Zarządzanie ryzykiem

Kapitały:

Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

Organizacja i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w 2022 roku nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. W oparciu o Politykę i Procedurę Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Grupa ORLEN prowadzi bieżący monitoring i ocenę ryzyk, podejmując działania mające na celu minimalizację wpływu i ograniczenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Zgodnie z powyższymi regulacjami w ORLEN funkcjonuje Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością, które koordynuje proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym na wszystkich poziomach organizacji. Za zarządzanie ryzykiem w spółkach Grupy ORLEN odpowiadają Zarządy poszczególnych spółek.

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM – Enterprise Risk Management) jest narzędziem wspierającym skuteczność realizacji celów operacyjnych oraz strategicznych. Zapewnia informację na temat zidentyfikowanych ryzyk i wspiera skuteczne zarządzanie nimi.

Kluczowe role w Systemie Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym.

Grupa ORLEN prowadzi bieżący monitoring i ocenę ryzyka oraz podejmuje działania mające na celu minimalizację jego wpływu na sytuację finansową.

Ocena ryzyka przez obszary biznesowe w ORLEN i Spółkach Grupy ORLEN realizowana jest cyklicznie w ramach procesów samooceny ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych. Kluczowym jej celem jest aktualizacja wyceny ryzyka, uwzględniając zweryfikowanie adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych. Za jej przeprowadzenie odpowiadają właściciele procesów i ryzyk w oparciu o zajmowane stanowisko i zakres odpowiedzialności.

Ocena ryzyka obejmuje ocenę istotności każdego z ryzyk w odniesieniu do trzech stanów:

 • stanu, gdyby nie zostały wprowadzone mechanizmy kontrolne w odniesieniu do danego ryzyka (ocena ryzyka brutto),
 • stanu istniejącego przy obecnie funkcjonujących mechanizmach kontrolnych w ramach danego ryzyka (ocena ryzyka netto). Dokonanie oceny ryzyka netto wymaga przeprowadzenia testów działania mechanizmów kontrolnych ograniczających oceniane ryzyko zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Spółkę w ramach Procedury ERM opracowanej na podstawie Polityki ERM przyjętej przez Zarząd Spółki.
 • stanu pożądanego (akceptowalnego) przez biznes - ocena ryzyka docelowego.

Po zakończeniu procesu oceny ryzyka oraz testowania mechanizmów kontrolnych Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza otrzymuje raport przedstawiający najistotniejsze ryzyka w ocenie obszarów biznesowych. Ryzyka w ORLEN i Spółkach Grupy ORLEN zostały zdefiniowane w oparciu o wspólny model, a następnie uszczegółowione na poziomie poszczególnych procesów biznesowych i realizowanych celów strategicznych.

W 2022 roku w ramach corocznego procesu samooceny ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych

 • w ORLEN przeprowadzono ocenę 629 ryzyk poprzez przetestowanie 1 027 mechanizmów kontrolnych w 195 procesach biznesowych.
 • W spółkach Grupy ORLEN dokonano oceny 222 ryzyk oraz przetestowano 723 mechanizmy kontrolne w 89 procesach.

W roku 2022 systemem ERM objęte były:

 • ORLEN,
 • Anwil S.A.,
 • Grupa ORLEN Lietuva,
 • Grupa ORLEN Unipetrol,
 • ORLEN Deutschland GmbH,
 • ORLEN Paliwa Sp. z o.o.,
 • ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

W ramach przyjętego w Grupie ORLEN Modelu Ryzyk Korporacyjnych wszystkie zidentyfikowane ryzyka klasyfikowane są według następujących kategorii:

 • RYZYKA STRATEGICZNE – ryzyka bezpośrednio powiązane z celami strategicznymi i odnoszące się do konkretnych działań oraz poziomów ich spełnienia.
 • RYZYKA PROJEKTOWE – zdarzenia lub okoliczności, które w razie wystąpienia mogą mieć negatywny wpływ na realizację przynajmniej jednego z celów projektu. Ryzyka te podlegają bieżącej ocenie podczas prowadzonych prac projektowych.
 • RYZYKA PROCESOWE / OPERACYJNE – identyfikowane w ramach działalności biznesowej; pozwalają efektywnie zarządzać procesami. Ryzyka te są oceniane corocznie w ramach procesu samooceny przez właścicieli biznesowych.

W każdej z tych kategorii dane ryzyko korporacyjne może występować w różnych procesach. Stąd też zaprezentowana poniżej tabela klasyfikacji przedstawia przykładowe ryzyka należące do danej kategorii występujące w różnych procesach biznesowych.

Klasyfikacja ryzyk oraz procesów wraz z mechanizmami kontrolnymi w ramach funkcjonowania ERM.

Ryzyka dotyczące BHP, bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa operacji związanych z towarami niebezpiecznymi.

ORLEN2030 / ORLEN Net-Zero 2050: redukcja emisji w celu poprawy jakości powietrza i ograniczania globalnego ocieplenia.

Integracja ryzyk transformacji energetycznej w systemie zarządzania ryzykiem korporacyjnym ORLEN

Ryzyka transformacji energetycznej

Ryzyka klimatyczne

Ryzyka środowiskowe

Pozostałe ryzyka – pozafinansowe

Ryzyka w zakresie zagadnień społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu mogą występować w 3 głównych kategoriach ryzyk (strategiczne, projektowe, procesowe/operacyjne) w Grupie ORLEN.

Opis ryzyk, sposobów ich mitygacji oraz tendencji rozwoju ryzyk dla powyższych zagadnień przedstawia zestawienie poniżej.

Ryzyka społeczne

Ryzyka pracownicze

Ryzyka poszanowania praw człowieka

Ryzyka BHP i bezpieczeństwa procesowego

Ryzyka przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf