Zrównoważony rozwój

Kapitały:
GRI:
sdgs:

Siłą napędową zaktualizowanej w lutym 2023 roku strategii ORLEN2030 jest zrównoważony rozwój. Dlatego Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 jest zintegrowana ze Strategią biznesową ORLEN2030 i Strategią dekarbonizacji do 2050 roku.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN

  • 2-23

Zobowiązania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

Celem tych dokumentów jest wsparcie realizacji ambitnej agendy biznesowej na najbliższą dekadę, wzmocnienie wyników finansowych Koncernu, a także budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Zintegrowane podejście pozwala wykorzystać szanse i możliwości wynikające ze zmian otoczenia i kreować wartość społecznie odpowiedzialnej transformacji energetycznej Koncernu. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN realizuje ambitne cele Porozumienia paryskiegoAgendy 2030 ONZEuropejskiego Zielonego Ładu.

Zrównoważony rozwój jest motorem napędowym strategii Grupy ORLEN do 2030.

W 2021 roku Zarząd ORLEN przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2021-2023. W ramach nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupa ORLEN wyróżnia trzy filary ESG (Environmental, Social and Governance): środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju to jeden z fundamentów realizacji Strategii Grupy ORLEN do 2030 roku, który kompleksowo i bardziej szczegółowo odnosi się do celów ESG i CSR, zapewniając solidny system zarządzania w wymiarze zrównoważonego rozwoju i otwiera możliwości pozyskania zielonego finansowania. Opierając się na doświadczeniu udanego dialogu z interesariuszami i ambitnych działaniach w zakresie CSR, w odnowionym podejściu ORLEN przywiązujemy teraz równą wagę do potrzeb społecznych, środowiskowych i zarządczych. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN skupia się wokół obszarów zarządzania ESG (ang. Environmental, Social and Governance) i sześciu filarów strategicznych.

E – Środowisko - uwaga skupiona jest na klimacie, zarządzaniu ryzykiem klimatycznym i skutecznym wdrażaniu najlepszych praktyk gospodarki surowcowej.

S – Społeczeństwo - głównym punktem zainteresowania są społeczności lokalne, które są punktem odniesienia dla dalszych działań CSR. W ramach współpracy z dostawcami ORLEN wykorzysta swój wpływ do promowania zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości. Celem jest rozszerzenie odpowiedzialności Koncernu za cały cykl życia produktu – w tym za użyte surowce, rozwój produktu, produkcję i użytkowanie, a następnie recykling. ORLEN dąży do angażowania i promowania rozwoju odpowiedzialnej konsumpcji wśród swoich klientów.

G – Ład korporacyjny - koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań umożliwiających implementację zasad ESG w naszych systemach zarządzania, odpowiednim i przejrzystym raportowaniu, etyce i wartościach organizacyjnych. Cele wynikające z realizacji agendy zrównoważonego rozwoju i zasad ESG, opisane w strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN i strategii dekarbonizacji, zostają włączone do systemu zarządzania MBO menadżerów raportujących bezpośrednio do zarządów spółek Grupy ORLEN. Poziom realizacji wyznaczonych celów, wpływa na wysokość wynagrodzenia.

ORLEN w Strategii Zrównoważonego Rozwoju stawia na realizację ambitnych celów Porozumienia paryskiego, Agendy 2030 ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu. Koncern przekształca wyzwania związane ze zmianami klimatu w nowe możliwości. Zaplanowane działania gwarantują zrównoważony rozwój nowoczesnej, niskoemisyjnej i zasobooszczędnej Grupy. Odnawialne źródła energii, elektromobilność, recykling, biopaliwa, odnawialny wodór i deklaracja neutralności klimatycznej - to odpowiedź Grupy ORLEN na przeciwdziałanie i adaptację do globalnych zmian klimatu.

Status realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju w 2022 roku

Kierunki i inicjatywy strategiczne zrównoważonego rozwoju na lata 2021-2023

W grudniu 2022 roku Grupa ORLEN powołała Pełnomocnika Zarządu i Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju. Do głównych zadań nowego organu korporacyjnego należy analiza ryzyk i szans związanych z transformacją energetyczną i zmianami klimatycznymi oraz podnoszenie standardu komunikacji z inwestorami i otoczeniem biznesowym w kwestiach środowiskowych. W Radzie zasiadają przedstawiciele Koncernu z obszarów strategii i innowacji, zarządzania finansami, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zarządzania ryzykiem. Na czele Rady stanął Członek Zarządu ORLEN ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju. Do zadań Rady należy przede wszystkim identyfikowanie, monitorowanie szans i ryzyk klimatycznych. Organ zajmuje się również analizą i raportowaniem oddziaływań klimatycznych, w tym ich wpływem na wyniki i sytuację finansową oraz planowane wydatki inwestycyjne. Rada odpowiada również za publikację informacji o odporności strategii Koncernu na różne scenariusze klimatyczne oraz opracowywanie KPI finansowych i niefinansowych w zakresie dekarbonizacji, zużycia wody i bioróżnorodności. Powołanie Rady jest przede wszystkim odpowiedzią na oczekiwania inwestorów i otoczenia biznesowego dotyczące standardów raportowania środowiskowego Grupy ORLEN oraz wsparciem dla skutecznej realizacji strategii neutralności emisyjnej Koncernu. Sformalizowany nadzór nad kwestiami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem jest również kluczowy z punktu widzenia realizacji celów ESG wpływających na warunki finansowania pozyskiwanego przez Koncern. Rada wpisuje się w wytyczne TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dotyczące raportowania oraz wypełnia europejską dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zacznie obowiązywać w 2024 roku.

Zadania Rady ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju.

Zrównoważony rozwój zajmuje istotne miejsce w budowie koncernu multienergetycznego i realizacji ambitnej agendy Strategii 2030 Grupy ORLEN. Nowa strategia biznesowa jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie wynikające z globalnego kryzysu klimatycznego. Wzmacnia odporność modeli biznesowych na zmiany klimatu i ich konsekwencje w całym łańcuchu wartości.

Grupa ORLEN liderem transformacji energetycznej

Grupa ORLEN do końca dekady przeznaczy 120 miliardów złotych na tzw. zielone inwestycje, które obejmą rafinerie, petrochemię, energetykę konwencjonalną i odnawialną oraz detal. W ramach zaktualizowanej strategii spółka wdraża politykę dekarbonizacyjną. Do końca 2030 roku absolutna ilość emisji w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia zostanie zredukowana o 25%, a w segmencie energetyka nastąpi redukcja intensywności emisji o 40%.

Zarządzanie kwestiami klimatu stało się jednym z istotnych celów działania. Na projekty, dotyczące odnawialnych źródeł energii i nowej energetyki spółka przeznaczy 70 miliardów. Proekologiczne działania rozwijane w ramach Grupy to rozwój sektora OZE, inwestycje w biogazownie i biometanownie oraz rozwój aktywów produkujących i dystrybuujących odnawialny wodór.

ORLEN modernizuje tradycyjne obszary biznesu pod kątem poprawy efektywności energetycznej produkcji, redukcji emisji CO2 i zminimalizowania ich wpływu na środowisko. W strategii ORLEN2030 wpisano ambitny cel dążenia do neutralności klimatycznej w 2050 roku, zgodnie z porozumieniem paryskim.

Rozwój energetyki wiatrowej

Morskie farmy wiatrowe są kluczowym elementem transformacji Grupy ORLEN, ważnym dla rozwoju polskiej energetyki. Spółka złożyła wnioski o przyznanie 7 nowych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Po uruchomieniu kolejnego etapu procedury administracyjnej, Koncern będzie wnioskował o przyznanie pozostałych 4 koncesji na tym obszarze. Łączna moc możliwa do uzyskania na obszarach objętych złożonymi wnioskami szacowana jest na ok. 7 GW. Plany rozwoju farm wiatrowych obejmują też zaangażowanie Grupy ORLEN w projekty w krajach bałtyckich. Wchodzące w skład grupy spółki ORLEN Neptun I i Energa Wytwarzanie podpisały list intencyjny o współpracy z Klaipėdos Nafta AB w sprawie przygotowania i realizacji strategii obsługi i utrzymania inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Litwie.

Elementem przygotowania do prac na obszarze przewidzianym pod przyszłą budowę pierwszej litewskiej, morskiej farmy wiatrowej, są nowe inwestycje w sprzęt. Należąca do grupy spółka LOTOS Petrobaltic wyposażyła unikalną jednostkę - pierwszy w Polsce statek w system wiertniczy pozwalający na prowadzenie badań geologiczno-inżynierskich na głębokości do 120 metrów. Inwestycja ta pozwala na bardziej zaawansowane zastosowania w sektorze offshore wind i umożliwi prowadzenie badań dna morza na potrzeby energetyki wiatrowej, zarówno w ramach własnych projektów, jak na rzecz podmiotów zewnętrznych.

W związku z inwestycją, w Świnoujściu powstaje pierwszy w Polsce terminal instalacyjny, którego uruchomienie planowane jest z początkiem 2025 roku. Obiekt wraz z drugim portem instalacyjnym, którego realizacja planowana jest w Gdańsku, będzie w stanie zapewnić kompleksową obsługę wszystkich projektów wiatrowych na Bałtyku. W Szczecinie z kolei zbudowana zostanie fabryka największego producenta turbin na świecie, firmy Vestas. Procesy te pokazują, że farmy wiatrowe mają szansę nie tylko zrewolucjonizować krajowy system energetyczny, ale też być impulsem dla rozwoju całego regionu. Budowa farmy Baltic Power rozpocznie się w 2024 roku i potrwa do 2026 roku. W lipcu spółka Baltic Power podpisała z duńską firmą Cadeler umowę rezerwacyjną na transport i instalację 76 turbin dla morskiej farmy wiatrowej. Spółka podpisała także umowy rezerwacyjne na dostawy kabli eksportujących wyprodukowaną energię na ląd oraz budowę lądowej stacji odbierającej energię. Spółka zabezpieczyła też wszystkie kluczowe elementy do realizacji projektu, w ramach łańcucha dostaw, w którym uczestniczą także polskie firmy.

Trwa przygotowanie do budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, wspólnego projektu Grupy ORLEN i Northland Power. Farma o mocy do 1,2 GW, zostanie zlokalizowana ok. 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby. Farma będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Inwestycje w fotowoltaikę

Grupa ORLEN zakończyła realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju, zlokalizowanej w okolicach Wielbarka, w województwie warmińsko-mazurskim. Farma o łącznej mocy 62 MW będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych.

Czysta energia dzięki małym reaktorom jądrowym

ORLEN wspólnie z Synthos Green Energy jest na zaawansowanym etapie przygotowań do wdrożenia technologii małych i mikro reaktorów jądrowych, tzw. SMRMMR. Koncern ma wyłączność w Polsce na wykorzystanie technologii BWRX-300 amerykańskiego GE Hitachi Nuclear Energy.

Stworzenie reaktora tego typu zajmuje tylko ok.1/3 czasu potrzebnego na budowę tradycyjnej dużej elektrowni jądrowej. Dodatkowo koszty budowy są o ok. 30 proc. niższe za każdy MW w porównaniu z konwencjonalnymi projektami atomowymi. Mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania ok. 150-tysięcznego miasta. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o około 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu. Co równie ważne, pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji od 0,3 do 2,0 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa (np. węgla kamiennego lub brunatnego).

Biometan zieloną alternatywą dla gazu ziemnego

Na początku 2022 roku ORLEN, jako pierwsza firma w Polsce, w ramach działań pilotażowych, zaimportował od spółki RWE Supply & Trading certyfikowany biometan, który jest odnawialnym odpowiednikiem gazu ziemnego. Charakteryzuje się podobnymi parametrami jakościowymi, ale wyprodukowany jest z odpadów organicznych, dzięki czemu wpływa na zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych. Biometan powstaje poprzez oczyszczanie biogazu głównie z dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu. Może służyć jako paliwo do produkcji biowodoru i być wykorzystywany w transporcie oraz – po zmieszaniu z gazem ziemnym – dostarczany gazociągami do odbiorców wykorzystujących tradycyjne paliwo gazowe. Może być także gromadzony w magazynach gazu.

W Grupie ORLEN kompetencje w obszarze biometanu rozwijane są m.in. poprzez spółkę ORLEN Południe. Nabyła ona już trzy biogazownie rolnicze, w których z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przetwórstwa będzie produkowany przyjazny środowisku biometan, wykorzystywany w przemyśle lub energetyce. Jednocześnie ORLEN Południe wspólnie z PGNiG wspólnie utworzą spółkę celową, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni czyli instalacji produkujących biometan. Pozytywną decyzję w sprawie powołania spółki wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ORLEN podpisał także porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, a także przedstawicielami m.in. inwestorów, organizacji branżowych i jednostek naukowych.

ORLEN jako przyszły lider gospodarki wodorowej w Europie

Zaangażowanie w rozwój paliw alternatywnych to kolejny element strategii wpisujący się w dążenie ORLEN do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Koncern przeznaczy do 2030 roku 7,4 mld zł na inwestycje, które umożliwią rozwój w obszarze nisko- i zeroemisyjnego wodoru, opartego o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych. Strategia Wodorowa Grupy ORLEN będzie realizowana w czterech kluczowych obszarach: mobilność, rafineria i petrochemia, badania i rozwój oraz przemysł i energetyka. W efekcie, do końca tej dekady powstanie 10 hubów wodorowych, a kierowcy w Polsce, Czechach i na Słowacji będą mogli korzystać z sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru. Realizowane przedsięwzięcia będą wspierały transformację Grupy ORLEN w kierunku neutralnego emisyjnie koncernu multienergetycznego.

Dolina Wodorowa

W ramach strategii wodorowej ORLEN podpisał z 37 podmiotami – przedstawicielami biznesu, nauki i finansów - umowę rozpoczynającą działalność Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Współpraca w ramach projektu ma na celu stworzenie centrum badań, rozwoju, doskonalenia i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce. Obejmie produkcję, magazynowanie i wykorzystanie zero- i niskoemisyjnego wodoru m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie opierać się na czterech filarach. Za główny przyjęto budowę łańcucha wartości wodoru w obszarze Mazowsza, czego przykładem są planowane do wdrożenia przez ORLEN pierwsze projekty wodorowe, m.in. huby wodorowe w Płocku i Ostrołęce, prototypowa lokomotywa wodorowa oraz stacje tankowania wodoru. Pozostałe filary to realizacja projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr i prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych. Zgodnie ze Strategią Wodorową Polski w naszym kraju powołanych zostanie co najmniej pięć dolin wodorowych, w których rozwijane będą technologie oparte na tym paliwie.

Elektromobilność

Na koniec 2022 roku w Grupie ORLEN w Polsce funkcjonowało 470 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Obecnie na polskim rynku dominującym typem stacji ładowania są urządzenia wykorzystujące prąd przemienny (AC) o małej mocy. Koncern buduje swoją przewagę, poszerzając ofertę urządzeń ładujących prądem stałym (DC). Na polskich stacjach Koncernu funkcjonuje obecnie blisko 140 stacji szybkiego ładowania o mocy od 50 do 150 kW oraz 2 o mocy do 50 kW. Ładowarki zainstalowane na stacjach Grupy ORLEN wyposażone są w złącza DC, tj. CHAdeMO, CCS, a także AC Typ 2, obsługujące prawie wszystkie dostępne na świecie typy samochodów elektrycznych.

W Niemczech i Czechach działa 86 szybkich stacji ładowania o mocy od 50 do 150 kW oraz 8 o normalnej mocy do 50 kW.

Ze względu na plany rozwoju elektromobilności, w 2022 roku ORLEN uruchomił zapytanie ofertowe na realizację studium wykonalności pod wielostanowiskowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Przetarg jest otwarty dla wszystkich firm, które spełniają wymogi formalne. W kolejnych miesiącach spółka będzie poszukiwała na rynku m.in. doradztwa technicznego, realizacji prac budowlanych czy dostaw urządzeń. Planowany zakup usług wpisuje się w założenia strategii i ma na celu umocnienie pozycji Grupy ORLEN w branży polskich operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania.

Transport wodorowy

W czerwcu 2022 roku ORLEN uruchomił w Krakowie swoją pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru. Wodór pochodzący z biorafinerii Grupy ORLEN w Trzebini napędza ogniwa autobusu zeroemisyjnego testowanego w krakowskiej komunikacji miejskiej. Z kolei w Poznaniu ORLEN podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji umowę na dostawy paliwa wodorowego, które służy do zasilania zeroemisyjnych autobusów miejskich. To największy tego typu projekt wodorowy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. Jeśli chodzi o transport indywidualny - na początku 2023 roku została otwarta pierwsza ogólnodostępna stacja tankowania wodoru ORLEN w Pradze, wkrótce planowane są otwarcia pierwszych ogólnodostępnych stacji w Polsce – m.in. w Wałbrzychu, Poznaniu, Katowicach, BielskuBiałej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile. Są to elementy flagowego projektu „Hydrogen Eagle”, który otrzymał pozytywną decyzję notyfikacyjną Komisji Europejskiej w ramach programu IPCEI (Important Project of Common European Interest) Hy2Use.

Inwestycje ORLENU w wodór w przyszłości mają objąć sektory paliw w transporcie morskim, lotniczym i kolejowym. ORLEN podpisał już porozumienie o strategicznej współpracy z PESA Bydgoszcz przy tworzeniu kompleksowej oferty dla publicznego transportu kolejowego. W ramach umowy ORLEN zapewni paliwo wodorowe oraz infrastrukturę tankowania dla produkowanych przez PESA lokomotyw manewrowych oraz pociągów pasażerskich. Współpraca obydwu firm pozwala na stworzenie zeroemisyjnej, komercyjnej oferty dla organizatorów transportu publicznego oraz operatorów centrów logistycznych, terminali przeładunkowych i portów.

Inwestycje w gospodarkę obiegu zamkniętego

ORLEN konsekwentnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność biznesu, a jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Koncern realizuje nowatorski w skali kraju projekt „Blue Bridge”, który umożliwi ograniczenie o ok. 25 proc. poboru wody z Wisły, pozyskiwanej do procesów technologicznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Wspólnie z partnerem - Wodociągami Płockimi - ORLEN podpisał list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, który zakłada powstanie instalacji uzdatniania ścieków z miejskiej oczyszczalni i ponowne ich wykorzystanie przez Koncern. Inwestycja, która wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego, zostanie oddana do użytku w 2025 roku.

Redukcja emisji zanieczyszczeń przez modernizacje

Ekologiczna transformacja Koncernu opiera się także o niskoemisyjną produkcję rafineryjnopetrochemiczną. W marcu 2022 rozpoczęto na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku budowę instalacji, która umożliwi dalszą redukcję emisji związków siarki do atmosfery. Wartość inwestycji, która wpisuje się w strategię ORLEN2030, szacowana jest na ok. 346 mln zł. Budowa instalacji TGTU III umożliwi redukcję zanieczyszczeń, co oznacza, że finalnie do atmosfery trafi z tej jednostki gaz o około połowę niższej zawartości dwutlenku siarki. Z kolei dla całego Zakładu Produkcyjnego w Płocku realizacja tej inwestycji oznaczać będzie redukcję zanieczyszczeń dwutlenku siarki o ponad 20%. Uruchomienie instalacji nastąpi w połowie 2024 roku. Petrochemiczny recycling pozwoli zastępować ropę.

Czeski zakład ORLEN Unipetrol w Litvinovie uzyskał certyfikację umożliwiającą produkcję petrochemiczną z wykorzystaniem uwodornionych olejów roślinnych (HVO). HVO są bio-surowcem, który może częściowo zastępować ropę naftową, jako wsad do produkcji biokomponentów do paliw oraz monomerów i polimerów. Do wytwarzania HVO można wykorzystywać między innymi powszechnie dostępne zużyte oleje posmażalnicze pochodzące z branży gastronomicznej i hotelarskiej, traktowane dotychczas jako materiały odpadowe. W ramach testów prowadzonych w zakładzie ORLEN Unipetrol w Litvinovie potwierdzono, że produkty uzyskiwane z użyciem HVO mają takie same właściwości jak materiały w całości wykonane z surowców konwencjonalnych. Wyprodukowany w Czechach bio-cyrkularny polipropylen jest tworzywem powszechnie wykorzystywanym w branży budowlanej, motoryzacyjnej i opakowaniowej - będzie wykorzystywany do dalszych testów i badań.

Lotnicze paliwo z olejów posmażalniczych

Równolegle z rozpoczęciem przetwarzania HVO w Czechach, Grupa ORLEN rozwija innowacyjną technologię uwodornienia przepracowanych olejów spożywczych w rafinerii w Płocku. Do 2024 roku powstanie tam instalacja HVO, w której na skalę przemysłową wprowadzona zostanie technologia uwodornienia oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego (UCO) lub ich mieszanek. Produkt końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego lub paliwa lotniczego JET. Zgodnie ze Strategią ORLEN2030 Koncern realizuje szereg projektów w obszarze biopaliw, biomateriałów i recyklingu, wpisujących się w założenia gospodarki cyrkularnej.

Dzięki realizowanej w Płocku instalacji uwodornienia olejów roślinnych ORLEN od 2025 roku będzie oferował liniom lotniczym niskoemisyjne paliwo SAF (Sustainable Aviation Fuel). Innowacyjny produkt będzie pozwalał na ograniczenie do 80 proc. emisji w całym cyklu życia w porównaniu z tradycyjnym paliwem lotniczym i jest odpowiednie dla obecnie stosowanych silników odrzutowych.

ORLEN i PLL LOT podpisały porozumienie o współpracy przy wdrażaniu prośrodowiskowych rozwiązań pozwalających na spełnienie wymagań unijnego pakietu Fit for 55.

ORLEN stawia na innowacyjne bioprodukty

W Grupie ORLEN uruchomiono pierwszą w Polsce pilotażową instalację do produkcji ekologicznego kwasu mlekowego przy wykorzystaniu mikroorganizmów. To bioprodukt, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie na świecie. Inwestycja o wartości 10 mln zł została zrealizowana w rafinerii należącej do spółki ORLEN Południe. Produkcja na poziomie 5 tys. ton rocznie pozwoli na pokrycie ponad połowy krajowego zapotrzebowania na ten bioprodukt. Jest on powszechnie stosowany w nowoczesnym przemyśle, m.in. w branży chemicznej, spożywczej (jako środek zakwaszający oraz konserwant, środek polepszający strukturę i objętość wypieków), kosmetycznej czy farmaceutycznej.

Ekologiczny kwas mlekowy może być też wykorzystywany do wytwarzania materiałów stanowiących alternatywę dla plastiku. Wytworzony z niego polilaktyd (PLA) służy m.in. do wyrobu biodegradowalnych opakowań. PLA stosuje się też w przemyśle budowlanym, technice, optyce oraz przemyśle samochodowym. Z uwagi na swoje właściwości, m.in. przezroczystość, PLA jest wykorzystywany także przy produkcji ogniw fotowoltaicznych. Ekologiczna inwestycja zrealizowana w ORLEN Południe będzie kolejnym ważnym krokiem w przekształcaniu spółki w nowoczesną biorafinerię.

Produkcja energii
w Grupie ORLEN [TWh].

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z węgla
w Grupie ORLEN [TWh].

Aby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku, Grupa ORLEN będzie realizować następujące cele:

Zwiększenie bazy aktywów w zakresie energetyki odnawialnej

W ramach Strategii 2030 ORLEN przyjął za cel powyżej 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Cel ten Grupa ORLEN zamierza osiągnąć poprzez budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power o mocy do 1,2 GW (planowana data oddania to 2026 rok), rozwijanie kolejnych projektów budowy MEW w Polsce i za granicą z misją osiągnięcia statusu lidera offshore w rejonie Morza Bałtyckiego oraz realizacja inwestycji z zakresu lądowej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki oraz energetyki wodnej zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach.

Realizacja inwestycji dekarbonizacyjnych

W ciągu najbliższych 10 lat ORLEN zrealizuje szereg projektów zwiększających efektywność energetyczną oraz ograniczających emisje CO2e z aktywów rafineryjnych, petrochemicznych i wydobywczych. W nowych projektach wykorzystywane będą najlepsze i najbardziej efektywne emisyjnie technologie oraz będą redukowane emisje metanu z procesów flarowania i odpowietrzania. Ważnym elementem jest rozwój technologii wychwytu i składowania lub wykorzystania CO2 (CCUS).

Rozwój biopaliw niskoemisyjnych

Grupa ORLEN kontynuuje projekty inwestycyjne związane z produkcją biopaliw. Projekty wpisują się w strategiczne cele Grupy ORLEN i ukierunkowane są na osiągniecie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Do 2030 roku Grupa ORLEN planuje 10-krotnie zwiększyć produkcję biopaliw do 3 mln ton i produkować 1 mld m3 biogazu. W 2022 roku konsekwentnie realizowano również działania w obszarze biogazu i biometanu. Grupa ORLEN posiada obecnie 3 biogazownie. 

Grupa ORLEN wzmacnia pozycję regionalnego lidera w obszarze paliw alternatywnych, realizując szereg znaczących inwestycji w produkcję biopaliw, w tym HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy i biometan. Główne projekty BIO: HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy uzyskały już decyzje realizacyjne.

W trakcie realizacji pozostają projekty wpisujące się w Strategię ORLEN Południa do 2025 roku, zmierzające do transformacji Zakładu w kierunku biorafinerii. Inwestycja w zakresie bioetanolu IIG, która zostanie zrealizowana w rafinerii w Jedliczu, będzie pierwszą tego typu w Polsce i drugą w Europie. Wydajność instalacji wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. ORLEN Południe podpisał również umowę na budowę w Trzebini instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME, która z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie.

Rozwój infrastruktury ładowania aut elektrycznych

Grupa ORLEN, wykorzystując synergię z Grupą Energa, dąży do rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych i zamierza obsługiwać ponad 10 tys. punktów ładowania do 2030 roku.

Rozwój w zakresie innych paliw alternatywnych: LNG / CNG, H2

Grupa ORLEN będzie kompleksowo rozbudowywać infrastrukturę produkcyjno-dystrybucyjną i promować rozwój rynku wodoru i paliw alternatywnych, zwłaszcza w transporcie miejskim, dalekosiężnym i kolejowym. 

Do 2030 roku Grupa ORLEN chce produkować 130 kt odnawialnego wodoru. Chcąc budować pozycję lidera gospodarki wodorowej w Europie Środkowo-Wschodniej, Grupa ORLEN w 2021 roku przygotowała Strategię Wodorową do 2030 oraz znaczyła szczegółowe cele. Zgodnie z przygotowaną Strategią Wodorową do 2030 roku Grupa ORLEN chce zainstalować około 0,5 GW nowych mocy wytwórczych wodoru, uzyskiwanych z odnawialnych źródeł energii oraz przetwarzania odpadów komunalnych. 

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki budowie łącznie 10 hubów wodorowych, głównie w Polsce, ale też w Czechach. Będzie w nich wytwarzane około 60 kt nisko- i zeroemisyjnego wodoru rocznie.

Dodatkowo zastosowanie technologii magazynowania i wykorzystania dwutlenku węgla (CCS/CCU), umożliwi Koncernowi obniżenie emisyjności produkcji kolejnych 120 kt wodoru z instalacji produkcyjnych w Płocku. W wyniku tych inwestycji prawie połowa wodoru wykorzystywanego w Grupie ORLEN powinna po 2030 roku pochodzić ze źródeł zero- lub niskoemisyjnych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Grupa ORLEN zainwestuje również w recykling i powiązane działania w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym i osiągnie 0,3-0,4 mln ton mocy w recyklingu plastików do roku 2030.

„Zielone” finansowanie i ład korporacyjny

Grupa ORLEN zamierza stać się regularnym emitentem zielonych obligacji ekologicznych i liderem zrównoważonego rozwoju, wykorzystując mechanizmy korporacyjne do promowania i realizacji celów ESG – środowiskowych, społecznych, zarządczych (ang. Environmental, Social, Governance).

Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Środowisko i klimat”

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf