Otoczenie regulacyjne

Kapitały:
sdgs:

Krajowe otoczenie regulacyjne

Biopaliwa

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (wielokrotnie nowelizowana) określa obowiązki w zakresie wprowadzania do obrotu biokomponentów i biopaliw (NCW) nakładane na producentów i importerów paliw transportowych. Przede wszystkim ustawa ta nakłada obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego („NCW”), tj. zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w danym roku kalendarzowym w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych wprowadzanych na rynek lub zużywanych na potrzeby własne. W przypadku niewykonania NCW może zostać nałożona kara, która zostanie skalkulowana w oparciu o wzór zamieszczony w ustawie.

Minimalny udział biokomponentów w danym roku kalendarzowym wynosi 3,2% w benzynach silnikowych w latach 2020–2022, a w oleju napędowym 4,95% w 2021 roku; 5% w 2022 roku i 6,2% w latach kolejnych. Od 2015 roku biokomponenty wykorzystywane do realizacji NCW muszą spełniać Kryteria Zrównoważonego Rozwoju określone w unijnych i krajowych przepisach prawnych, w przeciwnym razie nie mogą być kwalifikowane do realizacji NCW.

Na lata 2021–2024 ustala się następującą wysokość NCW (tzw. poziom bazowy): 1) 8,7% – na 2021 rok; 2) 8,8% – na 2022 rok; 3) 8,9% – na 2023 rok; 4) 9,1% – na 2024 rok. Ustawa określa przesłanki realizacji obniżonego poziomu NCW poprzez zastosowanie współczynnika redukcyjnego, który w latach 2020–2022 wynosi 0,82 oraz daje prawo do wykonania NCW poprzez uiszczenie opłaty zastępczej obliczanej w oparciu o wzór zamieszczony w ustawie, o ile dany poziom bazowy NCW zostanie zrealizowany na poziomie 80% w latach 2020–2022, a w latach kolejnych na poziomie 85%. W 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło do konsultacji publicznych projekt ustawy implementującej przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II), która zakłada m.in. podniesienie poziomu bazowego NCW oraz minimalny poziom realizacji bazowego NCW.

Regulacje dot. rynku paliw ciekłych oraz ograniczenia tzw. „szarej strefy”

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw (tzw. pakiet paliwowy) oraz ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (tzw. pakiet energetyczny). Ustawy wprowadzające szereg zmian regulujących rynek paliw płynnych w Polsce, w tym nowe zasady rozliczania podatku VAT od przywozu paliw płynnych do Polski oraz ścisłe powiązanie wymagań podatkowych z wymaganiami koncesyjnymi.

Jakość paliw transportowych i NCR

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (wielokrotnie nowelizowana) określa wymagania jakościowe paliw transportowanych, magazynowanych i wprowadzonych do obrotu, m.in. na stacjach paliw, oraz kary za niezachowanie wymagań jakościowych. Ustawa nakłada także na producentów i importerów paliw transportowych obowiązek obniżenia emisyjności paliw stosowanych w transporcie w stosunku do emisji referencyjnej z 2010 roku – Narodowy Cel Redukcyjny („NCR”). Minimalna roczna wartość ograniczenia emisji wynosi 6%. W przypadku niewykonania NCR może zostać nałożona kara, która zostanie skalkulowana w oparciu o wzór zamieszczony w ustawie. Ustawa daje prawo do wykonania NCR wspólnie z innymi podmiotami, które zajmują się produkcją lub importem do Polski paliw niskoemisyjnych (LPG, CNG, LNG) oraz poprzez zakup certyfikatów wartości redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym (UER), a od 2021 roku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej obliczanej w oparciu o wzór zamieszczony w ustawie, o ile dany minimalny poziom realizacji NCR wyniesie 1) 4% w 2021 roku; 2) 4,1% w 2022 roku; 3) 4,5% w 2023 roku; 4) 5 % w 2024 roku.

Zapasy obowiązkowe

Producenci i handlowcy, w zamian za stopniowe zmniejszenie obowiązku fizycznego utrzymywania zapasów, mają obowiązek uiszczania tzw. opłaty zapasowej. Polska: realizacja harmonogramu fizycznego utrzymywania zapasów – od dnia 31.12.2017 roku na poziomie 53 dni, utrzymanie poziomu opłaty zapasowej na dotychczasowym poziomie (43 PLN/t ekwiwalentu ropy naftowej i 99 PLN/t gazu płynnego LPG). Zapasy interwencyjne są utrzymywane w części przez producentów/handlowców (zapasy obowiązkowe), a w części przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (zapasy agencyjne). Czechy: zapasy obowiązkowe utrzymywane są przez Państwową Agencję na poziomie 90 dni importu netto ropy i finansowane są z budżetu państwa. Litwa: utrzymanie zapasów odpowiadających 90 dniom średniego dziennego importu netto lub 61 dniom średniej dziennej konsumpcji krajowej (w zależności od tego, która z wielkości jest większa). Ilość odpowiadająca co najmniej 30 dniom średniej dziennej konsumpcji krajowej jest gromadzona i utrzymywana przez Państwową Agencję jako zapasy celowe. Pozostała część jest utrzymywana przez przedsiębiorców.

Monitorowanie drogowego i kolejowego przewozu towarów

Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Celem jest dalsze ograniczanie tzw. szarej strefy w handlu paliwami. Ustawa uzupełnia wcześniejsze rozwiązania wprowadzone tzw. pakietem paliwowym i pakietem energetycznym. Ustawa zakłada obowiązek rejestracji drogowego i kolejowego przewozu towarów uznanych za wrażliwe oraz stworzenie systemu kontroli. Ustawa na bieżąco jest rozszerzana o kolejne mechanizmy uszczelniające i towary uznane za wrażliwe (np. paliwa opałowe czy gaz płynny (LPG)).

Gospodarka wodorowa

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku zakłada konsekwentny rozwój segmentów działalności wodorowej, w szczególności w zakresie produkcji oraz wykorzystania wodoru. Na początku 2022 roku Minister Klimatu i Środowiska zapowiedział rozpoczęcie prac nad tzw. „Konstytucją dla wodoru”, czyli pakietem legislacyjnym regulującym i wspierającym budowę tej gałęzi gospodarki w Polsce. W ramach zapowiedzianego procesu w 2022 roku uchwalono:

 • nowelizację ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw udoskonalającą przyjęty w 2021 roku system nadzoru nad jakością wodoru przeznaczonego dla transportu, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku,
 • nowelizację ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzającą kolejne regulacje związane z rozwojem gospodarki wodorowej i wsparciem wykorzystania „wodoru niskoemisyjnego”, „wodoru elektrolitycznego” oraz „wodoru odnawialnego”, a także wyznaczenie celów w zakresie liczby stacji wodoru w Polsce,
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie : a) wymagań jakościowych dla wodoru, b) metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium, c) sposobu pobierania próbki wodoru przez akredytowane laboratorium,
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 roku w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru.

W grudniu 2022 roku opublikowany został projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego regulacje umożliwiające międzysektorowe zastosowanie wodoru w Polsce.

Ustawa o elektromobilności

W 2022 roku do ustawy o elektromobilności wprowadzono definicje wodoru niskoemisyjnego, elektrolitycznego i odnawialnego oraz wprowadzono obowiązek uwzględniania przy opracowywaniu Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych krajowych celów w zakresie liczby stacji wodoru.

Rozporządzenie systemowe

- we wrześniu 2022 roku wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie uregulowań dotyczących jakości paliw gazowych poprzez określenie minimalnych wymagań w zakresie substancji, których występowanie charakterystyczne jest dla produkcji biometanu. Dodatkowo usunięto wątpliwości w zakresie zgodności niektórych przepisów obowiązującego rozporządzenia systemowego z przepisami prawa europejskiego, w tym przede wszystkim w zakresie tzw. kodeksów sieci.

System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych zmienia system przyznawania rekompensat sektorowych zgodnie z nowymi wytycznymi KE obowiązującymi po 2021 roku. Ustawa zmienia katalog sektorów mogących ubiegać się o rekompensaty (m.in. usunięto większość chemii organicznej i nawozy, dodano wodór i wytwarzanie oraz przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej); zwiększono budżet rekompensat od 2023 roku; wprowadzono nowe, regresywne (spadek o 1,09% rocznie) benchmarki do kalkulacji rekompensat; zmieniono okres zaliczania produkcji i zużycia energii do przyznania rekompensat; wprowadzono warunki, które podmiot musi spełnić po otrzymaniu rekompensat: realizacja przedsięwzięcia efektywnościowego albo wykazanie, że co najmniej 30% energii elektrycznej wynikającej z rekompensat pochodziło z OZE albo przeznaczenie co najmniej 50% środków z rekompensat na przedsięwzięcia ograniczające emisje; wprowadzono możliwość zwiększenia przyznanych rekompensat w zależności od ich wielkości, poniesionych kosztów pośrednich oraz wartości dodanej brutto przedsiębiorstwa; wydłużono termin na składanie wniosków o rekompensaty w 2022 roku z 30 marca na 30 kwietnia.

Ponadto wydane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub poprawy efektywności energetycznej, które stanowi akt wykonawczy do ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych ustanawiający wzór sprawozdania potwierdzającego realizację wymogu spełnienia warunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych bądź poprawy efektywności energetycznej przez beneficjentów rekompensat.

Ustawa o zapasach

Główne zmiany w ustawie o zapasach zostały wprowadzone w:

 • styczniu 2022 roku ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa wprowadziła możliwość zlecenia wykonywania zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
 • sierpniu 2022 roku ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu. W jej ramach wprowadzono m.in. definicje „bezpieczeństwa paliwowego państwa” i „bezpieczeństwa gazowego państwa”. Ustawa przewidziała również zasady ogłaszania, na czas oznaczony, przez organ właściwy (minister właściwy do spraw energii) stanów kryzysowych w rozumieniu rozporządzenia 2017/1938. Ponadto zmiana precyzyjnie określiła przesłanki ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw energii stanu nadzwyczajnego, tj. najwyższego z trzech stanów kryzysowych określonych w tym rozporządzeniu. Ustawa przewidziała również możliwość równoległego korzystania przez operatora systemu przesyłowego ze środków nierynkowych (uruchomienie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz wprowadzenie ograniczeń w poborze gazu ziemnego).

W ustawie przewidziano również czasowe wydłużenie okresu, w którym podmioty zobowiązane do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego powinny dostarczyć je do systemu gazowego – z 40 do 50 dni.

Rozporządzenie w sprawie określenia ilości gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej w latach 2022 i 2023

Rozwiązania służące odbiorcom paliwa gazowego w związku z sytuacją na rynku gazu

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Ustawa z dnia 29 września 2022 roku o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024

Ustawa z dnia 29 września 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Ustawa z dnia 27 października 2022 roku o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw i ustawa z dnia 4 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 roku w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu ekspertyz technicznych w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na systemy obronności państwa oraz na system ochrony granicy państwowej na morzu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych. W rozporządzeniu wprowadzono m.in.:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie sposobu obliczania limitu ceny

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31 października 2022 roku w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Rozpoczęte w 2022 roku procesy legislacyjne aktów prawnych wpływających na działalności i wyniki Grupy ORLEN

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Projekty ustaw o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Europejskie otoczenie regulacyjne

Taksonomia

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej ma służyć do określenia warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzeniu zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych. W lipcu 2022 roku Parlament Europejski przyjął propozycje Komisji Europejskiej w zakresie uzupełnienia zapisów aktu delegowanego do taksonomii o działalności związanej z produkcją energii elektrycznej i ciepła w jednostkach gazowych oraz jądrowych i uznał je za zrównoważone środowiskowo.

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Unijna dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii 2018/2001 (tzw. dyrektywa RED II) określa cele dla wykorzystania biopaliw, paliw z biomasy, a także paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) i pochodzących z recyklingu paliw węglowych (RCF). W 2022 roku na poziomie UE trwały prace legislacyjne nad rozporządzeniami delegowanymi dotyczącymi produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO, tj. wodór z elektrolizy) oraz paliw węglowych pochodzących z recyklingu. Ponadto UE kontynuuje działania zmierzające do znowelizowania Dyrektywy (tzw. RED III), wyznaczając kolejne ogólnounijne cele stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych

W 2022 roku projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, uchylający dyrektywę 2014/94 UE (AFIR) został skierowany do unijnych, międzyinstytucjonalnych negocjacji (trilogi). Rozporządzenie AFIR ma zastąpić dotychczasową dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 roku w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFID) i sprawić, że cele zawarte w dokumencie w dniu wejścia w życie rozporządzenia staną się wiążące dla państw członkowskich, które będą zobowiązane do opracowania strategii politycznych skierowanych na osiągnięcie przedstawionych w nim celów już w 2025 roku. Główną intencją projektu jest zapewnienie dostępności i użyteczności gęstej, rozległej sieci infrastruktury paliw alternatywnych w całej UE, umożliwiającej użytkownikom pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi swobodne poruszanie się po UE.

Strategia zrównoważonego rozwoju UE w zakresie chemikaliów

Przyjęta na poziomie UE strategia dążąca do stworzenia środowiska wolnego od toksyn, będzie skutkowała m.in. zmianami Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 (CLP), nr 1907/2006 (REACH) oraz wprowadzi dodatkowe wymagania dla substancji chemicznych, służących poprawie ochrony środowiska i zdrowia obywateli, jak również stymulowanie innowacji na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów. Strategia zakłada m.in. rozszerzenie ogólnego podejścia do zarządzania ryzykiem (GRA), większy poziom ochrony użytkowników profesjonalnych, zwiększenie wymogów informacyjnych dla substancji nisko- i średniotonażowych, wprowadzenie obowiązków rejestracyjnych dla określonych polimerów, wprowadzenie nowych klas zagrożenia, wprowadzenie rozwiązań chroniących przed połączonym oddziaływaniem chemikaliów, stopniowe wycofywanie z użycia w UE substancji perfluoroalkilowych (PFAS) w przypadkach, w których ich stosowanie nie jest niezbędne, jak również uproszczenie i konsolidację ram prawnych dotyczących chemikaliów.

EU ETS

Wdrożenie przepisów wykonawczych do IV fazy systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w tym decyzji zatwierdzającej wydanie darmowych alokacji dla instalacji na lata 2021–2025. Wydanie wytycznych Komisji Europejskiej zmieniających system rekompensat kosztów pośrednich na lata 2021–2030, które zapoczątkowały proces nowelizacji ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Utworzenie państwowego funduszu celowego „Fundusz Transformacji Energetyki” w następstwie zmiany ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. W lipcu 2021 roku Komisja Europejska zaproponowała rewizję dyrektywy ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji w celu dostosowania dotychczasowego celu redukcji emisji z celami pakietu Fit for 55. Zgodnie z procedurą legislacyjną zarówno Parlament Europejski, jak i Rada UE przyjęły swoje stanowiska. W następstwie trójstronnych negocjacji pomiędzy instytucjami UE w grudniu 2022 roku osiągnięto wstępne porozumienie, które zakłada:

 • zwiększoną redukcję emisji o 62% do 2030 roku w porównaniu z 2005 roku, usunięcie w dwóch transzach 117 mln uprawnień z rynku EU ETS (tzw. rebasing), przyspieszenie tempa spadku puli uprawnień do emisji z obecnych 2,2% rocznie do 4,3% w okresie 2024–2027 i 4,4% w okresie 2028–2030;
 • utrzymanie wyższego tempa transferu nadwyżek uprawnień do rynkowej rezerwy stabilizacyjnej (MSR), tj. corocznie 24% uprawnień w obiegu;
 • zmianę przepisów adresujących ryzyko ucieczki emisji – szybsze wycofywanie darmowych uprawnień dla sektorów objętych granicznym mechanizmem dostosowania cen pod względem emisji (tzw. CBAM) od 2026 roku, podniesione poziomu redukcji benchmarków, warunkowość przydziału bezpłatnych uprawnień zależna od wdrażania efektywności energetycznej przez instalacje EU ETS;
 • mechanizm zapobiegający skokom cenowym – zgodnie z którym w przypadku utrzymania przez 6 miesięcy średniej ceny uprawnień do emisji o wartości 2,4 razy wyższej od średniej w ostatnich dwóch lat spowoduje skierowanie z powrotem na rynek 75 mln uprawnień z MSR;
 • zaostrzone wymogi dotyczące ujawniania informacji, monitoring rynku i raportowania pod kątem nieprawidłowości;
 • integrację transportu morskiego od 2025 roku obejmującą zakresem 40% emisji z 2024 roku do 100% emisji na trasach wewnątrz UE w 2027 roku, ograniczone derogacje i środki adresujące problem ucieczki emisji, ale wykluczające darmową alokację;
 • stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień dla lotnictwa (100% uprawnień na aukcji od 2026 roku), stopniową integrację w ramach systemu kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA), możliwe rozszerzenie zakresu na inne gazy cieplarniane od 2028 roku. Do 20 milionów uprawnień zostanie zarezerwowanych dla operatorów korzystających ze zrównoważonych paliw lotniczych (SAF);
 • włączenie sektorów transportu i budynków do równoległego EU ETS od 2027 roku (tzw. ETS 2). Spadek pułapu emisji w wysokości 5,15% rocznie ma obowiązywać z mocą wsteczną od 2024 roku, by osiągnąć 5,43% od 2028 roku. Możliwość zastosowania jednorazowego hamulca awaryjnego – jeżeli ceny ropy i gazu są zbyt wysokie, ETS2 zostanie wprowadzony rok później (od 2028 roku). Dodatkowe zabezpieczenie w formie mechanizmu stabilizacji cen, który przewiduje przeniesienie 20 mln uprawnień z MSR, jeżeli ceny uprawnień przekroczą 45 EUR/t CO2 eq;
 • uruchomienie Społecznego Funduszu Klimatycznego od 2026 roku w celu wsparcia odbiorców o niskich i średnich przychodach;
 • wszystkie przychody z aukcji uprawnień, które trafiają do krajowych budżetów, mają być przeznaczone na cele klimatyczne;
 • powiększony Fundusz Innowacyjności (przynajmniej 575 mln uprawnień), z dedykowanymi naborami dla sektorów objętych CBAM czy skierowanych na dekarbonizację transportu morskiego;
 • powiększenie Funduszu Modernizacyjnego z 2 % do 2,5% uprawnień do emisji w EU ETS z włączeniem do puli dodatkowych krajów Gracji, Portugalii i Słowenii.

Graniczny mechanizm dostosowania cen pod względem emisji (CBAM)

W lipcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Zgodnie z procedurą legislacyjną zarówno Parlament Europejski, jak i Rada UE przyjęły swoje stanowiska. W następstwie trójstronnych negocjacji pomiędzy instytucjami UE w grudniu 2022 roku osiągnięto wstępne porozumienie, które zakłada:

 • opłaty na granicy UE przy imporcie produktów stalowych, z żelaza, cementu, aluminium, nawozów sztucznych, energii elektrycznej i wodoru z krajów spoza UE z wyłączeniem tych, które wprowadziły system EU ETS (Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein, Islandia) i terytoriów zamorskich UE;
 • możliwość importu towarów objętych CBAM ograniczoną do podmiotów ze statusem upoważnionego zgłaszającego. Upoważniony zgłaszający umarza certyfikaty CBAM corocznie do 31 maja w ilości odpowiadającej emisjom wbudowanym w zaimportowane towary. W okresie przejściowym (od 1 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) obowiązki importera ograniczają się wyłącznie do obowiązków sprawozdawczych;
 • zakres emisji wbudowanych podlegający kalkulacji opłaty CBAM obejmujący emisje bezpośrednie oraz emisje pośrednie (z wyłączeniem towarów objętych rekompensatami kosztów pośrednich);
 • zakres przepływów handlowych ograniczony do importu, przy czym wyłączenia dotyczą towarów o niewielkiej wartości (150 EUR na przesyłkę);
 • ustanowienie rejestru CBAM zgłaszającego upoważnionych w formie standaryzowanej elektronicznej bazy danych, zawierający dane dotyczące certyfikatów CBAM tych zgłaszających, natomiast w oddzielnej sekcji rejestru – informacje na temat operatorów instalacji w krajach trzecich;
 • przed zakończeniem okresu przejściowego (do końca 2025 roku) przedstawienie przez Komisję sprawozdania w celu oceny możliwości rozszerzenia zakresu CBAM o emisje pośrednie dla produktów objętych rekompensatami kosztów pośrednich, uwzględnienie emisji z transportu importowanych towarów, rozszerzenie o kolejne produkty narażone na ryzyko ucieczki emisji (w szczególności chemikalia organiczne i polimery) oraz ich prekursory, wraz z harmonogramem stopniowego rozszerzenia CBAM o wszystkie sektory objęte EU ETS do 2030 roku. W stosownych przypadkach sprawozdaniom Komisji ma towarzyszyć wniosek ustawodawczy wraz ze szczegółową oceną skutków;
 • przynajmniej rok przed zakończeniem okresu przejściowego przedstawienie przez Komisję sprawozdania ze wskazaniem, które produkty z dalszych łańcuchów wartości towarów powinien objąć CBAM;
 • co dwa lata od zakończenia okresu przejściowego przedstawienie przez Komisję oceny skuteczności CBAM w przeciwdziałaniu ryzyku ucieczki emisji w przypadku towarów produkowanych w Unii z przeznaczeniem na eksport do państw trzecich, które nie stosują EU ETS lub podobnego mechanizmu ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Gdy zostanie stwierdzone ryzyko ucieczki emisji, Komisja powinna przedstawić wniosek ustawodawczy adresujący ten problem w sposób zgodny z zasadami WTO i uwzględniający dekarbonizację instalacji unijnych.

Efektywność energetyczna

W lipcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w celu dostosowania dotychczasowego celu redukcji emisji z celami pakietu Fit for 55. Propozycje określają ambitniejszy, wiążący unijny cel w zakresie efektywności energetycznej do 2030 roku oraz zwiększenie rocznego obowiązku oszczędności energii dla wszystkich państw członkowskich. Nowy przepis dotyczący zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” obejmuje obowiązek uwzględnienia rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej przy podejmowaniu decyzji politycznych i inwestycyjnych w systemach energetycznych i sektorach nieenergetycznych, w tym w zakresie mieszkań socjalnych. Zgodnie z procedurą legislacyjną zarówno Parlament Europejski, jak i Rada UE przyjęły swoje stanowiska w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej. Toczą się trójstronne negocjacje pomiędzy instytucjami unijnymi. Najważniejsze kwestie sporne dotyczą poziomu ambicji wiążącego unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do zużycia energii końcowej i pierwotnej oraz orientacyjnych krajowych wkładów w osiągnięcie celów w zakresie efektywności energetycznej.

Dyrektywa gazowa (Dyrektywa 2009/73/WE)/Rozporządzenie gazowe (Rozporządzenie 715/2009)

Komisja Europejska przedstawiła 15 grudnia 2021 roku wnioski ustawodawcze mające na celu obniżenie emisyjności unijnego rynku gazu poprzez ułatwienie upowszechnienia odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym biometanu i wodoru. Komisja zaproponowała przepisy tworzące rynek wodoru. Nowelizacji podlegają dyrektywa gazowa 2009/73 oraz rozporządzenie gazowe 715/2009 poprzez przyjęcie nowych dyrektyw i rozporządzenia ws. wspólnych zasad dla wewnętrznych rynków gazów odnawialnych i ziemnego oraz wodoru – odpowiednio [COM(2021) 803] i [COM(2021) 804]. Projekt jest przedmiotem prac Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego. W Radzie UE kluczowe prace nad projektami rozpoczęły się w drugiej połowie 2022 roku i będą kontynuowane w 2023 roku. Głosowanie na sesji plenarnej PE planowane jest na I kwartał 2023 roku.

Główne elementy zakresu regulacji pakietu to:

 • wsparcie rozwoju sektora gazów niskoemisyjnych i odnawialnych oraz ograniczenie rabatów taryfowych związanych z bezpieczeństwem dostaw w zakresie LNG i magazynów;
 • wsparcie dostępu gazów niskoemisyjnych i odnawialnych do rynku i sieci;
 • utworzenie rynku wewnętrznego wodoru i zmiany w zakresie rynku wewnętrznego gazu/wszystkich gazów opartych na metanie (gaz ziemny, gazy odnawialne, gazy syntetyczne);
 • wzmocnienie współpracy, w tym w zakresie rozwoju sieci (między sektorami i operatorami oraz geograficznie);
 • regulacja kontraktów długoterminowych;
 • wzmocnienie pozycji konsumentów na rynku;
 • funkcje nadzorcze Komisji.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu (2017/1938)

W ramach wniosku ustawodawczego zmieniającego przepisy rozporządzenia gazowego (rozporządzenie 715/2009) Komisja Europejska zaproponowała zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu (rozporządzenie 2017/1938). Główne elementy podlegające zmianie dotyczą: regionalnego obowiązku zapasowego; kompensacji w ramach klauzuli solidarności; dobrowolnego mechanizmu umożliwiającego Operatorom Systemów Przesyłowych wspólne zakupy zapasów strategicznych. Zakres zmian legislacyjnych będzie jednak ulegał analizie z uwagi na opisane poniżej regulacje z obszaru bezpieczeństwa, które częściowo pokrywają się przedmiotowo z pierwotną propozycją legislacyjną Komisji Europejskiej.

Europejski Zielony Ład (EZŁ)

Rozporządzenie TEN-E: w dniu 3 czerwca 2022 roku w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2022/869 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Zakończono wsparcie finansowe dla nowych projektów infrastruktury dotyczących gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wprowadzono obowiązkowe kryterium „zrównoważenia” dla wszystkich projektów wspólnego zainteresowania (PCI). W okresie przejściowym (do 31 grudnia 2029 roku) możliwe będzie uzyskanie statusu PCI dla projektów wykorzystujących infrastrukturę gazową dostosowywaną na potrzeby wodoru. W zakres rozporządzenia włączono infrastrukturę wodorową. Uwzględniono również składowanie CO2 pod warunkiem jego powiązania z transgranicznym transportem. W odniesieniu do inteligentnych sieci gazowych możliwe będzie wspieranie innowacyjnych i cyfrowych rozwiązań. Fizyczne modernizacje sieci gazowych (physical upgrades) będą dozwolone, jeśli są niezbędne do funkcjonowania urządzeń i instalacji do integracji gazów niskoemisyjnych, zwłaszcza odnawialnych.

Nowelizacja dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków (EPBD): w dniu 24 października 2022 roku Rada UE opublikowała projekt zmian odnoszący się do propozycji KE w zakresie nowelizacji Dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Podtrzymuje on odejście od paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia budynków za pomocą kotłów zasilanych paliwami kopalnymi do 2040 roku, skracając zarazem możliwość publicznego wsparcia dla wymiany tego typu kotłów do 1 stycznia 2025 roku (o 2 lata w stosunku do bazowego projektu). Wpłynie to negatywnie na możliwość wykorzystania gazu ziemnego w nieruchomościach. W 2022 roku Parlament Europejski nie wypracował stanowiska w zakresie omawianej nowelizacji Dyrektywy.

Dyrektywa IED: w dniu 5 kwietnia 2022 roku KE opublikowała projekt rewizji dyrektywy PE i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych [COM(2022)156 final]. Projekt zmiany IED ma na celu osiągnięcie głębokiej transformacji przemysłowej oraz dalsze ograniczanie emisji zanieczyszczeń pochodzących z dużych instalacji przemysłowych. Opublikowany przez KE projekt nie został rozszerzony o sektor poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Jednocześnie, zgodnie z projektem, Komisja Europejska mogłaby modyfikować listę sektorów objętych IED, przyjmując akty delegowane.

Akt delegowany ws. szczegółowych zasad produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO): 20 maja 2022 roku KE przekazała do konsultacji projekt uzupełniającego aktu delegowanego dot. szczegółowych zasad produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego, który uzupełnia projekt Dyrektywy RED III. Ma on określać wymogi dotyczące odnawialnej energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji odnawialnych paliw transportowych, pozwalające uznać te paliwa za w pełni odnawialne.

Pakiet „Fit for 55"

W 2022 roku Komisja Europejska kontynuowała prace nad opublikowanym w dniu 14 lipca 2021 roku pakietem „Fit for 55”. Jest to pakiet legislacyjny dot. klimatu i energii, który ma ułatwić osiągnięcie celu, jakim jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Pakiet składa się z 13 wniosków ustawodawczych. Część z nich stanowi nowe obszary regulacji, część stanowi zmianę istniejących już przepisów. Pakiet „Fit for 55” będzie wymuszał działania transformacyjne po stronie kluczowych sektorów gospodarki, w tym producentów, dostawców, oraz odbiorców paliw kopalnych. Szacuje się, że uzgodnienia dot. zaproponowanych w pakiecie „Fit for 55” propozycji legislacyjnych potrwają do trzech lat. Inwestycje związane z wykorzystaniem gazów będą musiały umożliwiać mieszanie gazu ziemnego z gazami odnawialnymi lub niskoemisyjnymi, aby sprostać celom redukcyjnym dotyczącym gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń, prawdopodobnie jeszcze przed 2030 rokiem.

Projekt dyrektywy w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (ETD): projekt [COM(2021) 563 final] aktualizuje obowiązujące stawki opodatkowania produktów energetycznych. Proponowane jest, aby stawki dla paliw kopalnych zostały w istotny sposób podniesione. W projekcie przewidziano m.in. wzrost minimalnego poziomu opodatkowania gazu ziemnego mającego zastosowanie jako paliwo do ogrzewania w zastosowaniu gospodarczym. Projekt zakłada, że Państwa Członkowskie będą miały swobodę wprowadzania w życie zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania przewidzianych w dyrektywie, po spełnieniu określonych warunków. Ulgi podatkowe nie powinny być jednak niższe niż minimalne poziomy opodatkowania określone w Załączniku I do ETD, w szczególności w zakresie kogeneracji, wykorzystywania produktów energetycznych jako paliwa do ogrzewania i energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe czy do lokalnego publicznego transportu pasażerskiego.

Mechanizm dostosowania cen na granicach, z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM): 13 grudnia 2022 roku, w ramach negocjacji trójstronnych między Parlamentem Europejskim, Radą UE oraz Komisją Europejską, osiągnięto wstępne porozumienie ws. ostatecznego kształtu rozporządzenia ustanawiającego mechanizm dostosowania cen na granicach, z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM). Porozumienie nie zostało jeszcze formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Zgodnie z porozumieniem, ustanawia się mechanizm wprowadzających odpłatność za emisje gazów cieplarnianych „wbudowane” w towary importowane do UE z krajów trzecich. CBAM mają zostać objęte emisje gazów zawartych w towarach wymienionych w aneksie I do projektu. W pierwszej fazie, towarami objętymi CBAM mają być m.in. energia elektryczna, cement, żelazo, stal, nawozy, aluminium oraz wodór.CBAM ma objąć emisje dwutlenku węgla, podtlenku azotu oraz perfluorowęglowodorów ze wskazanych towarów.

CBAM ma być zachętą do wprowadzenia systemów handlu uprawnieniami do emisji w państwach trzecich. W szczególności pozbawienie wyłączenia spod CBAM państw wspierających nowe jednostki wytwórcze zasilane paliwami kopalnymi emitujące więcej niż 550g CO2 /kWh może pozbawić zachęt do inwestycji w jednostki kogeneracyjne zasilane paliwem gazowym w państwach trzecich. Zmniejszanie liczby darmowych uprawnień do emisji w systemie EU ETS może wpłynąć niekorzystnie na warunki konkurencyjne produkcji towarów objętych CBAM, których producenci są kontrahentami Orlen. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN za rok 2022 128 4 | OTOCZENIE W rezultacie może dojść do spadku podaży na paliwa dostarczane przez Orlen. Wejście rozporządzenia w życie przewidziano na 1 października 2023 roku z okresem przejściowym, podczas którego importerzy będą podlegać tylko obowiązkom raportowania. Pełne wdrożenie rozporządzenia ma nastąpić w roku 2026.

Rewizja Dyrektywy ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii (EU ETS)

Rewizja Dyrektywy ws. promowania energii ze źródeł odnawialnych (RED)

Projekt rozporządzenia ws. wykorzystania odnawialnych i niskoemisyjnych paliw w transporcie morskim

Rewizja rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych

Rewizja Dyrektywy ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR)

Rozporządzenie ustanawiające Społeczny Fundusz Klimatyczny

Rozporządzenie delegowane 2022/1214 w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu

Obszar bezpieczeństwa

RePowerEU: 8 marca 2022 roku KE przedstawiła Komunikat ws. REPowerEU [COM(2022) 108], a 18 maja 2022 roku opublikowała Plan jego realizacji [COM(2022) 230]. Zakłada on m.in. dywersyfikację dostaw gazu do UE i utworzenie EU Energy Platform dla wspólnych zakupów gazu, LNG i wodoru; szybsze odejście od paliw kopalnych i przyspieszenie transformacji energetycznej; oszczędzanie energii oraz zwiększenie promocji OZE (w tym nowe propozycje wartości celów unijnych); priorytetowe finansowanie OZE; zwiększenie odporności poprzez aktualizację planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej oraz umowy solidarnościowe.

Rozporządzenie magazynowe

Rozporządzenie wykonawcze ws. magazynowych celów pośrednich na 2023 rok

Rozporządzenie w sprawie skoordynowanych środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz

Tymczasowa składka solidarnościowa

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2576 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zwiększenia solidarności dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, wiarygodnym poziomom odniesienia cen i transgranicznej wymianie gazu

Rozporządzenie Rady (UE) ustanawiające mechanizm korekty rynku w celu ochrony obywateli i gospodarki przed nadmiernie wysokimi cenami (2022/0393)

Dyrektywa REPower

Rozporządzenie Rady UE ustanawiające ramy dla przyspieszenia wdrażania energii z odnawialnych źródeł (2022/2577)

Projekt rozporządzenia ws. wprowadzenia rozdziałów REPower EU do KPO

Pakiety sankcyjne

Rozporządzenie ws. ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym

Plan szybkiego zmniejszenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych i przyśpieszenia zielonej transformacji

Projekty zmian w regulacjach europejskich REPowerEU, w ramach których Komisja proponuje podniesienie unijnego celu na 2030 roku w zakresie efektywności energetycznej z 9% do 13% oraz w zakresie udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto z 40% do 45%. Przedstawiono Platformę Energetyczną UE, umożliwiającą dobrowolne wspólne zakupy gazu, LNG i wodoru poprzez łączenie popytu, optymalizację wykorzystania infrastruktury i koordynację docierania do dostawców. Ponadto zostanie rozważone opracowanie mechanizmu wspólnych zakupów, na mocy którego będą negocjowane i zawierane kontrakty na zakup gazu. Dodatkowo proponuje się m.in. wprowadzenie przez państwa członkowskie uproszczonych procedur administracyjnych dla OZE, strategię mającą na celu podwojenie mocy fotowoltaicznej do 2025 roku i zainstalowanie 600 GW do 2030 roku, zwiększenie produkcji biometanu, przyspieszenie wykorzystania wodoru: zwiększenie do 2025 roku mocy produkowanych elektrolizerów do 17,5 GW.

Rozwiązanie problemu wysokich cen energii: rozporządzenie Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 roku w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii wprowadza przepisy unijne mające ustabilizować sytuację na rynku energii elektrycznej oraz zapewnić państwom członkowskim dodatkowe fundusze na interwencje w zakresie wsparcia odbiorców narażonych na wzrost cen energii. Przepisy obejmują zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w UE, pułap cenowy sprzedaży energii elektrycznej dla wytwórców energii z technologii inframarginalnych na poziomie 180 EUR/MWh, a także nałożenie opłaty solidarnościowej na przedsiębiorstwa w sektorze naftowym, gazowym, węglowym i rafineryjnym osiągające w wyniku kryzysu „nadmiarowe” zyski.

Grupa ORLEN stale analizuje nowe regulacje wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu i dostosowuje swoje modele biznesowe. Ambitna agenda Strategii ORLEN2030 jest strategią wykorzystania szans i możliwości wynikających z transformacji gospodarczej Europy, której celem jest osiągnięcie zobowiązań Porozumienia Paryskiego i realizacji Agendy 2030 ONZ.

Ryzyka regulacyjne do 2030 roku z podziałem na sześć segmentów biznesowych Grupy ORLEN.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf