O Grupie ORLEN

Kapitały:
GRI:

Grupa ORLEN

Grupa ORLEN to zintegrowany koncern multienergetyczny notowany w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Jako pierwsza firma w regionie zadeklarował osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Dzięki zrealizowanym przejęciom (Grupa Energa, Grupa LOTOS, PGNiG) wszedł do grona 150 największych firm na świecie.

ORLEN S.A. („ORLEN”, „Jednostka Dominująca”, „Spółka”) powstał 7 września 1999 roku z połączenia Petrochemii Płock SA („Petrochemia Płock”), producenta produktów rafineryjnych i petrochemicznych w Polsce oraz Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. („CPN”), dystrybutora paliw silnikowych w Polsce. Przed połączeniem akcje Petrochemii Płock i CPN były własnością Skarbu Państwa, Nafty Polskiej SA („Nafta Polska”) oraz pracowników połączonych spółek. Akcje ORLEN zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 26 listopada 1999 roku. W dniu 12 kwietnia 2000 roku ORLEN zmienił nazwę z Polski Koncern Naftowy SA na Polski Koncern Naftowy ORLEN SA.

W 2023 roku nastąpiła zmiana nazwy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN na ORLEN S.A. Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta 21 czerwca 2023 roku weszła w życie z dniem 3 lipca 2023 roku, w momencie rejestracji zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W listopadzie 2022 roku ORLEN sfinalizował proces połączenia z Grupą PGNiG, a trzy miesiące wcześniej z Grupą LOTOS. Tym samym powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 mln klientów. Koncern w 4 kwartale 2022 roku skutecznie zrealizował środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską w ramach przejęcia Grupy LOTOS. ORLEN sfinalizował m.in. transakcje z Saudi Aramco, której nieodłącznym elementem jest umowa na dostawy ropy do całej połączonej Grupy ORLEN, nie tylko w Polsce, ale też w regionie. Dodatkowo ORLEN, Saudi Aramco i jej spółka zależna SABIC podpisały porozumienie o współpracy przy potencjalnym projekcie petrochemicznym w Gdańsku. W ramach przejęcia Grupy LOTOS realizowane były także środki zaradcze w segmencie detalicznym. Grupa ORLEN przejęła i rozpoczęła rebranding 79 stacji paliw na Węgrzech, funkcjonujących dotąd pod marką Lukoil. Ponadto do połowy 2024 roku Koncern nabędzie kolejne 103 stacje paliw zlokalizowane na Słowacji i Węgrzech. W 4. kwartale 2022 roku Grupa ORLEN rozpoczęła także proces rebrandingu i włączania stacji paliw LOTOS do swojej sieci sprzedaży w Polsce.

ORLEN wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową ORLEN S.A. („Grupa ORLEN”; „Grupa”; „Koncern”) jest jednym z największych i najbardziej nowoczesnych koncernów multienergetycznych w Europie Środkowej działającym na rynkach polskim, litewskim, czeskim, słowackim, niemieckim, kanadyjskim i norweskim. Grupa ponadto posiada jednostki zlokalizowane na terenie Malty, Szwecji, Węgier, Cypru, Estonii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Libii, Pakistanu, Holandii, Belgii, Austrii, Francji, Chorwacji, Irlandii, Kolumbii, Tanzanii, Mozambiku, Ukrainy i Łotwy oraz Chin.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną i cieplną, przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, wyrobów petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedaż produktów paliwowych Grupy na rynku detalicznym i hurtowym oraz magazynowanie, sprzedaż, dystrybucja paliw gazowych i płynnych. Grupa ORLEN prowadzi również poszukiwania, rozpoznawanie, wydobycie i import węglowodorów.

Spółki Grupy ORLEN prowadzą również działalność usługową: magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, usługi konserwacyjno-remontowe, laboratoryjne, ochrony, projektowe, administracyjne, kurierskie, kolportaż prasy oraz ubezpieczeniowe i finansowe oraz działalność medialną (gazety i serwisy internetowe).

Koncern kontynuował również prace związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym powstaniem farmy wiatrowej na morzu. Podjęta została strategiczna decyzja o budowie pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Terminal powstanie w porcie Świnoujście i będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power wykorzysta 76 nowoczesnych turbin o mocy 15 MW firmy Vestas, których elementy będą produkowane w nowej fabryce w Szczecinie. Fabryka turbin, która zatrudni nawet 700 osób, zostanie ukończona w 2024 roku, natomiast terminal instalacyjny Grupy ORLEN w porcie Świnoujście rozpocznie pracę w 2025 roku.

Grupa ORLEN pod koniec 2022 roku zakończyła też realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju, zlokalizowanej w okolicach Wielbarka, w województwie warmińsko-mazurskim. Farma o łącznej mocy 62 MW będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 30 tys. gospodarstw domowych. Jednocześnie trwają prace związane z budową kolejnej farmy fotowoltaicznej, o mocy 65 MW, która powstanie w miejscowości Przykona, w województwie wielkopolskim. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę 2023 roku.

Koncern inwestuje także w produkcję biogazu i biometanu, budując pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię, która realnie przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie ciężarowym. Pilotażowa instalacja, która powstaje w Głąbowie (woj. warmińsko-mazurskie), umożliwi produkcję ponad 7 mln m3 biometanu rocznie, przekształcanego następnie w paliwo – bioLNG. Taka ilość pozwala na przejechanie 22 mln km pojazdem ciężarowym. Grupa ORLEN skutecznie realizuje także działania w obszarze wydobycia ropy i gazu. W grudniu 2022 roku spółki PGNiG Upstream Norway i LOTOS Exploration & Production Norge uzyskały udziały w czterech koncesjach poszukiwawczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Tym samym Grupa ORLEN posiada w Norwegii już 98 koncesji.

Przeznaczając miliardy złotych na inwestycje Koncern obniżył jednocześnie zadłużenie o 14,5 mld PLN (r/r), a stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,08x. W efekcie skutecznie zrealizowanych fuzji ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG oraz stabilnej sytuacji finansowej Koncern otrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe. Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła ocenę do poziomu A3, a Agencja Fitch Ratings podniosła aż o dwa poziomy długoterminowy rating koncernu do BBB+. Solidne fundamenty finansowe i konsekwentna realizacja celów biznesowych we wszystkich obszarach działalności umożliwiły 3 października 2022 roku wypłatę dywidendy za 2021 rok na przyjętym w strategii Koncernu poziomie 3,5 PLN na akcję.

Wchodzimy w transformację z silną bazą aktywów i mocną pozycją finansową.

278

mld PLN

przychody

30,9

mld PLN

przepływy z działalności operacyjnej

64 494

osób

liczba pracowników na 31.12.2022 roku

46,9

mld PLN

EBITDA LIFO1

19,7

mld PLN

nakłady inwestycyjne

33,6

mld PLN

zysk netto

1,5

mld PLN (3,50 PLN/akcję)

dywidenda za rok 2021

Bezpieczeństwo finansowe

(-) 0,08

dług netto / EBITDA

BBB +

rating Agencji Fitch

2

mld PLN

obligacji powiązanych z ratingiem ESG w obrocie

A3

Rating Agencji Moody’s

500

mln EUR

zielonych euroobligacji w obrocie

180

mln EUR

umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Silna baza aktywów

7

rafinerii

w Polsce, Czechach i na Litwie zintegrowanych z petrochemią

5,1

GW

zainstalowanych mocy wytwórczych

> 100

rynków zbytu

działalność grupy koncentruje się w Europie Środkowej, Norwegii, Kanadzie i na Bliskim Wschodzie

ok. 3 100

stacji paliw

w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, Litwie i Węgrzech

191

tys. boe/d

wydobycia ropy i gazu w Polsce, Norwegii, Kanadzie, Pakistanie i Litwie

0,7

GW

istniejących mocy w OZE na lądzie oraz portfel nowych aktywów

1 Definicje stosowanych wskaźników finansowych zostały zaprezentowane w  "Słowniku wybranych pojęć branżowych i finansowych".

Najważniejsze wydarzenia

 • 11.19.1

Zarządzanie tematem istotnym: zachowania antykonkurencyjne

 • 11.19.2

Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki

Zachowania antykonkurencyjne

ORLEN uznaje jako jeden z fundamentów swojego działania poszanowanie reguł uczciwej konkurencji i kieruje się zasadą zgodności z przepisami prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w każdym kraju, w którym prowadzi działalność. W celu zapewnienia, że powyższy priorytet będzie miał gwarancje realizacji oraz mając na względzie wielość rynków, na których Grupa ORLEN działa oraz udziały rynkowe Grupy ORLEN, ORLEN wdrożył politykę zgodności z prawem ochrony konkurencji, nadając jej również rangę standardu dla spółek Grupy ORLEN, którego przestrzeganie jest obowiązkiem pracowników i poszczególnych spółek. Celem zapewnienia efektywności programu zgodności, w Grupie ORLEN funkcjonują formalne mechanizmy koordynacji prawnej celem monitorowania i zarządzania ryzykiem antymonopolowym, w tym potencjalnymi lub prowadzonymi postępowaniami sądowymi i administracyjnymi, jak również zapewniona jest ścieżka weryfikacji prawnej działań podlegających ocenie pod kątem przedmiotowych przepisów oraz odpowiednie kanały zgłoszeń nieprawidłowości w przypadku podejrzeń naruszeń zasad ochrony konkurencji. Powyższe procedury znajdują zastosowania z poszanowaniem zasad unbundlingu. Ponadto ORLEN umacnia świadomość reguł ochrony konkurencji wśród pracowników poprzez szereg działań miękkich, w szczególności w formie szkoleń jak i bieżących informacji w wewnętrznych kanałach komunikacji.

Transparentność podatkowa

 • 11.21.1

Zarządzanie tematem istotnym: płatności na rzecz Państwa

Ambicją ORLEN jest wyznaczanie standardów w zakresie wywiązywania się z obowiązku ponoszenia ciężarów publicznych wynikającego z art. 84 Konstytucji RP.

ORLEN opracował Strategię podatkową, która jest spójna ze Strategią Grupy ORLEN do 2030 roku. Realizacja Strategii w obszarze podatków oznacza dbałość o prawidłowe i terminowe wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego, tak, aby spółka miała swój wkład w zapewnienie środków publicznych na umożliwienie lub wsparcie realizacji istotnych społecznie inicjatyw. W tym celu ORLEN wprowadza podwyższone standardy realizacji wszelkich obowiązków podatkowych.

Bezpieczeństwo podatkowe jest podstawową wartością ORLEN w realizacji funkcji podatkowej.

ORLEN posiada struktury wewnętrzne, infrastrukturę i rozwiązania technologiczne oraz podział kompetencji umożliwiający prawidłową realizację funkcji podatkowej. Wdrożono jednolite i oparte o wysokie standardy zasady stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym sposoby komunikacji wewnętrznej i akceptacji decyzji w kwestiach podatkowych.

Wprowadzono szereg procedur wewnętrznych mających na celu identyfikowanie i ograniczanie ryzyk podatkowych. Pracownicy ORLEN, którym powierzono wykonywanie poszczególnych czynności związanych z realizacją funkcji podatkowej, charakteryzują się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i posiadają odpowiednie kwalifikacje. W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania ryzykiem podatkowym, Biuro Podatków działające w ramach struktur wewnętrznych spółki analizuje skutki podatkowe przedsięwzięć ORLEN i uczestniczy w procesie decyzyjnym dotyczącym planowanych i przeprowadzanych transakcji na możliwie wczesnym ich etapie.

W przypadku zagadnień szczególnie skomplikowanych lub co do których pojawiają się rozbieżności w praktyce orzeczniczej, spółka posiłkuje się ekspertyzami niezależnych specjalistów z renomowanych firm doradztwa podatkowego.

W spółce przeprowadzane są wewnętrzne kontrole funkcjonalne w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego przez poszczególne komórki organizacyjne ORLEN, a rozliczenia podatkowe spółki są weryfikowane w trakcie audytów prowadzonych przez niezależne wyspecjalizowane podmioty, w tym biegłych rewidentów.

ORLEN jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego. Spółka podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju i udoskonalania przepisów prawa podatkowego w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, uczestniczy w konsultacjach społecznych w procesie legislacyjnym i zgłasza obszary prawa podatkowego wymagające regulacji. Spółka w trybie ciągłym monitoruje zmiany przepisów prawa podatkowego oraz wdraża wymagane zmiany w organizacji procesów biznesowych i dokumentowaniu transakcji gospodarczych wynikające z regulacji prawnych i z linii interpretacyjnej organów podatkowych.

W celu zabezpieczenia i zachowania bezpieczeństwa podatkowego na najwyższym poziomie, w spółce wykorzystywane są dedykowane rozwiązania informatyczne zapewniające wielopłaszczyznową weryfikację nie tylko samych transakcji gospodarczych, ale również ich skutków podatkowych. Proces raportowania podatkowego jest zautomatyzowany i opiera się na właściwych dla poszczególnych zobowiązań podatkowych ewidencjach. Składanie do organów podatkowych deklaracji i informacji podatkowych jest zautomatyzowane i odbywa się z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych zapewniających pełną kontrolę nad realizacją tego procesu.

ORLEN realizuje szereg obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w zakresie następujących podatków: 

 • Podatek dochodowy od osób prawnych (w tym również podatek zryczałtowany, ang. withholding tax – WHT);
 • Podatek od towarów i usług;
 • Podatek akcyzowy, opłata paliwowa, opłata emisyjna, opłata zapasowa;
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • Podatek od nieruchomości;
 • Podatek detaliczny;
 • Podatek rolny;
 • Podatek leśny;
 • Podatek od środków transportu;
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa.

ORLEN jest jednym z największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce co najmniej od roku 2012, tzn. odkąd dane indywidualne podatników CIT są publicznie dostępne na stronach Ministerstwa Finansów. Za lata 2012- 2021, czyli okresy, które zostały już zaraportowane do organu podatkowego, spółka wpłaciła łącznie prawie 5 miliardów PLN podatku dochodowego w Polsce.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów ORLEN zajął pierwsze miejsce w gronie największych indywidualnych podatników CIT za 2021 rok.

Najwyższe standardy należytej staranności i sprawozdawczości podatkowej zwiększają transparentność podatkową spółki, wzmacniają jej wiarygodność na rynku oraz budują zaufanie klientów zewnętrznych. Spółka nie podejmuje działań z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej, czy też unikania opodatkowania, ani działań, które mogą powodować zwiększenie ryzyka podatkowego lub narażać budżet państwa lub lokalne budżety gmin na nienależne uszczuplenie należności publicznoprawych. ORLEN nie posiada zaległości podatkowych, wszelkie obowiązki podatkowe realizowane są terminowo i z zachowaniem najwyższej staranności.

 • 11.21.3

Pomoc finansowa uzyskana od Rządu

 • 11.21.4

Podejście do kwestii podatkowych

 • 11.21.5

Ład podatkowy, kontrola i zarządzanie ryzykiem

 • 11.21.6

Zaangażowanie interesariuszy i zarządzanie wątpliwościami związanymi z podatkami.

Grupa Kapitałowa ORLEN stanowi zintegrowany koncern multienergetyczny, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie oraz innych częściach świata. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane produkty dostępne są w blisko 100 krajach na 6 kontynentach.

W sierpniu 2022 roku Grupa ORLEN sfinalizowała połączenie z Grupą LOTOS, a w listopadzie 2022 r. nastąpiło połączenie z PGNiG i w ten sposób powstał największy koncern multienergetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej, jednocześnie jest on zaliczany do grona 150 największych firm na świecie.

ORLEN buduje pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Nasze działania podporządkowane są realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Siłą napędową strategii ORLEN jest zrównoważony rozwój. Nasze podejście pozwala wykorzystać szanse i możliwości wynikające ze zmian otoczenia i kreować wartość społecznie odpowiedzialnej transformacji energetycznej Koncernu.

ORLEN jest świadomy swojej odpowiedzialności za rozwój społeczny i gospodarczy Polski oraz innych krajów, w których prowadzi działalność wiedząc, że płacone podatki wspierają rozwój i poziom dobrobytu. Dlatego też jedną z wiodących wartości ORLEN wyrażonej w Strategii Podatkowej jest odpowiedzialne płacenie podatków poprzez stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu sprawami podatkowymi, przejrzystość i promowanie współpracy z rządami, przy jednoczesnym unikaniu istotnego ryzyka i niepotrzebnych sporów.

W ORLEN S.A. jak również w innych podmiotach składających się na Grupę Kapitałową ORLEN [dalej: „GK ORLEN”] funkcjonuje szereg procesów i procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, które wpisują się ogólnie pojmowaną politykę/strategię zarządzania ryzykiem podatkowym.

Obowiązek corocznego podawania do publicznej wiadomości informacji realizacji strategii wynika wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 27b PDOP). Obowiązek ten spoczywa na każdym podmiocie spełniającym ustawowe kryteria, obejmując przede wszystkim podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) oraz podatników, u których wartość przychodu przekroczyła w roku podatkowym równowartość 50 milionów euro. Ww. podmioty zobowiązane są do ujawnienia m.in.: informacji o stosowanych przez nie procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie; informacji dotyczących realizacji obowiązków podatkowych w Polsce, informacji o liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych.

Ponadto, podmioty te przedstawiają także informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi (w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi w Polsce), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów; informacji o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych. Podmioty ujawniają także informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Realizacja ww. obowiązków zapewnia szeroką transparentność rozliczeń oraz stosowanego podejścia podmiotów w obszarze podatkowym.

Innym działaniem realizowanym na mocy regulacji podatkowych, zapewniającym transparentność ww. podmiotów jest podawanie do publicznej informacji indywidualnych danych ww. podatników w zakresie wysokości osiągniętego przychodu, poniesionych kosztów podatkowych, osiągniętego dochodu (poniesionej straty), kwoty należnego podatku.

Podmioty z GK ORLEN stawiają sobie za cel, misję – wyznaczanie standardów w zakresie bezpieczeństwa, zbilansowanego rozwoju i organizacji zarządzania przedsiębiorstwem, także w obszarze wywiązywania się z obowiązku ponoszenia ciężarów publicznych wynikającego z Konstytucji RP. ORLEN / GK ORLEN za cel obiera najwyższą dbałość o prawidłowe i terminowe wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego, mając świadomość roli wkładu wnoszonego w zapewnienie środków publicznych, umożliwiających wsparcie realizacji istotnych społecznie inicjatyw. Podmioty GK ORLEN nakierowane są na dokładanie najwyższych starań w celi zachowania transparentności w raportowaniu podatkowym i przejrzystości w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej, w tym organami administracji skarbowej.

Działania podmiotów GK ORLEN nie są nastawione na dokonywanie optymalizacji podatkowych, czy też unikanie opodatkowania, czy też mogące powodować zwiększenie ryzyka podatkowego lub narażać budżet państwa lub lokalne budżety gmin na niezależne uszczuplenie należności publicznoprawnych. Podejście do rozliczeń podatkowych opiera się na wnikliwej weryfikacji konsekwencji podatkowych działań biznesowych i unikaniu inicjatyw ryzykownych podatkowo.

Kluczowe podmioty wchodzące w skład GK ORLEN posiadają szereg zarządzeń oraz procedur mających zapewnić prawidłowość rozliczeń w zakresie najistotniejszych ryzyk podatkowych. Zakres ryzyk jakie pokryte są poszczególnymi procedurami przedstawiony jest w publikowanych przez kluczowe podmioty GK ORLEN informacjach o realizacji strategii podatkowej. Każdy z podmiotów GK ORLEN dostosowuje odpowiednio zakres wdrażanych procedur oraz zarządzeń do specyfiki swojej działalności.
W GK ORLEN wypełniane są również obowiązki wynikające z regulacji dotyczących cen transferowych. Wysokość wynagrodzenia w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (uwzględniającymi zarówno powiązania o charakterze kapitałowym, jak i osobowym) ustalana jest na zasadach rynkowych, z zastosowaniem odpowiedniej metody ustalania cen. Podmioty GK ORLEN realizują wszelkie ustawowe obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności poprzez przygotowania dokumentacji cen transferowych, raportowania danych o transakcjach z informacjach o cenach transferowych czy też składania oświadczeń przez zarządy spółek o stosowaniu rynkowych cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

W GK ORLEN funkcjonuje Standard Organizacyjny w sprawie raportowania ryzyk i informacji podatkowych, obligujący spółki z GK ORLEN do niezwłocznego powiadamiania ORLEN o zidentyfikowanych ryzykach, rozpoczętych kontrolach lub postępowaniach podatkowych. Dodatkowo, w ramach bieżącej wymiany informacji, Biuro Podatków ORLEN, w związku ze zbliżającymi się terminami obowiązków informacyjnych wynikających z regulacji podatkowych - przesyła komunikaty informujące o konieczności analizy oraz ew. wypełnienia ww. obowiązków przez spółki GK ORLEN.

Firma posiada strategię/politykę zarządzania ryzykiem podatkowym określającą wizję podatkową oraz podzielane wartości w kontekście polityki podatkowej. Materializacją oraz uszczegółowieniem strategii podatkowej jest szereg procedur, zarządzeń, instrukcji stanowiących system mający zapewnić właściwe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Kluczowe podmioty z GK ORLEN posiadają struktury wewnętrzne, infrastrukturę i rozwiązania technologiczne oraz podział kompetencji umożliwiający prawidłową realizację funkcji podatkowej. Ponadto, wiodące spółki GK ORLEN wdrożyły jednolite i oparte o wysokie standardy zasady stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym sposoby komunikacji wewnętrznej i akceptacji decyzji w kwestiach podatkowych oraz zaimplementowały szereg procedur wewnętrznych mających na celu identyfikowanie i ograniczanie ryzyk podatkowych. Wdrożenie ww. działań uwarunkowane jest także skalą oraz złożonością działalności spółki, fazą rozwoju czy też inną specyfiką podmiotu. W części podmiotów bezpieczeństwo podatkowe może zostać zapewnione przy doborze innych środków.

W kluczowych spółkach GK ORLEN, członkowie personelu, którym powierzono wykonywanie poszczególnych czynności związanych z realizacją funkcji podatkowej, charakteryzują się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i posiadają odpowiednie kwalifikacje. Część spółek deleguje funkcje podatkowe na zewnątrz, do profesjonalnych podmiotów zajmujących się obsługą księgową oraz podatkową.

W przypadku zagadnień szczególnie skomplikowanych lub co do których pojawiają się rozbieżności w praktyce orzeczniczej, spółki GK ORLEN posiłkują się ekspertyzami niezależnych specjalistów z renomowanych firm doradztwa podatkowego.

W GK ORLEN przeprowadzane są wewnętrzne kontrole funkcjonalne w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego przez poszczególne komórki organizacyjne spółek, a rozliczenia podatkowe są weryfikowane w trakcie audytów prowadzonych przez niezależne wyspecjalizowane podmioty, w tym biegłych rewidentów.

Spółki GK ORLEN monitorują zmiany przepisów prawa podatkowego oraz wdrażają wymagane zmiany w organizacji procesów biznesowych i dokumentowaniu transakcji gospodarczych wynikające z regulacji prawnych i z linii interpretacyjnej organów podatkowych.

W celu zabezpieczenia i zachowania bezpieczeństwa podatkowego na najwyższym poziomie, w GK ORLEN wykorzystywane są dedykowane rozwiązania informatyczne zapewniające weryfikację transakcji gospodarczych oraz ich skutków podatkowych.

GK ORLEN nie podejmuje działań z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej, czy też unikania opodatkowania, ani działań, które mogą powodować zwiększenie ryzyka podatkowego lub narażać budżet państwa lub lokalne budżety gmin na nienależne uszczuplenie należności publicznoprawych. Spółka dąży do terminowej realizacji obowiązków podatkowych.

Kluczowe spółki GK ORLEN w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych cyklicznie przeprowadzają dedykowane szkolenia dla określonych grup pracowników spółki, adresując istotne ryzyka podatkowe.

W GK ORLEN podejście do rozliczeń podatkowych spółki opiera się na wnikliwej weryfikacji konsekwencji podatkowych działań biznesowych i unikaniu inicjatyw ryzykownych podatkowo, w szczególności stojących wbrew ugruntowanemu stanowisku organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

 • 11.21.7

Sprawozdawczość dla poszczególnych krajów

Jurysdykcja podatkowa

W kontekście niniejszego standardu, jurysdykcje podatkowe są identyfikowane zgodnie z miejscem, w którym uznawane są za rezydentów dla celów podatkowych. Jednostki te obejmują stałe zakłady i jednostki nieaktywne.

Podstawowa działalność organizacji
Krótki opis dominującej działalności/sektora działalności Spółki np. sprzedaż, marketing, produkcja lub dystrybucja.

Liczba pracowników oraz podstawa obliczenia tej liczby
Raportowane dane uwzględniają stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty na ostatni dzień 2022 roku.

Przychody ze sprzedaży na rzecz podmiotów trzecich
Przychody od podmiotów trzecich (niepowiązanych) bez względu na miejsce ich jurysdykcji podatkowej. Przez przychody rozumie się przychody określone zgodnie z definicją przyjętą dla celów sprawozdawczości finansowej.

Przychody z transakcji wewnątrzgrupowych z innymi jurysdykcjami podatkowymi
Ujawnienia te wymagają od organizacji raportowania przychodów ze sprzedaży z transakcji wewnątrzgrupowych pomiędzy tą jurysdykcją, a innymi jurysdykcjami podatkowymi. Transakcji wewnątrzgrupowych w ramach tej samej jurysdykcji podatkowej nie uwzględnia się dla potrzeb tego obliczenia.

Zysk/strata przed opodatkowaniem
Należy zaraportować zysk/ stratę przed opodatkowaniem dla danej jurysdykcji podatkowej, obliczoną zgodnie z definicją przyjętą dla celów sprawozdawczości finansowej.

Środki trwałe
Należy zaraportować wartość środków trwałych obliczoną zgodnie z zasadami przyjętymi dla celów sprawozdawczości finansowej.

Podatek dochodowy od osób prawnych płacony metodą kasową
Podatek dochodowy obejmuje zwroty podatkowe, płatności sporne i podatek u źródła.

Podatek dochodowy od osób prawnych naliczony od zysku/ straty
Podatek dochodowy naliczony, obejmuje naliczone koszty podatkowe, naliczone bieżące obciążenie podatkowe od podlegających opodatkowaniu zysków lub strat z roku sprawozdawczego i nie obejmuje podatków odroczonych lub rezerw na niepewne zobowiązania podatkowe. Raportowane wartości powinny być spójne z analogicznym zakresem danych wykazywanych dla potrzeb raportu finansowego za rok 2022 (Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków lub strat).

Przyczyny występowania różnic między podatkiem dochodowym od osób prawnych naliczonym od zysku/straty a podatkiem zapłaconym (ulgi podatkowe, preferencje podatkowe, zwolnienia itp.)
Należy opisać pozycje, które wyjaśniają tę różnicę, takie jak ulgi podatkowe, dodatki, zachęty lub wszelkie specjalne przepisy podatkowe, w których jednostka korzysta z preferencyjnego traktowania podatkowego.

Sposób prezentowania danych liczbowych
Wartości liczbowe podajemy w walucie właściwej dla danej jurysdykcji w zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

Zestawienie wartości spółek GK ORLEN z podziałem na kluczowe jurysdykcje podatkowe.

Największe podmioty Grupy ORLEN w kluczowych jurysdykcjach oraz ich profil prowadzonej działalności

Polska

Czechy

Litwa

Niemcy

Norwegia

Słowacja

Kanada

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf