13.14.2 Podatek odroczony

Na dzień 31 grudnia 2022 roku aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wyniosły odpowiednio 4 154 mln PLN i 7 279 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa posiadała nierozliczone straty podatkowe w łącznej wysokości odpowiednio 2 090 mln PLN i 570 mln PLN dotyczące głównie spółek z Grupy PGNiG oraz ENERGA, dla których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego z powodu braku pewności odnośnie możliwości rozliczenia tych strat w przyszłości.

Podatkowa Grupa Kapitałowa ENERGA
W dniu 9 listopada 2020 roku zawarto umowę podatkowej grupy kapitałowej pod nazwą PGK ENERGA 2021. Umowę zawarto na trzy lata podatkowe od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 roku. Umowa została zarejestrowana przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w dniu 10 grudnia 2020 roku.

W skład PGK weszły spółki: Energa SA, Energa-Operator SA, Energa-Obrót SA, Energa OZE SA, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Energa Logistyka Sp. z o.o. oraz Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Spółka Energa SA została wyznaczona jako spółka reprezentująca PGK ENERGA 2021 w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.

Przedmiotem opodatkowania PGK podatkiem dochodowym jest suma dochodów z dwóch źródeł przychodów tj. dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych przychodów. Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących PGK uzyskanych z danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf