13.9.2 Koszty według rodzaju

Wzrost pozycji zużycie materiałów i energii w 2022 roku wynikał głownie z uwzględnienia kosztów spółek dawnej Grupy LOTOS i Grupy PGNiG w wysokości (27 966) mln PLN oraz wzrostu cen podstawowych surowców i energii głównie na skutek trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Zwiększenie o (17 476) mln PLN wartości sprzedanych towarów i materiałów to głównie efekt wzrostu notowań wyrobów gotowych w 2022 roku co przełożyło się na wzrost cen oraz ujęcia nowych jednostek w konsolidacji Grupy ORLEN.

W pozycji koszty gazu ujmowany jest koszt związany z zakupem gazu na giełdach gazu oraz od kontrahentów. Koszt zakupu gazu ujmowany jest wraz z uzasadnioną częścią kosztów opłat systemowych i transakcyjnych, kosztów wydobycia ze źródeł krajowych, kosztów odazotowania i kosztów regazyfikacji.

Wzrost pozycji podatki i opłaty w 2022 roku o (2 566) mln PLN wynikał głównie z aktualizacji rezerwy na szacowane koszty emisji CO2 za 2021 rok oraz utworzenia rezerwy na szacowane koszty emisji CO2 za 2022 rok przy uwzględnieniu rozliczenia dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych uprawnień za dany rok w łącznej kwocie odpowiednio (4 559) mln PLN względem (3 119) mln PLN analogicznego okresu roku 2021. Wpływ na wyższe koszty utworzenia i aktualizacji rezerwy za 2022 rok miała zarówno wyższa cena średnioważona posiadanych uprawnień CO2 wynikająca z nabycia uprawnień CO2 w ramach realizacji posiadanych przez Grupę kontraktów terminowych, jak również fakt, że dla szacowanej emisji w części niepokrytej posiadanymi na dzień sprawozdawczy uprawnieniami, wartość rezerwy została skalkulowana w oparciu o ceny rynkowe.

W ramach pozycji Świadczenia na własne potrzeby i pozostałe Grupa zaprezentowała wartość wyrobów gotowych nabytych w ramach połączenia z Grupą LOTOS S.A. w wysokości (2 608) mln PLN.

Wpływ nowych jednostek na pozycje kosztów wg rodzaju


Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf