14.10.1 Instrumenty pochodne oraz pozostałe aktywa

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania to głównie środki Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego (FLZG), zgromadzone na wydzielonych rachunkach w związku z zabezpieczeniem przyszłych kosztów likwidacji kopalń i złóż. FLZG tworzony jest na mocy Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, która nakłada na Grupę obowiązek likwidacji zakładów górniczych po zakończeniu użytkowania. Środki funduszu stanowią środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania wg MSR 7 i prezentowane są w grupie aktywów długoterminowych z uwagi na ich wieloletni charakter. Środki funduszu pochodzącego z odpisów zwiększa się o wpływy pochodzące z oprocentowania aktywów funduszu. Z uwagi na ograniczenia formalno-prawne związane z możliwością wykorzystania tych środków tylko na określony cel realizowany w okresie wieloletnim, środki FLZG prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy w części aktywów trwałych jako Pozostałe aktywa.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku składnikami nieruchomości inwestycyjnych były głównie budynki socjalno-biurowe oraz grunty. W zależności od charakteru nieruchomości do oszacowania wartości godziwej stosowano metodę porównawczą lub dochodową na bazie operatów szacunkowych sporządzonych przez niezależnych ekspertów, wykorzystując obserwowalne informacje z rynku (poziom hierarchii 2 – wartość 185 mln PLN) lub metodę dochodową na bazie planowanych przyszłych przepływów pieniężnych (poziom hierarchii 3 – wartość 434 mln PLN). Metodę porównawczą stosowano przy założeniu, że wartość wycenianej nieruchomości jest równa cenie możliwej do uzyskania na rynku za nieruchomość o podobnym charakterze Wzrost w 2022 roku dotyczy kompleksu biurowo – mieszkalnego włączonego do Grupy ORLEN w ramach transakcji połączenia z Grupą PGNiG w wysokości 248 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w pozycji Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa zaprezentowała głównie oszacowaną wartość godziwą akcji i udziałów spółek, które zostaną zbyte w ramach realizacji Środków Zaradczych w związku z połączeniem z Grupą LOTOS w kwocie 267 mln PLN. Dodatkowe informacje w nocie 7.3.1.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku Grupa posiada depozyty zabezpieczające niespełniające definicji ekwiwalentów środków pieniężnych dotyczące głównie zabezpieczenia rozliczeń transakcji zabezpieczających ryzyko towarowe zawartych z instytucjami finansowymi oraz na giełdach towarowych, w łącznej wysokości odpowiednio 8 741 mln PLN i 250 mln PLN.

Znaczący wpływ na wzrost wartości depozytów zabezpieczających na dzień 31 grudnia 2022 miało połączenie z Grupą PGNiG. Zmiana z tego tytułu wyniosła 8 019 mln PLN. Pozostałe zmiany to wpływ wyceny transakcji zawartych:

  • na giełdzie ICE oraz połączenie portfeli transakcyjnych ORLEN i Grupy LOTOS S.A. w zakresie uprawnień do emisji CO2,
  • na giełdzie TGE oraz połączenie portfeli transakcyjnych ORLEN, Grupy LOTOS S.A. i PGNiG S.A. w IRGiT.

Pozycję pożyczki udzielone stanowią głównie pożyczki będące nabytymi aktywami w związku z połączeniami z Grupą LOTOS S.A. oraz Grupą PGNiG: dla Grupy Azoty Polyolefins S.A. w wysokości 232 mln PLN oraz dla spółek z Grupy PGNiG nieobjętych konsolidacją w wysokości 409 mln PLN.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf