Ochrona bioróżnorodności

Kapitały:
GRI:
sdgs:
 • 11.4.1

Zarządzanie tematem istotnym: bioróżnorodność

Zarówno ORLEN, jak i pozostałe spółki z Grupy ORLEN dokładają wszelkiej staranności, by prowadzona przez nie działalność nie wpływała bezpośrednio i pośrednio na lokalną różnorodność biologiczną, bądź w przypadku zidentyfikowania takiego wpływu – był on jak najmniejszy, lokalny i podjęte zostały każdorazowo działania minimalizujące i renaturyzujące.

Temat ochrony bioróżnorodności został zdefiniowany w Grupie ORLEN jako istotny, w związku z tym w 2022 roku rozpoczęto projekt mający na celu opracowanie Polityki bioróżnorodności dla całej Grupy.

Główne obiekty produkcyjne i administracyjne Grupy ORLEN znajdują się poza obszarami chronionymi, także nie spełniają wymagań kwalifikujących ich jako istotne dla ichtiofauny (obszar morski), przez co nie wpływają na spójność i integralność tych obszarów, tym samym na zmianę warunków siedliskowych i gatunki chronione.

 • 11.4.2

Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane na obszarach lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi.

ORLEN S.A. – Płock

Zakład Produkcyjny ORLEN S.A. jest zlokalizowany w Płocku, w województwie mazowieckim i obejmuje ok. 12,3 km2 powierzchni. Głównymi strumieniami jego działalności jest produkcja rafineryjna i petrochemiczna.  W promieniu do 10 km od granic terenu zakładu zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody: 4 rezerwaty przyrody, 2 parki krajobrazowe, 2 obszary chronionego krajobrazu, 5 zespołów przyrodniczo krajobrazowych, 5 obszarów Sieci Natury 2000. Na uwagę zasługuje obszar o nazwie „Dolina Środkowej Wisły” (kod PLB140004) mającego status obszaru specjalnej ochrony ptaków. Zgodnie z obowiązującym dla tego obszaru Planem Zadań Ochronnych, wprowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie jako akt prawa miejscowego, ochronie podlegają gatunki 26 ptaków, wpisanych częściowo na Czerwoną Listę IUCN. Są to np. orzeł bielik, nurogęś, derkacz.

ANWIL S.A. – Włocławek

Zakład produkcyjny ANWIL S.A. jest zlokalizowany we Włocławku, w województwie kujawsko-pomorskim i obejmuje ok. 5,5 km2 powierzchni. Głównymi strumieniami jego działalności jest produkcja chemiczna, m.in. dla branży rolniczej i petrochemicznej. W promieniu do 10 km od granic terenu zakładu zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody: 1 rezerwat przyrody, 1 obszar chronionego krajobrazu, 3 obszary Sieci Natury 2000. Na uwagę zasługuje obszar o nazwie „Włocławska Dolina Wisły” (kod PLH040039) mającego status specjalnego obszaru ochrony siedlisk. Zgodnie z obowiązującym dla tego obszaru Planem Zadań Ochronnych, wprowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jako akt prawa miejscowego, ochronie podlegają siedliska o wysokiej wartości przyrodniczej takie jak łęgi, świeże łąki, grądy oraz 7 gatunków zwierząt np. wydra, łosoś atlantycki, minóg, boleń. 

ENERGA Wytwarzanie S.A.

Obiekty energetyki wodnej spółki lokalizowane są na obszarach ptasich i siedliskowych sieci Natura 2000, znajdują się także w obrębie Obszarów Chronionego Krajobrazu oraz w Parkach Krajobrazowych. Spółka minimalizuje wpływ obiektów wodnych na bioróżnorodność rzek i jezior, m.in. poprzez budowę przepławek, partycypację w zarybianiu rzek i jezior, współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzenia badań naukowych nad wybranymi gatunkami ryb, a także poprzez prowadzenie monitoringu poinwestycyjnego w przypadku farm wiatrowych polegającego na szczegółowych obserwacjach ornitologicznych i chiropterologicznych. Spółka poprzez swoją działalność oddziałuje na 35 obszarów podlegających ochronie: obszary siedliskowe Natura 2000, obszary ptasie Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” wraz z otuliną oraz Słowiński Park Narodowy (otulina). Na wymienionych obszarach chronionych występują gatunki obecne w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, a ich ilość szacuje się na ok 200-500 gatunków. 

Rafineria Gdańska S.A.

Spółka prowadzi swoją działalność na obszarze Żuław Gdańskich na południowym brzegu Martwej Wisły. Najbliżej położone obszary objęte ochroną to oddalony o ok. 800 m obszar Natura 2000 – Ostoja w Ujściu Wisły oraz w odległości ok. 2 km znajduje się obszar specjalny ochrony ptaków Ujście Wisły oraz Rezerwat Przyrody Ptasi Raj. W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w 2014 r. na terenie Rafinerii Grupy Lotos S.A.  i w jej otoczeniu zidentyfikowano 15 stanowisk pięciu siedlisk przyrodniczych objętych przepisami europejskimi oraz polskimi. W wyniku przeprowadzonych badań zinwentaryzowano w sąsiedztwie 14 gatunków roślin chronionych (m.in. stoplamek szerokolistny, mlecznik nadmorski). Odnotowano także obecność dwóch gatunków zamieszczonych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, tj. bóbr europejski oraz wydra europejska. Stwierdzono również występowanie 123 gatunków ptaków, m.in.: bocian biały, błotniak stawowy, sokół wędrowny, żuraw. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono także występowanie 3 zagrożonych i chronionych gatunków ryb słonowodnych (iglicznia, wężynka, babka mała).

 • 11.4.3

Znaczące oddziaływania działań, produktów i usług organizacji na różnorodność biologiczną

Wszystkie prowadzone w Grupie ORLEN inwestycje posiadają zgodne z polskim prawem pozwolenia, a ewentualna ocena ich wpływu na obszary o dużym wskaźniku bioróżnorodności lub obszary chronione oceniana jest przez organy właściwe do wydania decyzji środowiskowych. Odbywa się to poprzez przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000, w tym na chronione siedliska, chronione gatunki roślin i zwierząt. Warunki wydawanych decyzji maksymalnie ograniczają potencjalny wpływ realizowanych przedsięwzięć na obszary chronione, ale także obszary o dużym wskaźniku bioróżnorodności zlokalizowane poza obszarami chronionymi.

Spółki Grupy ORLEN prowadzą działalność w oparciu wydane pozwolenia, które ściśle określają ramy korzystania ze środowiska, w tym oddziaływanie na bioróżnorodność. Warunki tych pozwoleń są dotrzymywane poprzez ścisły monitoring wpływu działalności zakładów na poszczególne komponenty środowiska. Ponadto, spółki Grupy ORLEN inicjują wszelkiego rodzaju działania mające na celu ochronę bioróżnorodności.

Na uwagę zasługują m.in.:

 • prowadzenie monitoringu awifauny zgodnie z wytycznymi uzyskanych decyzji środowiskowych (Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.),
 • wyposażanie kolejnych obiektów w przepławki umożliwiające rybom i innym organizmom wodnym pokonanie stopnia wodnego, jak również partycypacja w zarybianiu rzek i jezior, czy prowadzenie edukacji proekologicznej wśród kontrahentów (Energa Wytwarzanie S.A.),
 • organizowanie zajęć edukacyjnych w ramach Błękitnej Szkoły (Rafineria Gdańska Sp. z o.o.),
 • czy wprowadzane modernizacje procesów, np. zrzutu pochodni, redukujące tym samym poziom emisji zanieczyszczeń (Rafineria Gdańska Sp. z o.o.). 
 • 11.4.4

Siedliska chronione lub przywrócone

 • 11.4.5

Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem

Miejsca głównej działalności Grupy ORLEN - Zakład Produkcyjny ORLEN w Płocku, ANWIL we Włocławku, obiekty Grupy Energa, ORLEN Unipetrol i Spolana - są bogate pod względem przyrodniczym, również w gatunki rzadkie, a nawet chronione prawem polskim i międzynarodowym. Wiele z nich występuje w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Potwierdzili to specjaliści przeprowadzając inwentaryzacje przyrodnicze – obserwacje terenowe flory i fauny, tych terenów. Na uwagę zasługuje fakt, że bardzo często na liście gatunków bytujących wokół zakładów występowały te wrażliwe na jakość środowiska.

 

Mimo przyjętej w Grupie ORLEN praktyki, by lokalizacja nowych inwestycji i infrastruktury nie była zlokalizowana na obszarach chronionych niekiedy jest to jedyna możliwość i nie ma rozwiązań alternatywnych. Tak jest w przypadku m.in. sieci gazowych (Polska Spółka Gazownictwa), czy obiektów energetyki wodnej (Energa Wytwarzanie). Tereny chronione, na których zlokalizowane są instalacje eksploatowane przez wskazane spółki z Grupy ORLEN, bądź przez nie przebiegają, obejmują: obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe/krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu.

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis scharakteryzowanej bioróżnorodności przez poszczególne spółki Grupy ORLEN.

ORLEN – Zakład Produkcyjny w Płocku znajduje się poza obszarami chronionymi, a w najbliższym sąsiedztwie znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jaru Rzeki Brzeźnicy, Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu i otulina Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. 

Działalność spółek dawnej Grupy LOTOS nie jest prowadzona na obszarach chronionych o wysokim wskaźniku bioróżnorodności. Eksploatacja złóż na obszarach morskich (złoże B3 oraz złoże B8) odbywa się w pobliżu obszaru specjalnej ochrony ptaków, jednak działalność ta nie wpływa na zmianę warunków siedliskowych oraz na gatunki chronione, nie wpływa także na spójność i integralność tych obszarów.

Działalność spółki ORLEN Aviation prowadzona jest na obszarach otuliny Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz specjalnego obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020.

Obiekty energetyki wodnej należące do Energa Wytwarzanie S.A. zlokalizowane są na obszarach ptasich i siedliskowych sieci Natura 2000, znajdują się także w obrębie Obszarów Chronionego Krajobrazu oraz w Parkach Krajobrazowych. Spółka minimalizuje wpływ obiektów wodnych na bioróżnorodność rzek i jezior, m.in. poprzez budowę przepławek, zarybianie, współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzenia badań naukowych nad wybranymi gatunkami ryb, a także poprzez prowadzenie monitoringu poinwestycyjnego w przypadku farm wiatrowych polegającego na szczegółowych obserwacjach ornitologicznych i chiropterologicznych.

Spółka poprzez swoją działalność oddziałuje na 35 obszarów podlegających ochronie: obszary siedliskowe Natura 2000, obszary ptasie Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” wraz z otuliną oraz Słowiński Park Narodowy (otulina). Na wymienionych obszarach chronionych występują gatunki obecne w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, a ich ilość szacuje się na ok 200-500 gatunków.

Działalność Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. w zakresie prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Narwi”. Spółka zgodnie z wytycznymi posiadanych decyzji prowadzi monitoring awifauny na obszarze składowiska.

W 2022 roku na terenie składowiska zaobserwowano gatunki ptaków wpisane na Czerwoną Listę ptaków Polski:

 • batalion, 
 • łęczak (ptaki krytycznie zagrożone),
 • rybitwa czarna, 
 • świergotek polny (ptaki narażone na wyginięcie); 
 • w okresie lęgowym zaobserwowano siedlisko lęgowe 2 par świergotka polnego;
 • wśród awifauny odpoczywającej – zaobserwowano 21 osobników kulika wielkiego (zagrożony wyginięciem),
 • do 10 osobników świstuna (krytycznie zagrożony),
 • rożeńca (krytycznie zagrożony),
 • wśród ptaków migrujących zaobserwowano: rybitwę czarną i świergotka polnego oraz bataliona i łęczaka.

Działalność spółki ex PGNiG Oddział w Pakistanie zlokalizowana jest w odległości ok. 80 km od Parku Narodowego w Kirthar, na terenie którego zaobserwowano gatunki zwierząt umieszczone na liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, m.in.: orzeł przedni (golden eagle), prinia zwyczajna (graceful prinia), orzeł cesarski (imperial eagle), szpak/pasterz różowy (rosy starling), świergotek polny (tawny pipit), pliszka srokata (white browed pied wagtail), trąbkouszek beludżystański (Balochistan Pygmy Jerboa), łuskowiec indyjski (Indian pangolin), hiena pręgowana (stripped hyena).

ANWIL S.A. prowadzi działalność w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 – Włocławska Dolina Wisły PLH040039 oraz obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnej Wisły PLB040003. Przeprowadzona w 2018 roku inwentaryzacja przyrodnicza dla terenu Zakładu ANWIL S.A. oraz jego okolic wykazała obecność kilkunastu gatunków chronionych, w tym jeden gatunek flory.

Spółka Rafineria Gdańska prowadzi swoją działalność na obszarze Żuław Gdańskich na południowym brzegu Martwej Wisły. Najbliżej położone obszary objęte ochroną to oddalony o ok. 800 m obszar Natura 2000 – Ostoja w Ujściu Wisły oraz w odległości ok. 2 km znajduje się obszar specjalny ochrony ptaków Ujście Wisły oraz Rezerwat Przyrody Ptasi Raj.

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. wprowadza ciągłe modernizacje swoich procesów, np. zrzutu pochodni, redukując tym samym poziom emisji zanieczyszczeń. Do działań wspierających bioróżnorodność i gatunki zagrożone wyginięciem można zaliczyć ochronę sokoła wędrownego - budka lęgowa zawieszona została w 2008 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” na kominie elektrociepłowni Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. i od 2013 roku obserwowane są w niej lęgi ptaków – również online. Rafineria Gdańska Sp. z o.o. we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu uczestniczy w ekologicznym projekcie „Kierunek Bałtyk”. W ramach projektu przeprowadzone były działania związane z ochroną bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, w tym zagrożonego gatunku morświna, zwanego „bałtyckim delfinem” i foki szarej. Duży nacisk położono także na edukację ekologiczną oraz rozpowszechnianie wiedzy o problemie obecności plastiku i mikroplastiku w Morzu Bałtyckim. W zajęciach edukacyjnych Błękitnej Szkoły w 2022 roku wzięło udział ok. 15 tys. uczniów.

W edukacyjnych zajęciach plenerowych na terenie Pomorza wzięło udział ok. 13 tys. osób. Miejscem, w którym koncentruje się lokalna bioróżnorodność i gdzie stwierdzono gatunki rzadkie i chronione jest Martwa Wisła. W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w 2014 roku na terenie Rafinerii Grupy Lotos S.A. i w jej otoczeniu zidentyfikowano 15 stanowisk pięciu siedlisk przyrodniczych objętych przepisami europejskimi oraz polskimi. W wyniku przeprowadzonych badań zinwentaryzowano w sąsiedztwie 14 gatunków roślin chronionych (m.in. stoplamek szerokolistny Dactylorhiza majalis, mlecznik nadmorski Glaux maritima, świnka morska Triglochin maritimum, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum. Odnotowano także obecność dwóch gatunków zamieszczonych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, tj. bóbr europejski Castor fiber oraz wydra europejska Lutra Lutra. Stwierdzono również występowanie 123 gatunków ptaków, spośród których 83 należały do taksonów lęgowych i prawdopodobnie lęgowych, a pozostałe 40 gatunków to gatunki przelotne, koczujące i zalatujące z sąsiedztwa. Spośród gatunków lęgowych występują m.in.: bocian biały (C.ciconia), błotniak stawowy (C.aeruginosus), sokół wędrowny (F. peregrinus), żuraw (G. grus), lerka (L.arborea), świergotek polny (A.campestris) i gąsiorek (L.collurio). W trakcie inwentaryzacji stwierdzono także występowanie 3 zagrożonych i chronionych gatunków ryb słonowodnych (iglicznia, wężynka, babka mała).

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - w 2022 roku wydano dla niej 7 decyzji środowiskowych, w których teren planowanych inwestycji przebiega przez obszary chronione lub znajduje się w odległości 500 m od nich.

Działalność Spółki GEOFIZYKA Toruń S.A. powoduje krótkotrwałe i bezpośrednie oddziaływanie na bioróżnorodność tylko podczas realizacji danego przedsięwzięcia. Obszary chronione występujące w pobliżu prowadzonych przedsięwzięć to: Rezerwat Lupa, obszar Natura 2000: PLH180054 Lasy Sieniawskie, PLH080063 Bory Babimojskie, PLH080002 Rynna Jezior Obrzańskich, PLB300011 Pojezierze Sławskie, PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, Park krajobrazowy: Dolina Baryczy, Natura 2000: PLB020001 Dolina Baryczy, PLH020041 Ostoja nad Baryczą; Natura 2000: PLH020001 Chłodnia w Cieszkowie, Rezerwat Przyrody: Stawy Milickie, Natura 2000: Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007; Natura 2000: Dolny Dunajec PLH120085, Biała Tarnowska PLH120090, Natura 2000: PLH240028 Walaszczyki w Częstochowie, Otulina Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą; Natura 2000: Dolina Mogielnicy PLH300033, Ostoja Wielkopolska PLH300010, Będlewo - Byczyny PLH300039, Ostoja Rogalińska PLB300017, Wielkopolski Park Narodowy; Otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Grupa ORLEN podejmuje szereg działań na rzecz bioróżnorodności i wspierania gatunków chronionych. Są to między innymi: przystąpienie do projektu odbudowy populacji sokoła wędrownego (ORLEN, ANWIL, UNIPETROL, Rafineria Gdańska), ochrona gatunku bociana białego w Polsce (Grupa Energa), działania na rzecz zachowania pszczoły miodnej (ORLEN, dawna Grupa LOTOS, ORLEN Eko, UNIPETROL), wysiewanie łąk kwietnych (ORLEN, ENERGA, ORLEN Laboratorium, ORLEN KolTrans, ORLEN Południe), sadzenie lasów (ORLEN, ORLEN KolTrans, ORLEN Lietuva), rekultywacja gruntów i składowisk, także w celach sportowych i rekreacyjnych (Energa, PGNIG TERMIKA), zbieranie odpadów i sprzątanie świata (ORLEN, ANWIL, ORLEN Eko, ORLEN Południe) oraz wiele mniejszych inicjatyw mających znaczący wpływ na zachowanie bioróżnorodności i edukację ekologiczną lokalnych społeczności.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf