Słownik pojęć finansowych i branżowych

A

ARA

Porty ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia)

B

BARYŁKA

Jednostka objętości cieczy używana głównie w handlu ropą naftową i przemyśle naftowym. 1 baryłka ropy naftowej (1 bbl) = 42 galony amerykańskie = 158,96832 litra.

BIOETANOL

Alkohol etylowy otrzymywany z biomasy lub biodegradowalnych odpadów.

BOE

Ang. barrel of oil equivalent = baryłka ekwiwalentu ropy naftowej.

C

CACM

Capacity Allocation and Congestion Management

CEE

region Europy Środkowej i Wschodniej

CERT PSE

Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe PSE

CJI

Centralna Jednostka Inwestycyjna

CLS

Notowanie ropy Candian Light Sweet w Edmonton, w prowincji Alberta.

CNG

Ang. compressed natural gas – sprężony gaz ziemny.

CO2 e/MJ

Jednostka emisji gazów cieplarnianych.

CODO / COCO

Stacja paliw będąca własnością Spółki, prowadzona przez ajenta (ang. Company Owned Dealer Operated) / Stacja paliw będąca własnością Spółki i prowadzona przez nią (ang. Comany Owned Company Operated) Stacje własne – ang. Company Owned Dealer Operated / Company Owned Company Operated.

CORE

region powstały z połączenia regionów CEE i CWE

CORE CCR

Core Capacity Calculation Region

CWE

region Europy Centralno-Zachodniej

D

DES

Formuła Delivery ex ship, sprzedający LNG zapewnia dostarczenie statku z surowcem do portu wybranego przez kupującego.

DESTYLACJA

Metoda rozdzielania fizycznego mieszanin ciekłych, w której wykorzystywane jest zjawisko różnic temperatur wrzenia poszczególnych komponentów w mieszaninie poddawanej rozdzielaniu.

Dług netto

Długoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje + krótkoterminowe kredyty i pożyczki - środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Dług netto / EBITDA

Dług netto do EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto, skorygowany o wyłączenia zgodnie z definicjami poszczególnych składników z umów kredytowych.

DOFO / DODO

Stacja paliw będąca własnością ajenta i prowadzona na zasadzie umowy franszyzy (ang. Dealer Owned Franchnisee Operated) / Stacja paliw będąca własnością ajenta i prowadzona przez niego (ang. Dealer Owned Dealer Operated).

DYFERENCJAŁ

Liczony na bazie rzeczywistego udziału przerobionych rop. Notowania spot.

Dźwignia finansowa netto

Dług netto / kapitał własny x 100%

E

EBIT

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej.

EBITDA

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

EEX

Ang. European Energy Exchange AG – Europejska Giełda Energii w Niemczech.

EIA

Ang. Energy Information Administration – Administacja Informacji Energetycznej w USA.

EMS

Energy Management Systems

ENS

wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny. Wyrażony w MWh na rok, stanowi sumę iloczynów mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu jej trwania. Obejmuje przerwy krótkie, długie oraz bardzo długie, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i bez uwzględnienia tych przerw

ENTSO-E

Europejska Organizacja Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej

EU ETS

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji.

EV

pojazdy elektryczne (ang. electric vehicles)

F

FBA

Flow-Based Allocation

FBA MC

Flow-Based Market Coupling

FNM

Full Network Model

FOB

Formuła Free on board, sprzedający LNG zapewnia dostarczenie surowca na zbiornikowiec w porcie załadunkowym.

FSRU

Typ pływającej jednostki (ang.Floating Storage Regasification Unit) zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG, a także do świadczenia usług dodatkowych.

G

GHG

Gazy cieplarniane (ang. Greenhouse Gases) – gazowe składniki atmosfery mające zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej, które mają wpływ na efekt cieplarniany.

GK PSE

Grupa Kapitałowa PSE

Główna lokalizacja organizacji

Centrala z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

GRI Standards

Global Reporting Initiative Standards

H

HENRY HUB

Hub / obszar cenowy w Stanach Zjednoczonych.

HSEQ

Health and Safety, Environment and Quality

HVO

Instalacja uwodornienia olejów roślinnych.

HYDROKRAKING

Katalityczny kraking surowców węglowodorowych w obecności wodoru. Proces ten podnosi uzyski produktów lekkich z ropy naftowej.

HYDROODSIARCZANIE

Proces usuwania związków siarki w wyniku kontaktu surowca z wodorem na złożu katalizatora w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia.

I

ICE

Ang. Intercontinental Exchange - giełda specjalizująca się w handlu energią i surowcami.

ICT

Information Communication Technology

IEC

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission)

IK

infrastruktura krytyczna

IoT

Internet of Things

IP DSR

Interwencyjny Program DSR

IRiESP

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

IT

Information Technology

J

JWCD

Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane

K

Kapitał pracujący (ujęcie bilansowe)

Zapasy + należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe.

Kapitał pracujący netto

Należności z tyt. dostaw i usług + zapasy - zobowiązania z tyt. dostaw i usług.

KATALIZATOR

Substancja, która przyspiesza (inicjuje) oczekiwaną reakcję chemiczną

KE

Komisja Europejska

KMB

Kilometr bieżący.

Kooptymalizacja

jednoczesny zakup energii oraz rezerw

KPMG

Kawernowy podziemny magazyn gazu

KRAKING

Termiczna lub katalityczna przemiana ciężkich lub złożonych węglowodorów w produkty lekkie i koks, co powoduje wzrost wydajności uzysku lekkich produktów z ropy naftowej.

KSE

krajowy system elektroenergetyczny, zwany również systemem elektroenergetycznym

KSH

Kodeks Spółek Handlowych

L

LIP

Local Implementation Project

LNG

Ang. liquefied natural gas – skroplony gaz ziemny

Lokalizacje ZKO PSE

lokalizacje zamiejscowych komórek organizacyjnych w Warszawie, Radomiu, Katowicach, Poznaniu oraz w Bydgoszczy

M

MBO

zarządzanie przez cele (ang. Management by Objectives, MBO) – metoda zarządzania opisana po raz pierwszy w 1954 przez Petera Druckera w jego książce Praktyka zarządzania

MED STRIP

Notowanie ropy Brent.

MMR

Ang. Micro Modular Reactor – mikro, modułowy reaktor jądrowy.

MODELOWA MARŻA OLEFINOWA

Liczona wg formuły: przychody (100% Produkty = 0,85*Etylen*54% + 0,92*Propylen*28% + 0,84*Glikole*9% + 0,81*Butadien*6% + 0,8*Tlenek Etylenu*3%) minus koszty (100% Wsad = 100% Nafta); ceny produktów wg notowań.

MODELOWA MARŻA PETROCHEMICZNA

Liczona wg formuły: przychody ze sprzedaży produktów (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

MODELOWA MARŻA RAFINERYJNA

Liczona wg formuły (do dnia 31.07.2022): przychody ze sprzedaży produktów (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Olej napędowy + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot. Liczona wg formuły (od dnia 01.08.2022).: przychody (93,6% Produkty = 33% Benzyna + 48% Diesel + 13% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: 98% ropa Brent + 2% gaz ziemny). Notowania rynkowe spot.

MONOMERY

Cząsteczki tego samego lub kilku różnych związków chemicznych o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji powstają polimery; etylen i propylen.

MW

megawat

MWe

Megawat energii elektrycznej.

MWt

Megawat energii cieplnej.

N

Nakłady Inwestycyjne / CAPEX

Zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z kapitalizacją kosztów finansowania zewnętrznego.

NBP

Ang National Balancing Point – hub / obszar cenowy w Wielkiej Brytanii.

NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCG

Ang. NetConnect Germany GmbH & Co. KG – hub / obszar cenowy w Niemczech.

NCI

Net Carbon Intensity (intensywność emisji netto)

NCI

Ang. Net Carbon Intensity – współczynnik emisji netto ze sprzedanych produktów energetycznych mierzony w gCO2 e/MJ dla zakresów emisji 1,2,3.

NCR

Narodowy Cel Redukcyjny – wskaźnik określający minimalną wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej lub wodoru, stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii, rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub zużytych przez ten podmiot na potrzeby własne, oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, sprzedanej odbiorcy końcowemu lub zużytej przez ten podmiot na potrzeby własne.

NCW

Narodowy Cel Wskaźnikowy – wskaźnik określający minimalny udział biokomponentów w danym roku kalendarzowym w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych wprowadzanych na rynek lub zużywanych na potrzeby własne.

NEMO

Nominated Electricity Market Operator.
Podmiot wyznaczony przez Prezesa URE albo właściwy organ regulacyjny w innym państwie członkowskim do wykonywania zadań związanych z Jednolitym łączeniem Rynków Dnia Następnego lub Dnia Bieżącego.

NGL

Ang. natural gas liquids – gaz składający się z cięższych niż metan molekuł: etanu, propanu, butanu, izobutanu itp.

nJWCD

jednostka wytwórcza niebędąca jednostką wytwórczą centralnie dysponowaną

Nm3

Normalny metr sześcienny gazu.

NN

najwyższe napięcia

nN

niskie napięcia

O

ODM

Obszarowa Dyspozycja Mocy

ODWIERTY NETTO

Liczba odwiertów skorygowana o udziały innych partnerów.

OECD

Ang. Organisation for Economic Cooperation and Development – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

OPEC

Ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową.

ORed

obiekty redukcji

ORM

Operacyjna Rezerwa Mocy

OSD

Operator systemu dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

OSP

operator systemu przesyłowego, zwany również: operatorem

OT

Operational Technology

OTC

Nieregulowany rynek pozagiełdowy (ang. Over The Counter Market) na którym transakcje zawierane są bezpośrednio między uczestnikami rynku, bez prowizji. Na rynku brak jest instytucji nadzorującej. Handel prowadzony jest przez całą dobę z wyjątkiem weekendów.

OZE

odnawialne źródła energii

P

PEC

Prosumencka Chmura Energii (ang. Prosumer Energy Cloud)

PEM

pole elektromagnetyczne

Platforma XBID

Informatyczna platforma handlowa transgranicznego Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego, opierająca się na centralnym systemie informatycznym połączonym z lokalnymi systemami transakcyjnymi NEMO i Operatorów Systemów Przesyłowych, umożliwiająca Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego.

Płynność bieżąca

Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe

Płynność szybka

(aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe

PMG

Podziemy magazyn gazu.

POLIMERY

Substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami; polietylen i polipropylen.

PRSP

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” zwany też „Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej” sporządzany jest przez Operatora Sytemu Przesyłowego na okres 10 lat. PRSP jest dokumentem kierunkowym, zawiera plan zamierzeń inwestycyjnych w zakresie sieci przesyłowej o charakterze modernizacyjno-rozwojowym, których realizacja przyczynia się do poprawy warunków technicznych i ekonomicznych pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. PRSP uwzględnia strategiczne krajowe cele rozwoju sektora elektroenergetycznego oraz regulacje i plany unijne w zakresie rozwoju połączeń transgranicznych. PRSP na etapie sporządzana podlega konsultacjom z zainteresowanymi stronami i jest uzgadniany z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

PZI

Plan zamierzeń inwestycyjnych PSE

R

RCC

Regionalne Centra koordynacyjne (ang. Regional Coordination Centres)

RCM

Reliability Centered Maintenance

RCN

Regionalne Centrum Nadzoru

RDB

rynek dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market)

RDN

rynek dnia następnego (ang. Day Ahead Market)

Rentowność sprzedaży brutto

Zysk przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży x 100%

Rentowność sprzedaży netto

Zysk netto / przychody ze sprzedaży x 100%

RM

rynek mocy

ROA

Zysk netto/aktywa ogółem x 100%

ROACE

Zysk operacyjny po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto).

ROACE LIFO

Zysk operacyjny wg LIFO po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto).

ROC

regionalne centrum operacyjne (ang. Regional Operation Center)

ROE

Zysk netto/kapitał własny x 100%

RSCI

regionalne centra koordynacji i nadzoru (ang. Regional Security Coordination Initiatives)

S

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

SCED

Security Constrained Economic Dispatch

SCUC

Security Constrained Unit Commitment

SDAC

Jednolite łączenie Rynków Dnia Następnego (Single Day-Ahead Coupling). Proces, w ramach, którego złożone zlecenia są kojarzone jednocześnie z alokacją międzyobszarowych zdolności przesyłowych.

SE

Stacja elektroenergetyczna

SIDC

Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego (Single Intra-Day Coupling).
Proces, w ramach, którego złożone zlecenia są kojarzone w sposób ciągły, a jednocześnie alokowane są międzyobszarowe zdolności przesyłowe.

SMR

Ang. Small Modular Reactor – technologia małych, modułowych reaktorów jądrowych o mocy do 300 MW.

SN

średnie napięcia

SOGL

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (ang. System Operation Guideline)

SOGL

System Operation Guidelines

Spółka

PSE

SRO

Szczegółowy Regulamin Organizacyjny

SSLNG

Rynek LNG małej skali (ang. Small-scale liquefied natural gas).

SwePol

połączenie Polska-Szwecja

Szybkość obrotu majątku

Przychody ze sprzedaży / średni stan aktywów

Szybkość obrotu należności

Średni stan należności z tytułu dostaw i usług netto / przychody netto ze sprzedaży x 365 dni

Szybkość obrotu zapasów

Średni stan zapasów / przychody ze sprzedaży x 365 dni

Szybkość obrotu zobowiązań

Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług/koszt własny sprzedaży x 365 dni

T

T1 PSER

Ang. Tier1 Process Safety Events Rate = liczba zdarzeń o dużych skutkach w związku z uwolnieniem substancji do otoczenia x 1 000 000 / ilość roboczogodzin.

T2 PSER

Liczba zdarzeń o mniejszych skutkach w związku z uwolnieniem substancji do otoczenia x 1 000 000 / ilość roboczogodzin.

TGE

Towarowa Giełda Energii S.A.

THE

Ang. Trading Hub Europe – hub / obszar cenowy w Niemczech.

TPA

Zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci energii lub gazu. Oznacza ona możliwość wykorzystania sieci lokalnego dostawcy energii lub gazu w celu dostarczenia klientowi energii lub gazu zakupionych u innego sprzedawcy.

TRR

wskaźnik wypadkowości (ang. Total Recordable Rate) = międzynarodowy wskaźnik wypadkowości w przedsiębiorstwach: (ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów dla których odnotowano absencję chorobową w danym okresie / liczbę roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym okresie) x 1 000 000

TRR

Ang. Total Recordable Rate = międzynarodowy wskaźnik wypadkowości w przedsiębiorstwach wyznaczany w następujący sposób: (ilość wypadków przy pracy w danym okresie/liczbę roboczogodzin przepracowanych w tym okresie) x 1 000 000.

TSO

transmission system operator

TSR

całkowita stopa zwrotu (total shareholder return)

TTF

Ang. Title Transfer Facility – hub / obszar cenowy w Holandii

U

UE

Unia Europejska

UPSTREAM

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza węglowodorów.

URAL RDAM (URAL CIF ROTTERDAM)

Notowanie ropy Ural w Rotterdamie.

URE

Urząd Regulacji Energetyki

URE

Urząd Regulacji Energetyki.

V

VISBREAKING

Proces termicznego rozkładu gudronu, czyli oleju ciężkiego będącego pozostałością procesu destylacji próżniowej ropy naftowej. W wyniku procesu destylacji mieszaniny poreakcyjnej uzyskuje się frakcje benzynowe i oleju napędowego. Powstały w trakcie procesu gaz jest oddzielany i po oczyszczeniu z zawartości związków siarki wykorzystany jako paliwo technologiczne do podgrzewania surowca (ropy) w procesach rafinacji.

W

WCD

wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej

WĘGLOWODORY

Związki organiczne zbudowane z węgla i wodoru. Ropa naftowa i gaz ziemny są mieszaninami węglowodorów.

WIBOR

ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.

WKB

Wskaźnik Kultury Bezpieczeństwa jest liczony jako suma: iloczynu wartości procentowej realizacji celu dla całkowitego wskaźnika wypadkowości TRR (wskaźnika wypadkowości TRR spółki z kontraktorami) osiągniętej przez daną spółkę oraz wartości 0,7 (wagi poziomu wypadkowości w WKB); iloczynu wartości procentowej realizacji celu dla wskaźnika zgłaszania i realizacji zagrożeń WZZ osiągniętej przez daną spółkę oraz wartości 0,3 (wagi poziomu zgłaszania zagrożeń w WKB).

WN

wysokie napięcia

WTI

Notowanie ropy West Texas Intermediate.

Wycena zapasów tzw. efekt LIFO

Grupa ORLEN wycenia zapasy w sprawozdaniach finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) według metody średnio ważonego kosztu wytworzenia lub ceny nabycia. Zgodnie z zapisami MSSF wycena zapasów wg LIFO nie jest dopuszczana do stosowania i w efekcie nie jest stosowana w obowiązującej polityce rachunkowości i tym samym w sprawozdaniach finansowych Grupy ORLEN. W związku z tym tendencja wzrostowa cen ropy wpływa pozytywnie, a spadkowa negatywnie, na raportowane wyniki. Z tego względu w niniejszym sprawozdaniu zaprezentowano dodatkowo wyniki operacyjne wg wyceny zapasów metodą LIFO, co pozwala wyeliminować powyżej opisany wpływ zmian cen ropy naftowej na wyniki Grupy ORLEN. Wyniki operacyjne wg wyceny zapasów metodą LIFO są kalkulowane głównie w spółkach produkcyjnych, w tym: w ORLEN, Grupie ORLEN Unipetrol, Grupie ORLEN Lietuva, Grupie ORLEN Południe i w Grupie ORLEN Oil.

WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA

Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.

WZ

Walne Zgromadzenie

X

XBR

dwustronny redispatching

Z

Zmiana kapitału pracującego (ujęcie cash flow)

Zmiana stanu należności + zmiana stanu zapasów + zmiana stanu zobowiązań.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf