulturalne i sportowe) przekłada się na budowę przyjaznego środowiska dla rozwoju firmy, dalszych inwestycji w kapitał produkcyjny.

Realizowane programy profilaktyki zdrowotnej, program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie” i bogaty pakiet świadczeń pozafinansowych oferowane przez pracodawcę są ukierunkowane na wzmacnianie kapitału ludzkiego.

Działania prowadzone w obszarze społecznym wzmacniają rozpoznawalność marki ORLEN, co przekłada się na zwiększenie wartości kapitału intelektualnego.

Zaangażowanie w projekty, których celem jest budowanie wrażliwości ekologicznej naszych interesariuszy, ma pozytywne oddziaływanie na kapitał naturalny.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf