Taksonomia UE

Kapitały:
sdgs:

Ramy regulacyjne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (dalej “Rozporządzenie 2020/852”) wprowadziło obowiązek ujawnienia w Sprawozdaniu nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2022 rok informacji na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu prowadzona działalność kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

Kryteria służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona zostały ustanowione w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/ 2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (dalej “Rozporządzenie 2021/2139”) oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji  (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczegółowych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej (dalej “Rozporządzenie 2022/1214”)1.

Obowiązki ujawnieniowe zostały doprecyzowane w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji (dalej  Rozporządzenie 2021/2178”)2.

1 Rozporządzenie 2021/2139 oraz 2022/1214 określane dalej łącznie jako “Techniczne kryteria kwalifikacji” 
2 Rozporządzenie 2020/852, Rozporządzenie 2021/2139, Rozporządzenie 2022/1214 i oraz Rozporządzenie 2021/2178 określane dalej łącznie jako “Taksonomia”

Skonsolidowane ujawnienia Grupy ORLEN

W niniejszej sekcji ORLEN jako niefinansowa jednostka dominująca prezentuje ujawnienia Grupy ORLEN zgodnie z wymogami Taksonomii. W ujawnieniach za 2021 rok spółka zobowiązana była do przedstawienia udziału procentowego działalności gospodarczej Grupy ORLEN kwalifikującej się do systematyki Taksonomii.

Ujawnienia za rok 2022 po raz pierwszy realizują obowiązek prezentacji, w jakim stopniu działalność Grupy ORLEN jest zrównoważona środowiskowo, czyli wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego ze wskazanych w Rozporządzeniu 2020/852 celów środowiskowych, nie wyrządza szkód pozostałym celom środowiskowym, prowadzona jest zgodnie z minimalnymi gwarancjami oraz spełnia wymogi technicznych kryteriów kwalifikacji. Obowiązek ten obejmuje w szczególności wskazanie udziału procentowego obrotu pochodzącego ze sprzedaży produktów lub usług związanych z działalnością Grupy ORLEN zrównoważoną środowiskowo (dalej też “zgodną z Taksonomią”) oraz udziału procentowego nakładów inwestycyjnych (CapEx) oraz wydatków operacyjnych (OpEx)  odpowiadających aktywom lub procesom związanym z działalnością gospodarczą zrównoważoną środowiskowo (dalej “kluczowe wskaźniki wyników”, “kluczowe wskaźniki”, “KPIs”).

Lista działalności kwalifikujących się do Taksonomii będzie rozbudowywana przez Unię Europejską. Obecnie trwają prace nad technicznymi kryteriami kwalifikacji dla kolejnych czterech celów środowiskowych tj. zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów, co może oznaczać, że inne cele środowiskowe mogą być realizowane przez obecnie kwalifikujące się lub kolejne objęte przez Taksonomię działalności Grupy ORLEN.

Określenie działalności kwalifikujących się do Taksonomii

Zgodnie z Rozporządzeniem 2021/2178 działalność gospodarcza kwalifikuje się do systematyki Taksonomii niezależnie od tego, czy ta działalność gospodarcza spełnia jakiekolwiek lub wszystkie Techniczne kryteria kwalifikacji. Grupa ORLEN dokonała kwalifikacji swojej działalności na podstawie opisu działalności zawartych w Technicznych kryteriach kwalifikacji oraz pomocniczo stosując zawarte w nich kody NACE. Działalności gospodarcze Grupy ORLEN kwalifikujące się do Taksonomii związane są przede wszystkim z celem środowiskowym odnoszącym się do łagodzenia zmian klimatu. Działania wyszczególnione w zestawieniach przedstawionych na końcu niniejszej sekcji Sprawozdania związane są z działalnościami Grupy ORLEN generującymi przychody, działaniami w ramach których ponoszone są nakłady inwestycyjne lub wydatki operacyjne.

Działalności, z którymi nie jest związany przychód, nakłady inwestycyjne ani koszty operacyjne nie podlegają wymogom ujawnieniowym. Również projekty badawczo-rozwojowe, które znajdują się na wczesnym etapie realizacji nie stanowią działalności kwalifikującej się do Taksonomii.
Grupa ORLEN nie kwalifikowała do Taksonomii działalności bezpośrednio związanych z procesami rafineryjnymi, opartymi o paliwa kopalne, ponieważ Taksonomia nie obejmuje działalności związanej z produkcją i sprzedażą paliw. Procesy bezpośrednio związane z produkcją paliw w ocenie Grupy ORLEN również nie podlegają ujawnieniu, gdyż taka działalność nie realizuje i nie ma potencjału w zakresie realizacji celów środowiskowych, w sposób określony w Taksonomii. Przykładem są aktywa związane ze zintegrowanymi instalacjami wodorowymi, jak również inne instalacje i aktywa wykorzystywane do procesów rafineryjnych.

Określenie zgodności działalności zakwalifikowanych do Taksonomii

Proces ustalania zgodności z Taksonomią działalności zakwalifikowanych do Taksonomii w Grupie ORLEN polegał na analizie spełnienia kryteriów istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu, następnie po określeniu działalności spełniających wymagania istotnego wkładu sprawdzona została zgodność z kryteriami nie czynienia poważnych szkód środowiskowych (dalej „DNSH”) w odniesieniu do pozostałych celów środowiskowych. Równocześnie w Grupie ORLEN przeprowadzona została analiza w celu ustalenia, czy Grupa ORLEN spełnia tzw. minimalne gwarancje, czyli czy Grupa ORLEN posiada procedury zapewniające przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących biznesu i praw człowieka (w tym zasad i praw ustanowionych w ośmiu podstawowych konwencjach określonych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy) oraz zasad i praw określonych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka.

Dla niektórych działalności kwalifikujących się, jak na przykład dla nowo budowanych elektrowni gazowych, na obecnym etapie inwestycji nie było możliwe udokumentowanie zgodności tych działalności z Technicznymi kryteriami kwalifikacji, dlatego działalności te prezentowane są jako kwalifikujące się do Taksonomii, ale niezgodne z Taksonomią, co w przyszłości może ulec zmianie.

Istotny wkład 

Taksonomia ustanawia różne kryteria istotnego wkładu dla kwalifikujących się działalności. Grupa ORLEN dokonując analizy oceniała spełnienie ustanowionych dla poszczególnych działalności wymogów. Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób dokonano oceny zgodności spełniania tych kryteriów dla poszczególnych rodzajów działalności: 

1. 4.1. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej, 4.3. Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej, 4.10. Magazynowanie energii elektrycznej, 6.15. Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport drogowy i transport publiczny, 7.6. Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej.

Rozporządzenie 2021/2139 nie wprowadza wymagań w zakresie istotnego wkładu - wystarczające jest prowadzenie działalności wymienionych w tych punktach. Stąd działalności Grupy ORLEN takie jak:

  • produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej (4.1),
  • produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej (4.3),
  • elektrownia szczytowo-pompowa oraz magazyn energii w postaci baterii litowo-jonowych oraz kwasowo-ołowiowych (4.10),
  • infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych oraz punkty ładowania wodoru (6.15),
  • montaż instalacji fotowoltaicznych (7.6),

wnoszą istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu.

2. W zakresie działalności 3.14. Produkcja podstawowych chemikaliów organicznych Rozporządzenie 2021/2139 ustanowiło limity emisji GHG dla kryterium istotnego wkładu. Działalności związane z produkcją chemikaliów organicznych w ramach budowy Kompleksu Olefiny III (3.14) spełnia to kryterium.

3. W zakresie działalności 4.13. Wytwarzanie biogazu i biopaliw wykorzystywanych w transporcie oraz wytwarzanie biopłynów Rozporządzenie 2021/2139 ustanowiło szereg wymogów w ramach kryterium istotnego wkładu, w tym limity emisji GHG. Część inwestycji w Grupie ORLEN związana z produkcją biopaliw zaawansowanych spełnia wymogi istotnego wkładu.

4. Przepisy Taksonomii w zakresie zgodności działalności 4.9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej z wymogami istotnego wkładu nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny i wymagają interpretacji. Grupa ORLEN dokonała interpretacji kryteriów istotnego wkładu wynikających z pkt 4.9 Rozporządzenia 2021/2139 w kontekście wymogów wynikających z art. 3 oraz art. 10 Rozporządzenia 2020/852 które stanowią, że istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu wnosi działalność związana m.in. z dystrybuowaniem energii ze źródeł odnawialnych. Na tej podstawie Grupa ORLEN przyjęła, iż zgodna z Taksonomią jest ta część przychodów, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych, która jest związana z dystrybucją energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł (informacje na temat przyjętego wskaźnika alokacji zamieszczone są w części dotyczącej kluczowych wskaźników wyników oraz zasad rachunkowości).

Dodatkowo w zakresie działalności związanej z dystrybucją energii elektrycznej Rozporządzenie 2021/2139 wskazuje, które elementy infrastruktury mogą zostać uznane jako zgodne. Infrastruktura bezpośrednio związana z odnawialnymi źródłami energii (tj. przyłącza i rozbudowa sieci), infrastruktura elektryczna na potrzeby elektryfikacji transportu, infrastruktura pomiarowa oraz instalacja transformatorów wykorzystywanych w sieciach przesyłu i dystrybucji spełniają wymogi istotnego wkładu i w kluczowych wskaźnikach wyników dotyczących działalności 4.9 uwzględniono ww. części infrastruktury. Biorąc pod uwagę, że niektóre spółki z sektora energetycznego w swoich ujawnieniach zaprezentowały całą działalność związaną z dystrybucją energii elektrycznej jako zgodną z Taksonomią, oczekiwane byłoby, aby Komisja Europejska wydała w tym zakresie stosowną interpretację, tak by zapewnić porównywalność ujawnień w sektorze. Wydana interpretacja może wpłynąć na zakres przyszłych ujawnień.

5. W zakresie działalności 4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych Rozporządzenie 2021/2139 wprowadza kilka alternatywnych kryteriów. Część działalności w zakresie dystrybucji energii cieplnej prowadzonej w Grupie ORLEN jest zgodna z kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego i spełnia wymogi istotnego wkładu.

6. W zakresie działalności 4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii Rozporządzenie ustanawia różne wymagania co do oceny istotnego wkładu w zależności od całkowitej mocy cieplnej instalacji. Do działalności spełniających te kryteria zakwalifikowano instalacje produkujące energię elektryczną o całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie poniżej 2 MW i wykorzystujących gazowe paliwa z biomasy.

Zgodność z kryteriami nie czynienia poważnych szkód (DNSH)

Kryteria DNSH mają na celu zapewnienie, że działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód innym celom środowiskowym. Połączenie kryteriów istotnego wkładu i DNSH ma na celu zapewnienie spójności między celami Taksonomii i uniknięcie sytuacji, w której jeden cel środowiskowy realizowany jest kosztem drugiego.

Kryteria DNSH dotyczące działań przyczyniających się do łagodzenia zmian klimatu obejmują szczegółowe wymagania dotyczące adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich, gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów. Poszczególne kryteria DNSH różnią się w zależności od działalności (oprócz DNSH dla adaptacji do zmian klimatu, gdzie podejście do oceny są dla wszystkich działalności jest co do zasady takie samo).

Grupa ORLEN przeanalizowała kryteria DNSH związane ze wszystkimi rodzajami działalności gospodarczej spełniającej kryteria istotnego wkładu. Analiza ta uwzględniała m.in. ocenę lokalizacji, w których prowadzona jest dana działalność gospodarcza, specyfikę danej działalności gospodarczej oraz mających do niej zastosowanie kryteriów DNSH. Stąd niektóre działalności spełniające kryterium istotnego wkładu, np. elektrownie wodne, oddane do użytku kilkadziesiąt lat temu, ze względu na brak możliwości potwierdzenia spełnienia wymogów DNSH nie zostały uznane za zgodne z Taksonomią.

Zgodność z minimalnymi gwarancjami

Ocena zgodności działalności Grupy ORLEN z minimalnymi gwarancjami została wykonana z uwzględnieniem rekomendacji zawartych w raporcie: Final Report on Minimum Safeguards, opracowanym przez ciało doradcze Komisji Europejskiej - Platformę ds. zrównoważonego finansowania (Platform On Sustainable Finance, dalej jako „Platforma”), biorąc pod uwagę procedury i procesy stosowane przez Grupę ORLEN. Ocena została przeprowadzona w odniesieniu do czterech obszarów tj. praw człowieka, korupcji i przekupstwa, uczciwej konkurencji i opodatkowania.

Stosowanie standardów odpowiedzialnego postępowania jest wpisane w kulturę Grupy ORLEN. Standardy te znajdują swoje odzwierciedlenie w wielu wewnętrznych procedurach i procesach. Podstawowymi politykami Grupy w tym zakresie są takie dokumenty jak: Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej ORLENKodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN czy wdrożona w 2022 roku Polityka ochrony praw człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN.
Działania Grupy ORLEN w obszarze należytej staranności są stale rozwijane i wdrażane w sposób, który pozwala na ich integrację, co ma szczególne znaczenie w związku z przejęciami Grupy LOTOS i Grupy PGNiG dokonanymi w 2022 roku.

Platforma w swojej rekomendacji co do oceny zgodności z minimalnymi gwarancjami podnosi kwestie stwierdzonych naruszeń w poszczególnych obszarach. W okresie, którego dotyczyła ocena, wobec spółki zależnej zostało wydane prawomocne orzeczenie z zakresu ochrony konkurencji, jednak dotyczy ono zachowań sprzed okresu 5 lat i według spółki nie ma żadnego wpływu na ocenę spełniania wymogów w 2022 r. Poza tym nie stwierdzono zgłoszeń w rejestrach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD oraz Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC).Więcej informacji dotyczących poszczególnych obszarów związanych z minimalnymi gwarancjami znajduje się w dedykowanych sekcjach Sprawozdania na temat Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2022 rok.

Kluczowe wskaźniki wyników oraz zasady rachunkowości

Kluczowe wskaźniki wyników zostały obliczone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 2021/2178. W celu obliczenia proporcji obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych zrównoważonych środowiskowo zastosowano te same zasady rachunkowości, które mają zastosowanie do sporządzania skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Grupy ORLEN. Przy kalkulacji wskaźników dla Grupy uwzględniono odpowiednie wyłączenia konsolidacyjne, stosowane w ramach sporządzania sprawozdań finansowych. W prezentacji kluczowych wskaźników wyłączono sprzedaż wewnątrzgrupową i obrót wynikający ze zużycia własnego. Zaznaczyć należy, że żadna część przychodów, CapEx i OpEx nie została policzona podwójnie. Grupa ORLEN prowadzi działalność również poza terytorium Polski. Wszystkie wykonywane działalności poddano ocenie w analogiczny sposób, jak w przypadku działalności prowadzonych na terenie Polski.

W przypadku działalności związanej z dystrybucją energii elektrycznej (działalność 4.9) na podstawie bilansu energii ustalono wskaźnik energii wprowadzonej do sieci i dystrybuowanej pochodzącej ze źródeł odnawialnych i uwzględniając ten wskaźnik określono, jaka część przychodów, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych dotyczy działalności zgodnej. W kluczowych wskaźnikach wyników dotyczących działalności 4.9 uwzględniono również elementy infrastruktury wskazanej w pkt 4.9 Rozporządzenia 2021/2139.

KPI obrotu

Kluczowy wskaźnik wyników związany z obrotem ustalono dzieląc przychody netto ze sprzedaży produktów lub świadczenia usług związanych z działalnością gospodarczą Grupy ORLEN zgodną z systematyką Taksonomii przez skonsolidowane przychody Grupy ORLEN. Jednostka Dominująca Grupy ORLEN sprawowała nadzór nad procesem przygotowania kluczowych wskaźników, weryfikując dane finansowe związane z działalnościami zrównoważonymi środowiskowo, aby nie doszło do podwójnego przypisania jakiejkolwiek wartości do kluczowych wskaźników.

Podstawę do wyliczenia kluczowego wskaźnika obrotu stanowiły skonsolidowane przychody Grupy ORLEN za rok 2022, ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w pozycji Przychody ze sprzedaży, opisane w Notach 13.1, 13.2, 13.3. Kluczowy wskaźnik związany z obrotem został obliczony na podstawie danych finansowych dotyczących sprzedaży odbiorcom zewnętrznym produktów i usług zrównoważonych środowiskowo. Spółka nie prezentuje podziału licznika KPI obrotu na przychody z leasingu i inne przychody ze względu na fakt, że 98,5% przychodów ze sprzedaży w Grupie ORLEN pochodzi z przychodów z tytułu umów z klientami.

Kluczowy wskaźnik związany z obrotem został obliczony na podstawie danych finansowych dotyczących sprzedaży odbiorcom zewnętrznym produktów i usług zrównoważonych środowiskowo. Spółka nie prezentuje podziału licznika KPI obrotu na przychody z leasingu i inne przychody ze względu na fakt, że 98,5% przychodów ze sprzedaży w Grupie ORLEN pochodzi z przychodów z tytułu umów z klientami.

KPI CapEx

Kluczowy wskaźnik związany z nakładami inwestycyjnymi ustalono dzieląc sumę nakładów inwestycyjnych związanych z działalnościami zrównoważonymi środowiskowo przez całkowite nakłady inwestycyjne Grupy ORLEN. W odniesieniu do nakładów inwestycyjnych podstawę do wyliczenia kluczowego wskaźnika stanowiły nakłady inwestycyjne Grupy ORLEN obejmujące zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania wraz z kapitalizacją kosztów finansowania zewnętrznego oraz zmniejszenie z tytułu otrzymanych/należnych kar za nieterminowe wykonanie kontraktu, ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 54 Sprawozdanie na temat Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2022 rok 55 2022 i opisane w Nocie 11 Przychody, koszty, wyniki finansowe, zwiększenia aktywów trwałych.

Różnica pomiędzy wartością CapEx wykazaną w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy ORLEN, a mianownikiem wskaźnika CapEx wynika z ujęcia w mianowniku CapEx zakupionych praw majątkowych (dodatkowe informacje w Nocie 14.2.2 Prawa majątkowe) oraz zwiększenia środków trwałych, wartości niematerialnych i innych aktywów trwałych z tytułu nabycia nowych jednostek (bez wartości firmy) na dzień objęcia kontroli (dodatkowe informacje w Nocie 7.3 Rozliczenie transakcji nabycia akcji i udziałów zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek).

Grupa ORLEN w mianowniku CapEx nie ujmuje otrzymanych nieodpłatnie praw majątkowych oraz Wartości firmy, która zgodnie z MSR 38 nie jest zdefiniowana jako składnik wartości niematerialnych.

W przypadku gdy te same rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne wykorzystywane były także w celu wytwarzania produktów lub usług nie objętych systematyką Taksonomii dokonywano dezagregacji nakładów inwestycyjnych. Ustalając wartość nakładów inwestycyjnych (w liczniku KPI dla danej działalności), wzięto pod uwagę stopień wykorzystania aktywów lub wartości niematerialnych. W przypadku gdy dane aktywa wykorzystywane były do różnych działalności objętych systematyką, wartości związane z nakładami inwestycyjnymi były alokowane do licznika tylko raz.

Tabela 1 – Podział ilościowy licznika dot. nakładów inwestycyjnych na zagregowanym poziomie działalności gospodarczej na występujące w Grupie ORLEN zdefiniowane przez Rozporządzenie 2021/2178 kategorie:

KPI OpEx

Kluczowy wskaźnik związany z wydatkami operacyjnymi ustalono dzieląc sumę wydatków operacyjnych związanych z działalnościami zgodnymi z systematyką Taksonomii przez wydatki ogółem.

W odniesieniu do wydatków operacyjnych podstawę do wyliczenia kluczowego wskaźnika stanowiły wydatki operacyjne Grupy ORLEN obejmujące bezpośrednie nieskapitalizowane koszty dotyczące badań i rozwoju, działań związanych z renowacją budynków, leasingiem krótkoterminowym, konserwacją i naprawami oraz wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą rzeczowych aktywów trwałych. Ustalając bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych wzięto pod uwagę koszty utrzymania, w szczególności koszty konserwacji i naprawy maszyn, koszty materiałów konserwacyjnych, koszty IT dedykowane do utrzymania ruchu, koszty serwisu. Wartość OpEx uwzględnia koszt usług konserwacji i napraw świadczonych również wewnątrz Grupy ORLEN.

Szczegółowe informacje na temat wydatków operacyjnych będących częścią licznika KPI OpEx, przedstawia Tabela 2. 

Ujawnienie dodatkowe

Dodatkowo Grupa ORLEN posiada wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności, takie jak Basell ORLEN Polyolefins sp. z o.o. oraz Baltic Power sp. z o.o. Kluczowy wskaźnik związany z nakładami inwestycyjnymi nie uwzględnia nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę ORLEN w 2022 roku w wysokości 73,3 mln zł na przygotowanie budowy morskiej farmy wiatrowej w Baltic Power sp. z o.o. Ujawnienia w zakresie dodatkowych kluczowych wskaźników wyników związanych z inwestycjami wycenianymi metodą praw własności nie są wymagane. 

Prezentacja tabel 2–10 stanowi wykonanie obowiązku prezentacji kluczowych wskaźników wyników i uwzględnia wymagane przez Rozporządzenie 2021/2178 oraz Rozporządzenie 2022/1214 wzory.

Kluczowy wskaźnik wyników CapEx uwzględnia nakłady inwestycyjne będące częścią planu (dalej „plan CapEx”) mającego na celu rozszerzenie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką lub umożliwienie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki dostosowanie się do systematyki. Szczegółowe informacje na temat nakładów inwestycyjnych będących częścią licznika KPI CapEx, w tym nakłady inwestycyjne będące częścią Planu CapEx przedstawia Tabela 1.

Tabela 2 – Podział ilościowy dot. wydatków operacyjnych

Tabela 3 – Udział procentowy obrotu z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką

Tabela 4 – Udział procentowy nakładów inwestycyjnych z tytulu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką

Tabela 5 - udział procentowy wydatków operacyjnych z tytułu produktów lub usług związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką 

Tabela 6 - Działalność związana z energią jądrową i gazem ziemnym

Tabela 7 - Działalność gospodarcza zgodna z systematyką (mianownik)

Tabela 8 - Działalność gospodarcza zgodna z systematyką (licznik)

Tabela 9 - Działalność gospodarcza klasyfikująca się do systematyki, ale niezgodna z systematyką

Tabela 10 - Działalność gospodarcza niekwalifikująca się do systematyki

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf