14.4.1 STOPA DYSKONTA

Grupa ORLEN określa stopy dyskonta indywidualne dla każdego zdefiniowanego ośrodka wypracowującego środki pieniężne (Cash Generating Unit CGU) wykorzystując tzw. model CAPM – Capital Asset Pricing Model. Dla każdego CGU na dzień przeprowadzenia testów na utratę wartości, tj. na 31 grudnia 2022 roku zostały uwzględnione ryzyka rynkowe specyficzne dla kraju i segmentu działalności, tak by odzwierciedlić bieżącą na dzień bilansowy rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko wiążące się z daną grupą aktywów odpowiadającą zwrotowi, jakiego wymagaliby inwestorzy podejmując decyzje o inwestycji, która generowałaby przepływy pieniężne w wysokości, terminach i rodzaju ryzyka odpowiadające przepływom, jakie Grupa oczekuje uzyskać z danego CGU.

W ramach przeprowadzanych testów na utratę wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa ORLEN zastosowała zmienne stopy dyskonta uwzględniające przewidywane zmiany oprocentowania 10-letnich obligacji rządowych dla krajów objętych analizą.

Podejście to ma na celu odzwierciedlenie przewidywanego w kolejnych latach obniżenia poziomu stopy wolnej od ryzyka, wynikającego m.in. z prognoz spadku wskaźnika inflacji.

Oszacowane przez Grupę ORLEN główne stopy dyskonta po opodatkowaniu na dzień 31 grudnia 2022 roku w latach 2023-2028 kształtowały się następująco (dla kolejnych lat zastosowano stałą stopę dyskonta obliczoną dla roku 2028):

Stopy dyskonta na dzień 31 grudnia 2022 roku dla określenia wartości użytkowych wyliczone zostały z zastosowaniem metody spółek porównywalnych jako średnioważony koszt zaangażowania kapitału własnego i obcego. Źródła wskaźników makroekonomicznych niezbędnych do oszacowania kosztu kapitału i kosztu długu jak np. beta i D/E stanowiły serwis Bloomberg i publikacje prof. Aswatha Damodarana (źródło: http://pages.stern.nyu.edu), oraz dla zakresu działalności Grupy ENERGA publikacje Urzędu Regulacji Energetyki oraz notowania 10-letnich obligacji rządowych dostępne na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Dla pierwszych 5-ciu lat zastosowana stopa dyskonta uwzględnia zmienną stopę wolną od ryzyka oszacowaną na podstawie krzywej rentowności obligacji 10-letnich.

Od roku 2028 stopa wolna od ryzyka została oszacowana jako suma celu inflacyjnego dla danego kraju oraz średniej z lat 2007-2020 spreadu pomiędzy historyczną dochodowością obligacji 10-letnich a historyczną inflacją odpowiednio dla danego kraju.

Tym samym zastosowane stopy dyskonta uwzględniają wpływ prognozowanych poziomów stóp procentowych na testy utraty wartości.

Wskaźnik premii za ryzyko rynku został oszacowany na podstawie publikacji prof. Aswatha Damodarana (źródło: http://pages.stern.nyu.edu) oraz dostępnych publikacji instytucji finansowych.

Stopy dyskonta na dzień 31 grudnia 2022 roku dla określenia wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży aktywów wydobywczych w Kanadzie ustalono indywidulanie dla każdego obszaru i wynosiły one od 13% do 17,6%.

Oszacowane przez Grupę ORLEN główne stopy dyskonta po opodatkowaniu na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtowały się następująco:

Stopy dyskonta na dzień 31 grudnia 2021 roku dla określenia wartości użytkowych wyliczone zostały z zastosowaniem metody spółek porównywalnych jako średnioważony koszt zaangażowania kapitału własnego i obcego. Źródła wskaźników makroekonomicznych niezbędnych do oszacowania kosztu kapitału i kosztu długu jak np. beta i D/E stanowiły serwis Bloomberg i publikacje prof. Aswatha Damodarana (źródło: http://pages.stern.nyu.edu), oraz dla zakresu działalności Grupy ENERGA publikacje Urzędu Regulacji Energetyki oraz notowania 10-letnich obligacji rządowych dostępne na dzień 31 grudnia 2021 roku. Wskaźnik premii za ryzyko rynku został oszacowany na podstawie publikacji prof. Aswatha Damodarana (źródło: http://pages.stern.nyu.edu) oraz dostępnych publikacji instytucji finansowych.

Stopy dyskonta na dzień 31 grudnia 2021 roku dla określenia wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży aktywów wydobywczych w Kanadzie ustalono indywidulanie dla każdego obszaru i wynosiły one od 11% do 16,4%.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf