Realizacja zamierzeń inwestycyjnych

Kapitały:
sdgs:

W 2022 roku Grupa ORLEN zrealizowała nakłady inwestycyjne na poziomie 19 728 mln PLN, tj. o 9 838 mln PLN (o 99,5%) powyżej wykonania z 2021 roku. Niespełna 26% nakładów przeznaczono na segment Petrochemii, 22% na segment Rafinerii, 22% Energetyki, 11% na Wydobycie, 9% Gaz oraz 7% na Detal.

W 2022 roku ORLEN kontynuował realizację największej inwestycji w XXI wieku w sektorze petrochemicznym w Europie, tj. projektu Olefiny III. Głównym elementem inwestycji będzie nowy kraker parowy, którego moce produkcyjne wyniosą 740 tys. ton etylenu i 340 tys. ton propylenu rocznie. To kluczowa instalacja, w której zachodzi piroliza. W tym procesie węglowodory, takie jak nafta, LPG czy etan, są rozkładane na wartościowe produkty petrochemiczne. Reakcja krakingu (czyli rozkładu dłuższych łańcuchów węglowodorów na krótsze) zachodzi w temperaturze przekraczającej 800°C, a ciepło z procesu jest odzyskiwane do generowania pary o wysokim ciśnieniu. Produktami pochodzącymi z tego procesu są przede wszystkim olefiny, takie jak etylen i propylen. Produkty wytwarzane dzięki surowcom z Olefin III i instalacji pochodnych (po dalszym przerobie) będą miały wszechstronne zastosowanie. Będzie się je wykorzystywać m.in. przy wytwarzaniu części samochodowych, sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych, produkcji środków czystości, artykułów higienicznych i medycznych, ale także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Zwiększenie o ponad 1 mln ton potencjału produkcji petrochemikaliów bazowych umocni pozycję ORLEN jako lidera w Europie Centralnej i Wschodniej. Projekt pozwoli na zwiększenie konwersji strumieni paliwowych w kierunku petrochemii i tym samym wygeneruje istotne marże przy obecnym otoczeniu rynkowym, a także stanowić będzie potencjał w przypadku materializowania się scenariusza spadku popytu na paliwa płynne w przyszłości. Dla maksymalizacji efektów inwestycji w Olefiny III w 2022 roku ORLEN zrealizował przejęcie instalacji LDPE od firmy BOP, jak również podpisał umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla nowej instalacji ze światowym liderem technologii polimerowych, spółką LyondellBasell. Aktualnie trwa realizacja projektu bazowego oraz przygotowania do rozpoczęcia kontraktacji prac wykonywanych dla budowy nowej instalacji.

W związku z programem rozwoju aktywów produkcyjnych zarówno po stronie rafineryjnej, jak i petrochemicznej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku rozpoczęto przygotowanie do budowy nowoczesnej instalacji Wytwórni Tlenu i Azotu III. Instalacja oprócz możliwości zapewnienia dostępu do mediów pomocniczych, tj.  tlenu i azotu wysokiej czystości, będzie w stanie produkować cenne gazy szlachetne z powietrza, m.in. argon. W 2022 roku podpisana została umowa z firmą  LINDE na usługę budowy tejże instalacji.

W 2022 kontynuowano także prace przygotowawcze w ramach innych projektów petrochemicznych, których realizacja pozwoli na zabezpieczenie interesów ORLEN, jak również wpłynie na potencjał Polski oraz regionu. Jednym z takich projektów jest Recykling Chemiczny.

W obszarze rafinerii w 2022 roku ORLEN prowadził działania inwestycyjne w kierunku dalszego wzmocnienia potencjału poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, operacyjnej i procesowej. Kontynuowano budowę kluczowej instalacji Visbreakingu, która umożliwi pogłębienie przerobu ropy naftowej i zapewni zwiększenie uzysku produktów białych. Pozostałość próżniowa, wykorzystywana dotychczas do produkcji ciężkich olejów opałowych czy asfaltu, dzięki instalacji Visbreakingu, będzie przetwarzana na produkty wysokomarżowe, tj. benzynę i olej napędowy. Ukończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku. Jednocześnie w celu realizacji polityki klimatycznej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku rozpoczęto budowę samodzielnej jednostki uwodornienia olejów roślinnych oraz posmażalniczych (HVO), dzięki czemu powstanie możliwość produkcji biokomponentów do olejów napędowych oraz „zielonego” paliwa lotniczego. Aktualny termin zakończenia inwestycji to 2024 rok.

Równolegle w 2022 roku kontynuowana była realizacja inwestycji w TGTU, która umożliwi oczyszczanie gazów resztkowych po procesach utylizacji siarkowodoru i amoniaku. Prace mają zakończyć się w 2024 roku, a uruchomienie instalacji będzie oznaczało istotną redukcję emisji związków siarki do atmosfery, wpisując się w szereg proekologicznych inwestycji realizowanych przez ORLEN.

W ramach celów dekarbonizacyjnych na 2030 rok oraz neutralności emisyjnej w 2050 roku w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w 2022 roku zrealizowano szereg uzasadnionych biznesowo inwestycji poprawiających efektywność energetyczną i procesową. Jednocześnie kontynuowano etap przygotowania i kontraktacji dalszych inicjatyw.

ORLEN konsekwentnie od kilku lat dywersyfikuje kierunki dostaw ropy naftowej, zwiększając niezależność i bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz regionu. Kluczowym elementem tego procesu jest podpisana w 2022 roku umowa z Saudi Aramco, największym na świecie producentem ropy naftowej i globalnym  liderem branży petrochemicznej. W efekcie porozumienia zawartego w ramach umowy JDA (ang. Joint Development Agreement) pomiędzy Saudi Aramco, SABIC oraz ORLEN w grudniu 2022 roku rozpoczęto realizację Studium Wykonalności Projektu Petrochemicznego w Gdańsku. Celem tego projektu jest  budowa światowej skali kompleksu petrochemicznego z wykorzystaniem potencjału Rafinerii Gdańskiej, ORLEN, ale także największych koncernów  paliwowych na świecie, tj. Saudi Aramco i SABIC.

W Gdańsku, przy nabrzeżu na Martwej Wiśle, rozpoczęła się budowa morskiego terminala przeładunkowego. Umożliwi on przeładunek ponad miliona ton  produktów ropopochodnych i chemikaliów. Głównym celem budowy terminalu jest zapewnienie alternatywnej drogi transportu towarów do i z Rafinerii Gdańskiej. Oprócz uniezależnienia się od innych portów przeładunkowych, odciążona zostanie także bocznica kolejowa na terenie rafinerii, która obecnie służy do transportu produktów pomiędzy zakładem a punktami przeładunkowymi. Na początku terminal będzie mógł obsługiwać około 130 statków rocznie, a docelowo ta liczba ma być nawet potrojona. Warto podkreślić, że jeden statek mieści tyle, ile trzy składy kolejowe. Tankowce przy nabrzeżu na Martwej Wiśle zaczną cumować już w 2025 roku.

W 2022 roku w Gdańsku ruszyła również budowa nowoczesnej instalacji Hydrokrakingowy Blok Olejowy (HBO), ściśle związanej z terminalem. HBO  umożliwi  produkcję wysokiej jakości olejów bazowych grupy II w ilości ponad 400 tys. ton rocznie. Oleje te, ze względu na znacznie lepsze właściwości  eksploatacyjne – a zwłaszcza odporność na utlenianie, wysoki wskaźnik lepkości i niższą zawartość siarki – stopniowo wypierają z rynku oleje bazowe grupy I.  Dzięki realizacji  projektu HBO możliwe będzie wygenerowanie wyższych marż ze sprzedaży produktów przerobu ropy naftowej. Wprowadzenie na polski i  zagraniczne rynki olejów bazowych grupy II spowoduje też wzrost konkurencyjności Koncernu. Generalnym wykonawcą projektu HBO jest włoska firma Kinetics  Technology. Wartość  inwestycji to ponad 1,4 mld PLN. Prace mają zostać ukończone w 2025 roku. Decyzje o budowie morskiego terminalu przeładunkowego czy HBO umacniają pozycję ORLEN jako inwestora, który intensywnie rozwija przejęte aktywa w ramach fuzji z Grupą LOTOS.

ORLEN Południe w 2022 roku zakończył budowę instalacji do produkcji wodoru jakości 5.0 – dla branży automotive. W pierwszej połowie roku 2022 przekazano  instalację do ostatecznej eksploatacji, po udanych odbiorach stanowiska nalewczo-opróżniającego do pełnienia bateriowozów ORLEN Południe.

Prace inwestycyjne Grupy ORLEN Upstream w roku 2022 prowadzone były w oparciu o założenia ze Strategii Grupy ORLEN do roku 2030, które uwzględniały m.in. maksymalizację wartości z aktywów i wydobycia, priorytetyzację wybranych projektów poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz uruchomienie wydobycia na obszarach będących w zagospodarowaniu. Działalność inwestycyjna w roku 2022 zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie była w całości finansowana z przepływów operacyjnych.

Do najważniejszych zadań poszukiwawczych / rozpoznawczych / modernizacyjnych realizowanych w 2022 roku w ramach działalności
prowadzonej w Polsce przez Zespół Oddziałów PGNiG ORLEN należało m.in.:

 • odwiercenie otworów rozpoznawczych Lubycza Królewska 2, Husów 134K;
 • modernizacje otworów Jaksmanice 219, Tuligłowy 32;
 • odwiercenie otworów poszukiwawczych Roszkowo 1, Rogusko 1K, Sierosław 2H.

Kluczowymi zadaniami inwestycyjnymi zakończonymi w 2022 roku były m.in.:

 • zagospodarowanie odwiertów: Przemyśl 291K, 292K, 316K, 318K – KGZ Przemyśl Zachód;
 • podłączenie odwiertów Rogoźnica 3, 4, 5;
 • zagospodarowanie odwiertu Koźminiec 1;
 • zagospodarowanie złoża Kamień Mały;
 • zagospodarowanie odwiertu Paproć 66H.

Nakłady inwestycyjne prowadzonej przez Zespół Oddziałów PGNiG ORLEN działalności poszukiwawczej i wydobywczej prowadzonej za granicą skupiały się na ambitnych projektach inwestycyjnych, a całość poniesionych nakładów inwestycyjnych została sfinansowana przez wysokie przepływy operacyjne generowane  przez PGNiG UN. Spółka podejmowała działania mające na celu istotne zwiększenie wydobycia oraz poprawę wyników operacyjnych poprzez inwestycje w:

 • akwizycję udziałów w złożu Ørn od Wellesley Petroleum;
 • realizację procesu inwestycyjnego Tommeliten Alpha oraz trzeciej fazy zagospodarowania Ormen Lange;
 • uruchomienie procesu inwestycyjnego złóż Fenris, Alve Nord, Verdande, Andvare oraz Ørn; realizacja inwestycji w ramach złóż obecnie produkujących.

Poniesione przez PSG nakłady inwestycyjne w 2022 roku spółka przeznaczyła na modernizację, rozbudowę sieci i przyłączanie nowych odbiorców oraz wymianę i legalizację gazomierzy oraz elementów układów pomiarowych. W 2022 roku PSG realizowała „Program Inwestycji Strategicznych”, który obejmuje 34 projekty  infrastrukturalne podzielone na następujące grupy inwestycji:

 • zidentyfikowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014–2020: posiadające podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE;
 • niezidentyfikowane, które w momencie alokacji dodatkowych środków UE na obszar dystrybucji gazu będą wykazywały gotowość do złożenia wniosków o  dofinansowanie;
 • wytypowane do uczestnictwa w kolejnej perspektywie finansowej UE;
 • pozostałe, które w większości uzyskały efektywność ekonomiczną i realizowane są ze środków własnych PSG.

Spółka realizowała także „Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018–2022”. W 2022 roku uruchomiono usługę dystrybucyjną gazu w 19 gminach, a stan na dzień 31 grudnia 2022 roku w zakresie liczby nowych gmin z dostępem do gazu wyniósł 236, co oznacza realizację założonego planu na  poziomie około 79%. W listopadzie 2022 roku Zarząd PSG podjął decyzję o zakończeniu realizacji programu. Mimo to PSG, w celu dalszej likwidacji ograniczeń  przesyłowych, kontynuował (w formule standardowych zadań inwestycyjnych) rozpoczęte projekty dotyczące budowy 9 gazociągów wysokiego ciśnienia. W  ramach tych inwestycji planowane jest łącznie wybudowanie około 590 km sieci gazowej wysokiego ciśnienia. Inwestycje te zostały ujęte w ustawie o inwestycjach w zakresie Terminalu LNG w Świnoujściu, a jedna z nich – polegająca na wybudowaniu gazociągu przyłączeniowego do systemu przesyłowego OGP Gaz-System w Zambrowie o długości około 0,4 km – została zakończona.

W 2022 roku realizowano także „Program Transformacji Energetycznej”, którego podstawowym celem jest wsparcie PSG w zakresie:

 • przygotowania struktury PSG do transformacji energetycznej Polski;
 • przyłączenia do sieci gazowniczej źródeł zawodowych i przemysłowych;
 • wsparcia PSG w pozyskiwaniu nowych odbiorców zawodowych oraz rozwoju sieci pod możliwości zagospodarowania biogazów (Przestrzenna Baza Danych).

W 2022 roku PSG kontynuowała ponadto projekty wspierające realizację Strategii PSG na lata 2016–2022 w obszarze dystrybucji i infrastruktury. Miały one na celu wdrożenie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w obszarach: obsługi klienta, odczytów, zarządzania majątkiem sieciowym, rozliczania usług dystrybucyjnych i bezpieczeństwa oraz projekty badawczo-rozwojowe.

Zwiększenie aktywów trwałych w 2022 roku [mln PLN].

Zmiana aktywów trwałych w segmentach [mln PLN].

Podział nakładów według rynków działalności [%].

Do głównych projektów rozwojowych realizowanych w 2022 roku należały:

 • budowa instalacji Visbreakingu w Płocku;
 • budowa instalacji Hydrokrakingu – Litwa;
 • budowa instalacji Bioetanolu 2 Gen. – ORLEN Południe;
 • budowa instalacji HVO (uwodornienia olejów roślinnych) – Płock;
 • rozbudowa zdolności produkcyjnych instalacji olefin – Płock;
 • rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu;
 • modernizacja obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców – Grupa Energa;
 • budowa CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz;
 • projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku;
 • rozwój sieci stacji paliw oraz sieci sprzedaży pozapaliwowej;
 • wprowadzanie nowych usług i produktów;
 • koncentracja na najbardziej obiecujących złożach w segmencie
  Wydobycie.

Ocena Realizacji Zamierzeń Inwestycyjnych

Grupa ORLEN zarządza strukturą nakładów inwestycyjnych w zależności od sytuacji rynkowej i koncentruje się na najbardziej efektywnych projektach  inwestycyjnych. Najważniejsze zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnych latach zostały opisane w pkt 6.4 niniejszego Sprawozdania.

Grupa ORLEN posiada stabilną pozycję finansową, a generowane przepływy pieniężne oraz dostępne źródła finansowania, w tym m.in. finansowanie unijne związane z innowacjami i transformacją energetyczną, pozwalają na realizację planowanych zadań inwestycyjnych.

Poziom wybranych wskaźników finansowych potwierdzających zdolność do realizacji zamierzeń inwestycyjnych został zaprezentowany w pkt 1.3 niniejszego Sprawozdania.

 

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf