Istotne aspekty raportowania

Kapitały:
GRI:

W proces doboru istotnych aspektów raportowania przez Grupę ORLEN zostali zaangażowani zewnętrzni i wewnętrzni interesariusze.

  • 3-1
  • 3-2

Identyfikacja

Przedstawiciele Grupy ORLEN i jej otoczenia uczestniczyli na początku 2023 roku w badaniu opinii polegającym na przeprowadzeniu ankiety on-line
oraz serii eksperckich wywiadów pogłębionych z wybranymi interesariuszami. Dialog został zrealizowany w oparciu o wytyczne GRI Standards oraz międzynarodowego standardu dialogu AA1000SES. Przedmiotem konsultacji były priorytetowe kierunki zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, a także sformułowanie oczekiwań informacyjnych o działaniach firmy i ich wpływie społecznogospodarczym wraz z określeniem ich znaczenia.
W badaniu uczestniczyli pracownicy Grupy ORLEN i przedstawiciele organizacji branżowych i instytucji, środowiska inwestorskiego, akademickiego,
partnerów społecznych i biznesowych. Badanie interesariuszy zostało poprzedzone wewnętrznym przeglądem istotnych aspektów raportowania, w którym uwzględniono m.in. wytyczne sektorowe GRI dla branży.

Priorytetyzacja

W ramach badania interesariuszy zostały potwierdzone tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, które powinny zostać uwzględnione w raportowaniu. Interesariusze również wypowiedzieli się na temat rodzaju informacji związanych z tematyk Zielonego Ładu, które są dla nich najistotniejsze oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, w realizację których powinien angażować się ORLEN z racji prowadzonej działalności.

Walidacja

Interesariusze uczestniczący w badaniu wskazali najważniejsze tematy do zaraportowania, które zostały finalnie zwalidowane w toku wewnętrznej dyskusji w Grupie ORLEN.

Efektem badania było określenie ich znaczenia dla Grupy ORLEN oraz jej otoczenia. Efektem prac było przygotowanie ostatecznego kształtu listy istotnych aspektów raportowania Grupy ORLEN wraz z określeniem ich znaczenia dla Grupy ORLEN oraz interesariuszy zewnętrznych, która została przedstawiona na schemacie poniżej. Poniższe aspekty zostały ujęte w niniejszym Sprawozdaniu, a szczegółowo zostaną opisane w Raporcie Zintegrowanym Grupy ORLEN za 2022 rok.

Istotne tematy raportowania ESG za 2022 rok.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf