14. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

14.1 Rzeczowe aktywa trwałe

14.2 Wartości niematerialne oraz wartość firmy

14.2.1. Wartość firmy

14.2.2. Prawa majątkowe

14.3 Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych

14.4 Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, wartości firmy i aktywów z tytułu praw do użytkowania

14.4.1 Stopa dyskonta

14.4.2 Główne założenia przyjęte w testach na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2022 roku

14.4.3 Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, wartości firmy oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania

14.5 Kapitał pracujący netto

14.5.1 Zapasy

14.5.2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

14.5.2.1 Zmiana stanu oczekiwanej straty kredytowej z tytułu należności handlowych

14.5.2.2 Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług oraz oczekiwanej straty kredytowej na 31 grudnia 2022 roku

14.5.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

14.5.4 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów z klientami

14.6 Środki pieniężne

14.7 Kredyty, pożyczki i obligacje

14.7.1 Kredyty

14.7.2 Pożyczki

14.7.3 Obligacje

14.8 Dług netto i zarządzanie kapitałem

14.8.1 Zmiana stanu zobowiązań wynikających z działalności finansowej oraz długu netto

14.8.2 Polityka zarządzania kapitałem własnym

14.9 Kapitał własny

14.9.1 Kapitał podstawowy

14.9.2 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

14.9.3 Akcje własne

14.9.4 Zyski zatrzymane

14.9.5 Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym

14.9.6 Propozycja podziału zysku Jednostki Dominującej za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy w 2023 roku

14.9.7 Podział zysku Jednostki Dominującej za 2021 rok

14.9.8 Zysk na jedną akcje

14.10 Instrumenty pochodne oraz pozostałe aktywa i zobowiązania

14.10.1 Instrumenty pochodne oraz pozostałe aktywa

14.10.1.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

14.10.2 Instrumenty pochodne oraz pozostałe zobowiązania

14.10.2.1 Przychody przyszłych okresów

14.11 Rezerwy

14.11.1 Rezerwa środowiskowa i na koszty likwidacji

14.11.2 Rezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia

14.11.3 Rezerwa na emisje CO₂ , certyfikaty energetyczne

14.11.4 Pozostałe rezerwy

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf