Segmenty działalności

10. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Rafineria

 • Produkcja i hurt rafineryjny
 • Produkcja i sprzedaż olejów
 • Produkcja pomocnicza

Energetyka

 • Wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł konwencjonalnych oraz OZE
 • Obrót energią elektryczną

Wydobycie

 • Poszukiwanie i wydobycie zasobów mineralnych

Funkcje korporacyjne

 • Zarządzanie
 • Administracja
 • Pozostałe stanowiące tzw. pozycję uzgodnieniową

Petrochemia

 • Produkcja i hurt petrochemiczny
 • Produkcja i sprzedaż chemii
 • Produkcja pomocnicza

Detal

 • Działalność na stacjach paliw
 • Działalność Grupy RUCH

Gaz

 • Poszukiwanie gazu ziemnego
 • Wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż gazu
 • Obrót i magazynowanie gazu

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

System organizacji oraz zarządzania Grupą ustalony jest w oparciu o wydzielone segmenty operacyjne. Podział na segmenty operacyjne dokonywany jest na bazie czynników uwzględniających m.in. rodzaj oferowanych produktów i usług, charakterystykę procesu produkcji, rodzaj klientów oraz inne podobieństwa ekonomiczne. Grupa nie dokonuje łączenia segmentów operacyjnych na cele sprawozdawcze, w związku z czym każdy z segmentów operacyjnych jest wykazywany osobno.

Oceny wyników finansowych segmentów operacyjnych i decyzje o przydziale zasobów dokonywane są głównie na bazie EBITDA. Wskaźnik EBITDA jest jedną z miar efektywności prowadzonej działalności, która nie jest zdefiniowana w MSSF. Grupa ORLEN definiuje wskaźnik EBITDA jako zysk/(strata) netto za dany okres sprawozdawczy przed uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego, efektów działalności finansowej oraz kosztów amortyzacji.

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych.

Grupa zaprezentowała w 2022 roku całą wartość tymczasowego zysku na okazyjnym nabyciu powstałego z połączenia z Grupą LOTOS  i Grupą PGNiG w ramach segmentu Funkcje Korporacyjne, ponieważ jest to zdarzenie jednorazowe, które nie wpływa na podejmowane w ramach Grupy decyzje o sposobie alokowania zasobów oraz ocenę wyników działalności poszczególnych segmentów operacyjnych. W związku z połączeniem z PGNiG, Grupa wyodrębniła nowy segment Gaz, który obejmuje głównie sprzedaż gazu ziemnego importowanego, wydobywanego ze złóż oraz zakupionego na giełdach gazu, dystrybucję gazu ziemnego siecią dystrybucyjną do odbiorców indywidualnych, przemysłowych i hurtowych,  jak również eksploatację, remonty i rozbudowę sieci dystrybucyjnej.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf