13.8 Rekompensaty do cen energii i gazu

Przepisy regulujące ceny energii
Z powodu kryzysowej sytuacji na rynku energii elektrycznej w 2022 roku, kiedy to zanotowano istotny wzrost cen energii elektrycznej w kontraktach SPOT oraz terminowych, wywołany w dużej mierze wzrostami cen paliw konwencjonalnych w efekcie wojny na Ukrainie, regulator zdecydował o wprowadzeniu szeregu aktów prawnych mających na celu uregulowanie rynku i ochronę konsumentów.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku obowiązywały następujące akty:

  • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dot. zamrożenia cen dla taryfy G do limitów zużycia)
  • Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.
  • Rozporządzenia z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.
  • Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.
  • Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2022 roku o zatwierdzeniu Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorów grup taryfowych G na 2023 rok (przyłączonych do sieci Energa-Operator S.A.), dla których spółka Energa Obrót S.A. świadczy usługę kompleksową.

W oparciu o obowiązujące przepisy Grupa zaprezentowała 349 mln PLN z tytułu rekompensat przysługujących przedsiębiorstwom obrotu energią elektryczną w konsekwencji stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożonych cen energii elektrycznej. W związku z tym, że fakt przyznania powyższych rekompensat nie modyfikuje zawartych umów z klientami, a jedynie zmienia sposób uzyskania wynagrodzenia przez Grupę (częściowo wynagrodzenie będzie otrzymane od Zarządcy Rozliczeń), Grupa zakwalifikowała otrzymane rekompensaty jako przychody z tytułu umów z klientami, zgodnie z MSSF 15.

Przepisy regulujące ceny gazu
Spółka PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., która w wyniku połączenia ORLEN z PGNiG stała się spółką zależną Grupy ORLEN podlegała w 2022 roku Ustawie z dnia 26 stycznia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, w związku z czym spółka była uprawniona do ubiegania się o rekompensatę od Zarządcy Rozliczeń określonej w ustawie, będącej różnicą między faktyczną ceną zakupu gazu, a ceną jego sprzedaży na rzecz odbiorców końcowych objętych mechanizmem taryfowym.

Rekompensata została wyliczona w oparciu o dwa mechanizmy:

  • w zakresie stosowania zamrożonych cen dla segmentu odbiorców w gospodarstwach domowych, w spółdzielniach, wspólnotach i innych podmiotach zbiorowych zaopatrujących lokale mieszkalne, a także do odbiorców wrażliwych – kwotę stanowiącą iloczyn ilości paliwa gazowego dostarczonego przez przedsiębiorstwo energetyczne i różnicy pomiędzy poziomem cen, jakie to przedsiębiorstwo energetyczne stosowało dla tych odbiorców w dniu 1 stycznia 2022 roku, a poziomem cen z taryfy sprzedawcy z urzędu;
  • w zakresie stosowania zamrożonych cen dla segmentu odbiorców w gospodarstwach domowych indywidualnie zaopatrywanych w gaz przez przedsiębiorstwo energetyczne - kwotę stanowiącą iloczyn ilości paliwa gazowego dostarczonego przez przedsiębiorstwo energetyczne i różnicy pomiędzy poziomem cen i stawek określonych w taryfie tego przedsiębiorstwa, którą stosowałoby ono w normalnych warunkach rynkowych, a poziomem cen określonych w taryfie sprzedawcy z urzędu.

W związku z tym, że fakt przyznania powyższych rekompensat nie modyfikuje zawartych umów z klientami, a jedynie zmienia sposób uzyskania wynagrodzenia przez Grupę (częściowo wynagrodzenie będzie otrzymane od Zarządcy Rozliczeń), Grupa zakwalifikowała otrzymane rekompensaty jako przychody z tytułu umów z klientami, zgodnie z MSSF 15. Łączna wartość powyższych rekompensat ujęta w przychodach ze sprzedaży Grupy w okresie od momentu połączenia z PGNiG wyniosła 3 941 mln PLN.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf