14.11.4 Pozostałe rezerwy

Na dzień 31 grudnia 2022 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość pozostałych rezerw wyniosła odpowiednio 3 062 mln PLN oraz 717 mln PLN. Na wzrost pozostałych rezerw o 2 345 mln PLN w porównaniu z rokiem poprzednim miało wpływ głównie rozpoznanie rezerwy na kontrakty generujące obciążenia w wysokości 1 068 mln PLN w następstwie wejścia w życie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej oraz wpływ połączenia z byłą Grupą LOTOS i Grupą PGNiG w łącznej wysokości 979 mln PLN, dotyczących głównie rezerw na ryzyka niekorzystnych rozstrzygnięć toczących się procesów administracyjnych, sądowych oraz podatkowych

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf