Zarządzanie energią

Kapitały:
GRI:
sdgs:

Wskaźniki z obszaru Energia

Przeliczenia dla wskaźników obejmują aktywa energetyczne należące do Grupy ORLEN. Główne aktywa z podziałem na kraje to:

  • Polska: EC Płock, CCGT Płock i CCGT Włocławek należące do ORLEN; EC ANWIL; EC Trzebinia oraz EC Jedlicze należące do ORLEN Południe; jednostki  wytwórcze należące do Grupy Energa, m.in. Elektrownia Ostrołęka B, odnawialne źródła energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, elektrownie  fotowoltaiczne). Lista aktywów wytwórczych została poszerzona w 2022 roku o jednostki z przyłączonych spółek Grupy LOTOS tj. elektrociepłownia w Rafinerii  Gdańsk oraz Energobaltic, jak również PGNiG tj. jednostki wytwórcze należące do GK TERMIKA.
  • Litwa: EC Możejki.
  • Czechy: jednostki wytwórcze należące do Grupy ORLEN Unipetrol.

Dane dotyczące Grupy ORLEN dla 2022 roku odnoszą się do całego roku, z wyłączeniem dawnej Grupy LOTOS oraz dawnej Grupy PGNiG, dla których obejmują odpowiednio okres od 1 sierpnia oraz od 2 listopada do 31 grudnia 2022 roku, czyli okresy kiedy ww. podmioty są w Grupie ORLEN.

Dla wybranych wskaźników przedstawiono również dane za cały 2022 dotyczące GK PGNiG TERMIKA oraz GK LOTOS z uwzględnieniem odpowiednich spółek. Dane dotyczące Grupy ORLEN za rok 2021 obejmują aktywa należące do Koncernu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

  • 11.1.2

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców

Wskaźnik został obliczony jako różnica, między sumą energii chemicznej zużytej w paliwie, produkcji ze źródeł OZE, których zużycie paliwa nie jest możliwe do wskazania, tj. energii słonecznej, wodnej i wiatrowej oraz zakupów energii z zewnątrz Grupy ORLEN, a sprzedażą energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu na zewnątrz Grupy ORLEN.

Zużycie energii w Grupie ORLEN z uwzględnieniem rodzaju surowca

Zużycie energii w ORLEN z uwzględnieniem rodzaju surowca

Maksymalna osiągalna moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca

Poniżej przedstawiono informacje o maksymalnych osiągalnych mocach brutto, co nie jest jednoznaczne z mocami zainstalowanymi źródeł.

Maksymalna osiągalna moc wytwórcza dla Grupy ORLEN w podziale na główne rodzaje surowca

Maksymalna osiągalna moc wytwórcza dla ORLEN w podziale na główne rodzaje surowca

Poniżej został przedstawiony wskaźnik „Maksymalna osiągalna moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca” za cały 2022 rok dla GK TERMIKA oraz dawnej Grupy LOTOS.

Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródła energii

Wskaźnik został obliczony jako wolumen wytworzonej energii netto w podziale na główne źródło energii pierwotnej.

Ilość energii wyprodukowanej netto w Grupie ORLEN w podziale na główne źródła energii

Ilość energii wyprodukowanej netto w ORLEN w podziale na główne źródła energii

Poniżej został przedstawiony wskaźnik „Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródła energii” za cały 2022 rok dla GK TERMIKA oraz dawnej Grupy LOTOS.

Średnia efektywność generacji mocy elektrociepłowni w podziale na źródła energii i wymogi regulacyjne

Sprawność ogólna została obliczona jako iloraz sumy wolumenów wytworzonej energii netto przez wolumen dostarczonego paliwa, w podziale na główne źródło energii pierwotnej. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej została obliczona jako iloraz  wytworzonej energii elektrycznej netto przez wolumen dostarczonego paliwa na produkcję energii elektrycznej (w przypadku jednostek kogeneracyjnych podział metodą fizyczną, tj. proporcjonalnie do wytworzonych wolumenów energii w podziale na główne źródło energii pierwotnej.

Średnia efektywność generacji mocy elektrociepłowni w podziale na źródła energii

Inwestycje w energię odnawialną ogółem

Ilość energii sprzedanej w podziale na źródła pochodzenia

Poniżej został przedstawiony wskaźnik „Ilość energii sprzedanej w podziale na źródła pochodzenia” za cały 2022 rok dla GK TERMIKA oraz dawnej Grupy LOTOS.

Energia netto wyprodukowana z OZE

We wskaźniku uwzględniono produkcję energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych, fotowoltaiki, biomasy, biogazu oraz elektrowni wodnych. Nie uwzględniono produkcji z ESP Żydowo.

Poniżej został przedstawiony wskaźnik „Energia netto wyprodukowana z OZE” za cały 2022 rok dla GK TERMIKA oraz dawnej Grupy LOTOS.

  • 11.1.8

Główny wskaźnik intensywności emisji gazów cieplarnianych w Grupie ORLEN (GHG) to współczynnik intensywności emisji Net Carbon Intensity (NCI), który wyraża emisyjność na jednostkę sprzedawanej energii (gCO2e/MJ).

Do jego kalkulacji są wliczane wszystkie bezpośrednie emisje (Zakres 1), emisje związane z zakupem energii i ciepła na potrzeby własne (Zakres 2) oraz emisje pośrednie wynikające z użytkowania sprzedawanych produktów (Zakres 3, kategoria 11). Ze współczynnika są odejmowane ilości dwutlenku węgla, wychwyconego dzięki technologiom CCUS zarówno bezpośrednio na aktywach Grupy ORLEN, jak i w postaci usługi dla stron trzecich. Na zawartość energetyczną sprzedawanych produktów składa się sprzedaż w postaci paliw tradycyjnych (ON, benzyna, gaz, etc.), paliw nisko- i zeroemisyjnych (biopaliwa, wodór, biogaz, etc.), energii elektrycznej i cieplnej. Emisje z produkcji produktów petrochemicznych (produktów nieenergetycznych) nie są uwzględnione w kalkulacji współczynnika intensywności emisji NCI.

W obliczeniach są uwzględniane wszystkie gazy cieplarniane zgodnie z metodologią GHG Protocol.

Wartość NCI, jak i osiągniętej redukcji emisji gazów cieplarnianych zostanie obliczony na podstawie śladu węglowego za 2022 rok dla całej organizacji czyli do końca 2023 roku.

  • 11.1.3

Zużycie energii poza organizacją
Zostaną podjęte działania, aby wskaźnik był raportowany w kolejnych latach.

  • 11.1.4

Intensywność zużycia energii

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf