Otoczenie makroekonomiczne

Grupa ORLEN funkcjonuje w warunkach zmiennego otoczenia makroekonomicznego. Sytuacja gospodarcza na rynkach operacyjnych Grupy ORLEN oraz notowania paliw na rynkach światowych mają istotny wpływ na poziom konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych oraz ceny ich sprzedaży.

Podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym sytuację gospodarczą jest wskaźnik PKB, który determinowany przez konsumpcję, inwestycje oraz eksport, pozwala ocenić poziom gospodarki.

Ze zmianami wskaźnika PKB zazwyczaj skorelowane są zmiany konsumpcji paliw i stopy bezrobocia.

Wskaźnik PKB i konsumpcja paliw.

Źródło: PKB na podstawie EUROSTAT. 
Konsumpcja - opracowane na bazie szacunków własnych, danych Agencji Rynku Energii S.A. Litewskiego Urzędu Statystycznego, Czeskiego Urzędu Statystycznego i Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego.

Ceny produktów rafineryjnych i petrochemicznych oferowanych przez Grupę ORLEN ustalane są w większości przypadków w oparciu o ich notowania na rynkach towarowych wyrażonych w walutach obcych. 

Koszty związane z zakupem podstawowych surowców, w tym ropy naftowej oraz obsługi zadłużenia, są również wyrażone głównie w walutach obcych takich jak USD czy EUR. 

Dodatkowo kursy CAD i NOK mają wpływ na surowce produkowane i sprzedawane w ramach działalności Grupy ORLEN w Kanadzie i Norwegii.

W rezultacie zmiany kursów wymiany tych walut względem złotego mają istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy ORLEN.

Średni kurs walutowy.

Źródło: Na podstawie kursów ustalanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Wśród czynników zewnętrznych typowych dla branży energetycznej, rafineryjnej i petrochemicznej kluczowe znaczenie mają następujące parametry makroekonomiczne: notowania cen energii elektrycznej, praw majątkowych, uprawnień do emisji CO2, węgla kamiennego i gazu ziemnego (będące podstawowymi paliwami produkcyjnym w polskim systemie elektroenergetycznym), cena ropy naftowej oraz marże na produktach rafineryjnych
i petrochemicznych oferowanych przez Grupę ORLEN. 

Podstawowym surowcem wykorzystywanym w procesie wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych przez Grupę ORLEN jest ropa naftowa, której światowe ceny podlegają wahaniom w efekcie zmian w globalnym popycie i podaży oraz pod wpływem czynników geopolitycznych.

Średnioroczne notowania ropy Brent [USD/bbl].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts.

Wyniki operacyjne Grupy ORLEN są w znacznym stopniu uzależnione od różnic pomiędzy cenami rynkowymi produktów naftowych i cenami ropy naftowej oraz innych surowców niezbędnych do ich wytwarzania – tzw. cracki.

Koszty nabycia surowca i ceny, po jakich Grupa ORLEN może ostatecznie sprzedać produkty rafinacji ropy naftowej, uzależnione są od wielu czynników pozostających poza jej kontrolą, w tym m.in.:

 • zmian podaży/popytu na produkty rafineryjne i petrochemiczne,
 • rozwoju mocy produkcyjnych światowej branży rafineryjnej,
 • zmian w kosztach eksploatacyjnych związanych z procesami technologicznymi (koszty energii, mediów, remontów, transportu),
 • zmian w przepisach z zakresu ochrony środowiska i innych, które mogłyby się wiązać ze znacznymi wydatkami dla Grupy ORLEN.

 

Średnioroczne marże („crack”) rafineryjne (USD/t) i petrochemiczne (EUR/t) z notowań.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

 

W ramach segmentu Rafinerii i Petrochemii kalkulowana jest Modelowa Marża Rafineryjna i Modelowa Marża Petrochemiczna

Średnioroczna Modelowa Marża Rafineryjna [USD/bbl].

Średnioroczna Modelowa Marża Petrochemiczna [EUR/t].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Wyniki segmentu Energetyka są silnie powiązane z cenami energii elektrycznej oraz kosztami gazu ziemnego, węgla kamiennego i uprawnień do emisji
(EUA). Dodatkowo ceny gazu ziemnego wpływają również na poziom wyników nowo utworzonego segmentu Gaz oraz segmentu Wydobycia w Polsce.

Średnioroczne ceny gazu ziemnego [PLN/MWh].

Średnioroczne ceny energii elektrycznej [PLN/MWh].

Źródło: na podstawie danych TGE

Średnioroczne ceny uprawnień do emisji CO2 [EUR/t].

Średnioroczne ceny węgla wraz z transportem [EUR/t].

Źródło: Na podstawie danych Bloomberg i Polskiego Rynku Węgla.

Wyniki segmentu Wydobycie w Kanadzie w dużym stopniu uzależnione są od aktualnych notowań ropy CLS (Canadian Light Sweet) oraz gazu AECO.

Średnioroczne notowania ropy CLS [USD/bbl].

Średnioroczne notowania AECO Natural gas [CAD/GJ].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych https://www.gljpc.com/price-charts.

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości na zmiany kluczowych parametrów makroekonomicznych1 [mln PLN].

1 Wpływ zmian powyższych parametrów został oszacowany przy założeniu braku zależności pomiędzy nimi, a także innymi parametrami kształtującymi wyniki Grupy ORLEN. Zmiany czynników makroekonomicznych mogą oddziaływać dodatkowo na inne elementy, takie jak optymalizacja struktury koszyka produktów, kierunki sprzedaży czy stopnień wykorzystania mocy przerobowych, co może mieć dodatkowy wpływ na wyniki działalności.

 • Szacunkowy wpływ zmian modelowej marży rafineryjnej przy założeniu mocy przerobowych Grupy ORLEN w wysokości około 270 mln baryłek.
 • Szacunkowy wpływ zmiany modelowej marży petrochemicznej przy założeniu sprzedaży polimerów w Grupie ORLEN na poziomie około
  1 023 tys. ton (ORLEN Unipetrol / 662 tys. ton oraz BOP (50%) / 361 tys. ton).
 • Szacunkowy wpływ zmiany marży hurtowej przy założeniu wolumenu sprzedaży benzyn i oleju napędowego w Polsce w wysokości około 10,2 mln ton, natomiast wpływ zmiany marży detalicznej przy sprzedaży paliw w Polsce w wysokości około 8,1 mld litrów.
 • Szacunkowy wpływ zmiany ceny energii elektrycznej skalkulowany przy założeniu produkcji energii elektrycznej netto na poziomie 12,3 TWh.
 • Szacunkowy wpływ zmiany ceny gazu ziemnego skalkulowany przy założeniu sprzedaży gazu ziemnego w segmencie Gaz na poziomie 62,1 TWh.
 • Szacunkowy wpływ zmian notowań węglowodorów w Kanadzie przy założeniu produkcji węglowodorów na poziomie około 5,7 mln baryłek boe/rok.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf