Jak realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

sdgs:

Inicjatywy Grupy ORLEN wpisują się m.in. w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, przyjętych przez blisko 200 krajów, w tym Polskę.

Zaprezentowane, m.in. w sekcjach Odpowiedzialność za klimat, Ochrona bioróżnorodności, Społeczeństwo, projekty to działania zainicjowane, zrealizowane lub rozszerzone przez Grupę ORLEN, które zostały przypisane m.in. do strategicznych Celów Zrównoważonego Rozwoju dla branży paliwowo-energetycznej w Polsce.1

Grupa ORLEN przyczynia się do realizacji Celów bezpośrednio na poziomie biznesowym, angażując się w projekty z zakresu zrównoważonego biznesu, oraz prowadząc szeroko zakrojone działania CSR.

1 Źródło: „SDGs w praktyce. Przewodnik dla biznesu” Część 1 i Część 2 wydane przez CSR Consulting. Celami SDG o strategicznym znaczeniu dla branży paliwowo-energetycznej były: wybrane podczas warsztatów i analiz badawczych badających ich wpływ i wykonalność.

Cele o kluczowym znaczeniu dla Grupy ORLEN

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Działania Grupy ORLEN wpisują się w zadania ujęte w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, do których m.in. należą: wsparcie rozwoju społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia. Więcej informacji w sekcji „Społeczeństwo”.

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Działania Grupy ORLEN wpisują się w realizację zadań ujętych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, do których m.in. należy realizacja programów stypendialnych i grantowych prowadzonych przez fundacje korporacyjne Grupy ORLEN: Fundację ORLEN, Fundację ANWIL, Fundację ENERGA, Fundację ORLEN UNIPETROL, a także program darowizn. Więcej informacji w sekcji „Społeczeństwo”.

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Działania Grupy ORLEN wpisują się w realizację zadań ujętych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, do których m.in. należą zapewnienie do 2030 roku powszechnego dostępu do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych, znaczącego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym czy rozbudowa infrastruktury i modernizacja technologii umożliwiających dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych. Więcej informacji w sekcjach „Segment Energetyka”„Odpowiedzialność za klimat”.

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Działania Grupy ORLEN wpisują się w podwyższenie do 2030 roku jakości infrastruktury i wprowadzenie zrównoważonego rozwoju przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych. Więcej informacji w sekcjach „Segment Energetyka”„Odpowiedzialność za klimat”.

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Grupa ORLEN realizuje inicjatywy na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz stara się minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami. Więcej informacji w sekcjach: „Społeczeństwo”, „Odpowiedzialność za klimat”, „Emisje do powietrza”, „Woda i ścieki”, „Odpady”.

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Działania Grupy ORLEN wpisują się w zapewnienie do 2030 roku zrównoważonego zarządzania i efektywnego zużycia zasobów naturalnych czy wdrażanie praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach. Więcej informacji w sekcji „Odpowiedzialność za klimat”„Strategia Zrównoważonego Rozwoju”.

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz adaptacji do zmian klimatycznych. Więcej informacji w sekcji „Odpowiedzialność za klimat”„Zarządzanie ryzykiem”.

Kluczowe projekty Grupy ORLEN wpisujące się w realizację celów 3, 4 i 11

Kluczowe projekty Grupy ORLEN wpisujące się w realizację celów 7, 9, 11, 12 i 13

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf