Społeczeństwo

GRI:
sdgs:

Głównymi celami Grupy ORLEN są: rozwój i angażowanie społeczności lokalnych, zapewnienie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy oraz budowanie społecznej, obywatelskiej i środowiskowej świadomości konsumentów. Grupa ORLEN wykorzystuje swoją znaczącą siłę nabywczą w regionie do promowania zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości.

Zarządzanie obszarem społecznym

 • 11.14.1

Zarządzanie tematem istotnym: Wpływ na gospodarkę

 • 11.15.1

Zarządzanie tematem istotnym: Społeczności lokalne

Opis obszaru

Odpowiedzialność społeczna w Grupie ORLEN to świadome i kompleksowe zarządzanie m.in. działaniami społecznymi oraz środowiskowymi, które traktowane są priorytetowo. Kompetencje zarządzania działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności w ORLEN należą do Biura Relacji z Otoczeniem, które podlega bezpośrednio członkowi zarządu ORLEN. Biuro Relacji z Otoczeniem odpowiada za realizację działań CSR, a w szczególności za:

 • Nadzór nad działaniami CSR zgodnymi ze standardami rynku kapitałowego, w tym przede wszystkim za organizowanie programów społecznych oraz prowadzenie działań charytatywnych.
 • Kształtowanie relacji ze społecznościami lokalnymi.
 • Koordynację oraz promocję ogólnopolskich i regionalnych programów społecznych.
 • Promowanie postaw prospołecznych.
 • Kontynuację prac nad utrzymaniem platformy współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w obrębie Grupy ORLEN.
 • Realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 w obszarze społecznym.

Za tworzenie i wdrażanie strategii marketingu sportowego, sponsoringu społecznego, eventów, kultury będącej elementem strategii marketingowej ORLEN odpowiada Biuro Sponsoringu.

Działania CSR prowadzone są w oparciu o Strategię Grupy ORLEN do 2030 roku, Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021- 2023, Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ORLEN oraz Agendę 2030 – rezolucję ONZ dotyczącą zrównoważonego rozwoju w wymiarze zarówno globalnym, jak i lokalnym. Działalność dobroczynną reguluje Polityka dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz Standard organizacyjny w zakresie prowadzenia Polityki dobroczynności przez Spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN.

W 2022 roku położony został nacisk na realizację projektów związanych ze wsparciem i rozwojem społecznym, w tym promocję i ochronę zdrowia, upowszechnianie bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, pomoc uchodźcom wojennym, edukację ekologiczną, a także ochronę środowiska naturalnego.

Grupa ORLEN chce jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Deklaruje otwartość na otaczający świat, wrażliwość na potrzeby ludzi oraz chęć niesienia pomocy. Stara się, aby prowadzone działania odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Realizując zasady społecznej odpowiedzialności, ORLEN uczestniczy także w zewnętrznych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, których jest sygnatariuszem i promotorem, w tym m.in.:

 • W 2018 roku ORLEN podpisał deklarację Partnerstwa na rzecz dostępności stanowiącą zobowiązanie współpracy w ramach Programu Dostępność Plus, realizowanego przez rząd.
 • Od 2017 roku ORLEN jest zaangażowany w inicjatywę Ministerstwa Rozwoju i Technologii – Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. ORLEN uczestniczy w realizacji Agendy 2030, dążąc do tego, aby podejmowane działania wspierały realizację wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele te to m.in. zrównoważone miasta i społeczności, czysta i dostępna energia, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, dobra jakość edukacji, wzrost gospodarczy oraz godna praca.
 • Od 2017 roku ORLEN jest zaangażowany w działalność Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski.
 • Od 2015 roku ORLEN jest aktywnym członkiem Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju, która powstała przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Podczas Kongresu Polska Chemia w 2015 roku Koncern podpisał Deklarację wspierania idei zrównoważonego rozwoju branży chemicznej.
 • W 2014 roku ORLEN podpisał Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Koncern stał się tym samym jedną z firm wspierających realizację Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Dokument nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development).
 • W 2010 roku ORLEN znalazł się w gronie firm energetycznych, które zdecydowały się podpisać Deklarację zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej.
 • ORLEN uczestniczy także w światowym ruchu Fair Trade. Już od roku 2008 w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach ORLEN dostępna jest wyłącznie kawa sygnowana tym znakiem.
 • ORLEN od 1997 roku uczestniczy w programie Responsible Care – Odpowiedzialność i Troska (przystąpił do niego poprzednik prawny Koncernu). Jest to światowa inicjatywa przemysłu chemicznego zobowiązująca zakłady chemiczne do wspólnej pracy w celu systematycznego poprawiania bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska (tzw. triada HSE – Health, Safety, Environment) oraz otwartej komunikacji swoich działań.

5

programów grantowych

604

beneficjentów programów grantodawczych Fundacji ORLEN

7

programów stypendialnych

776

stypendystów Fundacji ORLEN

2896

pracowników

wolontariuszy programu wolontariatu pracowniczego Grupy ORLEN

20

tys.

godzin przepracowanych w ramach programu wolontariatu pracowniczego Grupy ORLEN

22,5

tys.

beneficjentów działań pomocowych programu wolontariatu pracowniczego

7,3

tys.

osób, które odwiedziły mobilną strefę edukacyjną #IGNACYteam

4,8

tys.

konsultacji i badań przeprowadzonych w ramach dwóch edycji Miasteczka Zdrowia

416

konsultacji lekarskich udzielonych w Punkcie Pomocy Palącym w Płocku w ramach Programu kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów

>310

połączeń zrealizowanych na infolinii Programu kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów

Poniżej zostały przedstawione wskaźniki własne dotyczące obszaru społecznego raportowane rok do roku.

Kluczowe wskaźniki efektywności

Poniżej zostały zaprezentowane główne wskaźniki efektywności dla dawnej Grupy PGNiG, która została włączona do Grupy ORLEN 2 listopada 2022 roku.

Dawna Grupa LOTOS za okres VIII-XII 2022:

Zostało przekazanych 38 darowizn z przeznaczeniem na:

 • ochronę i promocję zdrowia,
 • naukę, edukację i oświatę,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • kulturę i sztukę, w tym wsparcie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • porządek i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • pomoc społeczną,
 • podtrzymanie tradycji narodowej,
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wspieranie ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych.

Procedury należytej staranności

 • 11.14.4

Inwestycje infrastrukturalne oraz usługi wspierające

 • 11.14.5

Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania

 • 11.15.2

Jednostki biznesowe organizacji uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe

W 2022 roku ORLEN kontynuował realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023, która wyznacza ambitne cele z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR, jest również ściśle powiązana ze strategią biznesową do 2030 roku. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 odpowiada na rosnące oczekiwania inwestorów, dla których coraz bardziej istotne stają się rankingi i raporty ESG (Environmental, Social, Governance) pokazujące realne zaangażowanie firm w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Działania CSR prowadzone są również w oparciu o Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ORLEN oraz Agendę 2030 – rezolucję ONZ dotyczącą zrównoważonego rozwoju w wymiarze zarówno globalnym, jak i lokalnym. Działalność dobroczynną reguluje Polityka dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz Standard organizacyjny w zakresie prowadzenia polityki dobroczynności przez spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN.

W ramach filaru społecznego Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021- 2023 kontynuowano działania w kierunku wspierania potencjału lokalnych społeczności z poszanowaniem praw, oferując różnego rodzaju programy edukacyjne, kulturalne, sportowe i budujące świadomość społeczną i ekologiczną (w tym promujące m.in. odpowiedzialną konsumpcję). W trosce o środowisko naturalne firma kontynuowała działania w zakresie budowania ekologicznej oferty pozapaliwowej dla klientów na stacjach poprzez m.in. wprowadzanie ekologicznych opakowań, rozszerzenie oferty wegetariańskiej i recykling odpadów.

W 2022 roku położony został nacisk na realizację projektów związanych ze wsparciem i rozwojem społecznym, w tym promocję i ochronę zdrowia, upowszechnianie bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, pomoc uchodźcom wojennym, edukację ekologiczną, a także ochronę środowiska naturalnego.

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie, ORLEN oraz fundacje korporacyjne udzielały aktywnego wsparcia finansowego i rzeczowego na cele związane z pomocą humanitarną. Działania kierowane były zarówno na tereny objęte konfliktem, jak również do uchodźców wojennych przybywających do Polski. Dzięki współpracy w szczególności z Fundacją ORLEN zrealizowano szereg działań wspierających społeczeństwo ukraińskie, m.in.:

 • Przyjęto uchodźców do hotelu Petrochemia w Płocku należącego do ORLEN. W hotelu przebywają dzieci i dorośli, którym spółka zapewnia nocleg, posiłki i opiekę psychologa – od 27.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w sumie 66 uchodźców skorzystało z zaoferowanej pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia. Na dzień 31.12.2022 roku w hotelu przebywało 20 uchodźców (12 dzieci i 8 osób dorosłych). Działanie to decyzją właściwych organów ORLEN zostało przedłużone do 31.12.2023 r.
 • ORLEN udzielił darowizny rzeczowej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w postaci 5000 sztuk zestawów STARLINK, które umożliwiają korzystanie z Internetu za pośrednictwem satelity. Za pośrednictwem Fundacji ORLEN udzielono darowizny rzeczowej Fundacji Niezapomniani w postaci środków ochrony dla ludności cywilnej, żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Granicznej Ukrainy.
 • W maju 2022 roku Grupa ORLEN bezpłatnie udostępniła miastu Płock nieczynny obiekt hotelowy Dębowa Góra (okolice Płocka), w celu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy (umowa użyczenia). Zostały przeprowadzone niezbędne prace remontowe budynku, a po oddaniu go do użytku Koncern na bieżąco pokrywa stałe koszty funkcjonowania obiektu. Działanie to decyzją właściwych organów ORLEN zostało przedłużone do 31.12.2023 r.
 • Zorganizowano punkty przystankowe (namioty) w czterech miejscach na granicy polsko-ukraińskiej, w których uchodźcy, mający za sobą niejednokrotnie kilkanaście i więcej godzin drogi mogli zjeść coś ciepłego, ogrzać się oraz sprawdzić, jak i gdzie mogą szukać dalszej pomocy. Zostały one rozlokowane w: Hrubieszowie, Zamościu, Radymnie i Ustrzykach Dolnych. Od kwietnia do połowy maja 2022 roku podobny punkt funkcjonował również na Dworcu Centralnym w Warszawie.
 • W ramach usługi ORLEN Paczka Koncern umożliwił przekazywanie najpotrzebniejszych darów Ukraińcom we wszystkich automatach paczkowych na terenie Polski. Na stronie ORLEN Paczka uruchomiona została zakładka „Pomoc Ukrainie”, zawierająca zweryfikowaną listę aktualnych potrzeb. Przesłane w ten sposób dary trafiały do magazynu RUCH, należącego do Grupy ORLEN, w którym były dzielone na kategorie. Finalnie, przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, paczki z darami przekazywano bezpośrednio ludności cywilnej, która pozostała w Ukrainie.
 • Klientom stacji paliw ORLEN umożliwiono przekazywanie punktów w programie lojalnościowym VITAY na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. W ramach tej akcji w okresie marzec-grudzień 2022 roku klienci stacji paliw ORLEN przekazali punkty na rzecz pomocy Ukrainie o łącznej wartości ponad 177,3 tys. PLN.
 • Zorganizowano świetlice edukacyjne z szeroką gamą zajęć dla dzieci w różnym wieku w punktach recepcyjnych największych hal dla najmłodszych uchodźców w Warszawie i okolicach, m.in w: Centrum Targowo-Kongresowym Global Expo, w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie oraz w hali PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie
  k. Warszawy. Dzieci miały także możliwość zwiedzania muzeów połączonego z warsztatami i lekcjami języka polskiego.
 • ORLEN dołączył do promocji portalu #pomagamukrainie.gov.pl na swoich stacjach paliw.
 • W ramach projektu ORLEN dla Płocka. Solidarni z Ukrainą w celu ułatwienia adaptacji w Polsce, dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych, którzy po wybuchu wojny na Ukrainie schronili się w Płocku, od 9 maja do 30 czerwca 2022 roku prowadzone były kursy języka polskiego. Zajęcia odbywały się w Centrum Edukacji w Płocku, w jednej ze spółek Grupy ORLEN. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. W bezpłatnych kursach wzięło udział 105 osób.
 • W ramach działań mających na celu wsparcie ofiar konfliktu zbrojnego 1 czerwca 2022 roku ORLEN i Fundacja ORLEN włączyły się w organizację Dnia Dziecka dla najmłodszych uchodźców z Ukrainy przy Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie. Wydarzenie zainaugurowało letnią trasę kina plenerowego sfinansowanego przez Fundację ORLEN. Projekcje z ukraińskim dubbingiem odbyły się w 50 punktach na terenie całej Polski.
 • 6 grudnia 2022 roku ORLEN i Fundacja ORLEN włączyły się w organizację mikołajkowego wydarzenia dla dzieci z Ukrainy przebywających w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie. Wydarzenie zainaugurowało świąteczną trasę kina objazdowego dla dzieci z Ukrainy – dzięki Fundacji ORLEN zrealizowano kolejnych 50 projekcji w całej Polsce.

Wsparcie służb mundurowych

W 2022 roku w okresie styczeń-kwiecień kontynuowano akcję społeczną Dziękujemy! skierowaną do służb mundurowych na granicy polsko-białoruskiej w związku z wybuchem kryzysu migracyjnego. Akcja na granicy została uruchomiona w grudniu 2021 roku. W jej ramach zorganizowano strefy kawowo-wypoczynkowe dostosowane do potrzeb żołnierzy. Celem akcji była nie tylko promocja postaw patriotycznych, ale także docenienie funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy codziennie z narażeniem życia dbają o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Ponadto od 2020 roku realizowany jest program kart lojalnościowych dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej uprawniający do indywidualnego korzystania przez żołnierzy WOT z rabatu na stacjach ORLEN. Karty rabatowe zostały wprowadzone 1 maja 2020 roku i do końca 2022 roku wydano ich łącznie 42 000 sztuk. W 2022 roku z użyciem kart żołnierze WOT zakupili 1,63 mln litrów paliwa.

Karty lojalnościowe dla zarejestrowanych strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Program uprawnia do indywidualnego korzystania przez strażaków OSP z rabatu na paliwa na stacjach ORLEN. W 2022 roku wydano 6000 kart lojalnościowych BIZNESTANK. Strażacy w 2022 roku zakupili 7,95 mln litrów paliwa. Od początku trwania współpracy wydano łącznie 113 834 karty BINZESTANK.

Projekty na rzecz zdrowia

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Płocka, ORLEN kontynuował realizację umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie dotyczącej pionierskiej w skali kraju współpracy pn. Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. Umowa obowiązuje do końca 2024 roku.

Głównym założeniem projektu jest podjęcie inicjatyw prozdrowotnych dotyczących chorób układu oddechowego i chorób nowotworowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych, które mają podnieść świadomość na temat czynników ryzyka tych chorób. Program ma również na celu uświadomić mieszkańcom Płocka i okolic konieczność wprowadzenia zmian w swoim stylu życia, które mogą znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania.

 

Działania zrealizowane w ramach programu w 2022 roku.:

 • Kontynuowano działalność infolinii pulmonologicznej i onkologicznej dla mieszkańców i kadry medycznej z Płocka i okolic (ponad 310 połączeń w 2022 roku). Konsultanci informowali o działaniach z zakresu profilaktyki onkologicznej, jak również zgodnie z zaleceniami umawiali konsultacje i wizyty u specjalistów z instytutów (zapewniana jest pomoc nawigatorów dla zgłaszających się osób w procesie diagnostyki / leczenia) – w 2022 roku przeprowadzono ponad 200 konsultacji w gabinetach instytutów prowadzących program.
 • Kontynuowano działalność Punktu Pomocy Palącym i Punktu Porad Dietetycznych, który umożliwia dostęp do konsultacji lekarza, pielęgniarki, psychologa, dietetyka oraz uruchomiono punkt z poradami fizjoterapii oddechowej, w którym specjalista pomagał dobrać odpowiednie do wieku i stanu zdrowia zestawy podstawowych ćwiczeń oddechowych. W 2022 roku udzielono łącznie 416 konsultacji lekarskich, psychologicznych, psychoonkologicznych, dietetycznych oraz fizjoterapii oddechowej.
 • W kwietniu 2022 roku zorganizowano konferencję prasową promującą program. Podsumowano działania zrealizowane w latach 2019-2021 oraz zaprezentowano nowe elementy programu – system komunikacji SMS dla pacjentów i lekarzy oraz konsultacje psychoonkologiczne.
 • Uruchomiono bezpłatny system SMS z bieżącymi informacjami dotyczącymi programu służącemu komunikacji z przedstawicielami zawodów medycznych, pacjentami oraz społecznościami lokalnymi.
 • Prowadzono szkolenia z zakresu onkologii dla personelu medycznego: lekarzy i pielęgniarek, przez doświadczony zespół lekarzy. W 2022 roku udało się przeszkolić łącznie 50 osób, szkolenia odbywały się w CM Medica w Płocku.
 • Aktualizowano na bieżąco stronę programu: www.zdrowiedlaplocka.pib-nio.pl, która zawiera szereg przydatnych informacji o programie, prowadzonych działaniach, profilaktyce, leczeniu.
 • W ramach akcji Różowy październik od października do grudnia 2022 roku lekarze z Narodowego Instytutu Onkologii i Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc udzielili 230 pracownikom w Warszawie i Płocku konsultacji onkologicznych, przeprowadzali badania dermatoskopem, oraz spirometryczne.

W związku z przedmiotowym programem zdrowotnym Fundacja ORLEN kontynuowała program grantowy Zdrowie dla Płocka – w 2022 roku odbyła się jego 3. edycja. Wnioski o grant złożyły 64 organizacje. Granty opiewające łącznie na 300 tys. PLN trafiły do 21 organizacji, m.in. na organizację zajęć sportowych, spotkań z dietetykami oraz warsztatów na temat walki ze stresem.

W ramach działań promujących profilaktykę zdrowotną oraz umożliwiających wykonanie badań lekarskich, ORLEN wraz z partnerami medycznymi zrealizowali w 2022 roku 4. i 5. edycję Miasteczka Zdrowia, które odbyły się 29 maja i 11 września w Płocku. Miasteczka odwiedziło ogółem ponad 3800 płocczan i mieszkańców pobliskich okolic, co zaowocowało przeprowadzeniem w sumie blisko 4800 badań i konsultacji lekarskich. W ramach wydarzenia uczestnicy mogli skorzystać z badań i konsultacji w różnych dziedzinach, w tym m.in. kardiologii, EKG, okulistyki, morfologii, podoskopii, laryngologii, gęstości kości pod kątem osteoporozy oraz spirometrii. Ponadto mieli możliwość sprawdzenia wad postawy oraz analizy składu ciała u dzieci, panie mogły poddać się badaniu mammograficznemu. Zainteresowani mogli również skonsultować się w sprawie doboru diety. Miasteczko Zdrowia objęte było honorowym patronatem Ministra Zdrowia.

Zaangażowanie w projekty na rzecz profilaktyki zdrowia jest ważne i dobrze ocenianie przez mieszkańców Płocka w badaniu pn. Wizerunek ORLEN wśród mieszkańców Płocka (realizacja listopad/grudzień 2022, agencja Mind & Roses). Najważniejszy obszar to wsparcie służby zdrowia (67%) oraz na kolejnych miejscach promocja zdrowego trybu życia (58%). Ponadto mieszkańcy Płocka na pierwszym miejscu wymieniają projekty promujące profilaktykę zdrowotną jako ten obszar (spośród ocenianych działań CSR), w który w pierwszej kolejności powinien angażować się Koncern.

Współpraca ze społecznościami lokalnymi

Współpraca ze społecznościami lokalnymi w Płocku

ORLEN wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy ORLEN przywiązuje szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności lokalnych. Grupa ORLEN bierze pod uwagę zarówno bezpośredni wpływ na swoje otoczenie, jak i oddziaływanie pośrednie. Jest pracodawcą, podatnikiem, sponsorem, dobroczyńcą, partnerem dla licznych dostawców, instytucji i organizacji. Podstawowymi narzędziami stosowanymi do monitorowania skuteczności działań dla społeczności lokalnych są m.in. badania realizowane przez niezależne instytuty badawcze. Sondaże są przeprowadzane m.in. metodą wywiadów bezpośrednich z użyciem komputera – CAPI (badanie ankietowe wspomagane komputerowo na reprezentatywnej próbie mieszkańców w wieku 18+ zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego).

Jednostki biznesowe organizacji uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe to m.in. Biuro Relacji z Otoczeniem, Biuro Sponsoringu oraz Biuro Marketingu.

W 2022 roku prowadzona była aktywna współpraca ze społecznościami lokalnymi w Płocku oraz innych miejscach prowadzenia działań biznesowych.

W ślad za wynikami raportu Wizerunek ORLEN wśród mieszkańców Płocka w 2022 roku, w którym ankietowani zadeklarowali poparcie dla inicjatyw na rzecz zdrowego trybu życia i wsparcia służby zdrowia w zakresie zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego, diagnostyki oraz finansowania programów profilaktycznych, ORLEN kontynuował działania wspierające profilaktykę zdrowotną, takie jak: Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, Miasteczko Zdrowia czy trzecią edycję programu grantowego Zdrowie dla Płocka, o którym więcej piszemy w tej sekcji.

W powyższym badaniu ankietowani najbardziej docenili działania ORLEN w obszarze CSR właśnie w zakresie zaangażowania w projekty na rzecz profilaktyki zdrowia.

W tym samym badaniu odnotowano, że mieszkańcy dostrzegają również pozytywny wpływ na środowisko inwestycji ORLEN w ekologiczne technologie i są zwolennikami dalszych zmian w tym kierunku. Ponadto spada liczba mieszkańców wskazujących zakład ORLEN jako czynnik negatywnie wpływający na środowisko. Ważne jest również, że coraz więcej osób dostrzega ograniczenie wpływu zakładu produkcyjnego na środowisko – faunę, florę, czystość wód, powietrza i zdrowie mieszkańców. Ci ostatni pozytywnie oceniają ORLEN przede wszystkim ze względu na dbałość o rozwój miasta poprzez inwestycje. W obszarze działań na rzecz Płocka aspektem ocenianym jako najważniejszy pozostaje dbałość o ekologię, a następnie wpływ na rozwój gospodarczy Płocka i okolic.

W 2022 roku realizowano zadania polegające na wsparciu projektów, które mogą oddziaływać na społeczności lokalne. Polegały one m.in. na: udziale przedstawicieli Biura Relacji z Otoczeniem w pracach zespołu ds. inwestycji kompleksu Olefiny III w Płocku oraz pracach zespołu ds. usuwania skutków awarii rurociągu produktowego w Babach Dolnych (pow. gostyniński). W kontekście kompleksu Olefiny III przygotowane zostały niezbędne dokumenty i analizy, wymagane przez międzynarodowe instytucje finansowe, przedstawiające potencjalny wpływ inwestycji na społeczność lokalną, plan angażowania interesariuszy oraz sposoby łagodzenia tego wpływu. 

Dbano o właściwą komunikację z interesariuszami lokalnymi, m.in. poprzez Bezpłatny System Informacji „ORLEN Info”. Na bieżąco informowano o projektach dotyczących funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego, działaniach społecznych czy budowie kompleksu Olefin III. W 2022 roku za pomocą tego systemu spółka ORLEN wysłała 130 wiadomości tekstowych do 1120 zarejestrowanych użytkowników. Komunikaty rozdysponowane za pośrednictwem systemu dotyczyły przede wszystkim programu profilaktyki zdrowotnej, programów stażowych, edukacyjnych, stypendialnych, wydarzeń kulturalnych i sportowych wspieranych lub organizowanych przez ORLEN lub Fundację ORLEN, a także funkcjonowania instalacji przemysłowych. 

Realizowano współpracę w ramach płockiego Systemu Wypożyczania Roweru Miejskiego. ORLEN wyposażył Płocki Rower Miejski w dodatkowe 250 rowerów w 25 lokalizacjach, w pełni kompatybilne z istniejącym systemem miejskim. Do końca listopada 2022 roku ze stacji rowerowych ORLEN skorzystano 154 397 razy.

W 2022 roku ORLEN rozpoczął pilotaż programu ORLEN dobrym sąsiadem, który dotyczy relacji ze społecznościami lokalnymi w miejscach działalności. Celami programu są: budowanie trwałych relacji ze społecznościami lokalnymi, kształtowanie pozytywnego wpływu na lokalne otoczenie i minimalizowanie negatywnego wpływu, budowanie pozytywnego wizerunku ORLENU. W ramach programu będą podejmowane m.in. działania związane z dialogiem i komunikacją ze społecznościami lokalnymi oraz ze wsparciem ich rozwoju. Pilotaż programu dotyczy terminali paliw ORLENU.

 

Kontynuowano wspieranie działalności Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Koncern jest jednym z założycieli i fundatorów pierwszej tego typu w kraju, unikatowej inicjatywy opartej na współpracy sektorowej i kształtowaniu partnerskich relacji biznesu z samorządem. Fundusz Grantowy, któremu w 2023 roku minie 20 lat od powołania do życia, wspiera finansowo lokalne organizacje pozarządowe, oferując im możliwość realizowania zadań ciekawych, interdyscyplinarnych, wykraczających poza ramy konkursów miejskich. Finansując płockie instytucje, a nawet pomysły osób indywidualnych i grup nieformalnych, uczestniczy w projektach służących podniesieniu poziomu życia mieszkańców Płocka w każdej dziedzinie, od sportu poprzez opiekę społeczną po edukację i kulturę. Pieniądze przekazywane są na inicjatywy mieszkańców wpisujące się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W ramach kształtowania postaw proekologicznych w 10 szkołach i przedszkolach z Płocka i powiatu płockiego zrealizowano projekt Bądźmy eko. Dbajmy o wodę. 

Celem projektu było podniesienie świadomości najmłodszych na temat odpowiedzialnego gospodarowania wodą. Zajęcia miały formę interaktywnych warsztatów angażujących uczniów, a wśród poruszanych zagadnień ekologicznych szczególnie akcentowana była problematyka zużycia i oszczędzania wody. Podczas ekolekcji wykorzystano uproszczony model myjni samochodowej znanej ze stacji paliw ORLEN, aby dzieciom łatwiej było zrozumieć procesy i rozwiązania w zarządzaniu gospodarką wodną, które ORLEN wykorzystuje w swojej działalności.

Wydano kolejną partię gry edukacyjnej Wyprawa po skarb, która przybliża działania prośrodowiskowe ORLEN i zachęca społeczność do zachowań proekologicznych w życiu codziennym. Jako przestrzenne elementy zostały przedstawione: stacja paliw ORLEN z bateriami fotowoltaicznymi na dachu, farma wiatrowa, stacja do ładowania pojazdów elektrycznych i zielone elementy krajobrazu. Na planszy uwzględniono również bioróżnorodność okolic Zakładu Produkcyjnego w Płocku, w tym gatunki zagrożone, których ochronę wspiera ORLEN (sokół wędrowny i krajowe gatunki pszczoły miodnej).

Opublikowano drugie wydanie broszury pt. Zdrowie wspólną wartością. Na łamach wydawnictwa zaprezentowano szereg działań prozdrowotnych podejmowanych przez ORLEN w trosce o swoich pracowników i ich rodziny, zamieszczono instruktaż udzielania pierwszej pomocy i dodano grę dostosowaną do użytku dla osób niewidomych.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią zorganizowano drugą edycję 2-dniowej konferencji edukacyjnej Pszczoła w życiu człowieka. Bioróżnorodność i ochrona przy współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Płocku. Celem konferencji, w której udział wzięło kilkuset uczestników, była popularyzacja wiedzy na temat roli pszczół w środowisku naturalnym oraz ich funkcjonowania w mieście, a także możliwości ratowania gatunków pszczół krajowych zagrożonych wyginięciem. Uczestnicy dowiedzieli się, jak można je chronić oraz jak wygląda hodowla jednego z rzadkich gatunków w pasiekach prowadzonych przez płocki oddział MODR, w tym tych znajdujących się w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego ORLEN.

W ramach projektu Bezpieczna przyszłość na drodze, polegającego na wypracowaniu sposobu edukacji kandydatów na kierowców i w efekcie zmniejszeniu negatywnych zdarzeń drogowych w grupie wiekowej 18-24 lata, przeprowadzono szerokie badanie ankietowe kursantów. Wyniki będą podstawą do opracowania przez zespół projektowy pomysłu na edukację młodych kierowców w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach, a tym samym zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Projekt jest realizowany przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Płocku i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Płocku przy zastosowaniu rządowego programu innowacyjnego GovTech Polska.

Przygotowano materiały wspierające pracowników stacji paliw ORLEN w ramach akcji Sprzedajemy odpowiedzialnie, dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu nietrzeźwym oraz zakazu sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych nieletnim.

Współpraca ze społecznościami lokalnymi na Pomorzu

Po połączeniu Grupy LOTOS i ORLEN 1 sierpnia 2022 roku Oddział Gdański ORLEN kontynuował realizację projektów społecznych. Oddział dąży do prowadzenia swojej działalności we wszystkich obszarach w sposób zrównoważony przy poszanowaniu określonych prawem warunków i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka wspiera inicjatywy i projekty społeczne. Jej działalność sponsoringowa skupia się na sporcie, kulturze i sztuce oraz działaniach społecznych i ekologicznych, realizowanych przede wszystkim w powiatach i województwach, w których zlokalizowane są zakłady, a także w miejscach, gdzie prowadzi ona działalność handlową.

W 2022 roku kontynuowano Program Mistrzowie w drodze. Jego celem jest edukacja i zaangażowanie młodych kierowców i uczniów szkół nauki jazdy, w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Głównym filarem programu były praktyczne szkolenia z doskonalenia techniki jazdy w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy oraz warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół średnich na terenie całej Polski. Do uczestnictwa w programie w 2022 roku zgłosiło się ponad 12 tys. uczniów. Ambasadorem programu był kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz. Program realizowano od 2020 roku.

Od 2008 roku realizowany jest program Kierunek: Bałtyk, wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. W ramach programu przeprowadzane były działania związane z ochroną bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Ponadto duży nacisk położono też na edukację dotyczącą ochrony środowiska oraz upowszechnienie wiedzy o problemie obecności plastiku i mikroplastiku w Bałtyku. W zajęciach edukacyjnych Błękitnej Szkoły w 2022 roku wzięło udział łącznie ok. 15 tys. uczniów

W edukacyjnych wydarzeniach plenerowych na terenie Pomorza wzięło udział ok. 13 tys. osób.

Od 2013 roku realizowany jest mecenat nad Programem E(x)plory – największej w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Głównym celem programu jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży. Program przeznaczony jest dla uzdolnionych uczniów i młodych naukowców w wieku 13-20 lat. W program zaangażowane są szkoły z terenu całej Polski. Do edycji Konkursu E(x)plory 2022 zgłoszono 241 projektów. W festiwalu Gdynia Explory Week bezpośrednio uczestniczyły 542 osoby, zaś online: 18 568. Liczba bezpośrednich uczestników Szkolnych Festiwali E(x)plory: 7523.

W lipcu 2022 roku na terenie gdańskiej rafinerii w Przejazdowie k. Gdańska został zainaugurowany projekt społeczny zakładający stworzenie pasieki miejskiej. Umieszczono 8 uli z łagodnie usposobioną rasą pszczół. Ule zostały wcześniej pomalowane przez dzieci pracowników i ich rodziców podczas wspólnego eventu. Pszczołami opiekują się doświadczeni pszczelarze: od postawienia uli przez opiekę nad owadami, zbiór miodu po konserwację itd. Główne cele programu to: edukacja ekologiczna pracowników, poprawa bioróżnorodności w najbliższym sąsiedztwie rafinerii i ochrona środowiska.

Współpraca ze społecznościami lokalnymi – Zespół Oddziałów PGNiG

W 2022 roku PGNiG koncentrował się na następujących obszarach zaangażowania społecznego: pomocy Ukrainie po wybuchu wojny (m.in. nocleg, wyżywienie i transport), działaniach prozdrowotnych kierowanych do pracowników (Dni Zdrowia, Różowy październik), akcjach proekologicznych, czy obchodach jubileuszu polskiego wynalazcy Ignacego Łukasiewicza, na cześć którego zorganizowano wiele wydarzeń edukacyjnych.

Po połączeniu z Grupą ORLEN (02.11.2022 roku), w okresie listopad-grudzień 2022 roku, Oddział Centralny PGNiG i Zespół Oddziałów PGNiG kontynuowały liczne działania społeczne, które mają w organizacji długą tradycję, w szczególności na ten okres przypadło podsumowanie całorocznych inicjatyw, w tym:

Górnik w przedszkolu i szkole – 8. edycja akcji edukacyjnej o branży wydobywczej realizowanej przez Oddziały PGNiG, w tym szczególnie przez Oddział w Zielonej Górze, w Sanoku oraz Geologii i Eksploatacji w Warszawie. Pracownicy w mundurach górniczych spotykali się przez cały rok szkolny z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych z obszaru działalności oddziałów i opowiadali o pracy górnika naftowego. W tej edycji brało udział blisko 200 wolontariuszy-pracowników, którzy spotkali się z ponad 21 tys. dzieci.

4 kąty dla przyrody (październik-listopad 2022 roku) - projekt CSR Oddziałów PGNiG, którego celem jest zachęcenie do stworzenia przestrzeni dla przyrody w najbliższym otoczeniu – w ogrodzie i mieście oraz pokazanie jak można jej pomóc w prosty, dostępny dla każdego sposób. W 2022 roku w miejscach zgłoszonych przez pracowników (ogrody przedszkolne, szkolne, tereny zielone wspólnot mieszkaniowych) zostało umieszczonych ponad 80 budek dla jeży, wiewiórek, ptaków oraz hoteli dla owadów. W edycji z 2021 roku rozstawiono ponad 160 „domków” dla zwierząt. Celem jest zwrócenie uwagi pracowników na problemy ochrony bioróżnorodności, zanikania siedlisk i wpływu człowieka na ekosystem poprzez zachęcenie do stworzenia przestrzeni dla przyrody i zwierząt w najbliższym otoczeniu.

Łąki kwietne w mieście - utrzymanie i pielęgnacja 1100 m2 łąk wysianych w 2021 roku na terenie „kampusu biurowego” przy ul. Kasprzaka 25. Poza utrzymaniem i próbą zwiększania areału łąk projekt zakłada też popularyzowanie wśród pracowników wysiewania łąk w ogrodach i na balkonach ze względu na korzyści takich działań dla środowiska naturalnego. W 2023 roku planowane jest zwiększenie areału łąk kwietnych na terenie Oddziału Centralnego PGNiG przy ul. Kasprzaka 25.

Pasieki – Energia z Miodu – Fundacja PGNiG prowadzi dwie pasieki miejskie:

 • na terenie Kasprzaka 25 (wspólnie z Oddziałem Centralnym PGNiG) – składa się z 24 rodzin pszczelich (1 200 000 pszczół),
 • na terenie EC Siekierki (wspólnie z PGNiG Termika) - składa się z 16 rodzin pszczelich (800 000 pszczół).

W 2022 roku zebrano z tych 40 uli ponad 1 420 litrów pożytku (to jest ponad 5,5 tys. słoików miodu o pojemności 0,25 ml).

Zbiórki charytatywne – w grudniu 2022 roku Oddział Centralny PGNiG i poszczególne oddziały zorganizowały świąteczne zbiórki pracownicze darów na rzecz organizacji wspierających osoby potrzebujące.

Biblioteka PGNiG – Dział CSR Oddziału Centralnego PGNiG prowadzi bibliotekę, regularnie wzbogacając księgozbiór o pozycje zgodne z profilem zbiorów oraz zapotrzebowaniem czytelników. Każdy pracownik może zgłosić propozycję zakupu. W 2022 roku zakupiono 76 książek o wartości 6 370 PLN. Biblioteka PGNiG składa się z 2 części – księgozbioru archiwalnego pochodzącego z biblioteki dawnej Gazowni Miejskiej w Warszawie (ok. 700 woluminów: książek i czasopism wydanych w latach 1840-1945) oraz współczesnej (wydanych po 1945 roku) liczącej ponad 8450 woluminów.

Dla zdrowia z PGNiG – listopadowy projekt oddziału w Sanoku skierowany do pracowników. Wydarzenie ma charakter promocji i profilaktyki badań wśród pracowników, przeprowadzono badania z zakresu EKG, spirometrii, poziomu glukozy oraz badania densytometryczne. W badaniach uczestniczyło 160 pracowników.

Wystawy – oddział PGNiG w Zielonej Górze kontynuował działalność całorocznego Salonu Wystaw. Obok wystaw branżowych, które prezentują dziedzictwo polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego, w Salonie pojawia się twórczość nie tylko znanych zielonogórskich artystów, ale także pasjonatów, pracowników, seniorów i przedszkolaków, osób z niepełnosprawnością. Tu prowadzone są również warsztaty dla pracowników i ich dzieci oraz spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Spotkania edukacyjne – w siedzibie Oddziału w Zielonej Górze kontynuowana była organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym skierowanych do dzieci i młodzieży, dostępnych przez cały rok. Podczas nich prezentowana jest działalność zielonogórskiego oddziału PGNiG oraz informacja o branży i wydobywanych surowcach. W 2022 roku zostało zrealizowanych 17 spotkań z dziećmi.

Akcje honorowego krwiodawstwa – 8 grudnia 2022 roku przeprowadzono akcję krwiodawczą Dar krwi na Barbórkę pod hasłem „200 litrów krwi na 200. urodziny Ignacego Łukasiewicza”. Do akcji zaproszeni byli pracownicy oddziału i współpracujących firm oraz mieszkańcy miasta. Celem akcji była zbiórka krwi, propagowanie honorowego krwiodawstwa, a także szeroko pojętego zdrowego trybu życia. W Roku Ignacego Łukasiewicza i 200. rocznicę urodzin twórcy przemysłu naftowego celem krwiodawców było zebranie podczas kilku tegorocznych akcji krwiodawstwa 200 litrów krwi. Cel został osiągnięty.

Skargi zgłaszane przez społeczność lokalną i działalność wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną

 • 11.15.3

Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną

Działalność przemysłowa Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz pozostałych kompleksów produkcyjnych Grupy ORLEN może się czasami wiązać z krótkotrwałymi niedogodnościami związanymi z hałasem czy zapachem. Działania operacyjne prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami, w tym Zasadami postępowania ORLEN w relacjach ze społecznościami lokalnymi oraz Polityką ochrony praw człowieka w Grupie ORLEN. W Grupie ORLEN funkcjonuje system umożliwiający zgłaszanie skarg na potencjalne niedogodności zakładów z Grupy ORLEN. Zakładowa Inspekcja Ekologiczna ORLEN w Płocku na bieżąco analizuje skargi środowiskowe dotyczące zakładu produkcyjnego. Analogiczne czynności prowadzone są w pozostałych zakładach Grupy ORLEN.

Doskonałym przykładem jest rozpoczęta w 2021 roku budowa nowoczesnego kompleksu instalacji Olefiny III w okolicach Płocka. Od początku jej realizacji jest ona obarczona ryzykiem występowania wzmożonego ruchu pojazdów i obecności międzynarodowej społeczności pracowniczej oraz związanych z nią różnic kulturowych.

Wśród mieszkańców pobliskiej wsi mogą powstać obawy dotyczące wpływu nowych instalacji na stan zdrowia. Przedstawiciele spółki starają się zapobiegać wszelkim obawom społeczności, spotykając się z przedstawicielami lokalnego samorządu. Efektem rozmów jest nie tylko zrozumienie po stronie władz samorządowych, ale także uzyskanie stosownych pozwoleń na realizację inwestycji. Podpisano również obustronne porozumienie z urzędem starosty powiatowego dotyczące udzielenia przez ORLEN wsparcia finansowego na remonty dróg, po których poruszają się pojazdy na budowę nowych instalacji. Ponadto zainicjowano i wdrożono działania na rzecz lokalnej społeczności zamieszkującej tereny gminy Stara Biała objętej projektem, wykorzystując portfel realizowanych projektów społecznych. Do dyspozycji mieszkańców tej społeczności udostępniono bezpłatny system informacji ORLEN Info, za pośrednictwem którego po zarejestrowaniu się mogą otrzymywać wiadomości SMS lub e-maile. Każda osoba chcąca uzyskać informacje na temat inwestycji może skorzystać z umieszczonego na stronie internetowej spółki formularza zgłaszania uwag i skarg.

Funkcjonowanie Koncernu to także korzystanie z dalekosiężnych rurociągów transportujących produkty naftowe. Trudne do przewidzenia okoliczności przyczyniają się czasami do zdarzeń powodujących awarie. Jedna z takich awarii wydarzyła się na początku 2022 roku w Babach Dolnych (pow. gostyniński, zachodnia część woj. mazowieckiego). Spółka dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, wzajemnym szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.

Obowiązujące zasady dialogu społecznego oparte są na regulacjach wewnętrznych oraz wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co pozwala na budowanie konstruktywnych i trwałych rozwiązań we współpracy z przedstawicielami środowisk społecznych. Dlatego też mając na uwadze dobro społeczne spółka uruchomiła wszelkie działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się produktu uwolnionego z rurociągu. Do społeczności lokalnej, do której należą grunty objęte awarią, skierowano zespół ekspertów, którzy udzielili kompleksowej informacji i wsparcia.

 • 11.15.4

Skargi zgłoszone przez lokalne społeczności

W 2022 roku spółki Grupy ORLEN były poddawane kontrolom przez organy ochrony środowiska, weryfikujące ich działalność pod kątem wpływu na poszczególne jego komponenty. Ogółem przeprowadzono 158 kontroli, w tym: 123 kontrole zaplanowane, 15 kontroli na wniosek spółki, 20 kontroli interwencyjnych, wynikających ze zgłoszenia zewnętrznego. W toku 28 kontroli stwierdzono naruszenia wydanych pozwoleń, decyzji i/lub niezgodności z normami ochrony środowiska. Na ich podstawie nałożono na spółki konieczność realizacji działań pokontrolnych, a w dwóch przypadkach nałożono sankcje finansowe.

Kontrole były prowadzone w różnorodnych obszarach, m.in. gospodarowanie odpadami, gospodarka ściekowa, wykorzystanie surowców naturalnych, weryfikacja jakości wód powierzchniowych i odprowadzanych ścieków. Ponadto spółki z Grupy ORLEN otrzymały 36 skarg na swoją działalność pod kątem m.in. emisji hałasu czy zapachów emitowanych z terenu zakładów. W 2022 roku nie odnotowano żadnych skarg od interesariuszy zewnętrznych zgłaszanych do Rzecznika ds. Etyki ORLEN. 

Zarówno ORLEN, jak i spółki z Grupy ORLEN w każdym z przypadków reagowały niezwłocznie na zgłoszone skargi, powiadamiając odpowiednie organy ochrony środowiska o zgłoszonych nieprawidłowościach, jak również wdrażały działania weryfikujące nieprawidłowości w drodze badań, pomiarów, analiz i obserwacji. Ich celem było dostosowanie odpowiednich działań i środków ograniczających i mitygujących potencjalne zdarzenia. Więcej na ten temat informacji znajduje się w rozdziale „Środowisko i klimat”.

Realizacja Polityki dobroczynności

Polityka dobroczynności stanowi istotny element społecznej odpowiedzialności ORLEN i jest jednym z głównych narzędzi wdrażania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 w obszarze „Społeczeństwo”. Polityka dobroczynności ORLEN S.A. określa również zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania darowizn. Darowizny przyznawane są zgodnie z obszarami zaangażowania społecznego spółki, w tym m.in. związanymi ze wspieraniem ochrony środowiska, społeczności lokalnych, bezpieczeństwa i zdrowia, sportu, edukacji i kultury.

Opis wybranych działań Fundacji korporacyjnych

 • 11.22.1

Zarządzanie tematem istotnym: Polityka publiczna

ORLEN prowadzi działalność dobroczynną, kierując się wartościami Grupy Kapitałowej ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność oraz zasadami postępowania przedstawionymi w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej ORLEN. Działalność dobroczynna jest jedną z form pomocy udzielanej przez ORLEN. Istotne są także akcje wolontariackie realizowane przez pracowników przy wsparciu Fundacji ORLEN oraz projekty sponsoringowe. Zaangażowanie dobroczynne ORLEN jest odpowiedzią na potrzeby interesariuszy, w tym głównie społeczności lokalnych. Dzięki ogólnopolskiemu charakterowi wielu inicjatyw udaje się dotrzeć do miejsc, gdzie pomoc jest potrzebna, a wsparcie Koncernu powoduje realne zmiany w życiu społeczeństwa.

W ramach dążenia do synergii działań społecznych w Grupie ORLEN w 2022 roku wprowadzono Standard organizacyjny w zakresie prowadzenia polityki dobroczynności przez spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN. Ponadto, od 2021 roku funkcjonuje Standard organizacyjny w zakresie nadzoru nad fundacjami, w których fundatorem bądź jednym z fundatorów jest ORLEN lub spółki należące do Grupy ORLEN.

W 2022 roku ORLEN aktywnie wspierał fundacje, których jest jedynym lub jednym z założycieli:

Poza wymienionymi wyżej fundacjami w 2022 roku ORLEN udzielił wsparcia również m.in. Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski poprzez Fundację Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski, Instytutowi Dialogu Analiz Prawno-Gospodarczych, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Wojskowemu Instytutowi Medycznemu, Wojskowej Akademii Technicznej, Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Politechnice Wrocławskiej, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku oraz Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Za pośrednictwem Fundacji ORLEN wsparto m.in. Fundację Niezapomniani, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz Komendę Główną Policji.

W 2022 roku ORLEN kontynuował współpracę w ramach umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc dotyczącej prowadzenia programu Kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. Umowa obowiązuje do końca 2024 roku.

W osiąganiu celów polityki dobroczynności ważną rolę odgrywa Fundacja ORLEN realizując m.in. programy grantowe. W 2022 roku Fundacja ORLEN prowadziła pięć programów realizujących ten cel: ORLEN dla StrażakówMoje miejsce na ZiemiCzuwamy! Pamiętamy!Zdrowie dla Płocka oraz Bezpieczne Orlęta.

Wsparcie w ramach programów grantowych otrzymało w 2022 roku ponad 600 podmiotów na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Fundacja ORLEN organizuje też na rzecz beneficjentów liczne szkolenia. Te działania przyczyniają się do większej skuteczności i kreatywności lokalnych organizacji, wzrostu zaufania w ich społecznościach. W miejscowościach, w których działają, poszerza się m.in. oferta kulturalna, sportowa, pielęgnowane są lokalne tradycje, przybywa propozycji kierowanych do dzieci, młodzieży czy seniorów. Za pośrednictwem tysięcy beneficjentów Fundacja ORLEN ma możliwość budowania kapitału społecznego i dokonywania zmian na lepsze nawet w najmniejszych miejscowościach.

Od lat jednym z filarów działalności Fundacji ORLEN są również programy stypendialne. W 2022 roku Fundacja prowadziła aż 7 programów stypendialnych: Mam pasję powyżej średniej, Dla Orłów, Dla wychowanków RDD, Pełnia Życia, Bona Fide, Dla Rodaka, Stypendia Specjalne. Stypendia przyznawane są młodzieży z ponadprzeciętnymi wynikami naukowymi, sportowymi czy osiągnięciami artystycznymi. W 2022 roku grono stypendystów powiększyło się do 776 osób. Fundacja ORLEN zaangażowała się również w edukację nieformalną, która jest dla młodzieży okazją do odkrywania nowych zainteresowań i pokazuje, że uczyć można się nie tylko z podręczników. W 2022 roku fundacja prowadziła pięć programów edukacyjnych na rzecz uczniów, beneficjentów i pozostałych interesariuszy: Akademia Fundacji ORLEN, Liga Debat Fundacji ORLEN, Gra Planszowa Próba ognia, #IGNACYteam, Badajmy się.

 • 11.22.2

Kontrybucje polityczne

Zgodnie z Polityką dobroczynności, ORLEN pozostawia bez rozpoznania wnioski złożone przez związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, kluby sportowe będące spółkami prawa handlowego oraz partie polityczne i utworzone przez nie fundacje i stowarzyszenia. W 2022 roku nie były przekazywane darowizny na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze.

W wyniku połączenia z Grupą LOTOS w dniu 1 sierpnia 2022 roku Fundacja LOTOS rozpoczęła proces związany ze zmianą nazwy oraz aktualizacją istniejących dokumentów. Z dniem 23 września 2022 roku została ustanowiona nowa nazwa Fundacji LOTOS, tj. Fundacja ORLEN dla Pomorza, oraz wszedł w życie nowy statut. Fundacja ORLEN dla Pomorza wspiera wydarzenia i inicjatywy związane z ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, rozwojem sportowej aktywności dzieci i młodzieży, działania związane z dziedzictwem narodowym, w tym renowację zabytkowych obiektów.

Aktywnie wspomaga finansowo obszary związane z nauką, edukacją i oświatą. Pomaga w działalności społecznej, m.in. w budowie obiektów użyteczności publicznej. Ważnym elementem działań fundacyjnych jest kwestia bezpieczeństwa, realizowana poprzez wsparcie jednostek zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, które Fundacja ORLEN dla Pomorza wyposaża w niezbędny sprzęt ratowniczy. W 2022 roku od momentu połączenia z Grupą ORLEN do końca roku kalendarzowego Fundacja ORLEN dla Pomorza wsparła finansowo 72 różne inicjatywy na kwotę 3,7 mln PLN. Fundacja ORLEN dla Pomorza zaangażowała się w pomoc oraz realizację długofalowego wsparcia obywatelom kraju dotkniętego militarną agresją. Ponadto wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji Fundacja prowadzi Wojewódzki Projekt Edukacyjny Uczę się bezpieczeństwa, który miał inaugurację we wrześniu 2022 roku. Bierze w nim udział 6 tys. uczniów klas szkół podstawowych. 

Największe wsparcie zostało skierowane na ochronę zdrowia oraz na pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

W związku z połączeniem ORLEN i Grupy PGNiG w dniu 2 listopada 2022 roku, Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza dołączyła do fundacji korporacyjnych ORLEN. Zakres działalności fundacji obejmuje wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, a także działania na rzecz nauki i edukacji oraz sportu. Fundacja stawia sobie również za cel propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach. Kluczowe programy edukacyjne fundacji to: Mobilne laboratorium „Być Jak Ignacy”, Mali Wielcy Odkrywcy II, Konkurs edukacyjnoekologiczny EKO-czynni. Fundacja realizuje także programy stypendialne: Program stypendiów dla dzieci tragicznie zmarłych pracowników spółek z dawnej Grupy PGNiG oraz Program stypendiów prowadzony z PGNiG TERMIKA dla najzdolniejszych uczniów klas III i IV kształcących się w szkołach średnich o profilu technicznym. 

W Grupie ORLEN funkcjonują także 3 fundacje korporacyjne – Fundacja ANWILFundacja EnergaFundacja ORLEN Unipetrol.

Od połowy października 2022 roku Fundacja PGNiG prowadzi i zarządza Muzeum Gazowni Warszawskiej (MGW). Przez 2,5 miesiąca działalności MGW odwiedziło ok. 2500 osób. Odbyło się 16 cykli warsztatów edukacyjnych oraz wyemitowano 6 pokazów filmu VR. W ramach Roku Ignacego Łukasiewicza fundacja przeprowadziła szereg inicjatyw, w tym emisję okolicznościowego znaczka pocztowego z wizerunkiem Ignacego Łukasiewicza oraz program grantowy Rozgrzewamy polskie serca. W 2022 roku Fundacja udzieliła wsparcia dla bohaterów polskiej historii w wysokości do 900 PLN miesięcznie za gaz kupiony od PGNiG w ramach Programu Rachunek Wdzięczności. Program jest obecnie skierowany do 2 grup docelowych: Powstańców Warszawskich oraz Górników z Kopalni „Wujek”. W 2022 roku programem Rachunek wdzięczności objętych było 1059 osób: 387 powstańców oraz 672 górników.

Fundacja ANWIL, działająca od 2014 roku, wspiera realizację projektów mających na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawę stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, a także ochronę i promocję zdrowia. W ciągu 8 lat na działalność statutową fundacja przeznaczyła ponad 10 mln PLN. Dzięki tym środkom beneficjenci (szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego) zrealizowali 673 projekty. Wolontariusze – pracownicy spółki ANWIL – w ramach programu wolontariatu pracowniczego ANWIL pomaga, zaangażowali się w 108 akcji wolontariackich, skierowanych do działających na terenie miasta Włocławka oraz ościennych gmin organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczooświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki.

Dodatkowo fundacja ufundowała łącznie 324 stypendia dla zdolnej młodzieży i studentów w ramach dwóch programów stypendialnych: Primi inter pares (dla uczniów VIII klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz Młodzi z ANWILEM dla studentów ostatnich lat kierunków ścisłych. W 2022 roku Fundacja zrealizowała m.in. VI edycję Uczę się z ANWILEM (promocja nauk ścisłych), program Wybieram sport – skreślam nudę (3. edycja), którego założeniem jest aktywizacja fizyczna i promocja sportowego trybu życia oraz nowy program będący wyrazem troski o środowisko naturalne Zielono nam. Ponadto w ubiegłym roku po raz 2. fundacja była organizatorem wydarzenia pn. Bądź zdrów. Miasteczko Zdrowia, mającego na celu promocję profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. W evencie, podczas którego wykonano 2500 bezpłatnych badań, udział wzięło 3300 osób.

Fundacja Energa w 2022 roku pomogła w sumie 698 osobom, w tym 491 fizycznym i 207 prawnym na łączną kwotę ponad 8,5 mln PLN. Jedną czwartą tych środków (prawie 2 mln PLN) przeznaczono na leczenie, operacje i rehabilitacje. W ubiegłym roku wsparcie otrzymało 70 pracowników Grupy Energa, na łączną kwotę 738,3 tys. PLN. W 2022 w obliczu konfliktu wojennego na Ukrainie, Fundacja Energa uruchomiła program Fundacja Energa na rzecz Ukrainy, dzięki któremu przekazała wsparcie finansowe na realizację działań związanych z organizacją miejsca pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce, w wysokości 683,9 tys. PLN. Fundacja Energa zakupiła 2000 powerbanków o wartości prawie 50 tys. PLN. Zostały one przekazane na rzecz osób fizycznych i prawnych, w celu przekazania ich na terytorium Ukrainy. W ramach programu Fundacja Energa udzieliła wsparcia organizacjom pożytku publicznego oraz podmiotom działającym na rzecz ochrony zdrowia, mienia i ratownictwa medycznego, przekazując im pomoc o wartości prawie 2 mln PLN. 

Wsparcie otrzymały m.in.

 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (zakup materiałów i nagród w Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym Uczę się bezpieczeństwa),
 • Fundacja Kropelka Energi (na organizację zbiórek poboru krwi),
 • Ochotnicze Straże Pożarne (zakup sprzętu strażackiego),
 • Hospicjum Pomorze Dzieciom w Gdańsku (wsparcie na opiekę lekarską i pielęgniarską oraz zakup mobilnego aparatu USG dla pacjentów hospicjum),
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie (wsparcie na zakup sprzętu medycznego do karetek: respiratory transportowe oraz urządzenia do dezynfekcji),
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (utworzenie Centrum Doskonałości Robotowej tzw. RAS),
 • Zgromadzenie oo. Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego w Sudanie Południowym (na zakup paneli fotowoltanicznych w budynku Ośrodka Szkoleniowego w Yirol),
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Gołuchowie (wsparcie na modernizację ratownictwa wodnego),
 • Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści z siedzibą w Wołominie (wsparcie na prace wykończeniowe budynku).

Ponadto Fundacja Energa wraz z organizatorem Fundacją ORLEN uczestniczyła w Akcji Movember, która miała na celu zachęcanie do badań profilaktycznych pracowników Grupy ENERGA oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn.

Działająca w Czechach Fundacja ORLEN Unipetrol została założona w 2016 roku przez Grupę ORLEN Unipetrol, wchodzącą w skład Grupy ORLEN. Główną misją organizacji jest wspieranie edukacji i popularyzacja nauki, w szczególności nauk przyrodniczych i technicznych. Fundacja realizuje Program stypendialny przeznaczony dla uczniów szkół średnich i studentów, którzy wyróżniają się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce i talentami w dziedzinie nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem chemii i technologii. Z kolei Program grantowy kierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych na rozwijanie działalności edukacyjnej oraz realizację ciekawych projektów naukowych. Fundacja prowadzi również Program stypendiów pedagogicznych dla nauczycieli. W ramach wspierania edukacji i związanych z nią działań fundacja oferuje uczniom i nauczycielom ciekawą podróż do świata chemii. Poprzez swoje projekty dydaktyczne pokazuje, że chemia jest nowoczesną i fascynującą dziedziną nauki, która niesie za sobą nieskończoną ilość odkryć i szansę na przyszłe ich zastosowania.

Fundacja organizuje konferencje poświęcone innowacyjnej edukacji i jej aktualnym trendom. Podczas warsztatów dla nauczycieli realizuje tematy oparte na szkolnym programie nauczania z udziałem profesjonalnych wykładowców. Dzięki prelekcjom nauczyciele mogą sprawiać – nawet przy minimalnym wyposażeniu – by nauka była przyjemniejsza, a uczniowie bardziej zadowoleni. Wszystko to odbywa się w ramach takich projektów jak: Plastik i jego magiczna walizka, Cudowny dzień z chemią, Latający nauczyciel, Konferencja 4EDU, Letnie warsztaty dla nauczycieli, wykłady dla studentów Piątki z nauką, mobilne Laboratorium EDUbus. Fundacja współpracuje również z wieloma organizacjami non profit, często angażując się w bieżące wydarzenia społeczne i zdarzenia nadzwyczajne.

ORLEN Unipetrol od 2002 roku jest partnerem strategicznym Uniwersytetu Chemii i Techniki w Pradze. Od początku współpracy wsparł uczelnię kwotą blisko 31,5 mln CZK, która została przeznaczona na cele edukacyjne i rozwojowe. ORLEN Unipetrol współpracuje również z gminami wokół zakładów produkcyjnych (Litvínov, Kralupy nad Vltavou i Neratovice). W 2022 roku przekazano 27 gminom ponad 3,2 mln CZK.

Wolontariat pracowniczy

Program wolontariatu pracowniczego rozbudowywany jest w Grupie ORLEN od 2019 roku. Od tego czasu pracownicy mają możliwość udziału w akcjach wolontariackich zaproponowanych przez Fundację ORLEN, ale także przeprowadzania działań według własnego pomysłu. Mogą zgłosić własną inicjatywę, skonsultować i dopracować ją z pomocą koordynatorów programu, a także otrzymać grant na przeprowadzenie akcji. Fundacja ORLEN co roku dla swoich wolontariuszy organizuje święto pomagania, czyli Tydzień Wolontariatu. Rok 2022 był wyjątkowy, gdyż wraz z powiększeniem Grupy Kapitałowej ORLEN do programu dołączyli pracownicy Grupy LOTOS i PGNiG.

Wielkim wyzwaniem było również skoordynowanie działań wolontariackich, które pracownicy podejmowali na rzecz uchodźców z Ukrainy. Trud włożony w rozwój programu wolontariatu zwrócił się jednak z nawiązką – ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby akcji. W 2022 roku w program wolontariatu pracowniczego zaangażowało się około 3 tys. pracowników Grupy ORLEN, którzy na bezinteresowną pomoc innym poświęcili blisko 20 tys. godzin. Liczba beneficjentów działań pomocowych to blisko 22,5 tys. osób. 5 grudnia odbyła się II Gala Wolontariatu. Podczas uroczystości w płockiej ORLEN Arenie Fundacja nagrodziła laureatów plebiscytu na Najlepszy Projekt Wolontariacki Roku 2021/2022, a także przyznała nagrody specjalne.

Na Pomorzu wolontariat pracowniczy działa od wielu lat. Pracownicy-wolontariusze z Oddziału Gdańsk ORLEN oraz Fundacji ORLEN dla Pomorza świadczą pracę na rzecz społeczności lokalnych, wykorzystując swój czas, wiedzę oraz umiejętności. W 2022 roku około 40 wolontariuszy w Gdańsku zaangażowało się w ogólnopolską akcję Caritas Tornister pełen uśmiechów. Jej celem było wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin u progu nowego roku szkolnego. Kilkudziesięciu wolontariuszy wzięło też udział w akcji Kiermasz świąteczny, podczas której pracownicy mogli zakupić rękodzieło świąteczne wykonane przez osoby z niepełnosprawnością, podczas warsztatów terapii zajęciowej organizowanych przez Caritas na Pomorzu. Ponadto w 2022 roku specjalny autobus do poboru krwi wielokrotnie gościł na terenie rafinerii gdańskiej.

Zespół Oddziałów PGNiG wraz z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zrealizował 2 akcje wolontariackie:

 • 48 pracowników sprzątało teren cmentarza Stare Powązki i w ten sposób oddało hołd tym, którzy tam spoczywają. Podczas akcji udało się oczyścić 107 nagrobków.
 • Świąteczna zbiórka dla potrzebujących, została uwieńczona przekazaniem darów dla hospicjum znajdującego się w sercu Warszawy. Ich ilość przekroczyła oczekiwania organizatorów – udało się zebrać 250 kg najpotrzebniejszych rzeczy. Łącznie 4 wolontariuszy spakowało przyniesione przez pracowników dary i przewiozło je do ośrodka. Hospicjum sióstr Felicjanek przy ul. Nowowiejskiej zapewnia opiekę dla 12 pacjentów.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf