Strategiczne kierunki rozwoju segmentów biznesowych

Kapitały:
sdgs:

Rozwój Grupy w nowej strategii opiera się na głównych filarach zarządzania segmentami biznesowymi.

Nowa Energetyka: główny obszar rozwoju: inwestycje w OZE.

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie nowa energetyka, oparta o odnawialne źródła energii. Do 2030 roku Grupa zamierza osiągnąć poziom ponad 9 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych – w lądowej i morskiej energetyce wiatrowej oraz fotowoltaice zarówno w Polsce, jak i poza krajem. Do 2030 roku ORLEN zostanie znaczącym producentem biogazu w Europie Środkowej, produkując 1 mld mbiogazu rocznie.

Petrochemia: wzrost mocy petrochemicznych, produkty specjalistyczne i recykling.

Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe. Podejmowanie dążeń do maksymalizacji uzysków petrochemicznych (np. z krakingu, FCC). Grupa rozbuduje moce w olefinach i pozostałych produktach bazowych. Wzmocni także pozycję w perspektywicznym obszarze polimerów, wydłużając łańcuch wartości i wchodząc w obszar compoundingu i koncentratów. Jednocześnie udział specjalistycznych, wysokomarżowych produktów zwiększy się w portfelu Grupy z obecnych 16% do około 25%. Nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie recykling oraz biomateriały. Do 2030 roku Grupa ORLEN osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie 0,3 mln ton. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego.

Rafineria: utrzymanie pozycji regionalnego lidera z istotnymi inwestycjami w biopaliwa.

Do 2030 roku rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy ORLEN. Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw. W perspektywie najbliższej dekady Grupa stanie się jednym z wiodących producentów biopaliw w regionie z mocami produkcyjnymi na poziomie 3 mln ton rocznie (FAME, HVO).

Detal: ekspansja sieci sprzedaży detalicznej oraz rozbudowa segmentu pozapaliwowego.

Strategia zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, opartego o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty. Do 2030 roku w regionie w Grupie ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji. Grupa chce wspierać rozwój elektromobilności, m.in. poprzez budowę do końca dekady co najmniej 10 000 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Grupa ORLEN będzie konsekwentnie pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie, obejmującej energię elektryczną, gaz ziemny i paliwa płynne.

Wydobycie: zrównoważony wzrost portfela z naciskiem na aktywa gazowe.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, w strategii zakładamy utrzymanie poszukiwań i stabilnego poziomu wydobycia gazu w Polsce oraz inwestycje we wzrost wydobycia w Norwegii. Realizacja strategii pozwoli na wzrost wolumenu wydobycia gazu z 8 mld m3 do 12 mld m3.

Obrót gazem

Zakładamy utrzymanie gwarantowania bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski (LNG i dostawy gazociągowe) poprzez zdywersyfikowany portfel dostaw. Maksymalizacja wartości z pozostałej działalności, np. wzmocnienie funkcji tradingu w celu optymalizacji marży handlowej.

Energetyka konwencjonalna oraz sieci: wsparcie stabilności dostaw energii elektrycznej i gazu w Polsce, inwestycja w źródła wytwórcze oraz modernizacja i rozbudowa sieci.


W celu ograniczania emisyjności energetyki i ciepłownictwa, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw energii, Grupa rozbuduje park jednostek CCGT bilansujących polski system elektroenergetyczny i zastępujących wysokoemisyjne elektrownie i elektrociepłownie węglowe. W ramach partnerstw Grupa będzie też rozwijać i eksploatować małe reaktory modułowe (ang. small modular reactors, SMR) – kolejne potencjalne źródło zeroemisyjnej energii elektrycznej oraz ciepła. Aby umożliwić przeprowadzenie transformacji energetycznej, Grupa będzie modernizować i rozbudowywać sieć dystrybucyjną energii elektrycznej oraz gazu.

Zrównoważony rozwój Grupy ORLEN

W Strategii Grupy ORLEN do 2030 roku przyjęto osiągnięcie długofalowego celu całkowitej neutralności emisyjnej Koncernu w 2050 roku. Do 2030 roku Koncern zredukuje emisje CO2 o 25% (absolutna ilość emisji w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia) oraz o 40% emisje CO2 na MWh w obszarze energetyki, a także o 15% zredukuje wskaźnik NCI (intensywność emisji ze sprzedanych produktów energetycznych mierzona jako gCO2e/MJ dla wszystkich zakresów emisji). Grupa ORLEN przeznaczy 120 mld PLN na zielone inwestycje w obszarze:

  • rozwoju energetyki odnawialnej,
  • rozbudowy mocy w biogazie i biometanie,
  • elektromobilności,
  • rozbudowy mocy w biopaliwach i biomateriałach,
  • rozwoju w obszarze recyklingu,
  • rozwoju w obszarze wodoru.

Znaczące inwestycje w BiR i cyfryzację

Realizacja celów strategii będzie wymagała transformacji wewnątrz organizacji. Kluczowym obszarem będą badania i rozwój oraz innowacje, na które Koncern w ciągu dekady przeznaczy łącznie około 3 mld PLN. Istotnym elementem zmiany będzie proces cyfryzacji, wspierający podniesienie  efektywności produkcji i  dystrybucji, ograniczenie śladu środowiskowego oraz wzmacnianie relacji z klientami. Grupa ORLEN wdroży nowy model zarządzania,  dostosowany do skali  działania i uwzględniający prowadzone procesy akwizycyjne. Będziemy organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach, inwestującą w rozwój  talentów i kapitału ludzkiego.

Rozwój Grupy przy utrzymaniu stabilnych fundamentów finansowych

Strategia to również stabilne fundamenty finansowe prowadzonej działalności. Budowa wartości Grupy ORLEN jest oparta o rentowne inwestycje, zrównoważone źródła finansowania i stabilny bilans. Koncern planuje utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x, dostosowując plany  inwestycyjne do bieżących możliwości finansowania. Źródła finansowania będą zbilansowane dzięki uzupełnieniu bieżących przepływów finansowych dodatkową  pojemnością dłużną. Grupa ORLEN wykorzystuje również alternatywne źródła finansowania, takie jak project finance, finansowanie unijne związane z innowacjami i transformacją energetyczną oraz współfinansowanie wybranych projektów przez partnerów zewnętrznych. Inwestycje bezpośrednio wpisujące się w cel  neutralności emisyjnej są współfinansowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane na europejskim rynku kapitałowym.

Efektem finansowym Strategii będzie wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA w wysokości około 400 mld PLN do 2030 roku. Kluczową rolę odegrają segmenty: Wydobycia, Rafineria, Energetyka konwencjonalna oraz sieci (skumulowany wynik EBTIDA 80-90 mld PLN dla każdego z segmentów), a także  segment Nowej Energetyki (50-60 mld PLN).

Skumulowana EBITDA w latach 2023-2030 po zrealizowaniu strategii w podziale na obszary działalności [mld PLN].

Strategia zakłada, że gwarantowana dywidenda bazowa będzie wynosić 4 PLN/akcja i będzie rosła w każdym roku o 15 groszy. Finalna wysokość dywidendy będzie uzależniona od wyników Koncernu – na poziomie 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (przepływy z działalności operacyjnej minus przepływy z działalności inwestycyjnej), ale nie mniej niż dywidenda bazowa.

Dywidendy [PLN/akcję].

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf