14.2.1 Wartość firmy

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa ORLEN przeprowadziła test na utratę wartości powyższych wartości firmy. W wyniku przeprowadzonych analiz dokonano odpisu aktualizującego wartość firmy powstałej na nabyciu UAB ORLEN Mockavos terminals przypisanej do CGU ORLEN Lietuva. W odniesieniu do pozostałych wartości firmy nie stwierdzono utraty wartości. Dodatkowe informacje w nocie 14.4.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf