Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Kapitały:
GRI:
sdgs:

Grupa ORLEN dąży do eliminacji czynników korupcjogennych, wymagając od siebie i partnerów biznesowych przestrzegania przepisów prawa i standardów rynkowych regulujących kwestie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom na wszystkich rynkach aktywności spółek Grupy ORLEN, ich oddziałów i przedstawicielstw.

0

całkowita liczba potwierdzonych przypadków korupcji

100%

członków organu zarządzającego, pracowników i partnerów biznesowych, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi organizacji

Zarządzanie obszarem przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

Opis obszaru

Przeciwdziałaniem korupcji i łapownictwu w ORLEN oraz koordynacją działań w Grupie ORLEN zajmuje się Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa we współpracy z Biurem Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz Biurem Audytu.

Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa odpowiada m.in. za:

 • Bezpieczeństwo gospodarcze, fizyczne oraz techniczne.
 • Opracowanie rozwiązań i standardów, których celem jest poprawa skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.
 • Realizację i koordynację działań w zakresie określonym: „Polityką przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w GK ORLEN”, „Polityką zarządzania konfliktem interesów w GK ORLEN”, „Polityką przyjmowania i wręczania upominków w GK ORLEN”, „Zasadami anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w ORLEN” oraz „Zasadami organizacji procesu weryfikacji kontrahentów ORLEN”.
 • Monitorowanie procesów biznesowych oraz analizowanie informacji i raportowanie o nieprawidłowościach oraz nadużyciach.
 • Koordynację postępowań karnych prowadzonych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, w których ORLEN występuje w jakimkolwiek charakterze.
 • Realizację zaawansowanych analiz bezpieczeństwa oraz procesów kontrolnych.
 • Współpracę z osobami zgłaszającymi naruszenia prawa.
 • Konsultacje w zakresie rejestracji upominków.
 • Weryfikację bezpieczeństwa współpracy z kontrahentami w procesach biznesowych.
 • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych.

Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością:

Dział Kontroli Finansowej oraz Regionalny Zespół Kontroli Finansowej Gdańsk

 • W ramach kontroli finansowych przeprowadzanych w ORLEN oraz spółkach Grupy ORLEN ujawnia nieprawidłowości oraz nadużycia o charakterze gospodarczym, bada zgodność postępowania pracowników z obowiązującym porządkiem prawnym oraz dokonuje oceny wewnętrznych aktów organizacyjnych. Dokonuje również szacowania skutków ewentualnych nadużyć i nieprawidłowości oraz określa sposoby ich usunięcia, ze wskazaniem osób za nie odpowiedzialnych.
 • Dostarcza informacje istotne dla wsparcia procesów decyzyjnych poprzez formułowanie poleceń pokontrolnych, które definiują konieczne do podjęcia działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości lub usprawnienie działalności kontrolowanego obszaru.
 • Monitoruje wdrożenie poleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli finansowych w ORLEN oraz spółkach Grupy ORLEN.

Dział Zarządzania Zgodnością

 • Odpowiada za nadzór nad zapewnieniem zgodności przez spółki Grupy ORLEN z wymaganiami przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, dobrowolnie przyjętych standardów postępowania oraz norm etycznych. 
 • Kluczowe założenie systemu compliance Grupy ORLEN obejmuje proces proaktywnego monitorowania otoczenia regulacyjnego wszystkich korporacyjnych procesów biznesowych oraz jednolitego podejścia do wdrażania i raportowania zgodności wymagań w ramach całej Grupy ORLEN.
 • W ramach struktury ORLEN system compliance funkcjonuje w formule rozproszonej, zakładającej zarządzanie ryzykiem braku zgodności (compliance), pod nadzorem Dyrektora Biura Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością, przez Dyrektorów bezpośrednio podległych członkowi Zarządu. Proces zarządzania zgodnością jest cyklicznie raportowany do Zarządu i Rady Nadzorczej spółki.
 • Wnosi uwagi i przygotowuje propozycje zmian w wewnętrznych regulaminach, procedurach i zarządzeniach zarówno dla ORLEN, jak i spółek Grupy ORLEN.

Zespół Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

 • Koordynuje proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym i zapewnia wsparcie metodologiczne podczas procesów samooceny ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych dla ORLEN i spółek Grupy ORLEN.
 • Administruje narzędziem informatycznym dostarczającym informację na temat zidentyfikowanych ryzyk i strategii zarządzania nimi, wspólnie z Biurem Kontroli i Bezpieczeństwa odpowiada za przygotowanie planów i realizację kontroli doraźnych i rozpoznawczych w ORLEN i spółkach Grupy ORLEN oraz raportowanie wyników kontroli do Zarządu ORLEN.
 • Przygotowuje propozycję tematów audytów, projektów doradczych, kontroli oraz kontroli finansowych w oparciu o dokonaną ocenę ryzyk przez obszary biznesowe.
 • Przeprowadza szkolenia z identyfikacji, definiowania i oceny ryzyk procesowych, projektowych i związanych z realizacją celów strategicznych oraz z metodologii testowania mechanizmów kontrolnych.
 • Wspiera obszary biznesowe oraz kierowników projektu i osoby zaangażowane w działania projektowe podczas definiowania i wyceny ryzyk z wykorzystaniem funkcjonalności systemu Magique oraz systemu PPM CA Clarity.
 • Aktywnie uczestniczy w spotkaniach mających na celu usprawnienie funkcjonalności systemów Magique oraz PPM CA Clarity w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz projektowym.

Dział Systemów Zarządzania oraz Regionalny Zespół Systemów Zarządzania – Gdańsk

 • Nadzoruje prawidłowość funkcjonowania i doskonalenia Systemów Zarządzania: Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Bezpieczeństwem Informacji, Energią, Bezpieczeństwem Żywności oraz ISCC i KZR INiG, stanowiących elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w ORLEN.
 • Utrzymuje kontakty z niezależnymi certyfikatorami, instytucjami, jednostkami badawczymi, stowarzyszeniami oraz użytkownikami Systemów Zarządzania.
 • Nadzoruje realizację celów przyjętych przez Zarząd w Polityce ZSZ, ich aktualność i dostosowanie do zmieniających się warunków wewnątrz i na zewnątrz.
 • Nadzoruje dokonywanie oceny realizacji Polityk Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez kierujących komórkami organizacyjnymi.
 • Organizuje i realizuje czynności audytorskie wdrożonych i wdrażanych Systemów Zarządzania.
 • Ocenia funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania na podstawie wyników audytów wewnętrznych, Przeglądów Zarządzania, zgłaszanych reklamacji/skarg.
 • Opracowuje i nadzoruje udokumentowaną informację ZSZ.
 • Prowadzi analizy danych dotyczących działań korekcyjnych/korygujących i zapobiegawczych, ocenia ich skuteczność.
 • Prowadzi analizy danych z zakresu Systemów Zarządzania we wskazanych spółkach Grupy ORLEN.

Biuro Audytu

Biuro Audytu, realizując w ORLEN oraz w spółkach Grupy ORLEN zadania audytowe, przyczynia się do wzrostu ich wartości m.in. poprzez:

 • Rozpoznanie i ocenę znaczących ryzyk, zagrożeń oraz nieefektywności w funkcjonowaniu istniejącego systemu organizacyjnego firmy oraz w procesach biznesowych.
 • Identyfikację oraz ocenę istniejących mechanizmów kontrolnych oraz promowanie ich ciągłego usprawniania.
 • Dostarczanie rekomendacji wdrożenia rozwiązań i standardów, których celem jest zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów poprzez m.in. redukcję ryzyka, wdrożenie nowych lub wzmocnienie obecnie funkcjonujących mechanizmów kontrolnych, poprawę skuteczności oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz zwiększenie wydajności procesów biznesowych.
 • Monitorowanie wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonych zadań audytowych.

Biuro Audytu współpracuje z Dyrektorem Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w zakresie działań spółki wobec postępowań prowadzonych przez organy ścigania oraz uprawnione instytucje zewnętrzne w celu właściwego zabezpieczenia interesów spółki w tych postępowaniach.

 • 11.20.1

Zarządzanie tematem istotnym: Przeciwdziałanie korupcji

Celem Grupy ORLEN jest całkowita eliminacja przypadków korupcji i łapownictwa.

W Grupie ORLEN obowiązuje Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN, jak również stosowane są rozwiązania organizacyjne i proceduralne w celu zapewnienia uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności biznesowej przez spółki Grupy ORLEN. Gwarantują one zaufanie, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy ORLEN.
W przypadku wystąpienia rzeczywistych negatywnych oddziaływań spółki Grupy ORLEN przygotowane są, w ramach wewnętrznych procedur, mechanizmów kontrolnych oraz zgodnie z obowiązującym prawem, do adekwatnej reakcji i podjęcia stosownej współpracy z organami ścigania w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

W ramach profilaktyki antykorupcyjnej realizowane są regularne szkolenia w tym zakresie, na stronach internetowych i intranetowych prowadzone są kampanie propagujące właściwe zachowania (Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji). Dostępny jest również Poradnik antykorupcyjny dla pracowników i kontrahentów spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Opracowywany jest także zbiorczy roczny raport antykorupcyjny Grupy ORLEN obejmujący kwestie stosowania w poszczególnych spółkach przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem korupcji.

W Grupie ORLEN wprowadzane są standardy w zakresie polityk związanych z przeciwdziałaniem korupcji, których stan wdrożenia i realizacji są na bieżąco monitorowane. W Polityce przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie ORLEN wskazane zostały konkretne mierniki podejmowanych czynności. Ponadto Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa monitoruje sprawy karne, które dotyczą spółek Grupy ORLEN. W spółkach Grupy ORLEN wdrożone zostały i na bieżąco są aktualizowane standardy antykorupcyjne oraz spójne rozwiązania organizacyjne i systemowe z nimi związane. Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi spółkami Grupy ORLEN, wynikające m.in. z wielkości aktywów spółki, przedmiotu jej działalności, liczby pracowników czy jurysdykcji rynku działalności, standardy antykorupcyjne wdrażane są adekwatnie. W Grupie ORLEN utworzone zostały kanały informowania w ramach Anonimowego Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości, które umożliwiają interesariuszom informowanie praktycznie o wszelkich nieprawidłowościach, w tym o przejawach zachowań korupcyjnych.

Każde zgłoszenie o nieprawidłowościach podlega weryfikacji oraz kierowane jest do działań następczych. Potencjalne skutki korupcji lub ryzyka korupcji w łańcuchu dostaw w ORLEN zabezpieczane są procedurami weryfikacyjnymi oraz poprzez stosowanie w procesach biznesowych mechanizmów kontrolnych mitygujących ryzyka. W spółkach Grupy ORLEN wdrażane są standardy w zakresie najważniejszych procesów biznesowych, w których identyfikowane są ryzyka korupcji i nadużyć. Standardy te dotyczą również nadzoru nad prawidłowością prowadzonych postępowań oraz szeroko rozumianej oceny i weryfikacji dostawców. Spółki nie podejmują współpracy z podmiotami o wysokim ryzyku korupcji. Ponadto spółki Grupy ORLEN współpracują z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie postępowań karnych i wymiany informacji.

Do zgłaszania nieprawidłowości są przeznaczone kanały zgłaszania nieprawidłowości w postaci Anonimowego Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości, który umożliwia interesariuszom spółek Grupy ORLEN informowanie o istotnych nieprawidłowościach (wyraźnie dostrzegalnych lub takich, co do których zaistnienia zachodzi uzasadnione podejrzenie), które doprowadzają lub mogą doprowadzić do: 

 • Złamania prawa lub wewnętrznych uregulowań spółek Grupy ORLEN.
 • Narażenia działalności spółek Grupy ORLEN na poważne szkody.

Zasady anonimowego zgłaszania nieprawidłowości stanowią obecnie standard w Grupie ORLEN i są wdrażane w spółkach odpowiednio do ich specyfiki i jurysdykcji, w której prowadzą działalność biznesową. Na ich podstawie w spółkach funkcjonują kanały zgłaszania naruszeń prawa, które zapewniają anonimowość zgłoszeń i poufność zgłaszającym.

W ORLEN obszar przeciwdziałania korupcji i łapownictwu jest również zarządzany poprzez kontrole finansowe prowadzone przez Dział Kontroli Finansowej w Biurze Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością. Dział Kontroli Finansowej realizuje swoje statutowe zadania w ramach kontroli finansowych przeprowadzanych w ORLEN oraz spółkach Grupy ORLEN.

Ponadto Dział Kontroli Finansowej na podstawie obowiązujących wewnętrznych regulacji jest uprawniony do prowadzenia ww. kontroli finansowych w spółkach dawnej Grupy LOTOS oraz PGNiG

Działania kontroli finansowej w 2022 roku realizowane były w oparciu o roczne plany kontroli zatwierdzone przez Prezesa Zarządu ORLEN oraz na podstawie wniosków zgłaszanych do Dyrektora Biura Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością przez Członków Zarządu ORLEN i poszczególne obszary biznesowe.

W wyniku ustaleń zawartych w raportach z kontroli finansowych wydawane były polecenia pokontrolne, które definiowały i nadawały priorytet działania, jakie należy podjąć w celu usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia działalności kontrolowanego obszaru.

Dział Kontroli Finansowej prowadzi proces monitorowania realizacji wydanych poleceń pokontrolnych w sposób ciągły, tj. do momentu uzyskania potwierdzenia wdrożenia działań naprawczych. Zasady i tryb monitorowania poleceń pokontrolnych zostały określone w Regulaminie prowadzenia kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością. Dyrektor Biura Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością dwa razy w roku przedstawia Zarządowi ORLEN oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej ORLEN sprawozdanie z realizowanych kontroli finansowych oraz sprawozdanie ze stanu wdrożenia wydanych poleceń pokontrolnych. 

W roku 2022 w wyniku przeprowadzonych wszystkich kontroli finansowych przez Dział Kontroli Finansowej w Biurze Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością do skontrolowanych obszarów skierowano łącznie 177 poleceń pokontrolnych, z czego 45 dotyczyło komórek organizacyjnych ORLEN oraz 132 spółek z Grupy ORLEN.

Biuro Audytu, realizując audyty, każdorazowo analizuje i ocenia ryzyko potencjalnych defraudacji i nadużyć w analizowanych procesach w organizacji, jak również występowanie oraz skuteczność istniejących mechanizmów zabezpieczających przed tymi ryzykami. Dotyczy to m.in. procesów sprzedażowych, zakupowych, logistycznych, a także innych w badanych obszarach biznesowych ORLEN oraz Grupie ORLEN. Biuro Audytu opracowuje rekomendacje wdrożenia rozwiązań i standardów, których celem jest redukcja ryzyk poprzez wdrożenie nowych lub wzmocnienie obecnie funkcjonujących mechanizmów kontrolnych. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości, w tym informacji o zdarzeniu uzasadniającym podejrzenie popełnienia przestępstwa, Biuro Audytu zobowiązane jest do zgłoszenia tego faktu do Biura Kontroli i Bezpieczeństwa ORLEN.

Kluczowe wskaźniki efektywności

 • 11.20.2

Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka

W ORLEN oraz w spółkach Grupy ORLEN objętych Systemem Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM) w zależności od specyfiki spółki są identyfikowane i oceniane następujące ryzyka z obszaru przeciwdziałania korupcji i łapownictwu:

 • Defraudacje i nadużycia – ryzyko, że pracownicy, nie stosując się do standardów etycznych, będą postępowali nieuczciwie, np. dopuszczą się defraudacji mienia lub innych nadużyć. Ryzyko defraudacji i innych nadużyć zostało zidentyfikowane w 37 procesach w obszarach sprzedaży detalicznej i hurtowej, zakupowych, marketingowych, bezpieczeństwa, finansów, kadrowych, handlu ropą, marketingiem i prawnym.
 • Działania pracowników prowadzące do naruszenia prawa przez spółkę – ryzyko, że w wyniku działań pracowników lub podwykonawców w imieniu spółki lub jej spółki zależnej nastąpi naruszenie przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego. Ryzyko zostało zidentyfikowane w 24 procesach w obszarach zakupowych, sprzedaży detalicznej, bezpieczeństwa, finansów, handlu ropą, marketingiem i prawnym.
 • Nadużycia klientów, pracowników lub agentów w procesie sprzedaży – ryzyko, że niewłaściwy proces lub system sprzedaży albo niewłaściwe zabezpieczenie systemu sprzedaży umożliwi klientowi lub pracownikowi nadużycia materialne. Ryzyko nadużycia klientów, pracowników lub agentów w procesie sprzedaży zostało zidentyfikowane w 3 procesach w obszarach sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Wyżej wymienione ryzyka związane z przeciwdziałaniem korupcji i łapownictwu zostały ocenione przez obszary biznesowe, a ich ocena wynika z przeprowadzonej weryfikacji skuteczności działania mechanizmów kontrolnych przez obszary biznesowe łącznie w 64 procesach oraz niezależnej ich weryfikacji przez Dział Kontroli Wewnętrznej w oparciu o zidentyfikowane nieprawidłowości w ramach prowadzonych działań kontrolnych.

W 2022 roku systemem ERM objęte były: ORLEN, ANWIL, Grupa ORLEN Lietuva, Grupa ORLEN Unipetrol, ORLEN Deutschland GmbH, ORLEN Paliwa i ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, co stanowi blisko 10% spółek wchodzących w skład Grupy ORLEN.

W 2022 roku w ramach corocznego procesu samooceny ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych w ORLEN przeprowadzono ocenę 629 ryzyk poprzez przetestowanie 1027 mechanizmów kontrolnych w 195 procesach biznesowych. W spółkach Grupy ORLEN dokonano oceny 222 ryzyk oraz przetestowano 723 mechanizmy kontrolne w 89 procesach.1

1Dane nie obejmują: Grupy ORLEN Lietuva, Grupy ORLEN Unipetrol i ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Proces samooceny w tych spółkach będzie realizowany w kolejnych latach.

 • 11.20.3

Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji2

 • Całkowita liczba i procent członków organu zarządzającego, którym przekazano politykę i procedury antykorupcyjne organizacji – 100%
 • Całkowita liczba i odsetek pracowników, którym przekazano politykę i procedury antykorupcyjne organizacji – 100%
 • Całkowita liczba i procent partnerów biznesowych, którym przekazano politykę i procedury antykorupcyjne organizacji – 100%
  Informację o standardach antykorupcyjnych obowiązujących w Grupie ORLEN otrzymują wszyscy kontrahenci zarówno podczas zawierania umów handlowych, jak i poprzez udostępnienie najważniejszych informacji na stronie www.orlen.pl lub stronach spółek z Grupy ORLEN.

 • Łączna liczba i procent członków organu zarządzającego, którzy przeszli szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji – 100%
  Każdy nowo powołany członek organu zarządzającego przechodzi szkolenie antykorupcyjne.
 • Łączna liczba i procent pracowników, którzy przeszli szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji – 100% (szkolenie e-learningowe podstawowe). Szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji w Grupie ORLEN realizowane jest w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje szkolenie podstawowe, do którego odbycia raz na dwa lata zobowiązanych jest 100% pracowników. Drugi etap to szkolenie doskonalące, adresowane do osób zatrudnionych w obszarach biznesowych o najwyższym ryzyku korupcyjnym.

2 Wskaźnik nie obejmuje dawnej Grupy LOTOS i Grupy PGNiG

 • 11.20.4

Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

 • Całkowita liczba i charakter potwierdzonych przypadków korupcji – nie stwierdzono
 • Łączna liczba potwierdzonych incydentów, w których pracownicy zostali zwolnieni lub ukarani dyscyplinarnie za korupcję – nie stwierdzono
 • Całkowita liczba potwierdzonych przypadków rozwiązania lub nieprzedłużenia umów z partnerami biznesowymi z powodu naruszeń związanych z korupcją – nie stwierdzono
 • Publiczne sprawy sądowe dotyczące korupcji wniesione przeciwko organizacji lub jej pracownikom w okresie sprawozdawczym oraz wyniki takich spraw – nie stwierdzono
 • 11.20.5

Transparentność dot. umów i licencji

Transparentność umów zapewnia ich digitalizacja, a tym samym możliwość odtworzenia zmian w ramach czynności kontrolno-audytowych. Umowy handlowe objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa i nie są upubliczniane. Nie jest planowane upublicznianie umów i licencji z uwagi na bezpieczeństwo prowadzonej działalności biznesowej w odniesieniu do spółek Grupy ORLEN oraz kontrahentów.

W ORLEN funkcjonują polityki i regulacje, których celem jest zapewnienie przejrzystości zawieranych umów. Są to m.in. Instrukcja dotycząca sporządzania, rejestrowania, opiniowania, akceptowania, podpisywania i archiwizowania umów zawieranych przez ORLEN oraz Instrukcja zakupów, które opisują zasady zawierania i przygotowywania umów. W organizacji zostały opracowane różnego rodzaju klauzule (np. o ochronie informacji, zabezpieczające prawa do rozwiązań wynalazczych, klauzule sankcyjne, antykorupcyjne i inne), które pracownicy ORLEN są zobowiązani stosować przygotowując projekty umów. Treść projektu umowy, przed jej zawarciem, jest uzgadniania z innymi komórkami organizacyjnymi ORLEN, m.in. z obszarem Prawnym, Finansowym, Podatkowym, Kontrolingiem.

W trakcie realizacji audytów Biuro Audytu analizuje zapisy umów odnoszące się do analizowanych procesów biznesowych w zakresie ich przejrzystości oraz pod kątem identyfikacji ewentualnych ryzyk.

Procedury należytej staranności

ORLEN w myśl dobrych praktyk spółek notowanych na GPW posiada skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru nad zgodnością działalności z prawem (compliance), a także funkcję audytu i kontroli wewnętrznej. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wyżej wymienionych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji.

ORLEN posiada strukturalnie zorganizowany system kontroli zarządczej, na który składają się kompleksowe procedury. Do zarządzania nimi wykorzystywany jest specjalnie przygotowany system informatyczny zapewniający ich spójność poprzez wieloobszarowe uzgodnienia oraz akceptację na każdym poziomie w organizacji. 

Kluczowe role w Systemie Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

ORLEN w celu minimalizacji wystąpienia ryzyk nadużyć oraz korupcji wykorzystuje popularny model trzech linii obrony/prewencji (ang. Three Lines of Defence). Na pierwszej linii obrony znajduje się zarządzanie ryzykiem przez pracowników i jednostki biznesowe oraz mechanizmy kontrolne dotyczące procesów operacyjnych, na drugiej funkcje compliance, natomiast na trzeciej audyt i kontrola wewnętrzna, wspierające poprawne funkcjonowanie wskazanych prewencji.

Pierwsza linia obrony/prewencji – Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym
Proces zarządzania ryzykiem jest procesem ciągłym, który ze względu na zmieniające się nieustannie otoczenie gospodarcze jest aktualizowany. W ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym prowadzone są cyklicznie procesy samooceny ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych w ORLEN i spółkach Grupy ORLEN.

Druga linia obrony/prewencji – funkcja compliance

Funkcja compliance w ORLEN realizowana jest w oparciu o cztery płaszczyzny:

 • System ERM wspierający proces oceny ryzyk finansowych i operacyjnych w odniesieniu do uzyskanej skuteczności mechanizmów kontrolnych oraz obowiązującej Polityki i procedury ERM.
 • Funkcję audytu i kontroli wewnętrznej w zakresie zgodności przebiegu procesów z regulacjami wewnętrznymi.
 • Badanie zgodności ze zintegrowanymi systemami zarządzania (ISO).
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności z wymaganiami regulacji prawnych, standardów i norm etycznych w oparciu o wymagania dokumentacji Systemu compliance ORLEN, ze szczególnym ukierunkowaniem na ryzyka związane z sektorem działalności spółki.

Trzecia linia obrony/prewencji – funkcja audytu wewnętrznego

Funkcja audytu realizowana jest przez Biuro Audytu, którego celem jest m.in. dokonywanie niezależnej, bezstronnej i obiektywnej oceny systemów kontroli funkcjonalnej oraz analizy procesów biznesowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznymi aktami organizacyjnymi.

Działania Biura Audytu są realizowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (ang. The Institute of Internal Auditors – the IIA).

Niezależność Biura Audytu jest zapewniona poprzez odpowiednią podległość funkcjonalną i administracyjną w strukturze organizacyjnej spółki.
Biuro Audytu realizuje zadania (audyty, projekty doradcze oraz analizy biznesowe) w oparciu o roczny plan audytów zaakceptowany przez Zarząd spółki. Roczny plan jest przedstawiamy Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej spółki w celu jego zaopiniowania, a następnie bezpośrednio przekazywany do Rady Nadzorczej w celu jego zatwierdzenia.

W ramach realizowanych zadań na bieżąco weryfikowana jest zgodność procesów z regulacjami wewnętrznymi. Biuro Audytu może również realizować audyty w trybie doraźnym zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd spółki.

Biuro Audytu prowadzi bieżący monitoring wydanych rekomendacji, z którego przygotowuje sprawozdanie, wskazując stopień ich wdrożenia. Adresatami raportu z monitoringu jest Zarząd spółki oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki, dokonujący bieżącej oceny sposobu funkcjonowania całej organizacji.

 • 11.18.1

Zarządzanie tematem istotnym: konflikty i bezpieczeństwo

 • 11.18.2

Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa, przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością

Grupa ORLEN działa w Polsce zgodnie z przepisami polskiego prawa, które dotyczą kompetencji wszystkich kwalifikowanych pracowników ochrony, czyli:

 1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, która w Art. 50 mówi, że: „Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył upoważnienia lub nie dopełnił obowiązku, naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.”, a więc przewiduje sankcje, gdyby do wymienionej sytuacji doszło.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, które w jednym z bloków szkoleniowych odnosi się m.in. do zagadnień katalogu praw i wolności człowieka, poszanowania godności człowieka w kontekście uprawnień pracowników ochrony. Wszyscy kwalifikowani pracownicy ochrony posiadają stosowne przygotowanie i wiedzę na temat etyki oraz profesjonalnego działania w kontekście praw człowieka oraz znają konsekwencje ich naruszeń.

Grupa PGNiG, która pod koniec 2022 roku dołączyła do Grupy ORLEN, posiada oddziały w Pakistanie i w Ras Al Khaimah (ZEA) oraz spółki: PGNiG Upstream North Africa, PGNiG Upstream Norway i LLC Karpatgazvydobuvannya. Wskazane jednostki prowadzą inwestycje poza granicami Polski, ale ochrona, jeśli jest realizowana zgodnie z przepisami danego kraju.

W kontekście ochrony praw człowieka, pracownicy ochrony spółki ORLEN Ochrona, zostali zapoznani w 100 % z zapisami dwóch zarządzeń wymienionych poniżej (punkty 1 i 2), natomiast punkt 3 odnosi się do programu szkolenia dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – czyli spośród wszystkich pracowników ochrony 82,67% (dane ze spółki ORLEN Ochrona) posiada przeszkolenie w zakresie polityk i procedur dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością.

 1. Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 15.07.2021 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Kodeksu Etyki GK
 2. Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 23.04.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
 3. Kwalifikowani pracownicy ochrony stanowią 82,67 % wszystkich pracowników ochrony (pracownicy i zleceniobiorcy).

  Podsumowując, jeśli chodzi o Kodeks etyczny oraz przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania, to 100% pracowników zostało z tym zagadnieniami zapoznane (przeszkolone), natomiast w kwestii kwalifikacji pracowników ochrony procent przeszkolenia i zapoznania z ochroną praw człowieka wśród pracowników ochrony, wynosi 82,67.

 

 • 11.20.6

Lista rzeczywistych właścicieli-beneficjentów

W ORLEN wdrożona została procedura określająca organizację procesu weryfikacji kontrahentów spółki. Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zasad organizacji procesu weryfikacji kontrahentów ORLEN S.A. zastąpiło w 2022 roku procedurę określoną zarządzeniem w sprawie: wprowadzenia zasad zintegrowanej weryfikacji bezpieczeństwa i wiarygodności kontrahentów ORLEN S.A.

Procedura weryfikacji kontrahentów w powiązaniu z dokumentami regulującymi procesy zakupowe i sprzedażowe określa obowiązki obszarów biznesowych w zakresie pozyskiwania od kontrahentów dokumentu „oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym” lub informacji na temat struktury organizacyjnej, własności lub kontroli nad kontrahentem (wypisy z rejestrów beneficjentów rzeczywistych w krajach UE, raporty roczne grup kapitałowych, informacje giełdowe, oświadczenia własne kontrahentów).

Wstępna weryfikacja informacji o beneficjencie rzeczywistym pochodząca od kontrahenta dokonywana jest przez obszar biznesowy.

Następnie badana jest prawdziwość informacji o beneficjencie rzeczywistym albo jego ustalenie (w przypadku braku informacji od kontrahenta lub przekazania informacji budzącej wątpliwości) dokonywane są w toku weryfikacji bezpieczeństwa, obejmującej również ustalenie czy określony beneficjent (beneficjenci) rzeczywisty, w przypadku zawarcia transakcji lub decyzji o kontynuowaniu współpracy może powodować dla spółek Grupy ORLEN określone ryzyka, m.in. operacyjne, majątkowe, wizerunkowe.

Beneficjenci rzeczywiści kontrahentów weryfikowani są również pod kątem istnienia ryzyk sankcyjnych, związanych z obejmowaniem przez poszczególne kraje i organizacje międzynarodowe sankcjami poszczególnych osób, o kluczowym znaczeniu dla krajów przeciwko którym sankcje zostały ustanowione.

Spółki Grupy ORLEN realizują proces aktualizacji zasad weryfikacji kontrahentów. Grupy kapitałowe, które w 2022 roku połączyły się z ORLEN (tj. Grupa LOTOS i PGNiG) posiadały własne procedury weryfikacji kontrahentów i identyfikacji. Obecnie procesy dostosowywane są do standardów obowiązujących w ORLEN.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf