14.4.3 Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, wartości firmy oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania

W 2022 roku łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN wynosi (6 330) mln PLN i dotyczy przede wszystkim ORLEN, ORLEN Lietuva, ORLEN Unipetrol, Grupy Exalo Drilling, Grupy PSG oraz Grupy LOTOS Upstream.

Odpisy netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, wartości firmy i aktywów z tytułu praw do użytkowania Grupy ORLEN w roku 2022 po spółkach

Odpisy netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, wartości firmy i aktywów z tytułu praw do użytkowania Grupy ORLEN w roku 2022 wg segmentów:

Łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN w roku 2021 wyniósł 811 mln PLN.

Odpisy netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, wartości firmy i aktywów z tytułu praw do użytkowania Grupy ORLEN w roku 2021 po spółkach:

Odpisy netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, wartości firmy i aktywów z tytułu praw do użytkowania Grupy ORLEN w roku 2021 wg segmentów:

Odpowiednio odwrócenie oraz utworzenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, wartości firmy oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania, zostały ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych (nota 13.10) oraz pozostałych kosztach operacyjnych (nota 13.11).

Aktywa segmentu Rafineria

W 2022 roku łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN segmentu Rafineria wynosi (5 067) mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa ORLEN przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów segmentu Rafineria oparte o w/w założenia. Przeprowadzone testy skutkowały zawiązaniem odpisów w segmencie Rafineria w spółkach ORLEN, ORLEN Lietuva i ORLEN Unipetrol.

Wartość użytkowa CGU segmentu Rafineria w Grupie ORLEN na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku dla których dokonano aktualizacji wartości aktywów

ORLEN

W 2022 roku łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym ORLEN segmentu Rafineria wynosi (2 603) mln PLN.

W ramach przeprowadzonych testów w 2022 roku zidentyfikowano utratę wartości aktywów CGU Rafineria ORLEN w wysokości (2 459) mln PLN. Aktywa CGU Rafineria w Spółce ORLEN obejmują Rafinerię w Płocku oraz 70% aktywów trwałych Rafinerii Gdańskiej jako wspólnego działania (joint operation) - pełniącej funkcje procesora.

Wartość użytkowa aktywów CGU Rafineria ORLEN wynosi 25 811 mln i została obliczona dla aktywów rafineryjnych przy stopie dyskonta dedykowanej dla Polska Rafineria (nota 14.4.1) oraz dla aktywów procesora przy stopie dyskonta dla Polska Processing (nota 14.4.1).

Głównymi czynnikami wpływającymi na utratę wartości aktywów są przede wszystkim zmiana struktury aktywów oraz ograniczenia dostępności ropy REBCO.

Z uwagi na niezakończony na dzień 31 grudnia 2022 roku proces identyfikacji i oceny efektów synergii pomiędzy działalnością rafineryjną w Płocku i Gdańsku, potencjalne oszczędności kosztowe i inne korzyści związane z połączeniem z Grupą LOTOS nie zostały uwzględnione w modelu.

Pozostałe odpisy aktywów segmentu Rafineria ORLEN w 2022 roku w wysokości (144) mln PLN dotyczą przede wszystkim zaniechania inwestycji Spółki w budowę węzła wydzielenia n-parafin z surowca reformingowego i w modernizację instalacji hydrokrakingu na łączną kwotę (111) mln PLN, a także odpisów z tytułu uszkodzenia katalizatora (24) mln PLN.

Analiza wrażliwości utraty wartości użytkowej segmentu Rafineria ORLEN w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

ORLEN Lietuva

W 2022 roku łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym ORLEN Lietuva segmentu Rafineria wynosi (1 840) mln PLN.

W ramach przeprowadzonych testów w 2022 roku zidentyfikowano utratę wartości aktywów segmentu Rafineria ORLEN Lietuva w wysokości (1 839) mln PLN co odpowiada (417) mln USD. Utrata wartości obejmuje odpis wartości firmy z tytułu nabycia UAB ORLEN Mockavos terminalas w wysokości (193) mln PLN, co odpowiada (44) mln USD, z czego (26) mln PLN to różnice kursowe z przeliczenia wartości firmy.

Wartość użytkowa ORLEN Lietuva wynosi 3 595 mln PLN co odpowiada 816 mln USD i została obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej dla Litwa Rafineria (nota 14.4.1). Głównymi czynnikami negatywnie wpływającymi na wycenę aktywów rafineryjnych na Litwie jest otoczenie makroekonomiczne zakładające całkowite odejście od przerobu ropy REBCO na rzecz innych gatunków rop oraz stopa dyskonta.

Analiza wrażliwości utraty wartości użytkowej segmentu Rafineria ORLEN Lietuva w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

ORLEN Unipetrol

W 2022 roku łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym ORLEN Unipetrol segmentu Rafineria wynosi (628) mln PLN i wynika głównie z testów na utratę wartości aktywów w wyniku, których zidentyfikowano utratę wartości w wysokości (612) mln PLN co odpowiada (3 168) mln CZK. Wartość użytkowa ORLEN Unipetrol wynosi 4 813 mln PLN co odpowiada 24 786 mln CZK i została obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej dla Czechy Rafineria (nota 14.4.1).

Głównymi czynnikami wpływającymi na utratę wartości aktywów segmentu Rafineria w spółce ORLEN Unipetrol są obciążenia podatkiem od nadmiarowych zysków Windfall Tax obowiązującego w Republice Czeskiej oraz zmiana otoczenia makroekonomicznego.

Analiza wrażliwości utraty wartości użytkowej segmentu Rafineria ORLEN Unipetrol w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

W 2021 roku łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN segmentu Rafineria wyniósł (10) mln PLN.

Grupa ORLEN przeprowadziła testy na utratę wartości na koniec 31 grudnia 2021 roku, które skutkowały odwróceniem odpisów aktywów Grupy ORLEN Południe w wysokości 70 mln PLN oraz ORLEN Lietuva w wysokości 6 mln PLN.

Testy na utratę wartości aktywów produkcyjnych segmentu Rafineryjnego ORLEN Południe przeprowadzone przy stopie dyskonta na poziomie 8,09% dla CGU Pozostałe wykazały możliwość odwrócenia odpisów w wysokości 51 mln PLN i ustaliły wartość użytkową na poziomie 879 mln PLN, dla CGU Bio wykazały możliwość odwrócenia odpisów w wysokości 19 mln PLN i ustaliły wartość użytkową na poziomie 960 mln PLN.

Testy na utratę wartości aktywów produkcyjnych segmentu Rafineryjnego ORLEN Lietuva przeprowadzone przy stopie dyskonta na poziomie 6,14% wykazały nadwyżkę wartości użytkowej nad wartością bilansową testowanych aktywów w tym alokowaną wartość firmy z tytułu nabycia UAB ORLEN Mockavos terminalas, w wysokości 6 mln PLN, co odpowiada 1,6 mln USD. Wartość użytkową ustalono na poziomie 3 120 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku przeprowadzono również testy na utratę wartości aktywów produkcyjnych segmentu Rafineryjnego Grupy ORLEN Unipetrol przy stopie dyskonta na poziomie 7,41%. Analiza nie wykazała utraty wartości aktywów i ustaliła wartość użytkową na poziomie 3 919 mln PLN co odpowiada 21 182 mln CZK.

W 2021 roku w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów aktywów ORLEN Oil. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość użytkowa wyniosła 326 mln PLN i została obliczona przy stopie dyskonta na poziomie 8,09%, która odpowiada stopie dla działalności segmentu rafineryjnego z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wynikających ze Strategii Spółki.

Dodatkowo w 2021 roku dla segmentu Rafineria ORLEN w wyniku oszacowania wartości odzyskiwalnej dla 4 terminali paliw określonej metodą wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych w wysokości (51) mln PLN.

Aktywa segmentu Petrochemia

W 2022 roku łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN segmentu Petrochemia wynosi (91) mln PLN.

ORLEN Unipetrol

W ramach przeprowadzonych testów zidentyfikowano utratę wartości aktywów segmentu Petrochemia ORLEN Unipetrol w wysokości (51) mln PLN co odpowiada (264) mln CZK. Wartość użytkowa ORLEN Unipetrol wynosi 6 925 mln PLN co odpowiada 35 659 mln CZK i została obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej dla Czechy Petrochemia (nota 14.4.1).

Głównymi czynnikami wpływającymi na utratę wartości aktywów segmentu Petrochemia w spółce ORLEN Unipetrol są obciążenia podatkiem od nadmiarowych zysków Windfall Tax obowiązującego w Republice Czeskiej oraz zmiana otoczenia makroekonomicznego.

Analiza wrażliwości utraty wartości użytkowej segmentu Petrochemia ORLEN Unipetrol w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

 

Anwil S.A.

W ramach przeprowadzonych testów w 2022 roku zidentyfikowano utratę wartości aktywów w spółce Anwil S.A. dla CGU Tworzywa w wysokości (29) mln PLN. Wartość użytkowa CGU Tworzywa wynosi 1 097 mln PLN i została obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej dla Polska Petrochemia (nota 14.4.1).

Ponadto dokonano odpisu w wysokości (11) mln PLN z tytułu zaniechania inwestycji w zwiększenie zdolności produkcyjnych PCW420.

Analiza wrażliwości utraty wartości użytkowej CGU Anwil Tworzywa w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN segmentu Petrochemia w roku 2021 wyniósł 30 mln PLN.

Grupa ORLEN przeprowadziła testy na utratę wartości na koniec 31 grudnia 2021 roku. Przeprowadzone testy przy stopie dyskonta na poziomie 7,65% skutkowały odwróceniem odpisów Anwil S.A. dla CGU Tworzywa w wysokości 29 mln PLN. Wartość użytkową ustalono na poziomie 1 127 mln PLN.

W 2021 roku przeprowadzono również testy na utratę wartości aktywów produkcyjnych segmentu Petrochemicznego Grupy ORLEN Unipetrol przy stopie dyskonta na poziomie 6,96%. Analiza nie wykazała utraty wartości aktywów i ustaliła wartość użytkową na poziomie 6 917 mln PLN co odpowiada 37 390 mln CZK.

Aktywa segmentu Energetyka
W 2022 roku łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN segmentu Energetyka wynosi (48) mln PLN.

Odpis dotyczy przede wszystkim Grupy ENERGA w ramach ENERGA Kogeneracja w wysokości (12) mln PLN (CGU Żychlin oraz CGU Kalisz) przy stopie dyskonta dedykowanej dla Polska ENERGA_Ciepło (nota 14.4.1) i pozostałych odpisów głównie z tytułu zaniechania inwestycji (10) mln PLN, jak również ORLEN Unipetrol w wysokości (26) mln PLN co odpowiada (126) mln CZK przy stopie dyskonta dedykowanej dla Czechy Petrochemia (nota 14.4.1) - w ORLEN Unipetrol segment Energetyka prowadzi działalność operacyjną głównie na rzecz segmentu Petrochemia.

Wartość użytkowa CGU segmentu Energetyka w Grupie ORLEN na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku dla których dokonano aktualizacji wartości aktywów

W 2021 roku Grupa ORLEN w segmencie Energetyka rozpoznała odpis netto w wysokości (77) mln PLN.

W wyniku przeprowadzonych testów dokonano odpisu w wysokości (67) mln PLN. Pozostałe odpisy netto w wysokości (10) mln PLN dotyczyły głównie zaniechania inwestycji.

W 2021 roku łączna wartość zawiązanych odpisów wyniosła (92) mln PLN. Testy na utratę wartości aktywów wykazały konieczność dokonania odpisu dla ENERGA Elektrownie Ostrołęka: CGU Ostrołęka B w wysokości (55) mln PLN. Do wyceny aktywów zastosowano stopy dyskonta w wysokości od 5,61% do 7,73%. Wartość majątku po odpisach dla CGU Ostrołęka B (z wyłączeniem gruntów i praw wieczystego użytkowania) wyniosła 0 PLN. Testy na utratę wartości aktywów wykazały konieczność dokonania odpisu dla ENERGA KOGENERACJA: CGU Żychlin (14) mln PLN (odpis zrealizowany w II kwartale 2021 roku). Do wyceny aktywów zastosowano stopę dyskonta w wysokości 4,16%. Dodatkowo w 2021 roku utworzono odpis ENERGA OZE: CGU Magazyn Energii w wysokości (10) mln PLN przy stopie dyskonta na poziomie 6,30%. Pozostałe odpisy w wysokości (13) mln PLN dotyczyły głównie zaniechania inwestycji, likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i innych.

Natomiast łączna wartość odwróceń odpisów w 2021 roku wyniosła 15 mln PLN i dotyczyła głównie: ENERGA KOGENERACJA: CGU Żychlin 12 mln PLN z tytułu aktualizacji wyceny oraz ENERGA Elektrownie Ostrołęka: CGU Ostrołęka B wysokości 3 mln PLN z tytułu aktualizacji rezerwy na rekultywację. Wartość użytkowa CGU Żychlin wyniosła 33 mln PLN i została obliczona przy stopie dyskonta na poziomie 6,23%.

W 2021 roku przeprowadzono również testy na utratę wartości aktywów produkcyjnych segmentu Energetyka Grupy ORLEN Unipetrol przy stopie dyskonta na poziomie 6,96% (w ORLEN Unipetrol segment Energetyka prowadzi działalność operacyjną głównie na rzecz segmentu Petrochemia). Analiza nie wykazała utraty wartości aktywów i ustaliła wartość użytkową na poziomie 936 mln PLN co odpowiada 5 061 mln CZK.

Aktywa segmentu Detal
Łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN segmentu Detal w roku 2022 wyniósł (14) mln PLN i dotyczył głównie aktywów Grupy ORLEN Deutschland (9) mln PLN, ORLEN Unipetrol (4) mln PLN.

Grupa ORLEN w 2022 roku w wyniku przeprowadzenia testów na utratę wartości w segmencie Detal nie rozpoznała utraty wartości aktywów trwałych.

W 2021 roku łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN segmentu Detal wyniósł (47) mln PLN.

Odpisy dotyczyły głównie aktywów ORLEN (7) mln PLN, obliczone przy stopie dyskonta 7,07% (nota 14.4.1), Grupy ORLEN Unipetrol (28) mln PLN, obliczone przy stopie dyskonta 6,36% (nota 14.4.1) i Grupy ORLEN Deutschland (10) mln PLN, obliczone przy stopie dyskonta 3,18% (nota 14.4.1), a także pozostałych (2) mln PLN.

Aktywa segmentu Wydobycie
W 2022 roku łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN segmentu Wydobycie wynosi (1 056) mln PLN.

W 2022 roku Grupa ORLEN przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów segmentu Wydobycie. Przeprowadzone testy skutkowały zawiązaniem odpisów w segmencie Wydobycie w spółkach ORLEN, Grupa LOTOS Upstream, Grupa Exalo Drillng oraz rozwiązaniem odpisów w ORLEN Upstream Kanada i ORLEN Upstream Polska. 

Wartość odzyskiwalna aktywów segmentu Wydobycie w Grupie na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku

ORLEN

W ramach przeprowadzonych testów w 2022 roku zidentyfikowano utratę wartości aktywów segmentu Wydobycie ORLEN w wysokości (585) mln PLN i dotyczy głównie majątku wydobywczego służącego do eksploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce oraz w Pakistanie, a także środków trwałych w budowie (odwierty w budowie).

Testy na utratę wartości w segmencie Wydobycie dla aktywów produkcyjnych ORLEN zlokalizowanych na terenie Polski skutkowały zawiązaniem odpisów w wysokości (416) mln PLN. Wartość użytkowa aktywów produkcyjnych w Polsce wynosi 36 298 mln PLN i została obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej dla Polska Wydobycie zagospodarowanie (nota 14.4.1). Głównymi czynnikami negatywnie wpływającymi na wycenę aktywów produkcyjnych w kraju są prognozowane ceny gazu oraz kursy walut. Ponadto znaczący wpływ na poziom odpisów w kraju ma ujęty w kosztach Ustawowy obowiązek przekazania w 2023 roku gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen przez przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny.

Analiza wrażliwości utraty wartości użytkowej w segmencie Wydobycie dla aktywów produkcyjnych ORLEN zlokalizowanych na terenie Polski w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Testy na utratę wartości dla aktywów produkcyjnych ORLEN zlokalizowanych w Pakistanie skutkowały zawiązaniem odpisów w wysokości (129) mln PLN. Wartość użytkowa aktywów w Pakistanie wynosi 424 mln PLN i została obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej dla Pakistan Zagospodarowanie i eksploatacja (nota 14.4.1). Głównymi czynnikami negatywnie wpływającymi na wycenę aktywów produkcyjnych w Pakistanie jest otoczenie makroekonomiczne oraz wzrost stopy dyskonta z tytułu ryzyka kraju.

Analiza wrażliwości utraty wartości użytkowej w segmencie Wydobycie dla aktywów produkcyjnych ORLEN zlokalizowanych na terenie Pakistanu w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

W zakresie wartości środków trwałych w budowie zlokalizowanych w Polsce dokonano odpisów aktualizujących na łączną wartość (40) mln PLN. Wartość użytkowa środków trwałych w budowie wynosi 4 559 mln PLN i została obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej dla Polska Wydobycie poszukiwawcze (nota 14.4.1). Odpis wynika głównie z zaniechania prac na otworach w skutek nieuzyskania komercyjnego przepływu oraz z założeń makroekonomicznych i przeprowadzonego testu na utratę wartości.

Analiza wrażliwości utraty wartości użytkowej w segmencie Wydobycie środków trwałych w budowie ORLEN zlokalizowanych na terenie Polski w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

ORLEN Upstream Kanada

Testy na utratę wartości w segmencie Wydobycie w ORLEN Upstream Kanada w 2022 roku wykazały możliwość odwrócenia odpisów netto w wysokości 79 mln PLN co odpowiada 24 mln CAD i dotyczy aktywów CGU Central Alberta Oil i CGU Southern Alberta. W wycenach zastosowano stopy dyskonta na poziomie od 13% do 17,6%. Wartość odzyskiwalna dla aktywów wydobywczych kanadyjskich została określona metodą wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży i wynosi 3 332 mln PLN co odpowiada 1 026 mln CAD. Przy wycenie zastosowano Poziom 3 hierarchii wyceny.

Głównym czynnikiem wpływającym na wycenę aktywów w Kanadzie jest otoczenie makroekonomiczne. Strategia Grupy ORLEN zakłada kontynuację działalności poszukiwawczo-wydobywczej poprzez ostrożny i zrównoważony rozwój portfela aktywów Upstream, ze szczególnym uwzględnieniem złóż gazowych. Prace inwestycyjne w roku 2022 prowadzone były w oparciu o założenia ze Strategii Grupy ORLEN do roku 2030, które uwzględniały m.in. maksymalizację wartości z aktywów i wydobycia, priorytetyzację wybranych projektów poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz uruchomienie wydobycia na obszarach będących w zagospodarowaniu. Wykorzystując ożywienie na rynku cen węglowodorów i korzystne prognozy średnioterminowe dla ropy naftowej i gazu ziemnego, Spółka zdecydowała się przyspieszyć oraz zwiększyć zakres rzeczowy programu prac wiertniczych w roku 2022, co pomimo spadku poziomu zweryfikowanych zasobów o 3% na terenie Kanady przekłada się na istotny wzrost wartości inwestycji w ORLEN Upstream.

Analiza wrażliwości wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży aktywów segmentu Wydobycie ORLEN Upstream Kanada w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

ORLEN Upstream Polska

W wyniku przeprowadzonych testów na dzień 31 grudnia 2022 roku ORLEN Upstream Polska rozpoznała odwrócenie odpisów na utratę wartości aktywów netto w wysokości 116 mln PLN z czego 11 mln PLN dotyczy aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia dla projektu Płotki oraz 105 mln PLN dotyczy aktywów poszukiwawczych i oceny zasobów mineralnych: 80 mln PLN dla projektu Płotki, 11 mln PLN dla projektu Edge oraz 14 mln dla projektu Sieraków.

Wartość odzyskiwalna dla aktywów Grupy ORLEN Upstream Polska w wysokości 787 mln PLN została określona metodą wartości użytkowej ze względu na brak aktywnego rynku i została obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej Polska Wydobycie zagospodarowanie (nota 14.4.1).

Ponadto w ciągu roku 2022 ORLEN Upstream Polska dokonała odpisu aktualizującego wartość aktywów poszukiwawczych w związku z zrzeczeniem się z koncesji Jarocin-Grabina w wysokości netto (41) mln PLN oraz (31) mln PLN z tytułu zrzeczenia się z koncesji Skołyszyn.

Analiza wrażliwości wartości użytkowej aktywów segmentu Wydobycie ORLEN Upstream Polska w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Grupa Exalo Drilling

W ramach przeprowadzonych testów na 31 grudnia 2022 roku zidentyfikowano utratę wartości trwałych w Grupie Exalo Drilling w wysokości (344) mln PLN. Wartość użytkowa aktywów Grupy Exalo Drilling wynosi 134 mln PLN i została obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej dla Polska Wiercenia poszukiwawcze (nota 14.4.1). Głównymi czynnikami wpływającymi na utratę wartości aktywów są przede wszystkim zmiana otoczenia makroekonomicznego i stopa dyskonta.

Analiza wrażliwości utraty wartości użytkowej aktywów trwałych w Grupie Exalo Drilling w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Grupa LOTOS Upstream

Ponadto w IV kwartale 2022 roku Grupa ORLEN dokonała odpisu aktualizującego wartość aktywów wydobywczych w Grupie LOTOS Upstream w spółce LOTOS E&P Norge w wysokości (245) mln PLN, co odpowiada (546) mln NOK. Odpisy dotyczą głównie złoża YME w związku z opóźnieniem kampanii wierceń otworów produkcyjnych i zatłaczających, rewizją stanu rezerw 2P złoża z poziomu 12,56 mln bbl do poziomu 10,11 mln bbl oraz problemami operacyjnymi w postaci większego zawodnienia otworów produkcyjnych. Wartość użytkową aktywów wydobywczych LOTOS E&P Norge ustalono na poziomie 2 638 mln PLN, co odpowiada 5 915 mln NOK przy stopie dyskonta dedykowanej dla Norwegia Wydobycie zagospodarowanie (nota 14.4.1).

Analiza wrażliwości utraty wartości użytkowej aktywów wydobywczych Spółki LOTOS E&P Norge dotyczących złoża YME w ramach testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Łączny wpływ rozpoznanych odpisów netto na majątku trwałym Grupy ORLEN segmentu Wydobycie w roku 2021 wyniósł 918 mln PLN.

Odwrócenie odpisów aktualizujących wynika z aktualizacji przepływów pieniężnych dla aktywów Grupy ORLEN Upstream segmentu Wydobycie zlokalizowanych na terenie Polski i Kanady w oparciu o Raporty Rezerw opracowane przez niezależne firmy.

W 2021 roku Grupa ORLEN Upstream Polska rozpoznała odwrócenie odpisów na utratę wartości aktywów netto zlokalizowanych w Polsce w wysokości 164 mln PLN.

W wyniku przeprowadzenia testów oraz wycofania się z niektórych projektów poszukiwawczych w 2021 roku Grupa ORLEN Upstream Polska rozpoznała odpisy w wysokości (120) mln PLN, z czego odpisy dla aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia wyniosły dla projektu Miocen (81) mln PLN, dla projektu Płotki (2) mln PLN, natomiast dla aktywów poszukiwawczych i oceny zasobów mineralnych dla projektu Sieraków odpis wyniósł (24) mln PLN, a dla projektu Edge (13) mln PLN. W tym samym okresie dokonano również odwróceń odpisów w wysokości 284 mln PLN dotyczący aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia dla projektu Płotki 16 mln PLN oraz odwrócenie odpisów w wysokości 268 mln PLN dotyczących aktywów poszukiwawczych i oceny zasobów mineralnych dla projektu Płotki w wysokości 126 mln PLN a dla projektu Edge w wysokości 142 mln PLN. W wycenach zastosowano stopę dyskonta na poziomie 8,19%. Wartość odzyskiwalna dla aktywów wydobywczych polskich została określona metodą wartości użytkowej ze względu na brak aktywnego rynku.

W 2021 roku Grupa ORLEN Upstream Kanada w wyniku przeprowadzonych testów rozpoznała możliwość odwrócenia odpisów na utratę wartości aktywów netto w wysokości 754 mln PLN.

Łączna wartość odwróceń wyniosła 761 mln PLN i dotyczyła głównie aktywów CGU Kakwa i CGU Ferrier. Łączna wartość rozpoznanych odpisów wyniosła (7) mln PLN i dotyczyła CGU Peace River Oil. W wycenach zastosowano stopy dyskonta na poziomie od 11% do 16,4%. Wartość odzyskiwalna dla aktywów wydobywczych kanadyjskich została określona metodą wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży. Przy wycenie zastosowano Poziom 3 hierarchii wyceny.

W Kanadzie pozytywna koniunktura gospodarcza przyczyniła się do utrzymania korzystnych notowań cen gazu ziemnego. Zwiększony popyt lokalny oraz gwałtowny wzrost eksportu gazu do USA stanowiły korzystne środowisko cenotwórcze dla producentów węglowodorów w Kanadzie. Notowania benchmarku AECO w Albercie w II połowie roku 2021 sięgały nawet poziomu 5,0 CAD/mcf i były najwyższe od 2014 roku. Średnia cena gazu AECO w 2021 roku wyniosła 3,61 CAD/mcf.

Aktywa segmentu Gaz
Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączny odpis aktualizujący wartość aktywów w segmencie Gaz wyniósł (45) mln PLN i dotyczył głównie środków trwałych w budowie w spółce Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Testy na utratę wartości firmy
Przedstawione poniżej wartości firmy powstałe na rozliczeniu połączeń jednostek zostały alokowane do CGU jakim jest jednostka, na nabyciu której powstała wartość firmy, za wyjątkiem wartości firmy Normbenz, która została przypisana do CGU Detal ORLEN Unipetrol (więcej w nocie 7.3).

Podstawę wyceny wartości odzyskiwalnej dla poszczególnych CGU, do których przypisana została wartość firmy stanowiła ich wartość użytkowa. Test został przeprowadzony w oparciu o modele zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla poszczególnych CGU. Założenia makroekonomiczne oraz stopy dyskonta przyjęte w testach są zgodne z założeniami dla poszczególnych segmentów do których przypisane są testowane CGU wskazane w punktach 14.4.114.4.2.

W celu oszacowania wartości użytkowej przyjęto następujące dodatkowe kluczowe założenia w odniesieniu do poniższych CGU, do których przypisano wartość firmy.

Grupa RUCH
Przepływy pieniężne dla wyceny wartości firmy Grupy RUCH uwzględniają nowe podejście biznesowe do kluczowych segmentów Grupy RUCH: detal, prasa, usługi kurierskie z uwzględnieniem optymalizacji kosztów logistycznych oraz rozwój sieci detalicznej o nowe formaty punktów sprzedaży przy jednoczesnej optymalizacji biznesu prasowego. Wartość użytkowa RUCH obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej dla Polska Detal (nota 14.4.1) wynosi 2 231 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość użytkowa Grupy RUCH obliczona została przy stopie dyskonta 7,07% i wynosiła 471 mln PLN.

Livingstone i Nowotna Farma Wiatrowa
Przepływy pieniężne dla wyceny wartości firmy Livingstone i Nowotna Farma Wiatrowa obejmują warunki cenowe uwzględnione w ramach podpisanych kontraktów sprzedaży energii elektrycznej z OZE (PPA) oraz kontraktów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (CPA). W przepływach ujęto również obowiązujące regulacje w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje. Ponadto przepływy dla Nowotna Farma Wiatrowa uwzględniają przychody z przyszłych umów, które Spółka zawrze z uwzględnieniem obowiązujących w Grupie ORLEN założeń cenowych dla segmentu Energetyka. Wartości użytkowe Livingstone i Nowotna Farma Wiatrowa obliczone przy stopie dyskonta dedykowanej dla Polska ENERGA OZE wynoszą odpowiednio 167 mln PLN i 924 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartości użytkowe dla Livingstone i Nowotna Farma Wiatrowa obliczone zostały przy stopie dyskonta 6,3% i wynosiły odpowiednio 141 mln PLN i 985 mln PLN.

ORLEN Transport
Przepływy pieniężne w teście na utratę wartości firmy ORLEN Transport uwzględniają założenia dotyczące rozwoju floty transportowej Grupy ORLEN odzwierciedlone w Strategii ORLEN 2030, w tym wyższy poziom efektywności kosztów stałych w docelowej strukturze działalności. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość użytkowa ORLEN Transport obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej dla Polska Transport wynosi 217 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość użytkowa ORLEN Transport obliczona została przy stopie dyskonta 7,18% i wynosiła 175 mln PLN.

UAB ORLEN Mockavos terminalas
Na dzień 30 czerwca 2022 roku w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów produkcyjnych segmentu Rafineria ORLEN Lietuva przy stopie dyskonta 9,40% dokonano odpisu aktualizującego obejmującego pełen odpis wartości firmy z tytułu nabycia UAB ORLEN Mockavos terminalas, w wysokości (193) mln PLN, co odpowiada (44) mln USD z czego (26) mln PLN to różnice kursowe z przeliczenia wartości firmy.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono utraty wartości firmy.

Normbenz Magyarország Kft
Na dzień połączenia jednostek Grupa przypisuje wartość firmy do CGU, które zgodnie z oczekiwaniami, mają odnieść korzyści z tytułu synergii uzyskanej w wyniku takiego połączenia.

Rozpoznana w 2022 roku wartość firmy powstała na tymczasowym rozliczeniu nabycia spółki Normbenz Magyarország została przypisana do CGU Detal ORLEN Unipetrol (więcej w nocie 7.3). Wartość użytkowa segmentu Detal w ORLEN Unipetrol obejmująca wartość firmy Normbenz Magyarország Kft wynosi 3 696 mln PLN co odpowiada 18 518 mln CZK i została obliczona przy stopie dyskonta dedykowanej dla Czechy Detal (nota 14.4.1).

W wyniku przeprowadzonych analiz na dzień 31 grudnia 2022 roku nie stwierdzono utraty wartości firmy.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf