Odpady

Kapitały:
GRI:
sdgs:
 • 11.5.1

Zarządzanie tematem istotnym: odpady

 • 11.5.2

Wytwarzanie odpadów i znaczące oddziaływania związane z odpadami

 • 11.5.3

Zarządzanie znaczącymi oddziaływaniami związanymi z odpadami

Grupa ORLEN wdraża Program Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). W tym celu konsoliduje działania wewnątrz Grupy ORLEN związane z recyklingiem i zagospodarowaniem odpadów w kierunku wysokomarżowych produktów i energii poprzez m.in. wdrożenie technologii do recyklingu polimerów o zainstalowanej wydajności 300 tys. ton do 2030 roku.

Gospodarka w obiegu zamkniętym jest działaniem zmierzającym do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

ORLEN realizuje różne projekty i programy, których celem jest wykorzystanie surowców alternatywnych i odpadowych. Wśród projektów tych wyróżnić można:

 • PPIGOZ – projekt intensyfikacji wykorzystania surowców odpadowych w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego, który koncentruje się na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców z tworzyw sztucznych. Został on zainicjowany w czerwcu 2020 roku i równolegle rozwijany w ścisłej koordynacji z ORLEN Unipetrol w ramach inicjatywy „Spolu-Razem”. Głównymi celami projektu są między innymi: wielkoprzemysłowe wdrożenie oraz „wpięcie” przetwórstwa odpadowych tworzyw sztucznych metodami recyklingu chemicznego w ORLEN w klasyczny ciąg rafinacji ropy naftowej dla kierunku petrochemicznego, szczególnie polimerowego, uzyskanie nowych produktów, nowej marży, a tym samym nowych rynków zbytu dla polimerów cyrkularnych, w tym LDPE, realizacja polityki pro-środowiskowej zmierzającej do osiągnięcia celów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz wkład w osiągnięcie nowych poziomów recyklingu, dekarbonizacja produkcji petrochemicznej (w zakresie produktów końcowych). W roku 2022 trwały prace realizacyjne w ramach projektu w poszczególnych strumieniach, takich jak:
  • Badania i Rozwój (B+R),
  • Rozwój i Technologia,
  • Sprzedaż i Rynek,
  • Otoczenie zewnętrzne organizacje.
 • COMBO – projekt, który zakłada zagospodarowanie wszystkich części składowych odpadów komunalnych, poprzez implementację odpowiednio wyskalowanych technologii pod strukturę morfologiczną odpadów. W ramach projektu realizowane będą następujące technologie:
  • Piroliza tworzyw sztucznych jako surowiec do procesów rafineryjnych i petrochemicznych,
  • Termiczna obróbka odpadów, np. zgazowanie w kierunku produkcji wodoru i energii,
  • Biogazownie wykorzystujące biogaz do produkcji energii elektrycznej lub jako biopaliwo (biowodór).

W 2022 roku zrealizowano m.in. poniższe zadania:

 • Przeprowadzono konsultacje z Doradcą Technicznym na temat sortowni odpadów.
 • Zakończono prace nad raportem dotyczącym wsadu dla Instalacji Zgazowania, Pirolizy i Sortowni Odpadów.
 • Rozpoczęto analizę prawną dotyczącą możliwości zakupu gruntu pod budowę instalacji COMBO.
 • Dokonano analizy gruntu przewidzianego pod budowę instalacji COMBO pod kątem środowiskowym, w wyniku której nie stwierdzono przeciwskazań dla budowy przedmiotowej instalacji.

Koncern realizuje także wyżej wspomniany projekt, wpisujący się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pod nazwą Blue Bridge, który pozwoli na zmniejszenie wolumenu surowej wody pobieranej z Wisły o około 25 procent. Ponadto, będzie miał wpływ na jakość wody w Wiśle, ponieważ oprócz zmniejszonego poboru wody, także Wodociągi Płockie będą wprowadzać do rzeki mniej ścieków komunalnych. Projekt Blue Bridge zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie transport doczyszczonych ścieków do ujęcia wody Zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku, skąd przetransportowane będą i wykorzystywane w procesach technologicznych. W roku 2022 podpisane zostały stosowne porozumienia w tym zakresie pomiędzy przedstawicielami ORLEN oraz Miasta Płocka. Inwestycja zostanie oddana do użytku w 2025 roku.

Działania w ramach programu GOZ mają także istotny potencjał dekarbonizacyjny wynikający z faktu, że recykling – zarówno mechaniczny jak i chemiczny – tworzyw sztucznych pozwala oszczędzić znaczne ilości energii i surowców wykorzystanych w procesie wytwórczym.

 • 11.5.4

Odpady wytworzone

 • 11.5.5

Odpady przekazane do odzysku

 • 11.5.6

Odpady skierowane do unieszkodliwienia

Wytworzone w Grupie ORLEN odpady to przede wszystkim odpady z przeróbki ropy naftowej, produkcji chemii organicznej, odpady z energetycznego spalania paliw, szlamy z oczyszczania ścieków przemysłowych, oleje odpadowe oraz odpady poremontowe.

Łączna masa wytworzonych przez spółki Grupy ORLEN odpadów wyniosła w 2022 roku ponad 371 tys. Mg z wyłączeniem odpadów komunalnych. Spośród wytworzonych w minionym roku odpadów 316 tys. Mg zostało przekazanych do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom zewnętrznym, a 18,7 tys. Mg uprawnionym odbiorcom z Grupy ORLEN. Na własnych instalacjach spółki Grupy ORLEN odzyskały blisko 109 tys. Mg odpadów własnych i przejętych od odbiorców zewnętrznych, a unieszkodliwiły 153 tys. Mg.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf