Podsumowanie
2022 roku

Ubiegły rok był przełomowy w historii Grupy ORLEN. Połączenie z Grupą LOTOS i PGNiG pozwoliło nam wejść do grona największych firm energetycznych w Europie, a zaktualizowana strategia do 2030 roku wytyczyła długofalowe kierunki rozwoju zintegrowanego koncernu. Zamierzamy w pełni wykorzystać przewagi wynikające ze skali oraz różnorodności naszego biznesu.

W perspektywie obowiązującej strategii na inwestycje przeznaczymy łącznie około 320 mld zł. Dzięki nim dokonamy transformacji energetycznej regionu, ale także podwoimy zyski, konsekwentnie budując wartość dla akcjonariuszy. Ma to szczególne znaczenie w czasie wojny toczącej się za wschodnią granicą Polski. W jej obliczu nie tylko okazaliśmy solidarność, ale także po raz pierwszy w historii skutecznie zrezygnowaliśmy z wykorzystywania rosyjskich surowców. Udało nam się tego dokonać zachowując stabilność wszystkich rynków, na których jesteśmy kluczowym dostawcą paliw. To kolejny dowód na to, że jako koncern jesteśmy gotowi na zmiany i potrafimy efektywnie wykorzystywać związane z nimi szanse.

Więcej
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Kluczowe wyniki 2022

278

mld PLN

Przychody

46,9

mld PLN

EBITDA LIFO

33,6

mld PLN

Zysk netto

BBB +

Rating Agencji Fitch

11,5

mld PLN (3,50 PLN/akcję)

Dywidenda za 2021 rok

A3

Rating Agencji Moody's

Koncern multienergetyczny

W listopadzie 2022 roku ORLEN sfinalizował proces połączenia z Grupą PGNiG, a trzy miesiące wcześniej z Grupą LOTOS.

Tym samym powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 mln klientów.

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku

  Znaczący operator wydobycia gazu

  • Utrzymanie poszukiwań i stabilnego poziomu wydobycia gazu w Polsce
  • Inwestycje we wzrost wydobycia w Norwegii
  • Atrakcyjne międzynarodowe portfolio aktywów

  Sprawdzony dostawca gazu w regionie

  • Zabezpieczenie nowych kontraktów na dostawy LNG do Polski
  • Rozwój floty własnych i wyczarterowanych statków gazowych

  Operator niskoemisyjnych i efektywnych kosztowo rafinerii

  • Redukcja emisji przy wykorzystaniu CCUS oraz projektów efektywności energetycznej
  • Wdrożenie programu doskonałości operacyjnej na poziomie całej Grupy
  • Maksymalizacja korzyści z szerokiego i międzynarodowego portfela aktywów rafineryjnych

  Lider produkcji biopaliw w Europie Środkowej

  • Ambitny wzrost w wolumenie produkcji biopaliw
  • Budowa szerokiego portfela produktowego poprzez inwestycje w instalacje HVO i bioetanolu

  Producent zaawansowanych i specjalistycznych wyrobów petrochemicznych

  • Zwiększenie udziału produktów zaawansowanych i specjalistycznych w portfelu produktowym, dzięki m.in. projektom w partnerstwach
  • Wzrost udziału pochodnych olefin
  • Maksymalizacja zysków petrochemicznych (np. z krakingu, FCC)

  Operator rozbudowanego portfela aktywów zielonej petrochemii

  • Budowa organizacji zakupowej ukierunkowanej na pozyskiwanie surowców bio i alternatywnych
  • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej przerób surowców bio i alternatywnych
  • Rozwój recyklingu chemicznego (gospodarka obiegu zamkniętego)

  Operator niskoemisyjnych elektrowni gazowych

  • Rozbudowa jednostek CCGT bilansujących polski system elektroenergetyczny i zastępujących wysokoemisyjne elektrownie i elektrociepłownie węglowe

  Operator zmodernizowanej i rozbudowanej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu

  • Opracowanie rozwiązań optymalnych przyłączeń OZE do sieci dystrybucji energii elektrycznej
  • Uzasadniona operacyjnie i kosztowo modernizacja sieci gazowej
  • Rozbudowa przyłączeń źródeł gazu (w tym biogazownie i biometanownie)

  Gwarant stabilnych dostaw energii przy wykorzystaniu technologii SMR

  • Rozwój i eksploatacja reaktorów typu SMR w ramach partnerstw
  • Monitorowanie rynku technologii SMR w zakresie rozwiązań dekarbonizacji ciepła przemysłowego i komunalnego

  Regionalny lider zielonej transformacji z szerokim portfelem OZE

  • Rozwój aktywów morskiej energetyki wiatrowej, zwłaszcza w basenie Morza Bałtyckiego
  • Realizacja inwestycji z zakresu lądowej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki oraz energetyki wodnej

  Znaczący producent biogazu w Europie Środkowej

  • Rozbudowa portfela biogazowni i biometanowni
  • Wsparcie budowy lokalnego łańcucha wartości biogazu poprzez zarządzanie centralną bazą surowcową i integrację rozproszonych aktywów

  Zintegrowany producent odnawialnego wodoru dla przemysłu oraz transportu

  • Budowa aktywów produkcyjnych i dystrybucyjnych dla odnawialnego wodoru
  • Rozwój technologii produkcji i wykorzystania wodoru (waste to hydrogen i technologii produkcji paliw syntetycznych)

  Wiodący dostawca energii w regionie

  • Wiodący dostawca produktów energetycznych na rynku środkowoeuropejskim inwestujący w przyszłościowe nowe obszary mobilności, takie jak paliwa alternatywne i elektromobilność
  • Wdrożenie ambitnej międzynarodowej strategii elektromobilności z naciskiem a rynki polski, czeski i niemiecki

  Maksymalizacja wartości aktywów

  • Maksymalizacja wartości aktywów w celu utrzymania wysokich zwrotów i finansowania transformacji
  • Doskonałość operacyjna poprzez rozwinięcie kompetencji i wprowadzanie wiodących rozwiązań na wszystkich rynkach

  Multienergetyczny lider z ofertą zorientowaną na potrzeby klientów

  • Zaspokojeie w zintegrowany sposób potrzeb paliwowych, energetycznych i zakupowych klientów z użyciem m.in. kanałów cyfrowych
  • Budowa oferty w oparciu o potencjał Grup ORLEN, ENERGA i PGNiG

Cele operacyjne redukcji emisji Grupy ORLEN

Cele do 2030

-25%

absolutnej ilości emisji w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia

-40%

intensywności emisji w segmencie energetyki

-15%

intensywności emisji (NCl)

Cele do 2050

NetZero

dla zakresów emisji 1, 2, 3 zgodnie z porozumieniem paryskim

Filary zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej.

Napędzamy przyszłość odpowiedzialnie, dbając o zrównoważony rozwój i ograniczając nasz wpływ na zmiany klimatyczne.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf