Emisje do powietrza

Kapitały:
GRI:
sdgs:

Emisje Grupy ORLEN za lata 2019-2022

Obliczenia zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi GHG Protocol z wykorzystaniem wytycznych  branży oil & gas.1 Dane i informacje wspierające asercję emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2 i 3 były historyczne, a w niektórych przypadkach szacowane.

Dla Zakresu 1 w przypadku wielkości emisji bezpośrednich dla instalacji objętych raportowaniem w ramach systemów handlu emisjami przyjęto wartości emisji obliczone i zadeklarowane w ramach EU ETS oraz TIER w celu zachowania spójności raportowania.

W Zakresie 2 obliczenia wykonano  dwoma metodami: location-based oraz market-based. W przypadku metody location–based wykorzystano wskaźniki emisji specyficzne dla danego kraju natomiast w przypadku metody market-based użyto wskaźniki publikowane przez konkretnych sprzedawców. W przypadku braku publikacji wskaźnika przez sprzedawcę przyjęto średni wskaźnik dla kraju (jak w metodzie location-based).

Rodzaje gazów cieplarnianych uwzględnionych w obliczeniach: CO2, N2O, CH4, HFC.

Wyniki skonsolidowano na podstawie kryterium kontroli operacyjnej, włącznie z:

  • Rafineria Gdańska Sp. z o.o., dla której ORLEN nie jest jednostką sprawującą kontrolę operacyjną, lecz jest ona uwzględniana w księgach i raportach finansowych ORLEN S.A.

Granice organizacyjne emisji gazów cieplarnianych:

  • Grupa ORLEN wraz ze spółkami byłej Grupy Lotos.
  • Nie uwzględniono spółek byłej Grupy PGNiG. Ślad węglowy spółek byłej Grupy PGNiG jest w trakcie obliczeń, wyniki emisji GHG dla Grupy ORLEN z uwzględnieniem spółek byłej Grupy PGNiG zostaną opublikowane najpóźniej w grudniu 2023 r.

Obliczenia emisji GHG wykonano za rok 2022, przeprowadzono rekalkulację roku bazowego (2019) oraz lat 2020-2021 ze względu na włączenie spółek byłej Grupy LOTOS w granice organizacyjne Grupy ORLEN. Rekalkulacje wykonano na podstawie dostępnych danych. Spółka Rafineria Gdańska, jako następca prawny LOTOS Asfalt i Rafinerii Gdańskiej przed konsolidacją nie była w stanie przekazać wszystkich danych dotyczących Zakresu 3 za lata 2019-2021 . Obliczenia zostały przeprowadzone w Zakresie 1, 2 oraz 3.

1Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Natural Gas and Oil Industry wydany przez API (American Petroleum Institute) edycja 2, Petroleum industry guidelines for reporting greenhouse gas emissions wydany przez IPIECA, API, IOGP edycja 2.

Emisja gazów cieplarnianych w ORLEN3

Emisja wszystkich gazów cieplarnianych w ORLEN wynosi 8 319 879 Mg, co w przeliczeniu na ekwiwalent COstanowi 8 321 593 Mg eCO2. Dane ilustruje poniższa tabela.

Emisje CO2 w ramach EU ETS

Emisje do powietrza

  • 11.3.1

Zarządzanie tematem istotnym: emisje do powietrza

Monitorowanie wielkości emisji substancji do powietrza realizowane jest poprzez pomiary okresowe i pomiary ciągłe emisji, dzięki czemu dotrzymanie określonych w pozwoleniach środowiskowych limitów emisji jest kontrolowane na bieżąco. Monitorowanie parametrów odbywa się z zastosowaniem metodyk referencyjnych przez akredytowane laboratoria. Największy udział w emisji do powietrza z instalacji spółek Grupy ORLEN mają: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla oraz pył. Emisje te powstają głównie w wyniku spalania paliw przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz w procesach technologicznych instalacji rafineryjnych i chemicznych. Ponadto występują emisje lotnych związków organicznych (LZO) oraz inne charakterystyczne dla prowadzenia procesów technologicznych, wśród nich m.in. emisja trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) oraz niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza (HAP).

  • 11.3.2

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi

Łączna emisja wszystkich substancji do powietrza, w tym dwutlenku węgla, dla Grupy ORLEN w 2022 roku wyniosła 20,2 mln Mg.

Szacowana łączna emisja SO2, NOx, CO i pyłów do powietrza wyniosła w roku 2022 dla Grupy ORLEN niespełna 41 tys. Mg, a CO2 ponad 20 mln Mg, w tym głównie emisje w ramach EU ETS.

Poniższe dane ilustruje tabela dotycząca wielkości emisji poszczególnych substancji emitowanych do powietrza przez wszystkie spółki Grupy ORLEN [tony].

W związku z włączeniem w struktury Grupy ORLEN spółek dawnej Grupy PGNiG, w ramach segmentów prowadzonej działalności, pojawił się w 2022 roku nowy segment: Gaz.

Dane dotyczące emisji z poszczególnych segmentów ilustruje poniższa tabela.

W grupie pozostałych substancji emitowanych przez instalacje spółek Grupy ORLEN znajdują się lotne związkiorganiczne (LZO). Wielkość emisji tych substancji wyniosła w 2022 roku 10 559 Mg . Wielkość emisji substancji stanowiących trwałe zanieczyszczenia organiczne (Persistant Organic Pollutants) wyniosła 0,04 Mg, a substancji stanowiących niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza (Hazardous Air Pollutants) - 780,3 Mg.

Dla porównania, w poniższej tabeli przedstawiono emisję LZO, POP oraz HAP wyłącznie dla spółek dawnej Grupy PGNiG i Grupy LOTOS za cały 2022 rok.

  • 11.2.3

Redukcja emisji gazów cieplarnianych
Zostaną podjęte działania, aby wskaźnik był raportowany w kolejnych latach.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf